Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0494/2010Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0494/2010

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl žmogaus teisių padėties Irane, ypač dėl Sakineh Mohammadi Ashtiani ir Zahros Bahrami bylų

6.9.2010

siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį

Fiorello Provera, Bastiaan Belder, Lorenzo Fontana EFD frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0494/2010

Procedūra : 2010/2846(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B7-0494/2010
Pateikti tekstai :
B7-0494/2010
Debatai :
Priimti tekstai :

B7‑0494/2010

Europos Parlamento rezoliucija dėl žmogaus teisių padėties Irane, ypač dėl Sakineh Mohammadi Ashtiani ir Zahros Bahrami bylų

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Irano,

–   atsižvelgdamas į Europos Parlamento Pirmininko pareiškimą Europos kovos su mirties bausme dienos proga spalio mėn. 10 d.,

–   atsižvelgdamas į Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai 2010 m. liepos 6 d. pareiškimą dėl Irane numatomų įvykdyti mirties bausmių,

 

–   atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų vyriausiojo žmogaus teisių komisaro 2010 m. kovo 4 d. pareiškimą dėl Irano,

 

–   atsižvelgdamas į 2007 m. gruodžio 18 d. rezoliuciją A/RES/62/149 dėl mirties bausmės vykdymo moratoriumo,

 

–   atsižvelgdamas į Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą (TPPTP), Tarptautinį ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktą (TESKTP) ir Konvenciją dėl visų formų rasinės diskriminacijos panaikinimo, prie kurių yra prisijungusi ir Irano Islamo Respublika,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi 43 metų amžiaus dviejų vaikų motina Sakineh Mohammadi Ashtiani laukia mirties bausmės užmėtant akmenimis įvykdymo už kaltinimus neištikimybe, nors 2006 m. jau buvo nubausta ir nuplakta 99 kirčiais,

B.  kadangi Sakineh Mohammadi Ashtiani buvo apkaltinta neištikimybe po savo vyro mirties, be to, ji be pagrindo laikoma susijusia su jo mirtimi,

C. kadangi olandų kilmės iranietė Zahra Bahrami suimta praėjusių metų gruodžio mėn. Ašuros dienos protesto demonstracijoje ir laikoma Teherano Evino kalėjime kaip Dievo priešė („mohareb“), taip pat kaltinama dėl to, kad ji kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, ir dėl narkotikų laikymo,

D. kadangi Z. Bahrami nebuvo leista pasinaudoti advokato paslaugomis ir susitikti su kitais lankytojais, ir kadangi ji yra viena iš kelių tūkstančių Irano gyventojų, suimtų po 2009 vasarą įvykusių rinkimų,

E.  kadangi pagal galiojantį Irano baudžiamąjį kodeksą už vieną nusikaltimą, t. y. neištikimybę, leidžiama taikyti mirties bausmę užmėtant akmenimis, nes tai nusikaltimas „dieviškajam įstatymui“; kadangi kovos už žmogaus teises grupės pranešė, jog šiuo metu aštuoni vyrai ir trys moterys laukia mirties bausmės įvykdymo užmėtant akmenimis, ir kad nuo 2006 m. bent šešiems asmenims mirties bausmė įvykdyta taikant šį metodą,

1.  griežtai smerkia tai, jog daugėja mirties bausmės atvejų, ir ragina Irano valdžios institucijas paskelbti mirties bausmės vykdymo moratoriumą, taip siekiant panaikinti mirties bausmę remiantis 2007 m. gruodžio 18 d. priimta Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos rezoliucija;

2.  primygtinai ragina Irano Islamo Respubliką sustabdyti mirties bausmės užmėtant akmenimis vykdymą Sakineh Mohammadi Ashtiani ir nedelsiant paleisti Zahrą Bahrami;

3.  apgailestauja, kad prisipažinimai, kurie teismuose pateikiami kaip įrodymai, dažnai išgaunami kankinant ir netinkamai elgiantis;

4.  ragina Irano Islamo Respubliką suteikti tinkamą teisinę pagalbą visiems, kurie įvykdo nusikaltimus, už kuriuos gali būti baudžiama mirties bausme;

5.  ragina per ateinančią JT Generalinę Asamblėją svarstyti rezoliuciją, kurioje visų mirties bausmę taikančių šalių būtų prašoma pateikti JT Generaliniam Sekretoriui ir visuomenei visą informaciją apie mirties bausmę ir jos vykdymą, panaikinant informacijai apie mirties bausmę taikomą valstybės paslapties statusą, nes tai yra viena iš dažno mirties bausmės vykdymo priežasčių;

6.  ragina Irano Islamo respubliką laikytis TPPTP, TESKTP ir Konvencijos dėl visų formų rasinės diskriminacijos panaikinimo, kurias pasirašė ir Iranas, principų;

7.  primygtinai ragina Irano Islamo Respubliką pasirašyti ir ratifikuoti JT Konvenciją dėl visų formų moterų diskriminacijos panaikinimo (angl. CEDAW);

8.  paveda pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Irano Islamo Respublikos vyriausybei ir parlamentui, Tarybai, Komisijai, Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui ir JT Žmogaus teisių tarybai.