Rezolūcijas priekšlikums - B7-0494/2010Rezolūcijas priekšlikums
B7-0494/2010

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par cilvēktiesībām Irānā, jo īpaši saistībā ar Sakineh Mohammadi Ashtiani un Zahra Bahrami lietām

6.9.2010

iesniegts ar pieprasījumu iekļaut darba kārtībā debatēm par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem,
saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu

Fiorello Provera, Bastiaan Belder, Lorenzo Fontana EFD grupas vārdā

Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B7-0494/2010

Procedūra : 2010/2846(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B7-0494/2010
Iesniegtie teksti :
B7-0494/2010
Debates :
Pieņemtie teksti :

B7‑0494/2010

Eiropas Parlamenta rezolūcija par cilvēktiesībām Irānā, jo īpaši saistībā ar Sakineh Mohammadi Ashtiani un Zahra Bahrami lietām

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Irānu,

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja paziņojumu saistībā ar Eiropas dienu pret nāvessodu, kas tiek atzīmēta 10. oktobrī,

–   ņemot vērā Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos 2010. gada 6. jūlija paziņojumu par draudošo nāvessodu izpildi Irānā,

 

– ņemot vērā ANO augstā komisāra cilvēktiesību jautājumos 2010. gada 4. marta paziņojumu par Irānu,

 

– ņemot vērā 2007. gada 18. decembra Rezolūciju A/RES/62/149 par nāvessodu izpildes moratoriju,

 

–  ņemot vērā Starptautisko Paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām (SPPPT), Starptautisko Paktu par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām (SPESKT) un Konvenciju par jebkuras rasu diskriminācijas izskaušanu, kurai Irānas Islāma Republika ir pievienojusies,

–   ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

A. tā kā 43 gadus vecajai divu bērnu mātei Sakineh Mohammadi Ashtiani ir piespriests nāvessods, nomētājot ar akmeņiem, par laulības pārkāpšanu, par ko viņa 2006. gadā kā sodu jau saņēma 99 pletnes cirtienus;

B.  tā kā Sakineh Mohammadi Ashtiani apsūdzēja laulības pārkāpšanā pēc viņas vīra nāves, un pret viņu ir izvirzīta nepatiesa apsūdzība par iesaistīšanos vīra nogalināšanā;

C.      tā kā nīderlandiešu un irāņu izcelsmes sieviete Zahra Bahrami pagājušā gada decembrī Ašūras (Ashura) dienas protestu laikā tika aizturēta un atrodas apcietinājumā Teherānas Evinas cietumā saistībā ar apsūdzību par to, ka viņa ir Dieva ienaidniece (mohareb) un apdraud valsts drošību, kā arī par narkotiku glabāšanu;

D.  tā kā Zahra Bahrami ir liegti jurista pakalpojumi un tiesības tikties ar citiem apmeklētājiem un tā kā viņa ir viena no tūkstošiem irāņu, kas tika aizturēti pēc 2009. gada vasarā notikušajām vēlēšanām;

E.  tā kā Irānas spēkā esošajā kriminālkodeksā nāvessods, apmētājot ar akmeņiem, ir paredzēts tikai par vienu noziegumu — laulības pārkāpšanu, kas tiek uzskatīta par pārkāpumu pret „Dieva likumu”; tā kā cilvēktiesību grupas ziņo, ka pašlaik nāvessoda izpilde, apmētājot ar akmeņiem, ir piespriesta astoņiem vīriešiem un trīs sievietēm un ka kopš 2006. gada šādi ir nogalināti vismaz seši cilvēki;

1.  spēcīgi nosoda augošo nāvessodu skaitu un mudina Irānas varas iestādes ieviest nāvessoda izpildes moratoriju, lai to pavisam atceltu saskaņā ar ANO Ģenerālās asamblejas 2007. gada 18. decembrī pieņemto rezolūciju;

2.  stingri mudina Irānas Islāma Republiku atcelt Sakineh Mohammadi Ashtiani nāvessoda izpildi, apmētājot ar akmeņiem, un nekavējoties atbrīvot Zahra Bahrami;

3. nosoda spīdzināšanas un sliktas izturēšanās izmantošanu, lai panāktu atzīšanos, kas tiesā tiek iesniegta kā pierādījums;

4. aicina Irānas Islāma Republiku sniegt piemērotu juridisko palīdzību visiem, kas izdarījuši pārkāpumus, par kuriem, kā uzskata, pienākas nāvessods;

5. aicina nākamajā ANO Ģenerālās asamblejas sanāksmē iesniegt rezolūciju ar prasību visām valstīm, kurās joprojām izpilda nāvessodus, darīt ANO ģenerālsekretāram un sabiedrībai pieejamu visu informāciju par nāvessodiem un to izpildi tā, lai likvidētu valsts noslēpumu attiecībā uz nāvessodu, kas ir faktors daudzu nāvessodu izpildē;

6. aicina Irānas Islāma Republiku ievērot principus, kas noteikti SPPPT, SPESKT un Konvencijā par jebkuras rasu diskriminācijas izskaušanu, kurai Irānas Islāma Republika ir pievienojusies;

7. stingri mudina Irānas Islāma Republiku parakstīt un ratificēt ANO Konvenciju par jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu (CEDAW);

8.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Irānas Islāma Republikas valdībai un parlamentam, Padomei, Komisijai, Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, ANO ģenerālsekretāram un ANO Cilvēktiesību padomei.