Návrh uznesenia - B7-0494/2010Návrh uznesenia
B7-0494/2010

NÁVRH UZNESENIA o ľudských právach v Iráne, najmä o prípadoch Sakíne Muhammadí-Áštíáníovej a Zahráy Bahrámíovej

6.9.2010

predložený na základe vyhlásenia Komisie
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

Fiorello Provera, Bastiaan Belder, Lorenzo Fontana v mene skupiny EFD

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0494/2010

Postup : 2010/2846(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B7-0494/2010
Predkladané texty :
B7-0494/2010
Rozpravy :
Prijaté texty :

B7‑0494/2010

Uznesenie Európskeho parlamentu o ľudských právach v Iráne, najmä o prípadoch Sakíne Muhammadí-Áštíáníovej a Zahráy Bahrámíovej

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Iráne,

–   so zreteľom na vyhlásenie predsedu Európskeho parlamentu pri príležitosti Európskeho dňa proti trestu smrti vyhláseného na 10. októbra,

–   so zreteľom na vyhlásenie vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku zo 6. júla 2010 o blížiacich sa popravách v Iráne,

–   so zreteľom na vyhlásenie Vysokého komisára OSN pre ľudské práva zo 4. marca 2010 o Iráne,

–   so zreteľom na uznesenie A/RES/62/149 z 18. decembra 2007 o moratóriu na využívanie trestu smrti,

–   so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (ICCPR), Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach (ICESCR) a Dohovor o odstraňovaní všetkých foriem rasovej diskriminácie, ktorých zmluvnou stranou je aj Iránska islamská republika,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže 43-ročnú matku dvoch detí, Sakíne Muhammadí-Áštíáníovú, čaká poprava ukameňovaním na základe obvinení z cudzoložstva po tom, čo bola potrestaná 99 ranami v roku 2006,

B.  keďže Sakíne Muhammadí-Áštíáníová bola obvinená z cudzoložstva po smrti svojho manžela a neprávom obvinená z účasti na jeho smrti,

C. keďže Zahrá Bahrámíová, žena holandsko-iránskeho pôvodu, bola zatknutá v decembri 2009 počas protestov v deň sviatku Ášúrá a uväznená vo väznici Evin v Teheráne na základe obvinení zo zločinu muháraba alebo nepriateľstva voči bohu, čo ohrozuje bezpečnosť štátu, a z prechovávania drog,

D. keďže Bahrámíovej bolo odoprené poskytnutie právnych služieb a návštevy a je jednou z tisícov Iráncov zatknutých po voľbách v lete 2009,

E.  keďže iránsky trestný zákonník upravuje uplatňovanie bičovania za trestný čin cudzoložstva, ktorý sa považuje za priestupok voči „božiemu zákonu“; keďže skupiny pre ľudské práva udávajú, že v súčasnosti čaká poprava ukameňovaním ôsmich mužov a tri ženy a že od roku 2006 bolo týmto spôsobom usmrtených najmenej šesť osôb,

1.  rozhodne odsudzuje rastúci počet popráv a naliehavo vyzýva iránske orgány, aby zaviedli moratórium na trest smrti s cieľom zrušiť ho v súlade s rezolúciou prijatou Valným zhromaždením Organizácie spojených národov 18. decembra 2007;

2.  rozhodne nalieha na Iránsku islamskú republiku, aby zastavila popravu Sakíny Muhammadí-Áštíáníovej ukameňovaním a bezodkladne prepustila Zahrá Bahrámíovú;

3.  odsudzuje využívanie mučenia a zlého zaobchádzania na vynútenie priznaní, ktoré sa počas súdnych procesov prezentujú ako dôkazy;

4.  vyzýva Iránsku islamskú republiku, aby poskytla právnu pomoc všetkým, ktorí spáchajú trestné činy trestané smrťou;

5.  žiada, aby bola na nasledujúcom Valnom zhromaždení OSN predložená rezolúcia požadujúca, aby všetky krajiny, ktoré ešte zachovávajú trest smrti, poskytli generálnemu tajomníkovi OSN a na posúdenie verejnosti všetky informácie o treste smrti a popravách a tým prekonali prax zachovávania štátneho tajomstva týkajúceho sa trestu smrti, ktoré je jedným z faktorov vysokého počtu popráv;

6.  žiada Iránsku islamskú republiku, aby dodržiavala zásady definované v ICCPR, ICESCR a Dohovore o odstraňovaní všetkých foriem rasovej diskriminácie, ktorých zmluvnou stranou je aj Iránska islamská republika;

7.  rozhodne nalieha na Iránsku islamskú republiku, aby podpísala a ratifikovala Dohovor OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW);

8.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil vláde a parlamentu Iránskej islamskej republiky, Rade, Komisii, vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi OSN a Rade OSN pre ľudské práva.