Предложение за резолюция - B7-0495/2010Предложение за резолюция
B7-0495/2010

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно Иран, по-конкретно случаите на Sakineh Mohammadi-Ashtiani и Zahra Bahrami

6.9.2010

за приключване на разискванията по изявление на Комисията
съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst,  
от името на групата GUE/NGL

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0494/2010

Процедура : 2010/2846(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0495/2010
Внесени текстове :
B7-0495/2010
Разисквания :
Приети текстове :

B7‑0495/2010

Резолюция на Европейския парламент относно Иран, по-конкретно случаите на Sakineh Mohammadi-Ashtiani и Zahra Bahrami

Европейският парламент,

–   като взе предвид предишните резолюции относно Иран, по-конкретно тези от 7 май и 22 октомври 20009 г., и от 10 февруари 2010 г.,

–   като взе предвид изявлението от 5 февруари 2010 г. на г-жа Катрин Аштън относно предстоящите екзекуции в Иран,

–   като взе предвид изявлението на своя председател от 9 октомври 2009 г., в което се припомня ангажимента на Парламента в подкрепа на всеобщото премахване на смъртното наказание и се осъжда по-конкретно смъртното наказание на малолетни нарушители,

–   като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права, Международния пакт за икономически, социални и културни права, Конвенцията за правата на детето, по която Иран е страна,

–   като взе предвид резолюцията на Общото събрание на Организацията на обединените нации от 29 октомври 2009 г. относно състоянието на правата на човека в Ислямска република Иран,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че състоянието на правата на човека в Иран продължава да се влошава; като има предвид, че репресиите срещу мирни демонстранти и дисиденти (включително студенти, представители на академичните среди, активисти за правата на жените, юристи, журналисти, блогъри, религиозни служители и защитници на правата на човека) е честа практика в тази страна,

Б.  като има предвид, че екзекуцията чрез убиване на камъни на Sakineh Mohammadi Ashtiani за прелюбодеяние беше потвърдена на 11 август 2010 г.,

В.   като има предвид, че в резултат на масовата международна подкрепа, изпълнението на присъдата беше спряно,

Г.  като има предвид, че Иран се ангажира пред международната общност да спазва Международния пакт за граждански и политически права и че посоченият пакт забранява прилагането на смъртно наказание за прелюбодеяние (член 6), осъжда всяка форма на изтезание, включително най-варварските форми като убиване с камъни (член 7), и отхвърля всяка присъда на предполагаеми виновни, произнесена въз основа на признания, изтръгнати чрез изтезания,

Д. като има предвид, че Zahra Bahrami беше задържана на 27 декември 2009 г., съдена от ислямски съд на 16 август и осъдена на смърт заради „враждебно отношение към Бог“ и „действия срещу националната сигурност“,

Е.  като има предвид, че както Sakineh Mohammadi Ashtiani, така и Zahra Bahrami са били измъчвани и принудени да направят телевизионни „признания“, за да приемат отправените срещу тях обвинения и не са имали достъп до справедлив съдебен процес, като Zahra Bahrami дори не е имала право на адвокат по време на процеса срещу нея, а на защитника на Sakineh Mohammadi Ashtiani се наложи да напусне страната,

Ж. като има предвид, че доклади, съставени от защитници на правата но човека и бивши затворници от затвора Vakil Abad сочат, че се предполага, че иранските съдебни органи са разпоредили обесването на стотина задържани,

З.  като има предвид, че се предполага, че управата на затвора вече е извършила 68 екзекуции в сряда на 18 август 2010 г. и че през следващите дни предстои да бъдат екзекутирани стотина други задържани,

И. като има предвид, че колективният характер на посочените екзекуции, което освен това беше решено в най-голяма тайна, нарушава драстично международните закони,

1.  осъжда присъдата за убийство с камъни на Sakineh Mohammadi Ashtiani и призовава за незабавното освобождаване на тази жена;

2.  осъжда също така задържането и присъдата срещу Zahra Bahrami и призовава за нейното незабавно и безусловно освобождаване;

3.  подкрепя десетките хиляди иранци, които продължават да рискуват своята професионална кариера и живот, като призовават за повече свобода и демократични права в Ислямска република Иран;

4.  категорично осъжда систематичните и брутални нападения, извършвани от силите за сигурност срещу онези, които мирно протестират и критикуват правителството, както и закриването на вестници и на представителства на организации за защита правата на човека;

5.  осъжда усилията, положени от иранските органи за налагане на цензура на печата, заглушаване на радиото и телевизията и блокиране на Интернет; остро критикува международните предприятия, по-конкретно Nokia Siemens, които доставят на иранските органи необходимата техника за упражняване на цензура и контрол и по този начин допринасят за улесняване на преследването и задържането на ирански дисиденти;

6.  призовава иранските органи незабавно до освободят всички лица, задържани заради това, че са упражнили мирно правото си на свобода на изразяване, сдружаване и събиране и да проведат разследване и да предприемат действия срещу членове на правителството и на силите за сигурност, отговорни за убийства, лошо отношение и измъчване на семейства на дисиденти, демонстранти и задържани;

7.  потвърждава подкрепата си за всеобщото премахване на смъртното наказание и отново призовава иранските съдебни органи да наложат мораториум на смъртното наказание и категорично да забранят екзекуциите заради прелюбодеяние в съответствие с международното право;

8.  потвърждава също така привързаността си към ценностите на светския режим и подчертава факта, че сливането между държава и религия, което води до смесване на грях и престъпление, води до нарушаване на основните свободи, по-конкретно свободите на жените;

9.  призовава иранските органи да премахнат закона за убиването с камъни в съответствие със своите международни ангажименти;

10. насърчава иранските органи незабавно да прекратят пародиите на съдебни процеси, излъчвани по телевизията и призовава иранския парламент да измени разпоредбите на иранското законодателство, които позволяват на иранското правителство да откаже на обвиняемите правото на редовно производство, както и достъп до подходящо процесуално представителство;

11. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите-членки, на генералния секретар на Организацията на обединените нации, на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации, на Комисията на ООН по правата на човека, както и на правителството и парламента на Ислямска република Иран.