Návrh usnesení - B7-0495/2010Návrh usnesení
B7-0495/2010

NÁVRH USNESENÍ o Íránu, a zejména případech Sakíne Muhammadí Aštíáníové a Zahry Bahrámíové

6. 9. 2010

předložený na základě prohlášení Komise
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst za skupinu GUE/NGL

Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0494/2010

Postup : 2010/2846(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B7-0495/2010
Předložené texty :
B7-0495/2010
Rozpravy :
Přijaté texty :

B7‑0495/2010

Usnesení Evropského parlamentu o Íránu, a zejména případech Sakíne Muhammadí Aštíáníové a Zahry Bahrámíové

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o Íránu, zejména na usnesení ze dne 7. května 2009, 22. října 2009 a ze dne 10. února 2010,

–   s ohledem na prohlášení paní Catherine Ashtonové ze dne 5. února 2010 o hrozících popravách v Íránu,

–   s ohledem na prohlášení předsedy Parlamentu ze dne 9. října 2009, v němž zopakoval, že Parlament i nadále důsledně prosazuje zrušení trestu smrti všude ve světě, a konkrétně odsoudil udělování trestu smrti mladistvým delikventům,

–   s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, Úmluvu o právech dítěte, jichž je Írán smluvní stranou,

–   s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN ze dne 29. října 2009 o situaci v oblasti lidských práv v Íránské islámské republice,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že se stav lidských práv v Íránu dále zhoršuje; vzhledem k tomu, že represe vůči demonstrantům a pokojným disidentům (včetně studentů, členů akademické obce, aktivistů bojujících za práva žen, právníků, novinářů, blogerů, řeholníků a obhájců lidských práv) je v této zemí na denním pořádku,

B.  vzhledem k tomu, že dne 11. srpna 2010 byl potvrzen trest smrti ukamenováním, ke kterému byla Sakíne Muhammadí Aštíáníová odsouzena za cizoložství,

C. vzhledem k tomu, že na základě četných protestů na mezinárodní úrovni byl trest odložen,

D. vzhledem k tomu, že se Írán u mezinárodního společenství zavázal dodržovat pakt o občanských a politických právech a že tento pakt zakazuje ukládat trest smrti za cizoložství (článek 6), odsuzuje jakoukoli formu mučení včetně jeho nejkrutějších forem, jako je kamenování (článek 7) a odmítá odsouzení obviněných osob na základě přiznání získaných mučením,

E.  vzhledem k tomu, že Zahrá Bahrámíová byla zatčena dne 27. prosince 2009, souzena dne 16. srpna islámským soudem a odsouzena k trestu smrti za „nepřátelství vůči Bohu“ a „činnosti ohrožující vnitřní bezpečnost“,

F.  vzhledem k tomu, že jak Sakíne Muhammadí Aštíáníová, tak Zahrá Bahrámíová byly mučeny a přinuceny učinit televizní „přiznání“ a musely se přiznat k obviněním, která vůči nim byla vznesena, a že neměly nárok na spravedlivé soudní řízení; Zahrá Bahrámíová při svém řízení dokonce neměla ani právního zástupce a obhájce Sakíne Muhammadí Aštíáníové musel uprchnout ze země,

G. vzhledem k tomu, že ze zpráv obhájců lidských práv a bývalých vězňů věznice Vakil Abad vyplývá, že íránské soudní orgány údajně nařídily popravit oběšením stovku vězňů,

H. vzhledem k tomu, že vězeňské orgány již údajně dne 18. srpna 2010 přistoupily k 68 popravám oběšením a že u stovky dalších vězňů má být trest smrti vykonán v nadcházejících dnech,

I.   vzhledem k tomu, že tyto kolektivní popravy, o kterých bylo navíc rozhodnuto v naprosté tajnosti, zcela zjevně porušují mezinárodní právní předpisy,

1.  odsuzuje odsouzení Sakíne Muhammadí Aštíáníové k trestu smrti ukamenováním a žádá, aby tato žena byla okamžitě propuštěna;

2.  rovněž odsuzuje zatčení Zahry Bahrámíové a rozsudek vynesený vůči ní a žádá její okamžité a bezpodmínečné propuštění;

3.  podporuje desítky tisíc Íránců, kteří i nadále riskují profesní dráhu a nasazují životy ve snaze domoci se v Íránské islámské republice větší svobody a demokratických práv;

4.  ostře odsuzuje systematické a brutální útoky proti pokojným demonstrantům a kritikům vlády ze strany bezpečnostních sil, nucené uzavírání novinových redakcí a kanceláří organizací pro lidská práva;

5.  odsuzuje snahy íránských orgánů cenzurovat tisk, rušit vysílání rozhlasu a televize a blokovat internet; ostře odsuzuje mezinárodní společnosti, zejména společnost Nokia Siemens, které íránským orgánům poskytují technologie nezbytné k cenzuře a sledování, a tím usnadňují pronásledování a zatýkání stoupenců íránské opozice;

6.  žádá íránské orgány, aby okamžitě propustily všechny osoby zadržené proto, že pokojně vykonávaly své právo na svobodu projevu, sdružování a shromažďování, a aby vyšetřily a stíhaly vládní úředníky a příslušníky bezpečnostních sil, kteří nesou odpovědnost za zabíjení, týrání a mučení rodinných příslušníků stoupenců opozice, demonstrantů a zadržených;

7.  znovu opakuje svou podporu celosvětovému zrušení trestu smrti a opět žádá íránské soudní orgány, aby na trest smrti vyhlásily moratorium a aby v souladu s mezinárodními právními předpisy jednoznačně zakázaly popravy za cizoložství;

8.  rovněž opakuje svou oddanost hodnotám laické společnosti a zdůrazňuje skutečnost, že propojení státu a církve, které s sebou nese směšování hříchu s trestným činem, ohrožuje základní svobody, a zejména svobodu žen;

9.  žádá íránské orgány, aby v souladu se svými mezinárodními závazky zrušily zákon o ukamenování;

10. vyzývá íránské orgány, aby okamžitě ukončily televizní přenosy inscenovaných soudních procesů, a vyzývá íránský parlament, aby změnil ty prvky íránského práva, které vládě umožňují odepřít právo na řádné soudní řízení, např. právo obžalovaných na přiměřené právní zastupování;

11. pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi OSN, Radě bezpečnosti OSN, Komisi OSN pro lidská práva a vládě a parlamentu Íránské islámské republiky.