Päätöslauselmaesitys - B7-0495/2010Päätöslauselmaesitys
B7-0495/2010

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Iranista ja erityisesti Sakineh Mohammadi-Ashtianin ja Zahra Bahramin tapauksista

6.9.2010

komission julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0494/2010

Menettely : 2010/2846(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B7-0495/2010
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B7-0495/2010
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B7‑0495/2010

Euroopan parlamentin päätöslauselma Iranista ja erityisesti Sakineh Mohammadi-Ashtianin ja Zahra Bahramin tapauksista

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Iranista ja erityisesti 7. toukokuuta ja 22. lokakuuta 2009 sekä 10. helmikuuta 2010 antamansa päätöslauselmat,

–   ottaa huomioon Catherine Ashtonin 5. helmikuuta 2010 antaman julkilausuman Iranissa uhkaavista teloituksista,

–   ottaa huomioon 9. lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin puhemiehen julkilausuman, jossa toistettiin Euroopan parlamentin sitoutuminen kuolemanrangaistuksen poistamiseen maailmanlaajuisesti ja jossa tuomittiin erityisesti kuolemanrangaistus nuorten tekemistä rikoksista,

–   ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen ja sekä lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen, joiden kaikkien sopimuspuolena Iran on,

–   ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen 29. lokakuuta 2009 antaman päätöslauselman Iranin islamilaisen tasavallan ihmisoikeustilanteesta,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. toteaa, että Iranin ihmisoikeustilanne huononee huononemistaan; ottaa huomioon, että maassa on yleinen käytäntö painostaa rauhanomaisia mielenosoittajia ja toisinajattelijoita, kuten opiskelijoita ja tutkijoita, naisten oikeuksien puolustajia, asianajajia, toimittajia, bloggareita, pappeja ja ihmisoikeuksien puolustajia,

B.  ottaa huomioon, että 11. elokuuta 2010 vahvistettiin aviorikoksesta syytetyn Sakineh Mohammadi-Ashtianin tuomio kuolemaan kivittämällä,

C. ottaa huomioon, että tuomion täytäntöönpanoa lykättiin lukuisten kansainvälisten reaktioiden takia,

D. ottaa huomioon, että osana kansainvälistä yhteisöä Iran on sitoutunut kunnioittamaan kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaa kansainvälistä yleissopimusta, jossa kielletään kuolemanrangaistukset aviorikoksista (6 artikla), tuomitaan kaikenlainen kidutus mukaan lukien sen raaimmat muodot, kuten kivitys, (7 artikla) ja kielletään syytettyjen tuomitseminen kidutuksella saatujen tunnustusten perusteella,

E.  ottaa huomioon, että Zahra Bahrami pidätettiin 27. joulukuuta 2009, islamilainen tuomioistuin tuomitsi hänet 16. elokuuta 2010 ja hänet tuomittiin kuolemaan "Jumalan vastaisuudesta" ja "kansallisen turvallisuuden vastaisista toimista",

F.  ottaa huomioon, että sekä Sakineh Mohammadi-Ashtiania että Zahra Bahramia kidutettiin ja heidät pakotettiin "tunnustamaan" heitä vastaan esitetyt syytteet tv-kameroiden edessä, heille ei annettu mahdollisuutta puolueettomaan oikeudenkäyntiin, Zahra Bahramilla ei ollut edes oikeutta asianajajaan oikeudenkäyntinsä aikana ja Sakineh Mohammadi-Ashtianin puolustusasianajaja pakeni maasta,

G. ottaa huomioon, että ihmisoikeuksien puolustajien ja Vakil Abadin vankilan entisten vankien kertomuksista käy ilmi, että Iranin oikeusviranomaiset ovat ilmeisesti langettaneet hirttotuomion noin sadalle vangille,

H. ottaa huomioon, että keskiviikkona 18. elokuuta 2010 vankilaviranomaiset panivat tietojen mukaan jo täytäntöön 68 teloitusta ja lähipäivinä teloitetaan satakunta muuta pidätettyä,

I.   ottaa huomioon, että teloitusten, joista kaiken kukkuraksi päätettiin huippusalaisesti, kollektiivinen luonne on räikeästi vastoin kansainvälistä oikeutta,

1.  tuomitsee Sakineh Mohammadi-Ashtianin tuomitsemisen kuolemaan kivittämällä ja kehottaa vapauttamaan tämän välittömästi;

2.  tuomitsee samalla tavoin Zahra Bahramin pidätyksen ja tuomitsemisen ja kehottaa vapauttamaan tämän välittömästi ja ehdoitta;

3.  tukee niitä kymmeniätuhansia iranilaisia, jotka edelleen asettavat vaakalaudalle sekä ammatillisen uransa että oman henkensä vaatiessaan enemmän vapauksia ja demokraattisia oikeuksia Iranin islamilaisessa tasavallassa;

4.  tuomitsee ankarasti sen, että turvallisuusjoukot hyökkäävät järjestelmällisesti ja brutaalisti hallitusta rauhanomaisesti kritisoivien mielenosoittajien kimppuun, ja tuomitsee sanomalehtien lakkauttamisen ja ihmisoikeusjärjestöjen toimistojen pakkosulkemisen;

5.  tuomitsee Iranin viranomaisten pyrkimyksen sensuroida painettuja tiedotusvälineitä ja häiritä radio- ja televisiolähetyksiä ja sensuroida internetiä; arvostelee voimakkaasti kansainvälisiä yrityksiä ja erityisesti Nokia Siemensiä siitä, että ne ovat toimittaneet Iranin viranomaisille tarvittavan sensuuri- ja valvontateknologian, minkä myötä ne edistävät Iranin toisinajattelijoiden vainoamista ja pidättämistä;

6.  kehottaa Iranin viranomaisia vapauttamaan välittömästi kaikki ilmaisuvapautensa, yhdistymisvapautensa ja kokoontumisvapautensa rauhanomaisen käyttämisen vuoksi pidätetyt ja tutkimaan ja asettamaan syytteeseen kaikki hallituksen ja turvallisuusjoukkojen jäsenet, jotka ovat vastuussa toisinajattelijoiden, mielenosoittajien ja pidätettyjen perheenjäsenien pahoinpitelystä, kiduttamisesta ja murhaamisesta;

7.  toistaa tukevansa kuolemanrangaistuksen täydellistä poistamista ja kehottaa jälleen Iranin oikeuslaitosta keskeyttämään kuolemantuomion soveltamisen ja kieltämään ehdottomasti aviorikoksista tuomittujen teloitukset kansainvälisen oikeuden mukaisesti;

 

8.  toistaa samalla olevansa sekularismin kannalla ja korostaa, että valtion ja uskonnon yhteenliittymä, jossa synti ja rikos sekoittuvat toisiinsa, vahingoittaa perusvapauksien ja erityisesti naisten oikeuksien toteutumista;

9.  kehottaa Iranin viranomaisia kumoamaan lain kivityksestä kansainvälisiä sitoumuksiaan noudattaen;

10. kehottaa Iranin viranomaisia lopettamaan välittömästi televisioidut näytösoikeudenkäynnit ja kehottaa Iranin parlamenttia muuttamaan Iranin lainsäädäntöä siltä osin, joka antaa valtiolle mahdollisuuden kieltää syytetyltä kaikki oikeusturvaan sisältyvät oikeudet, kuten oikeuden asianmukaiseen oikeudelliseen edustukseen;

11. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n pääsihteerille, YK:n turvallisuusneuvostolle, YK:n ihmisoikeustoimikunnalle ja Iranin islamilaisen tasavallan hallitukselle ja parlamentille.