Förslag till resolution - B7-0495/2010Förslag till resolution
B7-0495/2010

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om Iran, särskilt fallen Sakineh Mohammadi Ashtiani och Zahra Bahrami

6.9.2010

till följd av ett uttalande av kommissionen
i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen

Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, för GUE/NGL-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0494/2010

Förfarande : 2010/2846(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B7-0495/2010
Ingivna texter :
B7-0495/2010
Debatter :
Antagna texter :

B7‑0495/2010

Europaparlamentets resolution om Iran, särskilt fallen Sakineh Mohammadi Ashtiani och Zahra Bahrami

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om Iran, särskilt resolutionerna av den 7 maj 2009, den 22 oktober 2009 och den 10 februari 2010,

–   med beaktande av Catherine Ashtons uttalande av den 5 februari 2010 om de förestående avrättningarna i Iran,

–   med beaktande av uttalandet av Europaparlamentets talman den 9 oktober 2009, där han på nytt bekräftade Europaparlamentets engagemang för ett världsomfattande avskaffande av dödsstraffet och särskilt kritiserade dödsstraff för ungdomsbrottslingar,

–   med beaktande av Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och konventionen om barnets rättigheter, som alla undertecknats av Iran,

–   med beaktande av FN:s generalförsamlings resolution av den 29 oktober 2009 om situationen för de mänskliga rättigheterna i Islamiska republiken Iran,

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen och av följande skäl:

A. Den politiska situationen i Iran fortsätter att försämras och förtrycket mot demonstranter och fredliga dissidenter (däribland studenter, akademiker, kvinnorättsaktivister, jurister, journalister, bloggare, medlemmar i religiösa ordnar och människorättsaktivister) är utbrett i landet.

B.  Den 11 augusti 2010 bekräftades avrättningen genom stening av Sakineh Mohammadi Ashtiani för äktenskapsbrott.

C. Efter stor internationell mobilisering sköts avrättning upp.

D. Iran har förpliktigat sig till att respektera den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, i vilken man förbjuder tillämpningen av dödsstraff för äktenskapsbrott (artikel 6), fördömer alla former av tortyr, inbegripet de mest barbariska såsom stening (artikel 7) och förkastar alla domar som utfärdats mot brottsmisstänkta på grundval av bekännelser som framtvingats genom tortyr.

E.  Zahra Bahrami greps den 27 december 2009 och dömdes till döden av en islamisk domstol den 16 augusti för ”fientlighet mot Gud” och ”verksamhet som hotar den nationella säkerheten”.

F.  Både Sakineh Mohammadi Ashtiani och Zahra Bahrami har torterats och tvingats att i tv bekänna de anklagelser som förts fram mot dem. Ingen av dem har fått en rättvis rättegång. Zahra Bahrami hade inte ens rätt till en advokat under sin rättegång och Sakineh Mohammadi Ashtianis advokat har tvingats fly landet.

G. Enligt rapporter från människorättsaktivister och tidigare fångar vid Vakil Abad-fängelset skulle de iranska rättsliga myndigheterna ha beordrat att ett hundratal fångar skulle hängas.

H. Fängelseledningen ska redan onsdagen den 18 augusti 2010 ha utfört 68 avrättningar och ett hundratal andra fångar påstås invänta sin avrättning under de kommande dagarna.

I.   Dessa kollektiva avrättningar, som dessutom har beslutats i största hemlighet, strider helt uppenbart mot internationell rätt.

1.  Europaparlamentet fördömer dödsdomen genom stening mot Sakineh Mohammadi Ashtiani och kräver att hon omedelbart friges.

2.  Europaparlamentet fördömer på samma sätt gripandet och domen mot Zahra Bahrami och kräver att hon omedelbart och villkorslöst friges.

3.  Europaparlamentet stöder de tiotusentals iranier som fortsätter att riskera sina yrkeskarriärer och liv genom att kräva större frihet och utökade demokratiska rätigheter i Islamiska republiken Iran.

4.  Europaparlamentet fördömer med eftertryck säkerhetsstyrkornas systematiska och brutala nedslag på fredliga demonstranter och regimkritiker samt nedläggningen av tidningar och den påtvingade stängningen av människorättsorganisationers kontor.

5.  Europaparlamentet fördömer de iranska myndigheternas ansträngningar att censurera tryckta medier, störa radio och tv och blockera Internet. Parlamentet kritiserar skarpt internationella företag, särskilt Nokia/Siemens, som förser de iranska myndigheterna med den nödvändiga censur- och övervakningstekniken, och på så sätt bidrar till att iranska dissidenter förföljs och grips.

6.  Europaparlamentet kräver att de iranska myndigheterna omedelbart släpper alla personer som hålls fängslade för att fredligt ha utnyttjat sin rätt till yttrande-, förenings- och mötesfrihet, och att de utreder och åtalar regeringstjänstemän och medlemmar av säkerhetsstyrkorna som är ansvariga för mord, misshandel och tortyr av familjemedlemmar till dissidenter, demonstranter och fångar.

7.  Europaparlamentet bekräftar sitt engagemang för ett världsomfattande avskaffande av dödsstraffet och uppmanar på nytt det iranska rättsväsendet att utfärda ett moratorium för dödsstraff och att entydigt förbjuda avrättning för äktenskapsbrott, i enlighet med internationell rätt.

8.  Europaparlamentet bekräftar på samma sätt sitt engagemang för principen om sekularisering, och understryker att en koppling mellan stat och religion får negativa följder för de grundläggande rättigheterna, särskilt kvinnornas rättigheter, genom att begreppen synd och brott blandas samman.

9.  Europaparlamentet uppmanar de iranska myndigheterna att i enlighet med sina internationella åtaganden upphäva lagen om stening.

10. Europaparlamentet uppmanar de iranska myndigheterna att omedelbart upphöra med de tv-sända skenrättegångarna, och uppmanar Irans parlament att ändra de delar i den iranska lagstiftningen som tillåter regeringen att bortse från rätten till korrekta domstolsförfaranden, t.ex. de åtalades rätt att få tillgång till kompetent juridiskt ombud.

11. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s generalsekreterare, FN:s säkerhetsråd, FN:s råd för mänskliga rättigheter och Islamiska republiken Irans regering och parlament.