Предложение за резолюция - B7-0496/2010Предложение за резолюция
B7-0496/2010

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно правата на човека в Иран, по-специално случаите Sakineh Mohammadi Ashtiani и Zahra Bahrami

6.9.2010

за приключване на разискванията по изявление на Комисията
съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Edite Estrela, Emine Bozkurt, Rovana Plumb, Silvia Costa, Francesca Balzani, Patrizia Toia, Rita Borsellino, Debora Serracchiani, Marc Tarabella от името на групата S&D

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0494/2010

Процедура : 2010/2846(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0496/2010
Внесени текстове :
B7-0496/2010
Разисквания :
Приети текстове :

B7‑0496/2010

Резолюция на Европейския парламент относно правата на човека в Иран, по-специално случаите Sakineh Mohammadi Ashtiani и Zahra Bahrami

Европейският парламент,

–   като взе предвид предишните си резолюции относно Иран, по-конкретно резолюциите относно правата на човека и по-специално резолюциите от 31 януари 2008 г. и 10 февруари 2010 г.,

–   като взе предвид изявлението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Катрин Аштън от 6 юли 2010 г. относно предстоящите екзекуции в Иран,

–   като взе предвид изявлението на държавния секретар на САЩ Хилари Клинтън от 10 август 2010 г., в което тя призова Иран да зачита основните свободи на своите граждани,

–   като взе предвид Всеобщата декларация на ООН за правата на човека и Международния пакт за граждански и политически права, по който Иран е страна,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че Sakineh Mohammadi Ashtiani, 43-годишна майка на две деца, е била осъдена през май 2006 г. на 99 удара с камшик за поддържане на „извънбрачни полови отношения“ с двама мъже и че присъдата й е била изпълнена; като има предвид, че въпреки че вече е изтърпяла наказание, в допълнение сега тя е призната за виновна за „прелюбодеяние“ и осъдена на смърт чрез убиване с камъни,

Б.  като има предвид, че въпреки че международната общност порица това съдебно решение за убиване с камъни, присъдата продължава да бъде в сила и може да бъде изпълнена всеки момент чрез решение на ръководителя на съдебната власт Sadegh Larijani,

 

В.  като има предвид, че в излъчени по телевизията „самопризнания“ Sakineh Mohammadi Ashtiani изглежда признава участието си в убийството на своя съпруг, като има предвид, че има сериозни основания да се счита, че „самопризнанията“ са били изтръгнати чрез упражняване на натиск,

Г.  като има предвид, че Sakineh Mohammadi Ashtiani е била осъдена на още 99 удара с камшик за разпространението на „непристойно поведение“ и „поквара“ чрез снимката си, публикувана в британски вестник, в която тя не е забулена,

Д. като има предвид, че Mohammad Mostafaei, адвокатът на Sakineh Mohammadi Ashtiani, избяга от Иран, след като иранските сили за сигурност издадоха заповед за неговото задържане и задържаха неговата съпруга и нейния брат,

Е.  като има предвид, че Ebrahim Hamidi — 18-годишно лице, обвинено в хомосексуализъм — предстои да бъде екзекутиран, въпреки факта, че понастоящем той не разполага с правно представителство,

Ж. като има предвид, че присъдата убиване с камъни е недвусмислено нарушение на международните задължения на Иран съгласно Международния пакт за граждански и политически права; като има предвид, че съвсем неотдавна, по време на общия периодичен преглед в рамките на Съвета на ООН по правата на човека, Иран прие да зачита най-малко минималните норми и разпоредбите на Международния пакт за граждански и политически права по отношение на смъртното наказание, докато то съществува,

З.  като има предвид, че на 1 август президентът на Бразилия, Луис Инасиу Лула да Силва, предложи на г-жа Ashtiani убежище, но че иранското правителство отхвърли предложението на Бразилия под претекст, че Лула „не разполага с достатъчно информация за този случай“,

И. като има предвид, че Zahra Bahrami, с нидерландско-иранско гражданство, е била задържана след участието си в протестите по време на религиозния празник Ашура (27 декември 2009 г.) срещу белязаните с измама избори за президент в Иран; като има предвид, че от задържането си насам тя се намира в затвора Evin в Техеран и че има признаци, че тя е била подлагана на изтезания,

Й. като има предвид, че Zahra Bahrami е обвинена в създаване на антиправителствена организация, в членство в неназована монархическа група и в разпространение на пропаганда срещу режима, като има предвид, че й е било отказано правно представителство и че на нидерландското посолство в Техеран не се разрешава да й предлага каквото и да е съдействие,

К. като има предвид, че на Zahra Bahrami се отказва правото на посещения в затвора Evin и че има сведения, че тя е в тежко физическо и психологическо състояние,

Л. като има предвид, че Nasrin Sotoudeh, виден юрист в областта на правата на човека, която се ползва с широко уважение за своите усилия от името на малолетни и непълнолетни лица, които са изправени пред смъртно наказание, както и за своята защита на лица, лишени от свобода заради убежденията им, е била задържана на 4 септември 2010 по обвинения в „антидържавна пропаганда“ и в „тайни споразумения и събрания с цел предприемане на действия срещу националната сигурност“,

М. като има предвид, че органите на управление в Ислямска република Иран продължават да задържат и осъждат на затвор активни членове на гражданското общество, като същевременно преследват, включително по съдебен ред, независими юристи; като има предвид, че се наблюдава нов метод на преследване от правителството на юристи, работещи в областта на правата на човека, под формата на отправяне на необосновани обвинения във финансови нередности, свързани с данъчното облагане; като има предвид, че членове на кампанията за събиране на един милион подписа в подкрепа на равенството между половете и на централния съвет на ADVAR — организация на бивши студенти, чиято дейност е насочена към правата на човека и социалния напредък — са били хвърлени в затвора въз основа на изфабрикувани обвинения,

Н. като има предвид, че жилището на бившия кандидат за президент Mehdi Karroubi е било нападнато от десетки въоръжени военни в цивилни дрехи, като това нападение се е изразило в графити, вандализъм, счупени прозорци и стрелба в дома на Karroubi; като има предвид, че тези нападения са били извършени след забележки от страна на ръководителя на Революционната гвардия, Mohammad Ali Jafari, относно това, че иранският народ ще осъди „ръководителите на бунта“, имайки предвид ръководителите на опозицията; като има предвид, че полицията не се е опитала да спре това нападение,

1.  изразява ужаса си и тревогата си по отношение на случая на Sakineh Mohammadi Ashtiani, която е осъдена на смърт чрез убиване с камъни; настоятелно призовава органите на управление на Ислямска република Иран да не екзекутират Sakineh Mohammadi Ashtiani чрез убиване с камъни или по какъвто и да е друг начин,

2.  призовава органите на управление на Ислямска република Иран да започнат цялостно преразглеждане на нейното дело;

3.  осъжда излъчените по телевизията „самопризнания“ на Sakineh Mohammadi Ashtiani, които изглежда са инсценирани от иранските органи на управление в опит да изфабрикуват улики за ново обвинение срещу нея в убийството на съпруга й; отбелязва, че този вид предавания поставят под въпрос независимостта на съдебната власт;

4.  настоятелно призовава правителството на Иран да забрани убиването с камъни, което представлява особено жесток метод за екзекуция;

5.  отново утвърждава, че ЕС се противопоставя категорично на смъртното наказание, при всички обстоятелства, и призовава Иран да въведе мораториум върху екзекуциите в очакване на премахването на смъртното наказание в съответствие с резолюции № 62/149 и 63/168 на Общото събрание на ООН;

6.  настоятелно призовава правителството на Иран да спре екзекуцията на Ebrahim Hamidi — 18-годишно лице, обвинено в хомосексуализъм;

7.  изразява своето несъгласие с обявяването извън закона на половите отношения по взаимно съгласие между пълнолетни лица и настоятелно призовава органите на управление на Иран да изключат „прелюбодеянието“ от числото на наказуемите деяния;

8.  отправя искане Zahra Bahrami да бъде освободена незабавно; призовава Катрин Аштън, върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията, да обсъди задържането на Zahra Bahrami с иранските органи на управление;

9.  призовава за незабавното освобождаване на видния юрист в областта на правата на човека Nasrin Sotoudeh, както и за оттеглянето на всички обвинения срещу нея;

10. изразява дълбоката си загриженост във връзка с направляваното от правителството насилие срещу бившия кандидат за президент Mehdi Karrubi и с разпространението на атмосфера на страх и сплашване чрез координирано от силите за сигурност използване на главорези и военни служители в цивилни дрехи; призовава правителството да се въздържа от одобрението на подобни престъпни деяния; счита, че върховният ръководител на Иран, аятолах Али Хаменей, носи отговорност за безопасността на кандидата за президент Mehdi Karroubi и неговото семейство;

11. изразява дълбоката си загриженост във връзка със злоупотребата със съдебни правомощия от страна на иранските органи на управление с цел предприемане на действия срещу членове на организациите за защита на правата на човека и гражданското общество, например членове на кампанията за събиране на един милион подписа и централния съвет на ADVAR, наред с други;

12. призовава за възлагането на мандат на ООН с оглед на разследването на злоупотребите и насърчаването на подвеждането под отговорност на лицата, нарушаващи правата на човека в Иран;

13. напомня на Иран за неговите задължения съгласно Международния пакт за граждански и политически права и за ангажиментите, поети от него по време на общия периодичен преглед в рамките на Съвета на ООН по правата на човека, и призовава за незабавното освобождаване на всички политически затворници и получили затворническа присъда правозащитници;

14. призовава в съществуващия списък на лицата и организациите, които са обект на забрана за пътуване и замразяване на активи от страна на ЕС, да се включат и други, отговорни за нарушения на правата на човека, репресии и ограничаване на свободата в страната;

15. призовава Комисията и Съвета да разработят допълнителни мерки в рамките на Европейския инструмент за демокрация и права на човека и европейската политика в областта на имиграцията с оглед на активната защита на иранските правозащитници;

16. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на върховния представител/заместник-председател на Комисията, парламентите на държавите-членки, генералния секретар на ООН, Съвета на ООН по правата на човека и правителството и парламента на Ислямска република Иран.