Forslag til beslutning - B7-0496/2010Forslag til beslutning
B7-0496/2010

FORSLAG TIL BESLUTNING om menneskerettigheder i Iran, navnlig sagerne om Sakineh Mohammadi Ashtiani og Zahra Bahrami

6.9.2010

på baggrund af Kommissionens redegørelse
jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Edite Estrela, Emine Bozkurt, Rovana Plumb, Silvia Costa, Francesca Balzani, Patrizia Toia, Rita Borsellino, Debora Serracchiani, Marc Tarabella for S&D-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0494/2010

Procedure : 2010/2846(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B7-0496/2010
Indgivne tekster :
B7-0496/2010
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B7‑0496/2010

Europa-Parlamentets beslutning om menneskerettigheder i Iran, navnlig sagerne om Sakineh Mohammadi Ashtiani og Zahra Bahrami

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til sine tidligere beslutninger om Iran, bl.a. beslutningerne om menneskerettighederne og især beslutningerne af 31. januar 2008 og 10. februar 2010,

–   der henviser til erklæringen af 6. juli 2010 fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Catherine Ashton, om de nært forestående henrettelser i Iran,

–   der henviser til erklæringen af 10. august 2010 fra USA's udenrigsminister, Hillary Clinton, hvori hun kraftigt opfordrede Iran til at respektere borgernes grundlæggende frihedsrettigheder,

–   der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne og den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, som Iran har undertegnet,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A.  der henviser til, at Sakineh Mohammadi Ashtiani, en 43-årig mor til to, i maj 2006 blev kendt skyldig i at have haft et "ulovligt forhold" til to mænd og som straf modtog 99 piskeslag, men at hun nu, selv om hun allerede er blevet straffet, desuden er blevet kendt skyldig i "ægteskabsbrud" og dømt til døden ved stening,

B.  der henviser til, at denne dom er blevet opretholdt til trods for international fordømmelse af dødsdommen ved stening, og at den kan håndhæves når som helst efter en afgørelse fra domstolenes øverste chef, Sadegh Larijani,

C.  der henviser til, at Sakineh Mohammadi Ashtiani ifølge en fjernsynstransmitteret "tilståelse" tilsyneladende har været meddelagtig i mordet på sin mand, men at meget tyder på, at "tilståelsen" blev aflagt under pres,

D.  der henviser til, at Sakineh Mohammadi Ashtiani nu er blevet idømt yderligere 99 piskeslag for at udbrede "usømmelighed" og "korruption", fordi hun angiveligt optrådte uden slør på et billede, der blev offentliggjort i en britisk avis,

E.  der henviser til, at Mohammad Mostafaei, Sakineh Mohammadi Ashtiani’s advokat, flygtede fra Iran, efter at sikkerhedsstyrkerne havde udstedt en arrestordre mod ham og anholdt hans kone og svoger,

F.  der henviser til, at den 18-årige Ebrahim Hamidi, der anklages for homoseksualitet, risikerer øjeblikkelig henrettelse til trods for, at han for øjeblikket ikke har nogen advokatbistand,

G.  der henviser til, at steningsdommen udgør et klart brud på Irans internationale forpligtelser i henhold til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, samt at Iran for ganske nylig i forbindelse med FN's Menneskerettighedsråds generelle periodiske status accepterede i det mindste at overholde mindstenormerne og bestemmelserne om dødsstraf i den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, så længe denne straf opretholdes,

H.  der henviser til, at Brasiliens præsident, Luiz Inacio Lula da Silva, den 1. august tilbød Sakineh Mohammadi Ashtiani asyl, men at den iranske regering afviste det brasilianske tilbud under henvisning til, at præsident Lula "ikke rådede over tilstrækkelige oplysninger om denne sag",

I.  der henviser til, at den hollandsk-iranske kvinde Zahra Bahrami blev arresteret efter at have deltaget i Ashura-demonstrationer (den 27. december 2009) mod præsidentvalget i Iran, der var præget af valgsvindel, og at hun siden sin arrestation er blevet tilbageholdt i Evin-fængslet i Teheran og har vist tegn på tortur,

J.  der henviser til, at Zahra Bahrami blev anklaget for at have stiftet en regeringsfjendtlig organisation, og for at være medlem af en unavngiven monarkistisk gruppe og udbrede propaganda mod styret, samt at hun blev nægtet advokatbistand, og at den hollandske ambassade i Teheran ikke fik tilladelse til at yde hende nogen form for bistand,

K.  der henviser til, at Zahra Bahrami har fået nægtet besøg i Evin-fængslet og siges at have alvorlige fysiske og psykiske problemer,

L.  der henviser til, at Nasrin Sotoudeh, en fremtrædende menneskerettighedsadvokat, der er respekteret i vide kredse for sin indsats til fordel for unge, der er idømt dødsstraf, og for sit forsvar for samvittighedsfanger, den 4. september 2010 blev anholdt og anklaget for "propaganda mod staten" og "konspiration og mødeaktiviteter til skade for nationens sikkerhed",

M.  der henviser til, at Den Islamiske Republik Irans myndigheder fortsat arresterer og fængsler civile aktivister og efterstræber og retsforfølger uafhængige advokater, samtidig med at regeringen har taget en ny metode i brug til forfølgelse af menneskerettighedsadvokater i form af ufunderede økonomiske anklager, der vedrører skatteforhold, og deltagere i ligestillingskampagnen "One Million Signatures" og medlemmer af centralrådet for ADVAR, en studenterorganisation, der kæmper for menneskerettigheder og sociale forbedringer, er blevet fængslet på grundlag af opdigtede anklager,

N.  der henviser til, at den tidligere præsidentkandidat Mehdi Karroubis bopæl blev angrebet af snesevis af bevæbnede civilklædte styrker med graffiti, hærværk, knuste ruder og skyderi i Karroubis hus til følge, og at disse angreb fandt sted, efter at revolutionsgardens kommandør, Mohammad Ali, Jafari havde udtalt, at det iranske folk ville dømme "oprørslederne", hvormed han mente oppositionens ledere, og uden at politiet gjorde noget forsøg på at standse dem,

1.  udtrykker forfærdelse og rædsel over, at Sakineh Mohammadi Ashtiani er blevet dømt til døden ved stening; opfordrer Den Islamiske Republik Irans myndigheder til ikke at henrette Sakineh Mohammadi Ashtiani ved stening eller nogen anden metode;

2.  opfordrer Den Islamiske Republik Irans myndigheder til at tage sagen op til grundig revision;

3.  fordømmer Sakineh Mohammadi Ashtianis fjernsynstransmitterede "tilståelse", som tilsyneladende var arrangeret af de iranske myndigheder i et forsøg på at opfinde nye anklager imod hende for at have myrdet sin mand; konstaterer, at sådanne udsendelser sætter spørgsmålstegn ved domstolenes uafhængighed;

4.  opfordrer den iranske regering til at forbyde stening, som er en særlig brutal henrettelsesmetode;

5.  understreger, at EU under alle omstændigheder er kraftig modstander af dødsstraf, og opfordrer Iran til at indføre et stop for henrettelser, indtil dødsstraffen afskaffes, i overensstemmelse med FN's Generalforsamlings resolution 62/149 og 63/168;

6.  opfordrer den iranske regering til at sætte en stopper for henrettelsen af den 18-årige Ebrahim Hamidi, der er anklaget for homoseksualitet;

7.  er imod enhver form for kriminalisering af konsensuelle seksuelle forbindelser mellem voksne og opfordrer de iranske myndigheder til at afkriminalisere "ægteskabsbrud";

8.  kræver øjeblikkelig løsladelse af Zahra Bahrami; opfordrer Cathrine Ashton, Kommissionens næstformand/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, til at tage Zahra Bahramis tilbageholdelse op med de iranske myndigheder;

9.  kræver øjeblikkelig løsladelse af den fremtrædende menneskerettighedsadvokat Nasrin Sotoudeh og kræver, at samtlige anklager imod hende tages tilbage;

10.  udtrykker alvorlig bekymring over den regeringsstyrede vold mod den tidligere præsidentkandidat Mehdi Karrubi og over udbredelsen af en stemning af frygt og intimidering igennem anvendelse af banditter og civilklædte styrker, der koordineres af sikkerhedsstyrkerne; kræver, at regeringen afholder sig fra at sanktionere sådanne kriminelle handlinger; pålægger Irans øverste leder, Ayatollah Ali Khamenei, ansvaret for præsidentkandidaten Mehdi Karroubis og hans families sikkerhed;

11.  udtrykker alvorlig bekymring over, at de iranske myndigheder misbruger deres juridiske beføjelser til at forfølge medlemmer af menneskerettighedsbevægelsen og civile aktivister som bl.a. deltagere i ligestillingskampagnen "One Million Signatures" og medlemmer af centralrådet for ADVAR;

12.  opfordrer til, at der skabes et FN-mandat til at varetage undersøgelse af misbrug og sørge for, at de, der begår menneskerettighedskrænkelser i Iran, drages til ansvar for deres handlinger;

13.  minder Iran om de forpligtelser, der påhviler landet i henhold til den internationale konvention om civile og politiske rettigheder, og de løfter, det afgav i forbindelse med FN's Menneskerettighedsråds generelle periodiske status, og opfordrer til øjeblikkelig løsladelse af alle politiske fanger og fængslede menneskerettighedsforkæmpere;

14.  opfordrer til, at den eksisterende liste over personer og organisationer, der er omfattet af EU's rejseforbud og indefrysning af aktiver, udvides til at omfatte dem, der bærer ansvaret for menneskerettighedskrænkelserne, undertrykkelsen og begrænsning af friheden i landet;

15.  opfordrer Kommissionen og Rådet til at iværksætte yderligere foranstaltninger i forbindelse med EIDHR og den europæiske indvandringspolitik med henblik på aktivt at beskytte de iranske menneskerettighedsforkæmpere;

16.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes parlamenter, FN's generalsekretær, FN's Menneskerettighedsråd og Den Islamiske Republik Irans regering og parlament.