Menetlus : 2010/2846(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B7-0496/2010

Esitatud tekstid :

B7-0496/2010

Arutelud :

Hääletused :

PV 08/09/2010 - 6.3
CRE 08/09/2010 - 6.3

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0310

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 124kWORD 69k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B7-0494/2010
6.9.2010
PE446.579v01-00
 
B7-0496/2010

komisjoni avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2


Inimõigused Iraanis, eelkõige Sakineh Mohammadi Ashtiani ja Zahra Bahrami juhtumid


Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Edite Estrela, Emine Bozkurt, Rovana Plumb, Silvia Costa, Francesca Balzani, Patrizia Toia, Rita Borsellino, Debora Serracchiani, Marc Tarabella fraktsiooni S&D nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon inimõiguste kohta Iraanis, eelkõige Sakineh Mohammadi Ashtiani ja Zahra Bahrami juhtumite kohta  
B7‑0496/2010

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Iraani kohta, eriti neid, mis käsitlevad inimõigusi, ning eelkõige 31. jaanuari 2008. aasta ja 10. veebruari 2010. aasta resolutsioone;

–   võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Catherine Ashtoni 6. juuli 2010. aasta avaldust eelseisvate hukkamiste kohta Iraanis;

–   võttes arvesse Ameerika Ühendriikide riigisekretäri Hillary Clintoni 10. augusti 2010. aasta avaldust, milles ta nõudis tungivalt, et Iraan austaks oma kodanike põhivabadusi;

–   võttes arvesse ÜRO inimõiguste ülddeklaratsiooni ning kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti, mille osaline Iraan on;

–   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et 43-aastane kahe lapse ema Sakineh Mohammadi Ashtiani mõisteti 2006. aasta mais süüdi ebaseadusliku suhte eest kahe mehega ning talle määrati karistuseks 99 piitsahoopi; arvestades, et varem määratud karistusest hoolimata on ta nüüd mõistetud süüdi abielurikkumises ja talle on määratud surmanuhtlus kividega surnuks viskamise teel;

B.  arvestades, et määratud karistus jäi hoolimata rahvusvahelisest hukkamõistust kehtima ning see võidakse igal ajal ülemkohtunik Sadegh Larijani otsusega täide viia;

C.  arvestades, et televisioonis üle kantud „ülestunnistuses” tundub Sakineh Mohammadi Ashtiani ennast siduvat oma abikaasa mõrvaga; arvestades, et on selgeid märke, et „ülestunnistus” oli antud surve all;

D. arvestades, et Sakineh Mohammadi Ashtianile on määratud veel 99 piitsahopi kõlvatuse ja rikutuse levitamise eest, kuna väidetavalt oli ta Briti ajalehes avaldatud fotol ilma loorita;

E.  arvestades, et Sakineh Mohammadi Ashtiani advokaat Mohammad Mostafaei põgenes Iraanist, pärast seda kui Iraani julgeolekujõud andsid korralduse tema vahistamiseks ning vahistasid tema naise ja naisevenna;

F.  arvestades, et 18-aastast Ebrahim Hamidit, keda süüdistatakse homoseksuaalsuses, ootab kohene hukkamine, hoolimata asjaolust, et tal puudub kaitsja;

G. arvestades, et kividega surnuks viskamine on selges vastuolus Iraani rahvusvaheliste kohustustega kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti alusel; arvestades, et Iraan nõustus alles hiljuti tema suhtes ÜRO inimõiguste nõukogus teostatud üldise korrapärase läbivaatamise käigus järgima vähemalt kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti miinimumstandardeid ja sätteid seoses surmanuhtlusega, kuni riigis selline karistus kehtib;

H. arvestades, et 1. augustil pakkus Brasiilia president Luiz Inacio Lula da Silva Ashtianile varjupaika, kuid Iraani valitsus keeldus Brasiilia pakkumisest ettekäändel, et Lulal ei ole juhtumi kohta piisavalt infot;

I.   arvestades, et hollandi-iraani naine Zahra Bahrami vahistati pärast seda, kui ta oli osalenud Ashura meeleavaldusel (27. detsembril 2009) Iraani presidendivalimiste tulemuste võltsimise vastu; arvestades, et teda on alates vahistamisest hoitud Teheranis Evini vanglas ning on märke tema piinamisest;

J.   arvestades, et Zahra Bahramit süüdistati valitsusvastase organisatsiooni loomises, nimetu monarhistliku rühma liikmesuses ja valitsusvastase propaganda levitamises; arvestades, et talle ei antud kaitsjat ning Hollandi saatkonnal Teheranis ei lubata talle mingit abi pakkuda;

K. arvestades, et Zahra Bahramit ei lubata Evini vanglas külastada ning väidetavalt on tema füüsiline ja vaimne seisund väga halb;

L.  arvestades, et Nasrin Sotoudeh – tuntud inimõiguste jurist, keda austatakse laialdaselt tema töö eest surmanuhtlust ootavate alaealiste abistamisel ja meelsusvangide kaitsmise eest – vahistati 4. septembril 2010 süüdistatuna riigivastase propaganda tegemises ning kollusioonis ja kogunemises eesmärgiga ohustada riigi julgeolekut;

M. arvestades, et Iraani Islamivabariigi ametivõimud vahistavad ja vangistavad jätkuvalt kodanikuühiskonna aktiviste ning kiusavad taga ja hagevad sõltumatuid juriste; arvestades, et valitsuse uus viis inimõiguste juristide tagakiusamiseks on alusetud maksudega seotud süüdistused; arvestades, et miljoni allkirja kampaania osalisi, kes kaitsevad soolist võrdõiguslikkust, ning inimõigustele ja sotsiaalarengule pühendunud üliõpilaste ja vilistlaste organisatsiooni ADVAR kesknõukogu liikmeid on valesüüdistuste alusel vangistatud;

N. arvestades, et kümned erariietes relvastatud isikud ründasid endise presidendikandidaadi Mehdi Karroubi residentsi, mille tulemuseks olid grafitid, vandalism, katkised aknad ja tulistamine Karroubi kodus; arvestades, et need rünnakud toimusid pärast revolutsioonilise kaardiväe komandöri Mohammad Ali Jafari kommentaari, et Iraani rahvas mõistab „mässajate juhid” hukka, pidades selle all silmas opositsioonijuhte; arvestades, et politsei ei teinud katsetki rünnakuid peatada,

1.  on kohkunud ja jahmunud kividega surnuks viskamisele määratud Sakineh Mohammadi Ashtiani juhtumi üle; nõuab tungivalt, et Iraani Islamivabariigi ametivõimud ei hukkaks Sakineh Mohammadi Ashtianit kividega surnuks viskamise teel ega muul viisil;

2.  palub Iraani Islamivabariigi ametivõimudel tema juhtum uuesti põhjalikult läbi vaadata;

3.  mõistab hukka Sakineh Mohammadi Ashtiani „teleülestunnistuse”, mille ilmselt korraldasid Iraani ametivõimud, et süüdistada teda abikaasa mõrvas; märgib, et sellised teleülekanded seavad kahtluse alla kohtute sõltumatuse;

4.  nõuab tungivalt, et Iraani valitsus keelustaks kividega surnuks viskamise kui eriti julma hukkamisviisi;

5.  kinnitab taas, et EL on igal juhul kindlalt surmanuhtluse vastu, ning palub Iraanil kehtestada hukkamiste moratooriumi, kuni surmanuhtlus on vastavalt ÜRO Peaassamblee resolutsioonidele 62/149 ja 63/168 kaotatud;

6.  nõuab tungivalt, et Iraani valitsus peataks homoseksuaalsuses süüdistatud 18-aastase Ebrahim Hamidi hukkamise;

7.  on vastu täiskasvanute vaheliste vastastikusel nõusolekul toimuvate seksuaalsuhete kriminaliseerimisele ning nõuab tungivalt, et Iraani ametivõimud lõpetaksid abielurikkumise käsitlemise kuriteona;

8.  nõuab Zahra Bahrami kohest vabastamist; palub, et liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresident Catherine Ashton käsitleks Zahra Bahrami kinnipidamist Iraani ametivõimude poolt;

9.  nõuab tuntud inimõiguste juristi Nasrin Sotoudehi kohest vabastamist ja kõigi tema vastu esitatud süüdistuste tühistamist;

10. väljendab sügavat muret valitsuse poolt juhitud vägivalla pärast endise presidendikandidaadi Mehdi Karroubi vastu ning hirmuõhkkonna levitamise pärast julgeolekujõudude juhitud kurjategijate ja erariietes relvastatud isikute kasutamise teel; nõuab, et valitsus hoiduks selliste kuritegude heakskiitmisest; peab Iraani kõrgeimat juhti ajatolla Ali Khameneid vastutavaks presidendikandidaadi Mehdi Karroubi ja tema perekonna turvalisuse eest;

11. väljendab sügavat muret selle pärast, et Iraani ametivõimud kuritarvitavad kohtuvõimu inimõiguslaste ja kodanikuühiskonna aktivistide, teiste seas näiteks miljoni allkirja kampaania osaliste ja ADVARi kesknõukogu liikmete tagakiusamiseks;

12. nõuab ÜRO mandaati kuritegude uurimiseks ja inimõiguste rikkujate vastutusele võtmiseks Iraanis;

13. tuletab Iraanile meelde tema kohustusi kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti alusel ning kohustusi, mis ta võttis ÜRO inimõiguste nõukogus teostatud üldise korrapärase läbivaatamise käigus, ning nõuab kõikide poliitvangide ja vangistatud inimõiguste kaitsjate viivitamatut vabastamist;

14. nõuab, et isikute ja organisatsioonide nimekirja, kellele on kehtestatud ELi reisimise keeld ja kelle varad on külmutatud, laiendataks ka nendele isikutele, kes vastutavad inimõiguste rikkumiste ja vabaduste piiramise ning repressioonide eest Iraanis;

15. kutsub komisjoni ja nõukogu üles töötama välja täiendavaid meetmeid demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahendi ning Euroopa sisserändepoliitika raames Iraani inimõiguste kaitsjate aktiivseks kaitsmiseks;

16. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon kõrgele esindajale ja komisjoni asepresidendile, liikmesriikide parlamentidele, ÜRO peasekretärile, ÜRO inimõiguste nõukogule ning Iraani Islamivabariigi valitsusele ja parlamendile.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika