Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0496/2010Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0496/2010

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl žmogaus teisių padėties Irane, ypač dėl Sakineh Mohammadi Ashtiani ir Zahros Bahrami bylų

6.9.2010

siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį

Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Edite Estrela, Emine Bozkurt, Rovana Plumb, Silvia Costa, Francesca Balzani, Patrizia Toia, Rita Borsellino, Debora Serracchiani, Marc Tarabella S&D frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0494/2010

Procedūra : 2010/2846(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B7-0496/2010
Pateikti tekstai :
B7-0496/2010
Debatai :
Priimti tekstai :

B7‑0496/2010

Europos Parlamento rezoliucija dėl žmogaus teisių padėties Irane, ypač dėl Sakineh Mohammadi Ashtiani ir Zahros Bahrami bylų

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Irano, ypač į 2008 m. sausio 31 d. ir 2010 m. vasario 10 d. rezoliucijas dėl žmogaus teisių,

–   atsižvelgdamas į Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai Catherine Ashton 2010 m. liepos 6 d. pareiškimą dėl Irane numatytų įvykdyti mirties bausmių,

–   atsižvelgdamas į JAV valstybės sekretorės Hillary Clinton 2010 m. rugpjūčio d. pareiškimą, kuriame Iranas raginamas paisyti pagrindinių savo piliečių teisių,

–   atsižvelgdamas į JT visuotinę žmogaus teisių deklaraciją, Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, kurį pasirašęs Iranas,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi Sakineh Mohammadi Ashtiani, 43 metų amžiaus dviejų vaikų motina, 2006 m. gegužės mėn. buvo nuteista už neleistinus santykius su dviem vyrais ir paskelbus nuosprendį nuplakta 99 kirčiais; nors bausmė jau įvykdyta, ji papildomai apkaltinta neištikimybe ir nuteista mirti užmėtant akmenimis,

B.  kadangi, nors mirties nuosprendžio vykdymą užmėtant akmenimis smerkia tarptautinė bendruomenė, šis nuosprendis nepanaikintas ir teismų vadovui Sadeghui Larijani priėmus atitinkamą sprendimą galėtų būti bet kada įvykdytas,

C.  kadangi per televiziją transliuotoje išpažintyje Sakineh Mohammadi Ashtiani prisipažįsta dalyvavusi nužudant savo vyrą; kadangi esama akivaizdžių ženklų, kad ši „išpažintis“ išgauta prievarta,

D. kadangi Sakineh Mohammadi Ashtiani nuteista dar 99 kirčiais už nusižengimą dorovei ir ištvirkimą, nes Didžiojoje Britanijoje leidžiamas laikraštis išspausdino jos nuotrauką, kurioje ji esą neprisidengusi šydu,

E.  kadangi Sakineh Mohammadi Ashtiani advokatas Mohammad Mostafaei paliko Iraną po to, kai Irano saugumo pajėgos išdavė jo suėmimo orderį, suėmė jo žmoną ir jo svainį,

F.  kadangi homoseksualumu apkaltintam aštuoniolikmečiui Ebrahimui Hamidi gresia neišvengiama mirties bausmė neatsižvelgiant į tai, kad šiuo metu niekas neatstovauja jo teisiniams interesams,

G. kadangi vykdydamas nuosprendį užmėtant akmenimis Iranas akivaizdžiai pažeidžia savo tarptautinius įsipareigojimus, prisiimtus pagal Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą; kadangi tik neseniai, JT žmogaus teisių taryboje periodiškai atliekamos visuotinės peržiūros metu, Iranas sutiko paisyti bent mažiausių su mirties bausme susijusių standartų ir Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto nuostatų, kol ši bausmė vis dar taikoma,

H. kadangi rugpjūčio 1 d. Brazilijos Prezidentas Luiz Inacio Lula da Silva pasiūlė Sakineh Mohammadi Ashtiani prieglobstį, tačiau Irano vyriausybė atmetė Brazilijos pasiūlymą argumentuodama tuo, kad Prezidentas L. I. Lula da Silva neturi pakankamai informacijos apie šią bylą,

I.   kadangi olandų kilmės iranietė Zahra Bahrami suimta už dalyvavimą 2009 m. gruodžio 27 d. vykusioje Ašuros protesto prieš suklastotus Irano prezidento rinkimus demonstracijoje; kadangi po suėmimo ji laikyta Teherane esančiame Evino kalėjime ir esama požymių, kad ji buvo kankinta,

J.   kadangi Zahra Bahrami apkaltinta antivyriausybinės organizacijos įkūrimu, naryste neįvardytoje monarchistų grupuotėje ir prieš režimą nukreiptos propagandos platinimu; kadangi jai neleista pasinaudoti teisinio atstovo paslaugomis, o Teherane veikiančiai Olandijos ambasadai neleista siūlyti jokios pagalbos,

K. kadangi Zahrai Bahrami neleidžiama pasinaudoti teise pasimatyti su lankytojais ir, kaip žinoma, jos fizinė ir psichologinė būklė itin prasta,

L.  kadangi 2010 m. rugsėjo 4 d. suimta Nasrin Sotoudeh, žinoma žmogaus teisių gynėja, advokatė, itin gerbiama už pastangas ginti jaunuolius, kuriems gresia mirties bausmė, ir už sąžinės kalinių gynimą: ji apkaltinta prieš valstybę nukreiptos propagandos platinimu ir sąmokslu bei skatinimu burtis siekiant išprovokuoti prieš nacionalinį saugumą nukreiptus veiksmus,

M. kadangi Irano Islamo Respublikos valdžios institucijos toliau suima ir kalina pilietinės visuomenės veikėjus, taip pat persekioja ir teisia nepriklausomus teisininkus; naujas vyriausybės būdas už žmogaus teises kovojantiems teisininkams persekioti – nepagrįsti įtarimai su mokesčiais susijusiais finansiniais nusikaltimais; už lyčių lygybę kovojantys Vieno milijono parašų kampanijos dalyviai ir už žmogaus teises bei socialinių sąlygų gerinimą kovojančios Irano alumnų organizacijos (ADVAR) centrinės tarybos nariai įkalinti jiems pateikus suklastotus kaltinimus,

N. kadangi buvusio kandidato į prezidentus Mehdi Karroubi rezidenciją užpuolė gauja ginkluotų civiliais drabužiais vilkinčių asmenų: šio išpuolio rezultatai – grafitai, vandališkai nuniokoti namai, išdaužyti langai, be to, Mehdi Karroubi namuose buvo šaudoma; kadangi šis išpuolis įvykdytas po revoliucinės gvardijos vado Mohammado Ali Jafari komentarų, kad Irano žmonės teis kurstytojų vadus, t. y. opozicijos lyderius; kadangi policijos pajėgos nė nesistengė sustabdyti šio išpuolio,

1.  reiškia pasibaisėjimą ir nusiminimą dėl mirti užmėtant akmenimis nuteistos Sakineh Mohammadi Ashtiani bylos; ragina Irano Islamo Respublikos valdžios institucijas nevykdyti Sakineh Mohammadi Ashtiani mirties nuosprendžio – nei užmėtant akmenimis, nei kitais būdais;

2.  ragina Irano Islamo Respublikos valdžios institucijas inicijuoti išsamų jos bylos persvarstymą;

3.  smerkia Sakineh Mohammadi Ashtiani televizijos „išpažintį“, kurią greičiausiai surežisavo Irano valdžios institucijos, siekdamos sukurpti naujus kaltinimus jos vyro nužudymu; pažymi, kad šio pobūdžio transliacijos verčia abejoti teismų nepriklausomumu;

4.  ragina Irano vyriausybę uždrausti užmėtymą akmenimis – ypač žiaurų mirties bausmės vykdymo būdą;

5.  pakartoja tvirtą ES nusistatymą prieš mirties bausmės vykdymą bet kokiomis aplinkybėmis ir ragina Iraną paskelbti numatytų įvykdyti egzekucijų moratoriumą ir panaikinti mirties bausmę remiantis JT Generalinės Asamblėjos rezoliucijomis 62/149 ir 63/168;

6.  ragina Irano vyriausybę sustabdyti homoseksualumu apkaltinto aštuoniolikmečio Ebrahimo Hamidi egzekuciją;

7.  reiškia nepritarimą bet kokiai suaugusių asmenų lytinių santykių, grindžiamų šalių susitarimu, kriminalizacijai ir ragina Irano valdžios institucijas dekriminalizuoti neištikimybę;

8.  reikalauja nedelsiant paleisti Zahrą Bahrami; ragina ES vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai-Komisijos Pirmininko pavaduotoją Catherine Ashton kartu su Irano valdžios institucijomis spręsti Zahros Bahrami sulaikymo klausimą;

9.  ragina nedelsiant išlaisvinti garsią už žmogaus teises kovojančią teisininkę Nasrin Sotoudeh ir panaikinti visus jai paskelbtus kaltinimus;

10. reiškia didžiulį susirūpinimą dėl vyriausybės vadovaujamų smurto išpuolių prieš buvusį kandidatą į prezidentus Mehdi Karrubi ir dėl baimės atmosferos kurstymo bei bauginimo pasitelkiant banditus ir saugumo pajėgų koordinuojamas civiliais drabužiais vilkinčių asmenų gaujas; reikalauja, kad vyriausybė nesankcionuotų šių kriminalinių veiksmų; pažymi, kad Irano vyriausiasis lyderis ajatola Ali Khamenei yra atsakingas už kandidato į prezidentus Mehdi Karroubi ir jo šeimos saugumą;

11. reiškia didžiulį susirūpinimą dėl Irano valdžios institucijų piktnaudžiavimo teismo įgaliojimais siekiant susidoroti su žmogaus teisių gynėjų bendruomenės nariais ir pilietinės visuomenės aktyvistais, be kita ko, su Vieno milijono parašų kampanijos dalyviais ir Irano alumnų organizacijos (ADVAR) centrinės tarybos nariais;

12. ragina nustatyti JT įgaliojimą, kuriuo remiantis būtų tiriami piktnaudžiavimo atvejai ir skatinama asmenų, atsakingų už žmogaus teisių pažeidimus Irane, atskaitomybė;

13. primena Iranui jo įsipareigojimus, prisiimtus remiantis Tarptautiniu pilietinių ir politinių teisių paktu, taip pat įsipareigojimus, prisiimtus Žmogaus teisių taryboje periodiškai atliekamos visuotinės peržiūros metu, ir ragina nedelsiant išlaisvinti visus politinius kalinius ir įkalintus žmogaus teisių gynėjus;

14. ragina papildyti esamą asmenų ir organizacijų, kuriems taikomas draudimas atvykti į ES ir sprendimas įšaldyti turtą, sąrašą ir įtraukti į jį asmenis, kurie atsakingi už žmogaus teisių pažeidimus, represijas ir laisvės suvaržymus šalyje;

15. ragina Komisiją ir Tarybą parengti papildomas priemones remiantis Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemone ir Europos imigracijos politika siekiant užtikrinti veiksmingą Irano žmogaus teisių gynėjų apsaugą;

16. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją vyriausiajai įgaliotinei-Komisijos Pirmininko pavaduotojai, valstybių narių parlamentams, JT Generaliniam Sekretoriui, JT žmogaus teisių tarybai ir Irano Islamo Respublikos vyriausybei ir parlamentui.