Návrh usnesení - B7-0497/2010Návrh usnesení
B7-0497/2010

NÁVRH USNESENÍ o lidských právech v Íránu, zejména o případech Sakíne Muhammadí Aštíáníové a Zahry Bahrámíové

6. 9. 2010

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise / vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Alexander Alvaro, Renate Weber, Leonidas Donskis, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano za skupinu ALDE

Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0494/2010

Postup : 2010/2846(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B7-0497/2010
Předložené texty :
B7-0497/2010
Rozpravy :
Přijaté texty :

B7‑0497/2010

Usnesení Evropského parlamentu o lidských právech v Íránu, zejména o případech Sakíne Muhammadí Aštíáníové a Zahry Bahrámíové

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o Íránu, zejména na usnesení týkající se lidských práv,

–   s ohledem na SFEU a na ústavy členských států EU,

–   s ohledem na prohlášení vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku paní Catherine Ashtonové ze dne 6. července 2010 o hrozících popravách v Íránu,

–   s ohledem na otevřený dopis ze dne 7. července 2010 o případu Sakíne Muhammadí Aštíáníové adresovaný íránské vládě, který byl zveřejněn v deníku The Times a který podepsal také předseda Buzek,

–   s ohledem na společné prohlášení transatlantického dialogu zákonodárců o lidských právech v Íránu z června 2010,

–   s ohledem na případ Zahry Bahrámíové, občanky Nizozemska a Íránu, která je více než osm měsíců uvězněna v samovazbě ve vězení Evin,

–   s ohledem na případ Sakíne Muhammadí Aštíáníové, která od roku 2006 čeká na vykonání trestu smrti za to, že se údajně dopustila cizoložství,

–   s ohledem na prohlášení předsedy Buzka ze dne 11. srpna 2010 o odsouzení sedmi náboženských vůdců Bahá'í v Íránu k 20 letům vězení,

–   s ohledem na prohlášení předsedy EP ze dne 9. října 2009, v němž připomíná závazek Parlamentu dosáhnout celosvětového zrušení trestu smrti,

–   s ohledem na zprávu generálního tajemníka OSN ze dne 23. září 2009 o situaci v oblasti lidských práv v Íránské islámské republice,

–   s ohledem na rezoluce Valného shromáždění OSN č. 62/149 ze dne 18. prosince 2007 a č. 63/168 ze dne 18. prosince 2008 o moratoriu na výkon trestu smrti,

–   s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, Úmluvu o odstranění všech forem rasové diskriminace a Úmluvu o právech dítěte, jichž je Írán smluvní stranou,

–   s ohledem na Vídeňskou úmluvu o diplomatických a konzulárních stycích z roku 1963,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že celková situace v oblasti lidských práv v Íránu se neustále zhoršuje,

B.  vzhledem k tomu, že Evropský parlament je mimořádně znepokojen případy Sakíne Muhammadí Aštíáníové a Zahry Bahrámíové,

C. vzhledem k tomu, že Sakíne Muhammadí Aštíáníová, íránská Ázerbájdžánka, od roku 2006 čeká na vykonání trestu smrti,

D. vzhledem k tomu, že její kontroverzní případ se v roce 2010 stal známý i v zahraničí poté, co byla údajně usvědčena ze zločinu cizoložství a odsouzena k trestu smrti ukamenováním,

E.  vzhledem k tomu, že trest smrti ukamenováním byl v roce 1979 během íránské islámské revoluce obnoven, pokládá se za barbarský a je posledním existujícím trestem smrti metodou mučení,

F.  vzhledem k tomu, že odborníci se domnívají, že od roku 1979 bylo na základě rozsudků íránského soudního systému ukamenováno 200 až 300 žen,

G. vzhledem k tomu, že trest smrti ukamenováním se používá také v Nigérii, Súdánu, Saudské Arábii a Afghánistánu,

H. vzhledem k tomu, že kampaň jejích dvou dětí zabránila v červenci 2010 výkonu trestu smrti nad Muhammadí Aštíáníovou, trest smrti však zrušen nebyl,

I.   vzhledem k tomu, že Zahra Bahrámíová, 45letá občanka Nizozemska a Íránu byla dne 27. prosince 2009 při protestních akcích během svátku Ašúrá zadržena, je více než osm měsíců držena v samovazbě ve vězení Evin a je jí odpíráno právo na návštěvy,

J.   vzhledem k tomu, že íránské orgány Zahře Bahráníové neumožnily poskytnutí konzulární pomoci nizozemských orgánů a neposkytly žádné informace o jejím stavu,

K. vzhledem k tomu, že je ústavní povinností členských států EU zajistit blaho svých občanů,

L.  vzhledem k tomu, že vlády členských států EU se snaží o navázání kontaktu se svými občany uvězněnými v zahraničí bez ohledu na to, jakých trestných činů se dopustili,

M. vzhledem k tomu, že bezpočet evropských občanů má dvojí občanství, z nichž jedno je íránské,

N. vzhledem k tomu, že Írán evropské občanství vedle íránského občanství neuznává,

O. vzhledem k tomu, že hlavním obviněním proti Zahře Bahrámíové je, že jednala proti národní bezpečnosti Íránu; vzhledem k tomu, že na její obhajobu nebyl určen žádný právník,

P.  vzhledem k tomu, že během prvních měsíců uvěznění nebyly její rodině o jejím případě poskytnuty žádné informace,

Q. vzhledem k tomu, že v případech Sakíne Muhammadí Aštíáníové a Zahry Bahrámíové pravděpodobně během jejich dlouhého vyšetřování došlo k sexuálnímu obtěžování a že byly tělesně i psychicky mučeny; vzhledem k tomu, že vyšetřovatelé z rozvědky se snažili uvězněné přinutit k falešným doznáním a k tomu, aby poskytly rozhovory pro televizi,

R.  vzhledem k tomu, že je nadále velmi rozšířeno porušování základních lidských práv: dochází k mučení, špatnému zacházení s vězni, ke spánkové deprivaci, k držení osob v izolaci, k nezákonnému věznění, ke krutému, nelidskému a ponižujícímu zacházení, k tělesnému týrání včetně znásilňování, zatímco státní činitelé zůstávají beztrestní,

S.  vzhledem k tomu, že rozsudky proti zástupcům vyznání Bahá'í jsou šokujícími signály a velkým zklamáním pro všechny, kdo doufali ve zlepšení situace lidských práv v Íránu,

T.  vzhledem k tomu, že existují značné pochybnosti o spravedlnosti a transparentnosti tohoto soudního řízení,

U. vzhledem k tomu, že nadále sílí brutální fyzická, ekonomická, politická, právní a sociální represe vůči politickým protivníkům, aktivistům hájícím lidská práva, novinářům, bloggerům, učitelům, intelektuálům, členům akademické obce, homosexuálům, ženám, studentům, odborářům a příslušníkům náboženských, etnických a jazykových menšin,

V. vzhledem k tomu, že stále narůstá omezování svobody tisku a projevu, jak dokládá počet novinářů a bloggerů zatčených po volbách, systematické blokování stránek internetových médií a informačních zdrojů, rušení příjmu satelitního vysílání a zabavení cestovních pasů několika předním íránským novinářům,

W. vzhledem k tomu, že lidé, kteří byli v Íránu obviněni z páchání trestných činů, patřili k politické opozici, a že představitelé politické opozice jsou íránskou justicí spojováni s trestnými činy, čímž je mezi politickou opozici a trestné činy kladeno rovnítko,

X. vzhledem k tomu, že mezinárodní společenství není z důvodu naprosté izolace země schopno ověřit, zda jsou respektována lidská práva podezřelých osob, zda je soudní řízení spravedlivé a zda byl umožněn přístup k právní pomoci,

Y. vzhledem k tomu, že íránská vláda zatkla mnoho právníků zabývajících se lidskými právy, včetně Nasrín Sotúdeové, Muhammada Alího Dádcháha, Muhammada Olíáího Farda, Muhammada Seifa Zádeho a Muhammada Mustafáího, který byl během obhajoby Sakíne Áštíáníové donucen k útěku ze země,

Z.  vzhledem k tomu, že jsou daňové zákony zneužívány, aby právníci, kteří se zabývají otázkami lidských práv, nemohli vykonávat svou práci,

1.  vzdává hold odvaze všech íránských mužů a žen, kteří vedou boj na obranu základních svobod, za dodržování svých lidských práv a demokratických zásad a kteří si přejí žít ve společnosti bez represí a zastrašování;

2.  naléhavě vyzývá íránskou vládu, aby případ paní Aštíáníové a paní Bahrámíové znovu projednala, aby jim poskytla spravedlivé soudní řízení, které bude odpovídat mezinárodním normám, a aby jim umožnila přístup k právní a konzulární pomoci;

3.  vyzývá íránskou vládu, aby ihned přijala právní předpisy, které zakáží kamenování i jiné formy trestu smrti, bičování či trest odnětí svobody pro ty, kdo byli odsouzeni za cizoložství či jiné zločiny, a aby znovu zavedla moratorium na popravy, k čemuž již byla vyzvána v rezolucích Valného shromáždění OSN č. 62/149 a 63/168;

4.  důrazně vyzývá íránské orgány, aby v zákonech i v praxi znemožnily všechny formy mučení a jiné kruté, nelidské nebo ponižující zacházení či tresty a aby prosazovaly zákonný výkon státní moci a ukončily beztrestnost za porušování lidských práv;

5.  vyjadřuje hluboké politování nad skutečností, že soudní řízení nejsou spravedlivá ani transparentní, a vyzývá íránské orgány, aby zaručily spravedlivá a veřejná odvolací řízení;

6.  vyzývá představitele EU a vysokou představitelku, aby s Íránem znovu navázali dialog o lidských právech;

7.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, Výboru OSN pro lidská práva a vládě a parlamentu Íránské islámské republiky.