Πρόταση ψηφίσματος - B7-0497/2010Πρόταση ψηφίσματος
B7-0497/2010

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν, ειδικότερα τις περιπτώσεις της Sakineh Mohammadi-Ashtiani και της Zahra Bahrami

6.9.2010

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού

Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Alexander Alvaro, Renate Weber, Leonidas Donskis, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0494/2010

Διαδικασία : 2010/2846(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0497/2010
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0497/2010
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0497/2010

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν, ειδικότερα τις περιπτώσεις της Sakineh Mohammadi-Ashtiani και της Zahra Bahrami

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το Ιράν, ιδίως εκείνα με θέμα τα ανθρώπινα δικαιώματα,

 

–       έχοντας υπόψη τη Συνθήκη ΛΕΕ και τα συντάγματα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, Catherine Ashton, της 6ης Ιουλίου 2010, για τις επικείμενες εκτελέσεις στο Ιράν,

 

–       έχοντας υπόψη την ανοικτή επιστολή, της 7ης Ιουλίου 2010, προς την Ιρανική Κυβέρνηση για την περίπτωση της Sakineh Mohammadi-Ashtiani, η οποία δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα The Times και την οποία συνυπογράφει ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Buzek,

 

–       έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση που εξεδόθη στο πλαίσιο του Διατλαντικού Διαλόγου των Νομοθετών του Ιουνίου 2010, σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν,

 

–       έχοντας υπόψη την περίπτωση της Zahra Bahrami, Ολλανδοϊρανής, η οποία κρατείται σε απομόνωση στην φυλακή Evin για οκτώ μήνες και πλέον,

 

–       έχοντας υπόψη την περίπτωση της Sakineh Mohammadi-Ashtiani, η οποία αντιμετωπίζει τη θανατική ποινή κατηγορούμενη για μοιχεία και αναμένει την εκτέλεση της ποινής της από το 2006,

 

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση του Προέδρου Buzek, της 11ης Αυγούστου 2010, σχετικά με την καταδίκη επτά θρησκευτικών ηγετών Μπαχάι στο Ιράν σε 20ετή φυλάκιση ,

 

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση του Προέδρου του, της 9ης Οκτωβρίου 2009, με την οποία επιβεβαιώνεται η δέσμευση του Κοινοβουλίου για την κατάργηση της θανατικής ποινής σε ολόκληρο τον κόσμο,

 

–       έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, της 23ης Σεπτεμβρίου 2009, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν,

 

–       έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών 62/149, της 18ης Δεκεμβρίου 2007, και 63/168, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με ένα δικαιοστάσιο στη χρήση της θανατικής ποινής,

 

–       έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR), το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτισμικά Δικαιώματα (ICESCR), τη Σύμβαση για την Εξάλειψη Κάθε Μορφής Φυλετικών Διακρίσεων, καθώς και τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, όπου είναι συμβαλλόμενο μέρος το Ιράν,

 

–       έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της Βιέννης για τις Διπλωματικές και τις Προξενικές Σχέσεις του 1963,

 

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 122 του Κανονισμού του,

 

Α..    λαμβάνοντας υπόψη ότι η γενική κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν παρουσιάζει συνεχή επιδείνωση,

 

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανησυχεί ιδιαίτερα για τις περιπτώσεις της Sakineh Mohammadi-Ashtiani και της Zahra Bahrami,

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Sakineh Mohammadi Ashtiani, Ιρανή Αζερικής καταγωγής, αναμένει την εκτέλεση της θανατική της ποινής από το 2006,

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η αμφιλεγόμενη υπόθεσή της έγινε γνωστή παγκοσμίως το 2010, όταν κατηγορήθηκε ότι διέπραξε μοιχεία και καταδικάσθηκε σε θάνατο διά λιθοβολισμού,

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποινή της εκτέλεσης διά λιθοβολισμού επανήλθε το 1979, στην εποχή της Ιρανικής Ισλαμικής Επανάστασης, και θεωρείται βάρβαρη και αποτελεί την τελευταία υπάρχουσα μέθοδο βασανιστικής εκτέλεσης,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις των εμπειρογνωμόνων, από το 1979 έχουν εκτελεσθεί διά λιθοβολισμού 200 έως 300 γυναίκες κατόπιν καταδικαστικών αποφάσεων που εξεδόθησαν από το ιρανικό δικαστικό σύστημα,

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκτέλεση διά λιθοβολισμού εφαρμόζεται επίσης στη Νιγηρία , το Σουδάν, τη Σομαλία, τη Σαουδική Αραβία και το Αφγανιστάν,

Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκστρατεία που οργάνωσαν τα δύο της παιδιά είχε ως αποτέλεσμα να ανασταλεί η εκτέλεση της Mohammadi Ashtiani τον Ιούλιο του 2010, όχι όμως να ανατραπεί η καταδίκη της σε θάνατο,

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Zahra Bahrami, Ολλανδοϊρανή, ηλικίας 45 ετών, συνελήφθη στις διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της Ashura στις 27 Δεκεμβρίου 2009 και κρατείται σε απομόνωση στη φυλακή Prison για οκτώ μήνες και πλέον, ενώ δεν της επιτρέπεται να δέχεται επισκέψεις,

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ιρανικές αρχές δεν επέτρεψαν στη Zahra Bahrami να λάβει προξενική συνδρομή από τις ολλανδικές αρχές και δεν έδωσαν καμία πληροφορία σχετικά με την κατάστασή της,

ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν τη συνταγματική υποχρέωση να μεριμνούν για την ευημερία των πολιτών τους,

ΙΒ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κυβερνήσεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιδιώκουν να έχουν επαφή με τους πολίτες τους σε ξένες φυλακές ανεξαρτήτως του διαπραχθέντος εγκλήματος,

ΙΓ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι πάρα πολλοί ευρωπαίοι πολίτες έχουν διπλή ιθαγένεια, εκ των οποίων η μία είναι ιρανική,

ΙΔ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ιράν δεν αναγνωρίζει την κατοχή ευρωπαϊκής ιθαγένειας παράλληλα με την ιρανική,

 

ΙΕ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η κύρια κατηγορία κατά της Zahra Bahrami είναι ότι ανέπτυξε δράση κατά της εθνικής ασφάλειας του Ιράν· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν ορίστηκε κανένας δικηγόρος για να υπερασπιστεί την υπόθεσή της·

 

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τους πρώτους μήνες της φυλάκισής της δεν δόθηκαν στην οικογένειά της πληροφορίες για την υπόθεσή της,

 

ΙΖ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο η Sakineh Mohammadi Ashtiani όσο και η Zahra Bahrami έχουν πιθανόν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση και έχουν βασανισθεί σωματικά και ψυχικά κατά τη διάρκεια των μακρών ανακρίσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπάλληλοι των υπηρεσιών πληροφοριών που διεξήγαγαν τις ανακρίσεις προσπάθησαν να αναγκάσουν τις κρατούμενες να προβούν σε ψευδείς ομολογίες και να δώσουν τηλεοπτικές συνεντεύξεις,

 

ΙΗ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραβιάσεις των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπό τη μορφή βασανιστηρίων και κακής μεταχείρισης των κρατουμένων, στέρησης ύπνου, απομόνωσης, παράνομης κράτησης, ωμής, απάνθρωπης και ταπεινωτικής μεταχείρισης, σωματικής κακοποίησης, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής βίας, και ατιμωρησίας των κρατικών υπαλλήλων, εξακολουθούν να είναι ευρέως διαδεδομένες,

 

ΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταδικαστικές αποφάσεις κατά των εκπροσώπων της Μπαχάι Πίστης δίνουν ένα φοβερό μήνυμα και μεγάλη απογοήτευση για όλους εκείνους που ήλπιζαν ότι θα βελτιωθεί η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν,

Κ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν ισχυρές αμφιβολίες ως προς την αμεροληψία και τη διαφάνεια της δικαστικής διαδικασίας,

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθεί να αυξάνει η βίαιη σωματική, οικονομική, πολιτική, νομική και κοινωνική καταπίεση πολιτικών αντιπάλων, ακτιβιστών στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοσιογράφων, μπλόγκερς, καθηγητών, διανοουμένων, πανεπιστημιακών, ομοφυλοφίλων, γυναικών, φοιτητών, συνδικαλιστών και μελών θρησκευτικών, εθνοτικών και γλωσσικών μειονοτήτων,

 

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιορισμοί στην ελευθερία του Τύπου και της έκφρασης εξακολουθούν να αυξάνουν, όπως φαίνεται από τον αριθμό των δημοσιογράφων και μπλόγκερς που συνελήφθησαν μετά τις εκλογές, τη συστηματική παρεμπόδιση των διαδικτυακών μέσων ενημέρωσης και πηγών πληροφόρησης, την παρεμβολή δορυφορικών μεταδόσεων και την κατάσχεση διαβατηρίων διαφόρων διαπρεπών ιρανών δημοσιογράφων,

 

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι άτομα που έχουν κατηγορηθεί για τη διάπραξη εγκλημάτων έχουν συνδεθεί με την πολιτική αντιπολίτευση στο Ιράν, και άτομα που ανήκουν στην πολιτική αντιπολίτευση έχουν συνδεθεί με τη διάπραξη εγκλημάτων από την ιρανική δικαστική εξουσία, με στόχο να εξομοιωθεί η πολιτική αντιπολίτευση με το έγκλημα,

 

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της πλήρους απομόνωσης της χώρας, η διεθνής κοινότητα δεν μπορεί να εξακριβώσει εάν τα ανθρώπινα δικαιώματα γίνονται σεβαστά, εάν διεξάγεται δίκαιη δίκη και εάν εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε νομική αρωγή·

 

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ιρανική Κυβέρνηση συνέλαβε πολλούς δικηγόρους ειδικούς σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων τους Nasrin Sotoudeh, Mohammed Ali Dadkah, Mohammad Oliayifard, Mohammad Seifzadeh, και, Mohammad Mostafei, ο οποίος αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη χώρα όταν υπερασπιζόταν την Sakineh Ashtiani·

ΚΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φορολογικοί ρυθμίσεις χρησιμοποιήθηκαν καταχρηστικά για να εμποδίσουν τους δικηγόρους ειδικούς σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων να κάνουν την εργασία τους,

1.  αποτίει φόρο τιμής στο θάρρος όλων εκείνων των Ιρανών πολιτών, ανδρών και γυναικών, που αγωνίζονται για την προάσπιση των θεμελιωδών ελευθεριών, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους και των δημοκρατικών αρχών και επιθυμούν να ζήσουν σε μια κοινωνία χωρίς καταστολή και εκφοβισμό·

 

2.  ζητεί από την Ιρανική Κυβέρνηση να επανεξετάσει τις περιπτώσεις της κ. Ashtiani και της κ. Bahrami, να τους εξασφαλίσει δίκαιη δίκη σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και να τους επιτρέψει πρόσβαση σε νομική αρωγή και προξενική συνδρομή·

 

3.  καλεί την Ιρανική Κυβέρνηση να θεσπίσει άμεσα νομοθεσία που θα απαγορεύει τον λιθοβολισμό και άλλες μορφές θανατικής ποινής, τη μαστίγωση ή τη φυλάκιση για άτομα που καταδικάζονται για "μοιχεία" ή άλλες αξιόποινες πράξεις, και να επαναφέρει το δικαιοστάσιο για τις εκτελέσεις, όπως ζητείται στα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών 62/149 και 63/168·

 

4.  ζητεί από τις ιρανικές αρχές να εξαλείψουν, στο δίκαιο και στην πράξη, κάθε μορφή βασανιστηρίων και άλλης ωμής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, να τηρήσουν τις προβλεπόμενες από το νόμο δικαστικές διαδικασίες και να τερματίσουν την ατιμωρησία σε περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

 

5.  λυπάται βαθειά για την έλλειψη αμεροληψίας και διαφάνειας στη δικαστική διαδικασία και καλεί τις ιρανικές αρχές να εγγυηθούν δίκαιη και ανοικτή διαδικασία προσφυγής·

 

6.  καλεί τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ύπατη Εκπρόσωπο να αρχίσουν και πάλι διάλογο με το Ιράν για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

 

7.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.