Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0497/2010Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0497/2010

  PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl žmogaus teisių padėties Irane, ypač dėl Sakineh Mohammadi Ashtiani ir Zahros Barami bylų

  6.9.2010

  siekiant užbaigti diskusijas dėl Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio bendrai užsienio ir saugumo politikai pareiškimo
  pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį

  Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Alexander Alvaro, Renate Weber, Leonidas Donskis, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano ALDE frakcijos vardu

  Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0494/2010

  Procedūra : 2010/2846(RSP)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  B7-0497/2010
  Pateikti tekstai :
  B7-0497/2010
  Debatai :
  Priimti tekstai :

  B7‑0497/2010

  Europos Parlamento rezoliucija dėl žmogaus teisių padėties Irane, ypač dėl Sakineh Mohammadi Ashtiani ir Zahros Bahrami bylų

  Europos Parlamentas,

  –   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Irano, ypač į rezoliucijas dėl žmogaus teisių,

  –   atsižvelgdamas į SESV ir ES valstybių narių konstitucijas,

  –   atsižvelgdamas į Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai Catherine Ashton 2010 m. liepos 6 d. pareiškimą dėl Irane numatytų įvykdyti mirties bausmių,

  –   atsižvelgdamas į 2010 m. liepos 7 d. Irano vyriausybei skirtą laišką dėl Sakineh Mohammadi Ashtiani – šis laiškas buvo publikuotas leidinyje „The Times“ ir jį taip pat pasirašė Parlamento Pirmininkas J. Buzek,

  –   atsižvelgdamas į Transatlantinio teisės aktų leidėjų dialogo bendrą pareiškimą dėl žmogaus teisių padėties Irane, padarytą 2010 m. gegužės mėnesį,

  –   atsižvelgdamas į Olandijos ir Irano pilietės Zahros Barami, kuri ilgiau nei aštuonis mėnesius buvo kalinama Evino kalėjimo vienutėje, bylą,

  –   atsižvelgdamas į Sakineh Mohammadi Ashtiani, kuri nuteista mirties bausme už kaltinimus neištikimybe ir nuo 2006 m. laukia bausmės įvykdymo,

  –   atsižvelgdamas į Parlamento Pirmininko Buzeko 2010 m. rugpjūčio 11 d. pareiškimą dėl septynių bahajų religinių vadovų teismo Irane ir jiems paskirtos 20 metų bausmės,

  –   atsižvelgdamas į Pirmininko 2009 m. spalio 9 d. pareiškimą, kuriame patvirtinamas Parlamento įsipareigojimas siekti mirties bausmės panaikinimo visame pasaulyje,

  –   atsižvelgdamas į JT Generalinio Sekretoriaus 2009 m. rugsėjo 23 d. pranešimą apie žmogaus teisių padėtį Irano Islamo Respublikoje,

  –   atsižvelgdamas į 2007 m. gruodžio 18 d. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos rezoliuciją Nr. 62/149 ir 2008 m. gruodžio 18 d. rezoliuciją Nr. 63/168 dėl mirties bausmės moratoriumo,

  –   atsižvelgdamas į Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą (angl. ICCPR), į Tarptautinį ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktą (angl. ICESCR), į Tarptautinę konvenciją dėl visų formų rasinės diskriminacijos panaikinimo ir į Vaiko teisių konvenciją, kurias pasirašė ir Iranas,

  –   atsižvelgdamas į 1963 m. Vienos konvencijas dėl diplomatinių ir konsulinių santykių,

  –   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

  A. kadangi bendra žmogaus teisių padėtis Irane ir toliau blogėja,

  B.  kadangi Europos Parlamentas yra ypač susirūpinęs dėl Sakineh Mohammadi Ashtiani ir Zahros Barami bylų,

  C. kadangi Irano kilmės azerbaidžanietė Sakineh Mohammadi Ashtiani laukia mirties bausmės įvykdymo nuo 2006 m.,

  D. kadangi prieštaringa jos byla tapo žinoma tarptautiniu mastu 2010 m., kai ji buvo apkaltinta neištikimybe ir nuteista mirties bausme užmėtant akmenimis,

  E.  kadangi mirties bausmė užmėtant akmenimis buvo atkurta 1979 m. per Irano Islamo revoliuciją ir yra laikoma žiauria, taip pat yra kankinimo būdas, kuris neturėtų būti taikomas vykdant mirties bausmę,

  F.  kadangi specialistai mano, kad nuo 1979 m. vadovaujantis Irano teismų sistemos priimtais nuosprendžiais 200–300 moterų buvo įvykdyta mirties bausmė užmėtant akmenimis,

  G. kadangi mirties bausmė užmėtant akmenimis taip pat vykdoma Nigerijoje, Sudane, Somalyje, Saudo Arabijoje ir Afganistane,

  H. kadangi dėl kampanijos, kurią vykdė du Mohammadi Ashtiani vaikai, pavyko sustabdyti mirties bausmės, numatytos 2010 m. liepos mėn., vykdymą, tačiau nepavyko pakeisti nuosprendžio,

  I.   kadangi Zahra Barami, 45 metų Olandijos ir Irano pilietė, buvo suimta 2009 m. gruodžio 27 d. vykstant Ašuros protesto demonstracijai ir kalinama Evino kalėjimo vienutėje ilgiau nei aštuonis mėnesius, jai buvo neleidžiama pasinaudoti teise pasimatyti su lankytojais,

  J.   kadangi Irano valdžios institucijos Zahrai Barami neleido pasinaudoti konsuline Olandijos valdžios institucijų pagalba ir nesuteikė jokios informacijos apie jos būklę,

  K. kadangi ES valstybių narių konstitucinė atsakomybė – užtikrinti savo piliečių gerovę,

  L.  kadangi ES valstybių narių vyriausybės siekia užmegzti ryšį su savo piliečiais, kalinčiais užsienio kalėjimuose, nesvarbu, kokius nusikaltimus jie padarė,

  M. kadangi daugybė Europos piliečių turi ir Irano pilietybę,

  N. kadangi Iranas nepripažįsta Europos pilietybės, jeigu ją turintis asmuo yra ir Irano pilietis,

  O. kadangi pagrindinis dalykas, kuriuo kaltinama Zahra Bahrami yra tai, kad ji savo veiksmais kenkė Irano nacionaliniam saugumui; kadangi jos ginti nepaskirtas joks advokatas;

  P.  kadangi per pirmuosius jos kalinimo mėnesius jos šeimai nesuteikta jokios informacijos apie jos bylą,

  Q. kadangi tikėtina, jog Sakineh Mohammadi Ashtiani ir Zahra Bahrami per ilgas apklausas patyrė seksualinį priekabiavimą bei buvo fiziškai ir psichologiškai kankinamos; kadangi žvalgybos apklausos vykdytojai bandė priversti kalinius prisipažinti dėl nepadarytų nusikaltimų ir duoti interviu televizijoje,

  R.  kadangi toliau klesti kalinių kankinimas ir netinkamas elgesys su jais, miego trikdymas, kalinimas vienutėje, slaptas sulaikymas, taikomos žiaurios, nežmoniškos ir žeminančios bausmės, vykdoma fizinė, taip pat seksualinė prievarta, taigi toliau visapusiškai pažeidinėjamos žmogaus teisės, o valstybės veikėjai nebaudžiami,

  S.  kadangi bahajų tikėjimo išpažintojams taikomi nuosprendžiai – tai sukrečiantis ženklas, keliantis milžinišką nusivylimą visiems, kurie tikėjosi, kad žmogaus teisių padėtis Irane pagerės,

  T.  kadangi kyla daug abejonių dėl teismo procedūros sąžiningumo ir skaidrumo,

  U. kadangi daugėja žiaurių fizinių, ekonominių, politinių, teisinių ir socialinių represijų, taikomų politiniams oponentams, žmogaus teisių gynėjams, žurnalistams, internetinių dienoraščių autoriams, mokytojams, intelektualams, akademikams, homoseksualios orientacijos asmenims, moterims, studentams, profesinių sąjungų atstovams ir asmenims, kurie priklauso religinėms, etninėms ir kalbinėms mažumoms,

  V. kadangi tai, kad po rinkimų suimta žurnalistų ir internetinių dienoraščių autorių, nuolat blokuojama interneto žiniasklaida ir informacijos šaltiniai, trukdoma transliuoti per palydovą ir tai, kad konfiskuoti kelių įžymių Irano žurnalistų pasai, liudija, jog vis daugėja spaudos ir saviraiškos laisvės apribojimų,

  W. kadangi asmenys, kuriems pareikšti kaltinimai, yra susiję su Irano politine opozicija ir politinei opozicijai priklausančius asmenis Irano teismų sistema susiejo su nusikaltimais, siekdama, kad politinė opozicija būtų laikoma lygia nusikaltimui,

  X. kadangi dėl visiško šalies atsiskyrimo tarptautinė bendruomenė negali patikrinti, ar gerbiamos įtariamųjų žmogaus teisės, ar vykdomas teisingas bylos nagrinėjimas, ar jie turi galimybę naudotis advokato paslaugomis,

  Y. kadangi Irano vyriausybė suėmė daugelį žmogaus teisių srityje dirbančių teisininkų, įskaitant Nasrin Sotoudeh, Mohammedą Ali Dadkah, Mohammadą Oliayifardą, Mohammadą Seifzadeh ir Mohammadą Mostafei, kuris buvo priverstas bėgti iš šalies, kai gynė Sakineh Ashtiani,

  Z.  kadangi piktnaudžiaujama mokesčių įstatymais, siekiant neleisti žmogaus teisių gynėjams dirbti,

  1.  gerbia visų Irano vyrų ir moterų, kovojančių už pagrindinių laisvių apsaugą, už pagarbą žmogaus teisėms ir demokratijos principams ir trokštančių gyventi visuomenėje be represijų ir bauginimo, drąsą;

  2.  ragina Irano vyriausybę persvarstyti S. Ashtiani ir Z. Bahrami bylas, pagal tarptautinius standartus atlikti teisingą jų bylų nagrinėjimą ir suteikti galimybę naudotis advokato paslaugomis ir konsuline pagalba;

   

  3.  ragina Irano vyriausybę skubiai priimti teisės aktus, kuriuose būtų draudžiamas užmėtymas akmenimis ir kitos mirties bausmės rūšys, dėl svetimavimo ar kitų nusikaltimų nuteistų asmenų plakimas ir kalinimas, bei vėl paskelbti mirties bausmės vykdymo moratoriumą, kaip raginama JT Generalinės Asamblėjos rezoliucijose Nr. 62/149 ir Nr. 63/168;

  4.  ragina Irano valdžios institucijas teisiškai ir praktiškai atsisakyti visų kankinimo formų ir kitokio žiauraus, nežmoniško arba žeminančio elgesio ar bausmių ir užtikrinti tinkamus teismo procesus, taip pat užbaigti asmenų, atsakingų už žmogaus teisių pažeidimus, nebaudžiamumą;

  5.  labai apgailestauja dėl to, kad bylų nagrinėjimas nėra pakankamai teisingas ir skaidrus, ir ragina Irano institucijas užtikrinti galimybę naudotis teisinga ir atvira apeliacijų procedūra;

  6.  ragina ES atstovus ir Vyriausiąją įgaliotinę atnaujinti dialogą su Iranu žmogaus teisių klausimais;

  7.  paveda pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, JT Generaliniam Sekretoriui, JT Žmogaus teisių tarybai ir Irano Islamo Respublikos vyriausybei ir parlamentui.