Návrh uznesenia - B7-0497/2010Návrh uznesenia
B7-0497/2010

  NÁVRH UZNESENIA o ľudských právach v Iráne, najmä o prípadoch Sakíne Muhammadí Áštíáníovej a Zahráy Bahrámíovej

  6.9.2010

  predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
  v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

  Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Alexander Alvaro, Renate Weber, Leonidas Donskis, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano v mene skupiny ALDE

  Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0494/2010

  Postup : 2010/2846(RSP)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  B7-0497/2010
  Predkladané texty :
  B7-0497/2010
  Rozpravy :
  Prijaté texty :

  B7‑0497/2010

  Uznesenie Európskeho parlamentu o ľudských právach v Iráne, najmä o prípadoch Sakíne Muhammadí Áštíáníovej a Zahráy Bahrámíovej

  Európsky parlament,

  –   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Iráne, najmä tie, ktoré sa týkajú dodržiavania ľudských práv,

  –   zo zreteľom na ZFEÚ a na ústavy členských štátov EÚ,

  –   so zreteľom na vyhlásenie vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Catherine Ashtonovej zo 6. júla 2010 o plánovaných popravách v Iráne,

  –   so zreteľom na otvorený list zo 7. júla 2010 adresovaný iránskej vláde a týkajúci sa prípadu Sakíne Muhammadí Áštíáníovej, ktorý bol uverejnený v denníku The Times a ktorý podpísal aj predseda Európskeho parlamentu Buzek,

  –   so zreteľom na spoločné vyhlásenie Transatlantického dialógu zákonodarcov z júna 2010 týkajúce sa ľudských práv v Iráne,

  –   so zreteľom na prípad holandsko-iránskej občianky Zahráy Bahrámíovej zadržiavanej v samoväzbe vo väznici Evin už viac ako osem mesiacov,

  –   so zreteľom na prípad Sakíne Muhammadí Áštíáníovej odsúdenej na trest smrti za údajné spáchanie cudzoložstva, ktorá je od roku 2006 zadržiavaná v cele smrti,

  –   so zreteľom na vyhlásenie predsedu Buzeka z 11. augusta 2010 o odsúdení siedmich vedúcich náboženských predstaviteľov bahájskeho spoločenstva v Iráne na 20 rokov väzenia,

  –   so zreteľom na vyhlásenie predsedu Európskeho parlamentu z 9. októbra 2009, v ktorom opätovne pripomína záväzok Parlamentu týkajúci sa zrušenia trestu smrti na celom svete,

  –   so zreteľom na správu generálneho tajomníka OSN z 23. septembra 2009 o situácii v oblasti ľudských práv v Iránskej islamskej republike,

  –   so zreteľom na rezolúcie Valného zhromaždenia OSN č. 62/149 z 18. decembra 2007 a č. 63/168 z 18. decembra 2008 o moratóriu na používanie trestu smrti,

  –   so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (ICCPR), Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach (ICESCR), Dohovor o odstraňovaní všetkých foriem rasovej diskriminácie a Dohovor o právach dieťaťa, ktorých zmluvnou stranou je aj Irán,

  –   so zreteľom na Viedenský dohovor o diplomatických stykoch a na Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch z roku 1963,

  –   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

  A. keďže situácia v oblasti ľudských práv v Iráne sa vo všeobecnosti neustále zhoršuje,

  B.  keďže Európsky parlament je osobitne znepokojený prípadmi Sakíne Muhammadí Áštíáníovej a Zahráy Bahrámíovej,

  C. keďže Sakíne Muhammadí Áštíáníová, žena iránsko-azerbajdžanského pôvodu, je v Iráne od roku 2006 zadržiavaná v cele smrti,

  D. keďže jej kontroverzný prípad sa stal medzinárodne známym v roku 2010, po tom, ako bola údajne usvedčená zo spáchania zločinu cudzoložstva a odsúdená na popravu ukameňovaním,

  E.  keďže poprava ukameňovaním bola obnovená v roku 1979 počas iránskej islamskej revolúcie a považuje sa za barbarskú a predstavuje posledný existujúci spôsob popravy metódou mučenia,

  F.  keďže odborníci sa domnievajú, že od roku 1979 bolo na základe rozsudkov iránskeho súdnictva popravených ukameňovaním 200 až 300 žien,

  G. keďže poprava ukameňovaním sa vykonáva aj v Nigérii, Sudáne, Somálsku, Saudskej Arábii a Afganistane,

  H. keďže v júli 2010 sa vďaka kampani dvoch detí pani Muhammadí Áštíáníovej úspešne podarilo zastaviť vykonanie jej popravy, nepodarilo sa však zrušiť jej trest smrti,

  I.   keďže Zahrá Bahrámíová, 45-ročná holandsko-iránska občianka, bola zatknutá 27. decembra 2009 počas protestov v deň sviatku Ášúrá a je zadržiavaná v samoväzbe vo väznici Evin už viac ako osem mesiacov a nemá povolené návštevy,

  J.   keďže iránske orgány nepovolili holandským orgánom poskytnúť Zahráy Bahrámíovej konzulárnu pomoc, ani neuviedli informácie o jej stave,

  K. keďže ústavnou zodpovednosťou členských štátov EÚ je zabezpečiť blaho svojich občanov,

  L.  keďže vlády členských štátov EÚ sa usilujú o nadviazanie kontaktu so svojimi občanmi vo väzniciach v zahraničí nezávisle od trestných činov, ktoré spáchali,

  M. keďže veľa európskych občanov má dvojité občianstvo, z ktorých jedno je iránske,

  N. keďže Irán neuznáva existenciu ďalšieho, európskeho občianstva, popri iránskom občianstve,

  O. keďže hlavným prvkom obžaloby Zahráy Bahrámíovej je, že konala v rozpore s národnou bezpečnosťou Iránu; keďže na obhajobu jej prípadu nebol určený žiaden právnik,

  P.  keďže počas prvých mesiacov jej väznenia neboli jej rodine poskytnuté žiadne informácie o jej prípade,

  Q. keďže v prípadoch Sakíne Muhammadí Áštíáníovej a Zahráy Bahrámíovej počas zdĺhavých vypočúvaní pravdepodobne došlo k ich sexuálnemu obťažovaniu a fyzickému, ako aj psychickému mučeniu, keďže vyšetrovatelia tajnej služby sa pokúšali väzenkyne prinútiť k nepravdivým priznaniam a k tomu, aby poskytli televízne rozhovory,

  R.  keďže porušovanie základných ľudských práv v podobe mučenia a zlého zaobchádzania s väzňami, bránenia v spánku, samoväzby, tajného väznenia, krutého, neľudského a ponižujúceho zaobchádzania, fyzického zneužívania vrátane sexuálneho násilia a beztrestnosti štátnych úradníkov je aj naďalej veľmi rozšírené,

  S.  keďže rozsudky vynesené proti predstaviteľom bahájskej viery sú šokujúcim signálom a hlbokým sklamaním pre všetkých, ktorí dúfali v zlepšenie situácie v oblasti ľudských práv v Iráne,

  T.  keďže existujú silné pochybnosti o spravodlivosti a transparentnosti súdneho konania,

  U. keďže sa naďalej zintenzívňujú násilné fyzické, hospodárske, politické, právne a sociálne represie voči politickým oponentom, obhajcom ľudských práv, novinárom, blogerom, učiteľom, intelektuálom, akademikom, homosexuálom, ženám, študentom, odborárom a osobám patriacim k náboženským, etnickým či jazykovým menšinám,

  V. keďže narastá obmedzovanie slobody tlače a prejavu, čo dokazuje počet zatknutých novinárov a blogerov v období po voľbách, systematické blokovanie internetových médií a zdrojov informácií, rušenie satelitného vysielania a zhabanie pasových dokladov niektorým popredným iránskym novinárom,

  W. keďže iránske súdnictvo spája osoby obvinené z trestných činov s politickou opozíciou v Iráne a osoby patriace k politickej opozícii naopak spája s vykonávaním trestných činov s cieľom postaviť politickú opozíciu na rovnakú úroveň so zločinnosťou,

  X. keďže medzinárodné spoločenstvo v dôsledku úplnej izolácie tejto krajiny nemôže overiť, či sa dodržiavajú ľudské práva podozrievaných osôb, či je súdne konanie spravodlivé, ani či je umožnený prístup k právnikovi,

  Y. keďže iránska vláda zatkla množstvo právnikov v oblasti ľudských práv, medzi ktorých patria Nasrín Sutúde, Muhhamad Alí Dádcháh, Muhammad Olíáí Fard, Muhammad Seif Záde a Muhammad Mustafáí, ktorý bol počas obhajoby Sakíne Áštíáníovej prinútený k úteku z krajiny,

  Z.  keďže s cieľom zabrániť právnikom v oblasti ľudských práv vykonávať svoju prácu sa zneužívajú daňové zákony,

  1.  vyjadruje obdiv odvahe všetkých tých iránskych mužov a žien, ktorí bojujú za ochranu svojich základných slobôd, za dodržiavanie svojich ľudských práv a demokratických zásad a ktorí si želajú žiť v spoločnosti bez útlaku a zastrašovania;

  2.  naliehavo vyzýva iránsku vládu, aby opätovne posúdili prípady pani Áštíáníovej a pani Bahrámíovej, zaručili im spravodlivý súdny proces v súlade s medzinárodnými normami a aby im umožnili prístup k právnej a ku konzulárnej pomoci;

  3.  vyzýva iránsku vládu, aby ihneď prijala právne predpisy zakazujúce ukameňovanie a iné formy trestu smrti, bičovanie alebo väznenie osôb obvinených z cudzoložstva či iných trestných činov, a aby obnovila moratórium na popravy, ako sa to vyžaduje v rezolúciách Valného zhromaždenia OSN č. 62/149 a č. 63/168;

  4.  naliehavo vyzýva iránske orgány, aby zo zákonov, ako aj z praxe odstránili všetky formy mučenia a iného krutého, neľudského a ponižujúceho zaobchádzania či trestania a aby dodržiavali riadny zákonný proces a skončili s beztrestnosťou v prípadoch porušovania ľudských práv;

  5.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad nedostatkom spravodlivosti a transparentnosti súdnych procesov a vyzýva iránske orgány, aby zaručili spravodlivé a verejné odvolacie konania;

  6.  vyzýva predstaviteľov a vysokú predstaviteľku EÚ, aby opätovne nadviazali dialóg o ľudských právach s Iránom;

  7.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie vysokej predstaviteľke Únie pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi OSN, Rade OSN pre ľudské práva a vláde a parlamentu Iránskej islamskej republiky.