Resolutsiooni ettepanek - B7-0499/2010Resolutsiooni ettepanek
B7-0499/2010

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Inimõigused Iraanis, eelkõige Sakineh Mohammadi-Ashtiani ja Zahra Bahrami juhtumid

6.9.2010

komisjoni avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2

Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan fraktsiooni ECR nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B7-0494/2010

Menetlus : 2010/2846(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B7-0499/2010
Esitatud tekstid :
B7-0499/2010
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

B7‑0499/2010

Euroopa Parlamendi resolutsioon inimõiguste kohta Iraanis, eelkõige Sakineh Mohammadi-Ashtiani ja Zahra Bahrami juhtumite kohta

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Iraani kohta;

–   võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Catherine Ashtoni 6. juuli 2010. aasta avaldust eelseisvate hukkamiste kohta Iraanis;

–   võttes arvesse kõrge esindaja 12. juuni 2010. aasta avaldust inimõiguste olukorra halvenemise kohta Iraanis;

–   võttes arvesse kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti ning majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste rahvusvahelist pakti;

–   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et inimõiguste üldine olukord Iraanis ei ole paranenud pärast madalpunkti jõudmist 2009. aasta juuni presidendivalimiste järel, ning arvestades, et paljud iraanlased on viimase aasta jooksul kannatanud Iraani ametiasutuste poolse vägivalla, vangistuse ja repressioonide all;

B.  arvestades, et 2006. aastal abielurikkumises süüdi mõistetud 43-aastasele kahe lapse emale Sakineh Mohammadi Ashtianile määrati surmanuhtlus kividega surnuks loopimise teel;

C. arvestades, et eri juhtumiga seoses mõisteti Ashtianile karistuseks 99 piitsahoopi;

D. arvestades, et Sakineh Mohammadi Ashtianile on nüüd määratud veel 99 piitsahoopi, kuna väidetavalt oli ta Briti ajalehes avaldatud fotol ilma loorita;

E.  arvestades, et kohus peatas 12. juulil ajutiselt Ashtianile mõistetud kividega surnuks loopimise karistuse, kuid ametivõimud ütlesid seejärel, et ta võidakse hukata poomise läbi;

F.  arvestades, et 45-aastane Hollandi ja Iraani kodakondsusega Zahra Bahrami vahistati, kui ta sõitis Iraani tütrega kohtuma pärast osalemist 27. detsembril 2009. aastal Ashura päeval toimunud meeleavaldustel, ning teda süüdistatakse monarhistlikku rühma kuulumises, valitsusvastase organisatsiooni loomises ja Iraani režiimi vastase propaganda levitamises;

 

G. arvestades, et Bahramit on alates vahistamisest hoitud Teheranis Evini vanglas ning on märke tema piinamise ja väärkohtlemise kohta;

H. arvestades, et Hollandi välisministeeriumi saadud teabe kohaselt mõistetakse Bahramile eluaegne vanglakaristus või surmanuhtlus;

I.   arvestades, et Bahrami juurde ei ole lubatud ei rahvusvaheliste inimõigusorganisatsioonide ega Hollandi võimude esindajaid;

J.   arvestades, et Iraani ametivõimud kiusavad jätkuvalt taga usuvähemusi, nt bahaiste ja kristlasi, ning praegu on vahi all seitse bahaistide juhti (Behrouz Tavakkoli, Saeid Rezaie, Fariba Kamalabadi, Bahid Tizfahm, Jamaloddin Khanjani, Afif Naeimi ja Mahvash Sabet), kellele kõigile mõisteti 20-aastane vanglakaristus nende vastu isegi tõendeid esitamata;

K. arvestades, et Iraani ametivõimud hoiavad endiselt vahi all sadu inimesi, kes vahistati seadusevastaselt poliitiliste teisitimõtlejate ja rahumeelsete meeleavaldajate massilise vahistamise käigus pärast vaieldavaid 12. juuni 2009. aasta presidendivalimisi;

L.  arvestades, et Iraan vahistab jätkuvalt ja hoiab kinni inimõiguste kaitsjaid, nagu Shiva Nazar Ahari, kes vahistati Teherani kesklinnas 20. detsembril 2009. aastal, ning tundub, et talle esitati süüdistus „kogunemises ja kokkumängus kuriteo sooritamise eesmärgil”, „riigivastases propagandas” ja „moharebehis” (jumala vastu võitlemises), mille eest võidakse määrata surmanuhtlus,

1.  nõuab tungivalt, et Iraani ametivõimud tühistaksid Ashtianile määratud surmanuhtluse ja võimaldaksid talle õiglase kohtumõistmise;

2.  nõuab tungivalt, et Iraani ametivõimud võimaldaksid Bahramile õiglase kohtumõistmise ja tagaksid kinnipeetava õigused;

3.  mõistab hukka surmanuhtluse järjest ulatuslikuma kasutamise Iraanis poliitilise opositsiooni hirmutamise vahendina ning sellistel juhtudel, kus see on rahvusvahelise õiguse alusel keelatud, näiteks seoses alaealiste sooritatud kuritegudega;

4.  nõuab, et Iraan vabastaks seitse bahaistide juhti, keda hoitakse kinni ühegi tõendita nende vastu esitatud süüdistuste kohta ja kelle kinnihoidmisega rikutakse nii Iraani rahvusvahelisi kohustusi kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti kohaselt kui õiglase kohtumõistmise õigust käsitlevaid siseriiklikke õigusakte;

5.  nõuab kõikide isikute viivitamatut vabastamist, keda peetakse kinni vaid sõna-, ühinemis- ja kogunemisvabaduse rahumeelse kasutamise või usuliste veendumuste eest, ning kutsub ametivõime üles uurima ja andma kohtu alla neid valitsusametnikke ja julgeolekujõudude liikmeid, kes on vastutavad teisitimõtlejate või nende pereliikmete, meeleavaldajate ja kinnipeetavate tapmise, väärkohtlemise ja piinamise eest;

6.  nõuab, et Iraan lõpetaks inimõiguste kaitsjate vahistamise ning vabastaks need, keda hoitakse praegu kinni, ilma et neid oleks õiglase kohtumõistmise käigus süüdi mõistetud;

7.  juhib tähelepanu asjaolule, et mõtte-, südametunnistus- ja usuvabadus on põhiõigused, mis tuleb tagada kõikides tingimustes, nagu nähakse ette kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti artiklis 18, mille Iraani Islamivabariik on allkirjastanud ja ratifitseerinud;

8.  on väga mures televisioonis üle kantud ülestunnistuste, muu hulgas Sakineh Mohammadi Ashtiani ülestunnistuse pärast, mis tundusid olevat peale sunnitud;

9.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon Iraani Islamivabariigi valitsusele ja parlamendile, nõukogule, komisjonile, liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ÜRO peasekretärile ning ÜRO Inimõiguse Nõukogule.