Návrh usnesení - B7-0501/2010Návrh usnesení
B7-0501/2010

NÁVRH USNESENÍ o situaci lidských práv v Íránu, zejména v případě Sakíne Mohammadí Aštíáníové a v případě Zahry Bahrámíové

6. 9. 2010

předložený se žádostí o zařazení na pořad rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu
v souladu s článkem 110 jednacího řádu

Rachida Dati, Ria Oomen-Ruijten, Roberta Angelilli, Potito Salatto, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Sari Essayah, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Mario Mauro, Erminia Mazzoni, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Michèle Striffler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra za skupinu PPE

Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0494/2010

Postup : 2010/2846(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B7-0501/2010
Předložené texty :
B7-0501/2010
Rozpravy :
Přijaté texty :

B7‑0501/10

Usnesení Evropského parlamentu o situaci lidských práv v Íránu, zejména v případě Sakíne Mohammadí Aštíáníové a v případě Zahry Bahrámíové

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o Íránu, především na usnesení týkající se otázky lidských práv, a zejména na usnesení přijatá dne 22. října 2009 a dne 10. února 2010,

–   s ohledem na prohlášení vysoké představitelky Unie pro zahraničí věci a bezpečnostní politiku ze dne 14. června 2010 a 6. července 2010,

–   s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a na Všeobecnou deklaraci lidských práv, jejichž je Írán smluvní stranou,

–   s ohledem na rezoluce Valného shromáždění Organizace spojených národů, a zejména na rezoluce 62/149 a 63/138 o moratoriu na popravy, než bude zrušen trest smrti,

–   s ohledem na článek 110 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že Sakíne Mohammadí Aštíáníová, obviněná z toho, že měla po smrti svého manžela dva nemanželské intimní vztahy, byla v roce 2006 v Íránu odsouzena k trestu 99 ran bičem, který byl téhož roku vykonán,

B.  vzhledem k tomu, že byla také obviněna z účasti na vraždě svého manžela, následně zproštěna viny, avšak posléze obviněna z cizoložství během manželství a odsouzena k ukamenování,

C. vzhledem k tomu, že íránské orgány ukamenování, ke kterému mělo dojít dne 9. července 2010, v reakci na velký mezinárodní tlak „z humanitárních důvodů“ pozastavily,

D. vzhledem k tomu, že případ Sakíne Mohammadí Aštiáníové není ojedinělý a že je třeba připomenout závazek k dodržování práv žen, k respektování univerzálních hodnot a k boji proti všem formám násilí páchaného na ženách, především proti kamenování žen,

E.  vzhledem k tom, že nizozemská občanka Zahrá Bahrámíová, která přijela do Íránu navštívit svou rodinu, byla zadržena po demonstracích během svátku Ašúrá dne 27. prosince 2009 a byla přinucena se v televizním přenosu přiznat ke spáchání činů, z nichž byla obviněna,

1.  ostře odsuzuje odsouzení Sakíne Mohammadí Aštiáníové k trestu smrti ukamenováním; domnívá se, že bez ohledu na to, k čemu skutečně došlo, je odsouzení k smrti ukamenováním neobhajitelné a nepřijatelné;

2.  naléhavě vyzývá íránské orgány, aby se znovu zabývaly odsouzeními, která byla v souvislosti se Sakíne Mohammadí Aštiáníovou vynesena;

3.  připomíná, že případ Sakíne Mohammadí Aštiáníové není bohužel jediný, a vyjadřuje podporu všem dalším ženám odsouzeným k smrti, jejichž lidskou důstojností, ženskými a lidskými právy je pohrdáno;

4.  ostře odsuzuje zadržení Zahry Bahrámíové a požaduje její okamžité a bezpodmínečné osvobození;

5.  potvrzuje svůj odmítavý postoj k trestu smrti a žádá íránské orgány, aby v souladu s rezolucemi 62/149 a 63/138 Organizace spojených národů zavedly moratorium na popravy, než bude zrušen trest smrti;

6.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, Radě bezpečnosti OSN, Výboru OSN pro lidská práva, předsedovi Nejvyššího soudu Íránu a vládě a parlamentu Íránské islámské republiky.