Forslag til beslutning - B7-0501/2010Forslag til beslutning
B7-0501/2010

FORSLAG TIL BESLUTNING om menneskerettighedssituationen i Iran, især sagerne vedrørende Sakineh Mohammadi-Ashtiani og Zahra Bahrami

6.9.2010

med anmodning om opførelse på dagsordenen for debatten om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet
jf. forretningsordenens artikel 122

Rachida Dati, Ria Oomen-Ruijten, Roberta Angelilli, Potito Salatto, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Sari Essayah, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Mario Mauro, Erminia Mazzoni, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Michèle Striffler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra for PPE-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0494/2010

Procedure : 2010/2846(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B7-0501/2010
Indgivne tekster :
B7-0501/2010
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B7‑0501/10

Europa-Parlamentets beslutning om menneskerettighedssituationen i Iran, især sagerne vedrørende Sakineh Mohammadi-Ashtiani og Zahra Bahrami

Europa-Parlamentet,

- der henviser til sine tidligere beslutninger om Iran, bl.a. beslutningerne om menneskerettighederne og især beslutningerne af 22. oktober 2009 og 10. februar 2010,

- der henviser til erklæringerne fra den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik af 14. juni 2010 og 6. juli 2010,

- der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder og verdenserklæringen om menneskerettigheder, som Iran har tilsluttet sig,

- der henviser til resolutionerne fra FN's Generalforsamling, herunder resolution 62/149 og 63/138 om et moratorium for henrettelser med henblik på helt at afskaffe dødsstraffen,

- der henviser til forretningsordenens artikel 122,

A. der henviser til, at Sakineh Mohammadi-Ashtiani i 2006 blev anklaget for at have haft to udenomsægteskabelige forhold efter sin ægtemands død, hvorefter hun i Iran blev idømt en straf på 99 piskeslag, som blev eksekveret samme år,

B. der henviser til, at hun også er blevet anklaget for meddelagtighed i mordet på hendes mand, og efterfølgende frikendt, for derefter at blive beskyldt for utroskab under sit ægteskab og dømt til stening,

C. der henviser til, at steningen, som skulle finde sted den 9. juli 2010, efter internationalt pres er blevet suspenderet af de iranske myndigheder "af humanitære grunde",

D. der henviser til, at sagen om Sakineh Mohammadi-Ashtiani ikke er et isoleret tilfælde, og der mindes om vores engagement i forbindelse med kvinders rettigheder, universelle værdier og vores kamp mod alle former for vold mod kvinder og i særdeleshed kampen mod stening af kvinder,

E. der henviser til, at Zahra Bahrami, en nederlandsk statsborger, som rejste til Iran for at besøge sin familie, blev anholdt efter protesterne i Ashura den 27. december 2009 og blev tvunget til i tv at tilstå de anklager, der var blevet rejst mod hende,

1. fordømmer på det kraftigste dødsdommen over Sakineh Mohammadi-Ashtiani ved stening; mener, at en dødsdom ved stening ikke kan retfærdiggøres eller accepteres, uanset de faktiske omstændigheder;

2. opfordrer indtrængende de iranske myndigheder til at genoverveje de domme, der er blevet afsagt over Sakineh Mohammadi-Ashtiani;

3. minder om, at sagen om Sakineh Mohammadi-Ashtiani desværre ikke er enestående, og udtrykker sin støtte til alle andre kvinder, som er dømt til døden i strid med den menneskelige værdighed, kvinders rettigheder og respekten for menneskerettighederne;

4. fordømmer på det kraftigste anholdelsen af Zahra Bahrami og kræver hendes øjeblikkelige og betingelsesløse løsladelse;

5. gentager sin modstand mod dødsstraf og opfordrer de iranske myndigheder til, i overensstemmelse med De Forenede Nationers resolution 62/149 og 63/138, at indføre et moratorium for henrettelser med henblik på helt at afskaffe dødsstraffen;

6. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN's generalsekretær, FN's Sikkerhedsråd, FN's Menneskerettighedskommission, præsidenten for Irans højesteret samt Den Islamiske Republik Irans regering og parlament.