Διαδικασία : 2010/2846(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0501/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0501/2010

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 08/09/2010 - 6.3
CRE 08/09/2010 - 6.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0310

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 136kWORD 72k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0494/2010
6.9.2010
PE446.584v01-001
 
B7-0501/2010

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση των δικαιωμάτων του ανθρώπου στο Ιράν και τις ειδικότερες περιπτώσεις της Sakineh Mohammadi-Ashtiani και της Zahra Bahrami


Rachida Dati, Ria Oomen-Ruijten, Roberta Angelilli, Potito Salatto, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Sari Essayah, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Mario Mauro, Erminia Mazzoni, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Michèle Striffler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση των δικαιωμάτων του ανθρώπου στο Ιράν και τις ειδικότερες περιπτώσεις της Sakineh Mohammadi-Ashtiani και της Zahra Bahrami  
B7‑0501/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για το Ιράν, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων για το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδιαίτερα τα ψηφίσματα που εγκρίθηκαν στις 22 Οκτωβρίου 2009 και στις 10 Φεβρουαρίου 2010,

 έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, της 14ης Ιουνίου 2010 και της 6ης Ιουλίου 2010,

 έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα και την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στα οποία το Ιράν είναι συμβαλλόμενο μέρος,

–    έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, και συγκεκριμένα τα ψηφίσματα 62/149 και 63/138 για μορατόριουμ στις εκτελέσεις ενόψει της κατάργησης της θανατικής ποινής,

–    έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Sakineh Mohammadi-Ashtiani, κατηγορούμενη ότι είχε δύο στενές σχέσεις εκτός γάμου μετά το θάνατο του συζύγου της, καταδικάστηκε στο Ιράν το 2006, σε 99 κτυπήματα με μαστίγιο, απόφαση που εκτελέστηκε το ίδιο έτος,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είχε κατηγορηθεί επίσης για συνενοχή στο φόνο του συζύγου της και αθωωθεί, προτού κατηγορηθεί για μοιχεία κατά τη διάρκεια του γάμου της και καταδικαστεί σε λιθοβολισμό,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο λιθοβολισμός που επρόκειτο να γίνει στις 9 Ιουλίου 2010 ανεστάλη "για ανθρωπιστικούς λόγους" από τις ιρανικές αρχές, μετά από διεθνείς πιέσεις,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπόθεση της Sakineh Mohammadi-Ashtiani δεν αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση και ότι πρέπει να υπενθυμίζουμε την προσήλωσή μας στα δικαιώματα της γυναίκας, τις οικουμενικές αξίες και τον αγώνα μας εναντίον όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών, και ιδιαίτερα του λιθοβολισμού των γυναικών,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Zahra Bahrami, ολλανδή υπήκοος η οποία ταξίδευε στο Ιράν για να επισκεφθεί την οικογένειά της, συνελήφθη μετά από τις διαδηλώσεις της Achura, στις 27 Δεκεμβρίου 2009 και εξαναγκάστηκε να προβεί σε ομολογίες από την τηλεόραση και να παραδεχτεί τις εναντίον της κατηγορίες,

1.  καταδικάζει αποφασιστικά την καταδίκη σε θάνατο με λιθοβολισμό της Sakineh Mohammadi-Ashtiani και θεωρεί ότι, ανεξάρτητα από τα πραγματικά περιστατικά, η καταδίκη σε θάνατο διά λιθοβολισμού δεν δικαιολογείται και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή·

2.  απευθύνει έκκληση στις ιρανικές αρχές να επανεξετάσουν τις καταδικαστικές αποφάσεις που έχουν απαγγελθεί εις βάρος της Sakineh Mohammadi-Ashtiani·

3.  υπενθυμίζει ότι η περίπτωση της Sakineh Mohammadi-Ashtiani, δυστυχώς, δεν είναι μοναδική και εκφράζει την υποστήριξή του προς όλες τις άλλες γυναίκες που έχουν καταδικαστεί σε θάνατο, κατά περιφρόνηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, των δικαιωμάτων της γυναίκας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου·

4.  καταδικάζει έντονα τη σύλληψη της Zahra Bahrami και ζητεί την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωσή της·

5.  επιβεβαιώνει την αντίθεσή του στη θανατική ποινή και καλεί τις ιρανικές αρχές, σύμφωνα με τα ψηφίσματα 62/149 και 63/138 των Ηνωμένων Εθνών, να προβούν σε αναστολή των εκτελέσεων εν αναμονή της κατάργησης της θανατικής ποινής·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, τον πρόεδρο του ανωτάτου δικαστηρίου του Ιράν και την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου