Päätöslauselmaesitys - B7-0501/2010Päätöslauselmaesitys
B7-0501/2010

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS ihmisoikeustilanteesta Iranissa ja erityisesti Sakineh Mohammadi-Ashtianin ja Zahra Bahramin tapauksista

6.9.2010

joka pyydetään otettavaksi ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista käytävän keskustelun esityslistalle
työjärjestyksen 110 artiklan mukaisesti

Rachida Dati, Ria Oomen-Ruijten, Roberta Angelilli, Potito Salatto, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Sari Essayah, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Mario Mauro, Erminia Mazzoni, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Michèle Striffler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0494/2010

Menettely : 2010/2846(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B7-0501/2010
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B7-0501/2010
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B7‑0501/10

Euroopan parlamentin päätöslauselma ihmisoikeustilanteesta Iranissa ja erityisesti Sakineh Mohammadi-Ashtianin ja Zahra Bahramin tapauksista

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Iranista, erityisesti ihmisoikeuksia koskevat päätöslauselmat ja aivan erityisesti 22. lokakuuta 2009 ja 10. helmikuuta 2010 antamansa päätöslauselmat,

–   ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 14. kesäkuuta 2010 ja 6. heinäkuuta 2010 antamat julkilausumat,

–   ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen ja ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen, joiden sopimusvaltio Iran on,

–   ottaa huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen päätöslauselmat, etenkin päätöslauselmat 62/149 ja 63/138, joissa kehotetaan keskeyttämään kuolemantuomioiden täytäntöönpano, kunnes kuolemanrangaistus poistetaan kokonaan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan,

A. ottaa huomioon, että vuonna 2006 Sakineh Mohammadi-Ashtiani, jonka väitettiin syyllistyneen kahteen avioliiton ulkopuoliseen suhteeseen puolisonsa kuoleman jälkeen, tuomittiin Iranissa 99 raipaniskuun ja että tuomio pantiin täytäntöön samana vuonna,

B.  ottaa huomioon, että häntä oli syytetty myös osallisuudesta puolisonsa murhaan, mutta hänet oli sittemmin vapautettu näistä syytteistä, ennen kuin häntä syytettiin avioliiton aikana tapahtuneesta aviorikoksesta ja hän sai kivitystuomion,

C. ottaa huomioon, että kivitystuomio oli tarkoitus panna täytäntöön 9. heinäkuuta 2010, mutta Iranin viranomaiset keskeyttivät sen täytäntöönpanon "humanitaarisista syistä" kansainvälisen painostuksen seurauksena,

D. ottaa huomioon, että Sakineh Mohammadi-Ashtianin tapaus ei ole yksittäistapaus ja että on syytä muistuttaa kunnioittavamme naisten oikeuksia ja yleismaailmallisia arvoja sekä taistelevamme kaikenlaista naisiin kohdistuvaa väkivaltaa sekä erityisesti naisten kivittämistä vastaan,

E.  ottaa huomioon, että Iranissa perheensä luona vieraillut Alankomaiden kansalainen Zahra Bahrami pidätettiin 27. joulukuuta 2009 pidettyjen ašura-mielenosoitusten seurauksena ja että hänet pakotettiin tunnustamaan televisioidussa istunnossa syyllisyytensä tekoihin, joista häntä syytettiin,

1.  tuomitsee jyrkästi Sakineh Mohammadi-Ashtianin tuomitsemisen kuolemaan kivittämällä; katsoo, että oli totuus mikä tahansa, tuomitseminen kuolemaan kivittämällä ei ole perusteltua eikä hyväksyttävää;

2.  pyytää painokkaasti Iranin viranomaisia harkitsemaan uudelleen Sakineh Mohammadi-Ashtianille langetettuja tuomioita;

3.  muistuttaa, että Sakineh Mohammadi-Ashtianin tapaus ei valitettavasti ole ainoa, ja ilmaisee tukensa kaikille muille naisille, jotka on tuomittu kuolemaan ihmisarvosta, naisten oikeuksista ja ihmisoikeuksista piittaamatta;

4.  tuomitsee jyrkästi Zahra Bahramin pidätyksen ja pyytää hänen välitöntä vapauttamistaan ehdoitta;

5.  toistaa vastustavansa kuolemanrangaistusta ja pyytää Iranin viranomaisia Yhdistyneiden Kansakuntien päätöslauselmien 62/149 ja 63/138 mukaisesti keskeyttämään kuolemantuomioiden täytäntöönpanon, kunnes kuolemanrangaistus poistetaan kokonaan;

6.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille, YK:n turvallisuusneuvostolle, YK:n ihmisoikeustoimikunnalle, Iranin korkeimman oikeuden presidentille ja Iranin islamilaisen tasavallan hallitukselle ja parlamentille.