Rezolūcijas priekšlikums - B7-0501/2010Rezolūcijas priekšlikums
B7-0501/2010

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par cilvēktiesību stāvokli Irānā, jo īpaši par Sakineh Mohammadi-Ashtiani un Zahra Bahrami lietām

6.9.2010

iesniegts ar pieprasījumu iekļaut darba kārtībā debatēm par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem,
saskaņā ar Reglamenta 110. pantu

Rachida Dati, Ria Oomen-Ruijten, Roberta Angelilli, Potito Salatto, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Sari Essayah, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Mario Mauro, Erminia Mazzoni, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Michèle Striffler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE grupas vārdā

Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B7-0494/2010

Procedūra : 2010/2846(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B7-0501/2010
Iesniegtie teksti :
B7-0501/2010
Debates :
Pieņemtie teksti :

B7‑0501/10

Eiropas Parlamenta rezolūcija par cilvēktiesību stāvokli Irānā, jo īpaši par Sakineh Mohammadi-Ashtiani un Zahra Bahrami lietām

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Irānu, jo īpaši rezolūcijas par cilvēktiesību jautājumiem un jo sevišķi 2009. gada 22. oktobrī un 2010. gada 10. februārī pieņemtās rezolūcijas,

–   ņemot vērā paziņojumus, ko 2010. gada 14. jūnijā un 2010. gada 6. jūlijā sniegusi Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos,

–   ņemot vērā Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām un Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju, ko Irāna ir parakstījusi,

–   ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas rezolūcijas un jo īpaši rezolūcijas Nr. 62/149 un Nr. 63/138 par moratoriju nāvessoda izpildei laikā līdz šā soda veida atcelšanai,

–   ņemot vērā Reglamenta 110. pantu,

A. tā kā Sakineh Mohammadi-Ashtiani, kuru apsūdzēja par to, ka viņai pēc vīra nāves bijušas divas ārpuslaulības intīmas attiecības, 2006. gadā Irānā notiesāja, piespriežot 99 sitienus ar pletni, un šo sodu tajā pašā gadā izpildīja;

B.  tā kā viņu apsūdzēja arī par līdzdalību vīra nogalināšanā, tad attaisnoja, pirms tam apsūdzot laulības pārkāpšanā un piespriežot nomētāšanu ar akmeņiem;

C. tā kā nomētāšanu ar akmeņiem, kam vajadzēja notikt 2010. gada 9. jūlijā, Irānas iestādes starptautiskā spiediena rezultātā atlika;

D. tā kā Sakineh Mohammadi-Ashtiani lieta nav vienīgais šāds gadījums un tā kā jāatgādina, ka Eiropas Parlaments lielu nozīmi piešķir sieviešu tiesībām, vispārējām vērtībām un cīnās pret jebkādu vardarbību, kura vērsta pret sievietēm, un jo īpaši pret sieviešu nomētāšanu ar akmeņiem;

E.  tā kā Nīderlandes pilsone Zahra Bahrami, kas brauca uz Irānu, lai apciemotu savu ģimeni, tika arestēta pēc protestiem Achoura laikā 2009. gada 27. decembrī un bija spiesta TV kameru priekšā nožēlot grēkus, atzīstoties viņai inkriminētajās apsūdzībās,

1.  stingri nosoda nāvessoda — nomētāšanas ar akmeņiem — piespriešanu Sakineh Mohammadi-Ashtiani; uzskata, ka neatkarīgi no faktiem nevar ne attaisnot nāvessodu, ko izpilda, nomētājot ar akmeņiem, ne ar to samierināties;

2.  uzstājīgi lūdz Irānas iestādes no jauna pārskatīt spriedumus, kas pasludināti Sakineh Mohammadi-Ashtiani;

3.  atgādina, ka diemžēl Sakineh Mohammadi-Ashtiani lieta nav vienīgais šāds gadījums un pauž atbalstu visām citām sievietēm, kam piespriests nāvessods, neņemot vērā cilvēka cieņu, sieviešu tiesības un cilvēktiesību ievērošanu;

4.  stingri nosoda Zahra Bahrami arestu un pieprasa viņu atbrīvot nekavējoties un bez nosacījumiem;

5.  no jauna apstiprina, ka Eiropas Parlaments iebilst pret nāvessodu un pieprasa Irānas iestādēm saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas rezolūcijām Nr. 62/149 un Nr. 63/138 noteikt moratoriju nāvessoda izpildei laikā līdz šā soda veida atcelšanai;

6.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, ANO ģenerālsekretāram, ANO Drošības padomei, ANO Cilvēktiesību komisijai, Irānas Augstākās tiesas priekšsēdētājam, kā arī Irānas Islāma Republikas valdībai un parlamentam.