Návrh uznesenia - B7-0501/2010Návrh uznesenia
B7-0501/2010

NÁVRH UZNESENIA o Iráne, najmä o prípadoch Sakíne Muhammadí Áštíáníovej a Zahráy Bahrámíovej

6.9.2010

so žiadosťou o včlenenie do programu rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu
predložený v súlade s článkom 110 rokovacieho poriadku

Rachida Dati, Ria Oomen-Ruijten, Roberta Angelilli, Potito Salatto, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Sari Essayah, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Mario Mauro, Erminia Mazzoni, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Michèle Striffler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra v mene poslaneckého klubu PPE

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0494/2010

Postup : 2010/2846(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B7-0501/2010
Predkladané texty :
B7-0501/2010
Rozpravy :
Prijaté texty :

B7‑0501/2010

Uznesenie Európskeho parlamentu o Iráne, najmä o prípadoch Sakíne Muhammadí Áštíáníovej a Zahráy Bahrámíovej

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Iráne, predovšetkým tie, ktoré sa týkajú otázky ľudských práv, a najmä uznesenia prijaté 22. októbra 2009 a 10. februára 2010,

–   so zreteľom na vyhlásenia vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku zo 14. júna a 6. júla 2010,

–   so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach a Všeobecnú deklaráciu o ľudských právach, ktorých je Irán signatárom,

–   so zreteľom na rezolúcie Valného zhromaždenia OSN a najmä uznesenia 62/149 a 63/138 o moratóriu na vykonávania popráv, kým nebude zrušený trest smrti,

–   so zreteľom na článok 110 rokovacieho poriadku,

A. keďže Sakíne Muhammadí Áštíánová, ktorá bola v roku 2006 obvinená z toho, že mala dva intímne vzťahy mimo manželstva po smrti svojho manžela, bola v Iráne odsúdená na trest 99 rán bičom, ktorý bol vykonaný v tom istom roku;

B.  keďže predtým, ako bola obvinená z cudzoložstva spáchaného počas manželstva a odsúdená na smrť ukameňovaním, bola takisto obvinená zo spolupáchateľstva pri zavraždení svojho manžela, následne však bola zbavená tohto obvinenia,

C. keďže poprava ukameňovaním, ktoré sa malo uskutočniť 9. júla 2010, iránske orgány po nátlaku medzinárodnej verejnosti „z humanitárnych dôvodov” odložili;

D. keďže prípad Sakíne Muhammadí Áštíánovej nie je ojedinelý a je potrebné, aby sme si pripomenuli naše záväzky týkajúce sa práv žien, univerzálnych hodnôt a nášho boja proti všetkým formám násilia páchaného na ženách, najmä boja proti ukameňovaniu žien;

E.  keďže Zahrá Bahrámíová, holandská občianka, ktorá cestovala do Iránu s cieľom navštíviť svoju rodinu, bola zatknutá v nadväznosti na protesty počas sviatku Ášúra 27. decembra 2009 a bola prinútená urobiť priznanie v televíznom prenose s cieľom priznať pravdivosť obvinení, ktoré boli proti nej vznesené;

1.  dôrazne odsudzuje rozsudok trestu smrti ukameňovaním, ktorý bol vynesený nad Sakíne Muhammadí Áštíániovou; nezávisle od skutočností sa domnieva, že odsúdenie na smrť ukameňovaním nemôže byť odôvodnené ani akceptované;

2.  naliehavo žiada iránske orgány, aby prehodnotili rozsudky, ktoré boli vynesené nad Sakíne Muhammadí Áštíániovou;

3.  pripomína, že prípad Sakíne Muhammadí Áštíániovej žiaľ nie je ojedinelý a vyjadruje svoju podporu všetkým ostatným ženám odsúdeným na smrť navzdor ľudskej dôstojnosti, práv žien a dodržiavania ľudských práv;

4.  dôrazne odsudzuje zatknutie Zahráy Bahrámíovej a žiada jej okamžité a bezpodmienečné prepustenie;

5.  opätovne potvrdzuje, že je proti trestu smrti a žiada iránske orgány, aby v súlade s uzneseniami OSN 62/149 a 63/138 vyhlásili moratórium na vykonávanie popráv, kým nebude zrušený trest smrti;

6.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi OSN, Bezpečnostnej rade OSN, Rade OSN pre ľudské práva a vláde a parlamentu Iránskej islamskej republiky.