Förslag till resolution - B7-0501/2010Förslag till resolution
B7-0501/2010

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om människorättssituationen i Iran, särskilt fallen Sakineh Mohammadi‑Ashtiani och Zahra Bahrami

6.9.2010

med begäran om uppförande på föredragningslistan för debatten om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer
i enlighet med artikel 122 i arbetsordningen

Rachida Dati, Ria Oomen-Ruijten, Roberta Angelilli, Potito Salatto, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Sari Essayah, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Mario Mauro, Erminia Mazzoni, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Michèle Striffler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra för PPE-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0494/2010

Förfarande : 2010/2846(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B7-0501/2010
Ingivna texter :
B7-0501/2010
Debatter :
Antagna texter :

B7‑0501/2010

Europaparlamentets resolution om människorättssituationen i Iran, särskilt fallen Sakineh Mohammadi-Ashtiani och Zahra Bahrami

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om Iran, särskilt resolutionerna om de mänskliga rättigheterna och i synnerhet de resolutioner som antogs den 22 oktober 2009 och den 10 februari 2010,

–   med beaktande av uttalandena av unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik av den 14 juni 2010 och den 6 juli 2010,

–   med beaktande av Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, som undertecknats av Iran,

–   med beaktande av FN:s generalförsamlings resolutioner, särskilt resolutionerna 62/149 och 63/138 om ett moratorium för avrättningar i väntan på avskaffande av dödsstraffet,

–   med beaktande av artikel 122 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Sakineh Mohammadi-Ashtiani, som är anklagad för att ha haft två intima förbindelser utanför äktenskapet efter att hennes man avlidit, dömdes 2006 i Iran till 99 piskrapp som verkställdes samma år.

B.  Hon har även anklagats för medbrottslighet vid mord på sin man, men frikändes och anklagades därefter för äktenskapsbrott och dömdes till döden genom stening.

C. Steningen, som skulle verkställas den 9 juli 2010, har skjutits upp av de iranska myndigheterna ”av humanitära skäl” till följd av internationella påtryckningar.

D. Fallet Sakineh Mohammadi-Ashtiani är inte ett isolerat fall och vi bör påminna om vårt engagemang för kvinnors rättigheter, de allmänna värdena och kampen mot alla former av våld mot kvinnor, särskilt kampen mot stening av kvinnor.

E.  Zahra Bahrami, en nederländsk medborgare som besökte sin familj i Iran, greps till följd av protesterna i Achoura den 27 december 2009 och tvingades att i tv bekänna anklagelserna mot henne.

1.  Europaparlamentet fördömer med eftertryck dödsdomen genom stening av Sakineh Mohammadi-Ashtiani. Parlamentet anser att en dödsdom genom stening, oavsett omständigheterna, inte kan motiveras och accepteras.

2.  Europaparlamentet uppmanar de iranska myndigheterna att omedelbart annullera domarna mot Sakineh Mohammadi-Ashtiani.

3.  Europaparlamentet påminner om att fallet Sakineh Mohammadi-Ashtiani tyvärr inte är ett isolerat fall och uttrycker sitt stöd för alla andra kvinnor som dömts till döden trots att detta utgör en kränkning av den mänskliga värdigheten, kvinnornas rättigheter och respekten för de mänskliga rättigheterna.

4.  Europaparlamentet fördömer med eftertryck gripandet av Zahra Bahrami och kräver att hon omedelbart och villkorslöst friges.

5.  Europaparlamentet bekräftar på nytt sitt motstånd mot dödsstraffet och kräver att de iranska myndigheterna, i enlighet med FN:s resolutioner 62/149 och 63/138, inrättar ett moratorium för avrättningar i väntan på avskaffande av dödsstraffet.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s generalsekreterare, FN:s säkerhetsråd, FN:s råd för mänskliga rättigheter, Irans högsta domstol och Islamiska republiken Irans regering och parlament.