Предложение за резолюция - B7-0503/2010Предложение за резолюция
B7-0503/2010

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно експулсирането на роми от Франция

6.9.2010

за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията
съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

Renate Weber, Sophia in 't Veld, Marielle De Sarnez, Cecilia Wikström, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis, Olle Schmidt, Метин Казак, Luigi de Magistris, Alexander Alvaro, Nathalie Griesbeck, от името на групата ALDE

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0493/2010

Процедура : 2010/2842(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0503/2010
Внесени текстове :
B7-0503/2010
Приети текстове :

B7‑0503/2010

Резолюция на Европейския парламент относно експулсирането на роми от Франция

Европейският парламент,

–   като взе предвид правата на човека и основните свободи, принципите на равенство и недискриминация, правото на достойнство, неприкосновеност на личния живот и защита на личните данни, правата на детето и правата на принадлежащи към малцинства лица, признати от международните и европейските конвенции за защита на правата на човека и основните свободи и по-специално Конвенцията на ООН за правата на детето, Рамковата конвенция на Съвета на Европа от 1994 г. за защита на националните малцинства, Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ) и съответната съдебна практика на Европейския съд по правата на човека,

–   като взе предвид Договорите и по-специално членове 2, 3, 6 и 21 от Договора за Европейския съюз, членове 10, 18, 19, 45 и следващите от Договора за функционирането на Европейския съюз, както и членове 8, 19, 21, 24, 45, 47 и 51 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

–   като взе предвид Директива 2000/43/ЕО на Съвета от 29 юни 2000 година относно прилагане на принципа на равно третиране на лица без разлика на расата или етническия произход и по-специално определенията за пряка и непряка дискриминация, Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно правото на гражданите на Съюза и членовете на техните семейства да се придвижват и пребивават свободно на територията на държавите-членки, Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 година за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни, както и Рамково решение 2008/913/ПВР на Съвета от 28 ноември 2008 година относно борбата с определени форми и прояви на расизъм и ксенофобия посредством наказателното право,

–   като взе предвид Съобщението на Комисията относно социалната и икономическата интеграция на ромите в Европа (COM/2010/0133), докладите на Агенцията на Европейския съюз за основните права и заключенията на Съвета от 7 юни 2010 г. относно постигане на напредък в приобщаването на ромите,

–   като взе предвид своите предишни резолюции относно, наред с другото, ромите, расизма и ксенофобията, мерките срещу дискриминацията и свободата на движение, а именно своите резолюции от 28 април 2005 г. относно положението на ромите в Европейския съюз, от 1 юни 2006 г. относно положението на ромските жени в Европейския съюз, от 15 ноември 2007 г. за прилагане на Директива 2004/38/ЕО относно правото на гражданите на ЕС и членовете на техните семейства да се движат и пребивават свободно на територията на държавите-членки, от 13 декември 2007 г. относно борбата срещу засилването на екстремизма в Европа, от 31 януари 2008 г. за Европейска стратегия за ромите, от 10 юли 2008 г. относно преброяването на ромите в Италия на етническа основа и от 11 март 2009 г. относно социалното положение на ромите и подобряването на техния достъп до пазара на труда в ЕС, както и резолюцията от 25 март 2010 г. относно Втората европейска среща на най-високо равнище за ромите,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че френското правителство реши на извънредно заседание на 28 юли, свикано за обсъждане на „проблемите, породени от поведението на определени „пътуващи хора” и роми” и след инцидентите, вследствие на които „пътуващ” с френско гражданство беше убит от служител на реда, във връзка с което се провежда разследване, че около 300 незаконни лагери, обитавани от роми и „пътуващи хора” (Travellers), ще бъдат затворени до три месеца и че ромите ще бъдат експулсирани в държавите им на произход, главно Румъния и България,

Б.  като има предвид, че френските органи заявиха, че се провежда „доброволно” и „хуманитарно” репатриране в замяна на компенсация от 300 евро на възрастен и 100 евро на дете, но пресата посочи, а Комитетът на ООН за премахване на расовата дискриминация установи, че „не всички лица” са дали „свободно пълното си съгласие” или са осъзнавали правата си, като отделни роми са заявили, че са били заплашени със задържане или принудително извеждане, ако откажат репатриране, а процедурите, прилагани от органите, при които мъжете са отделяни от жените и децата, също така предизвикаха сериозни критики,

В.  като има предвид, че от почти 400 000 живеещи във Франция роми 95 % имат френско гражданство и следователно не могат да бъдат експулсирани или насилствено принудени да напуснат страната и че Франция депортира роми от няколко години, включително почти 10 000 роми през 2009 г. и над 8 000 тази година,

Г.  като има предвид, че 128 лагера са разрушени, а 979 роми са върнати от Франция в България и Румъния — от които 151 принудително, а 828 доброволно — през август,

Д. като има предвид, че с оглед предотвратяване на връщането на ромите във Франция от получателите на помощ при репатриране се е изисквало да подпишат формуляр и са им вземани отпечатъци от пръсти, за да не им се дават тези средства повторно, ако се върнат във Франция,

Е.  като има предвид, че френското правителство също така заяви, че неуспехът в интегрирането на ромското малцинство следва да спре присъединяването на България и Румъния към Шенген, ако те не „поемат своята отговорност” към ромите, в противоречие с техническата оценка относно съответствието на България и Румъния с изискванията, която беше подкрепена с положително отношение от всички държави-членки в работната група за Шенген; като има предвид, че Комисията също отхвърли това предложение на френското правителство,

Ж. като има предвид, че въпреки факта, че мерките на френското правителство предизвикаха широко разпространени критики на национално, европейско и международно равнище от НПО, правителства, институции и религиозни лидери и организации, по-специално от ООН (комитет за премахване на расовата дискриминация), Съвета на Европа (комисия срещу расизма и нетърпимостта, комисар по правата на човека, председател на парламентарната асамблея), и органи на ЕС, френското правителство продължава с експулсирането, като е подкрепяно само от италианския вътрешен министър, който е предлагал и прилагал подобни мерки в миналото,

З.  като има предвид, че френските органи поканиха вътрешните министри от Италия, Германия, Обединеното кралство, Испания, Гърция и по-късно Белгия и Европейската комисия, както и САЩ и Канада, на среща за обсъждане на въпроси на „имиграцията” и свободното движение от компетентността на ЕС в Париж на 6 септември, като на тази среща не са поканени други държави-членки, и като има предвид, че вътрешният министър на Италия обяви намерението си да настоява за по-стриктни правила на ЕС относно имиграцията и свободното движение, по-специално за роми,

И. като има предвид, че правото на свободно движение на гражданите на ЕС и техните семейства е основно право, заложено в Договорите на ЕС и структурирано от Директива 2004/38/ЕО относно правото на гражданите на ЕС и членовете на техните семейства да се движат и пребивават свободно на територията на държавите-членки, което е обект на доклад от Комисията и на насоки за държавите-членки относно правилното прилагане на директивата,

Й. като има предвид, че Комисията като пазител на Договорите има задължението да гарантира, че Договорите и правото на ЕС и правата на човека и основните свободи се зачитат, защитават и насърчават в ЕС, и е длъжна да реагира незабавно и решително срещу явни нарушения още щом те бъдат извършени,

К. като има предвид, че подобно експулсиране се извършва в контекста на изявления от ръководители на френското правителство, съдържащи предположения за връзки между ромите, имигрантите и престъпността, и че са направени предложения да се отнема френското гражданство на лица от чуждестранен произход, които са застрашили живота на полицейски служител; като има предвид, че в целия ЕС се увеличават престъпленията на основата на омразата и расисткото насилие срещу ромите,

Л. като има предвид, че административният трибунал в Лил потвърди предишно съдебно решение от 27 август срещу заповедите за депортиране на седем роми на основание на това, че органите на властта не са доказали, че тези роми са „заплаха за обществения ред”,

М. като има предвид, че Германия се подготвя да върне около 12 000 роми в Косово, като половината от тях са деца, включително родени в Германия деца, въпреки призива на УНИЦЕФ и комисаря по правата на човека на Съвета на Европа до западноевропейските държави да престанат да връщат принудително роми в Косово; като има предвид, че Швеция депортира 50 роми за „просия”, въпреки че просията не е престъпление в Швеция; като има предвид, че Дания експулсира роми по съкратена процедура през юли; като има предвид, че други държави прилагат подобни политики или са обявили нови ограничителни мерки, например Италия,

1.  изразява дълбоката си загриженост относно мерките, предприети от френските органи и от органите на други държави-членки, насочени към роми и „пътуващи хора” и предвиждащи тяхното връщане в страните на произход, и настоятелно призовава тези органи да прекратят незабавно колективното експулсиране на роми; призовава Комисията, Съвета и държавите-членки да се намесят със същото искане;

2.  подчертава, че тези мерки са в нарушение на Договорите и правото на ЕС, тъй като са равнозначни на дискриминация, основаваща се на раса и етническа принадлежност, и в нарушение на Директива 2004/38/ЕО относно свободното движение на граждани и техните семейства в ЕС, като същевременно Хартата на основните права и Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи забраняват масовото експулсиране;

3.  припомня, че Директива 2004/38/ЕО определя възможността за експулсиране на граждани на Съюза при ясно дефинирани граници, а именно когато те представляват заплаха за обществения ред и обществената сигурност или неприемлива тежест за системата за социално подпомагане; решенията за експулсиране трябва да бъдат оценявани и взимани поотделно, като се отчитат личните обстоятелства (член 28), трябва да се прилагат процедурни гаранции (член 30), гарантира се достъп до процедури за временно спиране и обжалване по съдебен и административен път (член 31), експулсирането на граждани въз основа на това, че представляват неприемлива тежест за системата за социално подпомагане на приемащата държава-членка не е достатъчно само по себе си, за да оправдае автоматично експулсиране (съображение 16 и член 14), никакво ограничение на свободата на движение и пребиваване, основано на съображения за обществен ред, обществена сигурност или обществено здраве не може да бъде използвано за икономически цели, следва да бъде пропорционално и основано единствено на личното поведение на въпросното лице и в никакъв случай на съображения за обща превенция, а личното поведение на въпросното лице трябва да представлява истинска, реална и достатъчно сериозна заплаха, която засяга някой от основните интереси на обществото (член 27), санкциите, постановени от държавите-членки, трябва да бъдат ефективни и съразмерни (член 36), а на лицата трябва да бъде предоставен срок от поне един месец за напускане;

4.  отбелязва, че случаите на експулсиране бяха насочени специално срещу ромите като общност, която се разглежда в нейната цялост като заплаха за обществения ред и сигурност и като тежест за социалното подпомагане, и бяха проведени в изключително кратък период от време при условия, включващи публично заклеймяване и използването на сила и сплашване; при такива условия не може да бъде извършена разумно и надлежно прецизна индивидуална оценка за всеки отделен случай; не бяха приложени и осигурени материални и процедурни гаранции; условието за пропорционалност не беше зачетено; възможно е мерките да са били взети с икономически цели или за обща превенция; директивата не предвижда процедура, даваща възможност за улесненото или доброволно завръщане за граждани на ЕС в държавата-членка по произход въз основа на икономическа „компенсация“, което би било и в противоречие с духа и буквата на Договорите, тъй като свободата на движение е основно право, което не може бъде отчуждено, купено или продадено, и би създало дискриминация между граждани на ЕС; освен това, според румънските органи, нито един от върнатите някога е извършвал престъпление във Франция или Румъния, а френските съдилища са отсъдили срещу решенията на органите за експулсиране на роми, основаващи се на твърдението, че те представляват „заплаха за обществения ред”;

5.  освен това подчертава, че събирането на пръстови отпечатъци на експулсираните роми е незаконно и противоречи на Хартата на основните права на ЕС (член 21, параграфи 1 и 2), Договорите и правото на ЕС, особено на директиви 38/2004 и 43/2000, и е равносилно на дискриминация, основана на етнически или национален произход;

6.  приветства изявлението от 25 август на члена на Комисията, отговарящ по въпросите на правосъдието, основните права и гражданството, в което се изразява "загриженост" относно експулсирането на роми от Франция и се заявява, че "никой не трябва да бъде експулсиран просто защото е ром" и се призовават "всички държави-членки да спазват общоприетите правила на ЕС за свободно движение, недискриминация и общи ценности на Европейския съюз", който е "общност на ценности и основни права", и по-специално зачитане на основните права, включително правата на хората от малцинствата" и призовава Комисията да предприеме неотложни действия на основата на Договорите, за да гарантира зачитането на Договорите и законите на ЕС;

7.  приветства и изисква да бъде включен в „пълния анализ“, обявен от члена на Комисията във връзка с положението във Франция, и в проверката на законността на предприетите мерки съгласно правото на ЕС, както и в обмена на информация между Комисията и френските органи и в работния семинар, предложен от председателя на Комисията и френските органи; призовава един такъв мониторинг да обхваща всички държави-членки;

8.  призовава за изготвяне на Европейска стратегия за ромите, съдържаща „конкретни и далновидни мерки за подобряване на социалното приобщаване на ромите“ и „мерки, включващи жилищно настаняване, достъп до пазара на труда, образование и здравеопазване“, за да се допринесе „за подобряване на положението на ромите“; призовава Комисията, Съвета, държавите-членки, националните правителства и регионалните и местните органи да поемат своята обща отговорност за ромите и да допринесат за тази стратегия и да вземат необходимите мерки за интегриране на съответното си равнище на отговорност, по-конкретно държавите-членки по произход и приемащите държави-членки; изтъква, че политиките на приобщаване могат да бъдат успешни единствено ако се основават на двустранен процес на приобщаване, ангажиращ ромите и обществото като цяло, при взаимно зачитане и уважение на правата и отговорностите;

9.  споделя мнението на заместник-председателя на Европейската комисия, отговарящ по въпросите на правосъдието, основните права и гражданството относно „реториката, която беше използвана в някои държави-членки през последните седмици“, която „беше откровено дискриминационна и отчасти подстрекателска“, както и призива въпросът за ромската интеграция да бъде третиран „внимателно и отговорно“ от разработващите политиките; отхвърля изявленията, свързващи малцинствата и имигрантите с престъпността, тъй като те подхранват отрицателни стереотипи, които допринасят за заклеймяването и дискриминацията спрямо ромите;

10. припомня, че свободното движение на гражданите е въпрос от компетентността на ЕС и следователно, въз основа на принципа на лоялно сътрудничество, подобни въпроси трябва да се обсъждат в институциите на ЕС, а не на срещи в тесен кръг, на които са поканени само представители на правителствата на определени държави-членки; ето защо намира свиканата от Франция среща за неуместна и счита, че Комисията, белгийското председателство и поканените държави-членки не е следвало да участват в нея; призовава въпросите, които са от компетентността на ЕС, да бъдат дискутирани в рамките на съответните институционални форуми, предвидени от Договорите; приветства призива на заместник-председателя на Европейската комисия, отговарящ по въпросите на правосъдието, основните права и гражданството, към френските органи да се включат в диалог с всички държави-членки на ЕС „за поемане, въз основа на Договорите и на Хартата на основните права на ЕС, на нашата обща отговорност спрямо ромите”, както и предложението на Комисията да посредничи между държавите-членки и да извършва наблюдение и оценка на постигнатия напредък;

11. призовава френските органи да спазват френското законодателство, съгласно което всички общини (communes) с над 5 000 жители трябва да създадат законни места за престой на „пътуващи хора“, докато френската Комисия за равни възможности и борба срещу дискриминацията (HALDE) установи, че едва 25 % от общините, които подлежат на това задължение, са го изпълнили, което води до увеличаване на броя на „пътуващите хора“, които живеят на незаконни места за престой;

12. припомня на френските органи на властта техните задължения съгласно международното право в областта на правата на човека да гарантират правата на всички личности, включително роми и „пътуващи хора”, наред с другото, на подходящи жилища и подчертава, че трябва да бъде предоставено адекватно алтернативно настаняване, което освен това насърчава усядането и интеграцията; настоятелно призовава Франция да премахне всякакви разпоредби от френското законодателство, които са дискриминационни спрямо „пътуващите хора“, като например изискването те да носят разрешителни за пътуване и ограничаването на техните права за гласуване;

13. повтаря предишните си призиви към държавите-членки да преразгледат и отменят закони и политики, които дискриминират ромите въз основа на раса и етническа принадлежност пряко или косвено, и призивите си към Съвета и Комисията да контролират прилагането на Договорите и директивите относно мерките против дискриминация и за свобода на движение от страна на държавите-членки, по-специално по отношение на ромите, като в случай на несъобразяване да предприемат необходимите мерки, а именно посредством даване на ход на процедури за нарушение;

14. призовава да бъде мобилизирано подходящо финансиране от страна на ЕС и на държавите-членки за проекти за интеграцията на ромите, като се осъществява мониторинг върху разпределянето на тези средства между държавите-членки и начините на тяхното оползотворяване и върху правилното осъществяване на проектите, и като се извършва оценка на тяхната ефективност; също така призовава Комисията и Съвета да изготвят доклад по този въпрос, заедно с необходимите предложения;

15. възлага на компетентната си комисия, при консултации с Агенцията за основните права, с НПО и с организации, занимаващи се с правата на човека и проблемите на ромите, да следи този въпрос и да изготви проектодоклад относно положението на ромите в Европа въз основа на предишни резолюции и доклади на Европейския парламент;

16. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията, на правителствата и на парламентите на държавите-членки, на Съвета на Европа и на ООН.