Διαδικασία : 2010/2842(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0503/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0503/2010

Συζήτηση :

PV 07/09/2010 - 11
CRE 07/09/2010 - 11

Ψηφοφορία :

PV 09/09/2010 - 5.2
CRE 09/09/2010 - 5.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0312

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 155kWORD 105k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0493/2010
6.9.2010
PE446.586v01-00
 
B7-0503/2010

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού


σχετικά με την απέλαση των Ρομά από τη Γαλλία


Renate Weber, Sophia in 't Veld, Marielle De Sarnez, Cecilia Wikström, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis, Olle Schmidt, Metin Kazak, Luigi de Magistris, Alexander Alvaro, Nathalie Griesbeck εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την απέλαση των Ρομά από τη Γαλλία  
B7‑0503/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, τις αρχές της ισότητας και των μη διακρίσεων, το δικαίωμα στην αξιοπρέπεια, στην ιδιωτική ζωή και στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, τα δικαιώματα των παιδιών, τα δικαιώματα των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες, όπως αναγνωρίζονται από τις διεθνείς και τις ευρωπαϊκές συμβάσεις για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, κυρίως από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού, τη Σύμβαση-Πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης του 1994 για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΑΔ) και τη σχετική νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

–   έχοντας υπόψη τις Συνθήκες, και κυρίως τα Άρθρα 2, 3, 6, 21 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα Άρθρα 10, 18, 19, 45 κ.ο.κ της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα Άρθρα 8, 19, 21, 24, 45, 47, 51 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη την Οδηγία του Συμβουλίου 2000/43/ΕΚ της 29ης Ιουνίου 2000 σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης μεταξύ προσώπων ανεξάρτητα από την φυλετική ή εθνοτική καταγωγή τους και κυρίως τους ορισμούς των άμεσων και έμμεσων διακρίσεων, την οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελευθέρως εντός της επικράτειας των κρατών μελών, την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των προσώπων σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την ελεύθερη κυκλοφορία τέτοιων δεδομένων και την απόφαση-πλαίσιο του Συμβουλίου 2008/913/JHA της 28ης Νοεμβρίου 2008 για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκφράσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής για την κοινωνική και οικονομική ένταξη των Ρομά στην Ευρώπη (COM/2010/0133), τις Εκθέσεις της Υπηρεσίας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης των Ρομά της 7ης Ιουνίου 2010,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τους Ρομά, το ρατσισμό και την ξενοφοβία, μέτρα κατά των διακρίσεων και σχετικά με την ελευθερία της κυκλοφορίας, κυρίως τα ψηφίσματα της 28ης Απριλίου 2005 για την κατάσταση των Ρομά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, της 1ης Ιουνίου 2006 για την κατάσταση των γυναικών Ρομά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, της 15ης Νοεμβρίου 2007 για την εφαρμογή της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ για το δικαίωμα των πολιτών της ΕΕ και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα εντός της επικράτειας των κρατών μελών, της 13ης Δεκεμβρίου 2007 για την καταπολέμηση της αύξησης του εξτρεμισμού στην Ευρώπη, της 31ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τους Ρομά, της 10ης Ιουλίου 2008 για την απογραφή των Ρομά βάσει της εθνοτικής καταγωγής στην Ιταλία και της 25ης Μαρτίου 2010 για τη Δεύτερη Ευρωπαϊκή Διάσκεψη για τους Ρομά,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η γαλλική Κυβέρνηση, που συνήλθε στις 28 Ιουλίου για να συζητήσει «τα προβλήματα που τίθενται από τη συμπεριφορά ορισμένων πλανόδιων ταξιδιωτών και των Ρομά», και μετά τα περιστατικά που είχαν ως συνέπεια το φόνο ενός πλανόδιου ταξιδιώτη γαλλικής υπηκοότητας από μέλος της γαλλικής χωροφυλακής, για τον οποίο πραγματοποιείται ήδη διοικητική εξέταση, αποφάσισε να κλείσουν εντός τριών μηνών 300 περίπου παράνομα στρατόπεδα που κατοικούνται από Ρομά και πλανόδιους ταξιδιώτες και οι Ρομά να απελαθούν στις χώρες καταγωγής τους, κυρίως τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γαλλικές αρχές ισχυρίζονται ότι πραγματοποιείται ένας «εθελοντικός» και «ανθρωπιστικός» εκπατρισμός με αντάλλαγμα, ως αποζημίωση, την καταβολή 300 ευρώ ανά ενήλικο και 100 ευρώ ανά παιδί, ενώ σύμφωνα με δημοσιεύματα του τύπου και την επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τις φυλετικές διακρίσεις δεν έδωσαν "όλα τα άτομα την ελεύθερη και πλήρη συγκατάθεσή τους" ή δεν κατενόησαν τα δικαιώματά τους, ενώ ορισμένοι Ρομά δήλωσαν επίσης ότι απειλούνται με σύλληψη ή με δια βίας μετακίνηση σε περίπτωση που αρνηθούν τον εκπατρισμό, ενώ και οι διαδικασίες που χρησιμοποιούν οι αρχές, οι οποίες διαχωρίζουν τους άνδρες από τα γυναικόπαιδα, έχουν αποτελέσει το αντικείμενο σοβαρής κριτικής,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 95% των 400 περίπου χιλιάδων Ρομά που ζουν στη Γαλλία έχουν γαλλική υπηκοότητα και, επομένως, δεν μπορούν να απελαθούν ή να υποχρεωθούν να εγκαταλείψουν τη χώρα και λαμβάνοντας ακόμα υπόψη ότι η Γαλλία έχει εδώ και αρκετά χρόνια εκτοπίσει αρκετούς Ρομά, συμπεριλαμβανομένων σχεδόν 10.000 το 2009 και περισσοτέρων των 8.000 εφέτος,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το μήνα Αύγουστο διαλύθηκαν 128 στρατόπεδα και 979 Ρομά έχουν επιστρέψει από τη Γαλλία στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία – από τους οποίους 151 δια της βίας και 828 εθελουσίως,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να παρεμποδιστούν οι Ρομά να επιστρέψουν στη Γαλλία, οι παραλήπτες της βοήθειας εκπατρισμού καλούνται να υπογράψουν έντυπο και να δώσουν τα δακτυλικά τους αποτυπώματα, έτσι ώστε να μη λάβουν αυτά τα χρήματα δεύτερη φορά σε περίπτωση που επιστρέψουν στη Γαλλία,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η γαλλική κυβέρνηση δήλωσε επίσης ότι η αποτυχία της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας να ενσωματώσουν την μειονότητα των Ρομά θα σταματήσει τη διαδικασία της προσχώρησης αυτών των χωρών στη Συνθήκη του Σένγκεν αν «δεν αναλάβουν τις ευθύνες τους» έναντι των Ρομά, σε αντίθεση με την τεχνική εκτίμηση σε ό,τι αφορά τη συμμόρφωση της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας, η οποία υποστηρίχθηκε θετικά από όλα τα κράτη μέλη στην ομάδα εργασίας Σένγκεν· λαμβάνοντας υπόψη ότι και η Επιτροπή απέρριψε αυτή την πρόταση της γαλλικής κυβέρνησης,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά το γεγονός ότι τα μέτρα που έλαβε η γαλλική κυβέρνηση προκάλεσαν δριμεία κριτική σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, από ΜΚΟ, κυβερνήσεις, θεσμικά όργανα και θρησκευτικούς ηγέτες και οργανώσεις, κυρίως από τον ΟΗΕ (Επιτροπή για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων), το Συμβούλιο της Ευρώπης (Επιτροπή κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας, Επίτροπος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης) και από φορείς της ΕΕ, η γαλλική κυβέρνηση συνεχίζει τις απελάσεις, έχοντας μόνο την υποστήριξη του ιταλού υπουργού Εσωτερικών που είχε προτείνει και εφαρμόσει παρόμοια μέτρα στο παρελθόν,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γαλλικές αρχές έχουν συγκαλέσει στο Παρίσι στις 6 Σεπτεμβρίου συνεδρίαση όπου θα συζητηθούν θέματα σχετικά με την «μετανάστευση» και την ελεύθερη κυκλοφορία και όπου έχουν προσκληθεί οι υπουργοί Εσωτερικών της Ιταλίας, της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ισπανίας, της Ελλάδας και αργότερα του Βελγίου, καθώς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από κοινού με τον Καναδά και τις ΗΠΑ, ενώ άλλα κράτη μέλη δεν έχουν προσκληθεί, και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο υπουργός Εσωτερικών της Ιταλίας ανακοίνωσε την πρόθεσή του να ασκήσει πίεση για αυστηρότερους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με τη μετανάστευση και την ελεύθερη κυκλοφορία, κυρίως για τους Ρομά,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών της ΕΕ και των οικογενειών τους αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα που ορίζεται στις Συνθήκες της ΕΕ και θεσπίζεται από την οδηγία 2004/38/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα εντός του εδάφους των κρατών μελών, η οποία αποτέλεσε αντικείμενο έκθεσης της Επιτροπής και κατευθυντήριες γραμμές για τα κράτη μέλη σε ό,τι αφορά την ορθή εφαρμογή της οδηγίας,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, ως Θεματοφύλακας των Συνθηκών, έχει καθήκον να διασφαλίζει την τήρηση, την προστασία και την προώθηση των Συνθηκών της ΕΕ και της ενωσιακής νομοθεσίας, καθώς και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, θα αντιδράσει άμεσα και σθεναρά έναντι αυτών των αναμφιβόλων παραβιάσεων, μόλις αυτές πραγματοποιηθούν,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι απελάσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο δηλώσεων των ηγετών της γαλλικής κυβέρνησης που ισχυρίζονται διασυνδέσεις μεταξύ των Ρομά, των μεταναστών και της εγκληματικότητας και λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν επίσης προτάσεις για την αφαίρεση της γαλλικής υπηκοότητας από οποιοδήποτε άτομο αλλοδαπής καταγωγής που έχει απειλήσει τη ζωή αστυνομικού· λαμβάνοντας υπόψη ότι από άκρου εις άκρο στην ΕΕ έχει αυξηθεί η ρατσιστική βία και τα εγκλήματα κατά των Ρομά,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το διοικητικό δικαστήριο της Λιλ, επιβεβαίωσε προηγούμενη απόφαση του δικαστηρίου της 27ης Αυγούστου, αποφασίζοντας κατά της απέλασης επτά Ρομά, με το αιτιολογικό ότι οι αρχές δεν απέδειξαν ότι "συνιστούν απειλή για τη δημόσια τάξη",

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γερμανία προετοιμάζεται να επιστρέψει περίπου 12.000 Ρομά στο Κόσσοβο, τα μισά των οποίων είναι παιδιά, συμπεριλαμβανομένων παιδιών που έχουν γεννηθεί στη Γερμανία, παρά την έκκληση σε δυτικά ευρωπαϊκά κράτη από την UNICEF και τον Επίτροπο του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα ανθρώπινα δικαιώματα να σταματήσει η επιστροφή των Ρομά στο Κόσσοβο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σουηδία έχει απελάσει 50 περίπου Ρομά για «επαιτεία", μολονότι η επαιτεία δεν συνιστά έγκλημα στη Σουηδία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Δανία έχει μαζικά απελάσει Ρομά τον Ιούλιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι και άλλα κράτη εφαρμόζουν παρόμοιες πολιτικές ή έχουν ανακοινώσει νέα περιοριστικά μέτρα, όπως η Ιταλία,

1.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τα μέτρα που έχουν λάβει οι γαλλικές αρχές, καθώς και αρχές άλλων κρατών μελών, με στόχο τους Ρομά και τους πλανόδιους ταξιδιώτες, σύμφωνα με τα οποία προβλέπεται η επιστροφή τους στις χώρες καταγωγής, και τις προτρέπει να αναστείλουν πάραυτα τις συλλογικές απελάσεις των Ρομά· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο, καθώς και τα κράτη μέλη, να παρέμβουν με το ίδιο αίτημα·

2.  υπογραμμίζει ότι αυτά τα μέτρα συνιστούν παραβίαση των Συνθηκών της ΕΕ και της ενωσιακής νομοθεσίας, εφόσον αποτελούν διακρίσεις με βάση τη φυλή και την εθνότητα, και συνιστούν επίσης παράβαση της οδηγίας 2004/38/ΕΚ για την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών και των μελών των οικογενειών τους στην ΕΕ, ενώ οι μαζικές απελάσεις απαγορεύονται από το Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών·

3.  υπενθυμίζει ότι η Οδηγία 2004/38 οριοθετεί την δυνατότητα απέλασης πολιτών της Ένωσης εντός σαφώς καθοριζομένων ορίων, ιδιαιτέρως σε περίπτωση που συνιστούν απειλή για τη δημόσια τάξη ή τη δημόσια ασφάλεια είτε αποτελούν δυσανάλογο φόρτο του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας· οι αποφάσεις για απέλαση πρέπει να αξιολογούνται και να αποφασίζονται κατά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη τις προσωπικές συνθήκες (Άρθρο 28), θα πρέπει να εφαρμόζονται διαδικαστικές εγγυήσεις (Άρθρο 30), θα πρέπει να διασφαλίζεται η πρόσβαση σε δικαστικές και διοικητικές διαδικασίες προσφυγών (Άρθρο 31), οι απελάσεις πολιτών με το αιτιολογικό ότι αντιπροσωπεύουν δυσανάλογο φόρτο στο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας του κράτους υποδοχής δεν είναι επαρκές από μόνο του να δικαιολογεί αυτόματη απέλαση (εδάφιο 16 και Άρθρο 14), δεν μπορεί να γίνεται επίκληση των λόγων δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας για εξυπηρέτηση οικονομικών σκοπών και οποιοσδήποτε περιορισμός της ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής θα είναι αναλογικός και θα βασίζεται αποκλειστικά στην προσωπική συμπεριφορά του ενδιαφερομένου και όχι σε προβληματισμούς γενικής πρόληψης και η προσωπική συμπεριφορά του ενδιαφερομένου πρέπει να συνιστά πραγματική, παρούσα και αρκούντως σοβαρή απειλή, στρεφόμενη κατά θεμελιώδους συμφέροντος της κοινωνίας (Άρθρο 27), οι προβλεπόμενες κυρώσεις από τα κράτη μέλη πρέπει να είναι αποτελεσματικές και αναλογικές (Άρθρο 36) και στα ενεχόμενα πρόσωπα πρέπει να παρέχεται τουλάχιστον ένας μήνας για να εγκαταλείψουν τη χώρα·

4.  σημειώνει ότι οι απελάσεις έχουν ως στόχο τους Ρομά που θεωρούνται γενικά ως κοινότητα που συνιστά απειλή για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια ή αποτελεί βάρος στο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας· οι απελάσεις πραγματοποιήθηκαν σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα υπό καθεστώς δημόσιου στιγματισμού και με τη χρήση βίας και εκφοβισμού· καμία επακριβής επιμέρους και κατά περίπτωση αξιολόγηση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί με λογικό και κατάλληλο τρόπο σε τέτοιες περιστάσεις· η συνθήκη της αναλογικότητας έχει παραβιαστεί· τα μέτρα θα μπορούσαν να έχουν ληφθεί για οικονομικούς σκοπούς ή για γενική πρόληψη· η οδηγία δεν προβλέπει καμία διαδικασία που να επιτρέπει την διευκόλυνση της εθελοντικής επιστροφής πολιτών της ΕΕ στο κράτος μέλος καταγωγής στη βάση μιας οικονομικής «αντιστάθμισης», πράγμα που θα ήταν επίσης αντίθετο με το πνεύμα και το γράμμα των συνθηκών, εφόσον η ελευθερία της κυκλοφορίας αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα που δεν μπορεί να αποξενωθεί, να αγορασθεί ή να πωληθεί και θα δημιουργούσε διακρίσεις μεταξύ των πολιτών της ΕΕ· εξάλλου, σύμφωνα με τις ρουμανικές αρχές, κανένας από αυτούς που επέστρεψαν δεν έχουν ποτέ διαπράξει έγκλημα στη Γαλλία ή στη Ρουμανία, ενώ τα γαλλικά δικαστήρια έχουν εκδώσει αποφάσεις κατά των αποφάσεων των γαλλικών αρχών για απέλαση των Ρομά με το αιτιολογικό ότι συνιστούν «απειλή για τη δημόσια τάξη» ·

5.  υπογραμμίζει, επιπλέον, ότι η συλλογή δακτυλικών αποτυπωμάτων των Ρομά που απελαύνονται είναι παράνομη και ασύμβατη με το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (άρθρα 21.1 και 2), τις Συνθήκες και την νομοθεσία της ΕΕ, ιδίως τις οδηγίες 38/2004 και 43/2000 και συνιστά διάκριση με βάση την εθνοτική ή εθνική καταγωγή·

6.  χαιρετίζει τη δήλωση του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του αρμόδιου για θέματα Δικαιοσύνης, Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Ιθαγένειας στις 25 Αυγούστου, όπου εκφράζεται "ανησυχία" για την απέλαση των Ρομά από τη Γαλλία και αναφέρεται ότι "κανείς δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζει την απειλή της απέλασης μόνο και μόνο γιατί είναι Ρομά", ενώ καλεί "όλα τα κράτη μέλη να τηρήσουν τους από κοινού συμφωνηθέντες ενωσιακούς κανόνες για την ελεύθερη κυκλοφορία, τις μη διακρίσεις και τις κοινές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία αποτελεί "κοινότητα αξιών και θεμελιωδών δικαιωμάτων", και ιδιαίτερα να τηρήσουν τα θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των ατόμων εκείνων που ανήκουν σε μειονότητες", και καλεί την Επιτροπή να ενεργήσει με ταχύ ρυθμό για να διασφαλίσει, με βάση τις Συνθήκες, την τήρηση των Συνθηκών της ΕΕ και της ενωσιακής νομοθεσίας·

7.  επιδοκιμάζει και ζητεί να εμπλακεί στην «πλήρη ανάλυση» που ανακοίνωσε ο Επίτροπος για την κατάσταση στη Γαλλία και για την επαλήθευση της συμβατότητας των ληφθέντων μέτρων με τη νομοθεσία της ΕΕ, καθώς και σε ό,τι αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Επιτροπής και των γαλλικών αρχών και το εργαστήριο που πρότεινε ο Πρόεδρος της Επιτροπής και οι γαλλικές αρχές· καλεί μια τέτοια παρακολούθηση να καλύπτει όλα τα κράτη μέλη·

8.  ζητεί μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τους Ρομά η οποία θα περιέχει «συγκεκριμένα και προορατικά μέτρα για τη βελτίωση της κοινωνικής ένταξης των Ρομά» και « μέτρα σχετικά με τη στέγαση, την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, την εκπαίδευση και την υγεία» με στόχο «τη βελτίωση της κατάστασης των Ρομά»· καλεί την Επιτροπή, το Συμβούλιο, τα κράτη μέλη και τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές τους να αναλάβουν κοινή ευθύνη για το θέμα των Ρομά, να συμβάλλουν σ’αυτή τη στρατηγική και να λάβουν κατάλληλα μέτρα ένταξης στο αντίστοιχο επίπεδο ευθύνης τους, κυρίως τα κράτη μέλη καταγωγής και προορισμού· υπογραμμίζει ότι οι πολιτικές ένταξης μπορεί να αποδειχθούν επιτυχείς μόνο σε περίπτωση που βασιστούν σε μια αμφίδρομη διαδικασία ένταξης, στην οποία θα συμμετάσχουν τόσο οι Ρομά όσο και η κοινωνία στο σύνολό της, με αμοιβαία αναγνώριση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων·

9.  συμμερίζεται τις απόψεις του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του αρμόδιου για θέματα Δικαιοσύνης, Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Ιθαγένειας σχετικά με «τη ρητορική που έχει αναπτυχθεί σε ορισμένα κράτη μέλη τις τελευταίες εβδομάδες, η οποία έχει πυροδοτήσει ανοιχτά τις διακρίσεις " και " την έκκληση να αντιμετωπισθεί "με φρόνηση και υπευθυνότητα" το θέμα της ένταξης των Ρομά από τους αρμόδιους για τη χάραξη πολιτικής· απορρίπτει δηλώσεις που συνδέουν μειονότητες και μετανάστες με την εγκληματικότητα, καθώς τέτοιου είδους δηλώσεις διαιωνίζουν τα αρνητικά στερεότυπα τα οποία συμβάλλουν στο στιγματισμό και στις διακρίσεις κατά των Ρομά·

10. υπενθυμίζει ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών αποτελεί θέμα της ΕΕ και ότι, κατά συνέπεια, με βάση την αρχή της πιστής συνεργασίας, ένα τέτοιο θέμα συζητείται εντός των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και όχι σε περιορισμένες συνεδριάσεις στις οποίες προσκαλούνται ορισμένες μόνο κυβερνήσεις κρατών μελών· επομένως, θεωρεί παράτυπη τη συνεδρίαση που συνεκάλεσε η Γαλλία και πιστεύει ότι η Επιτροπή, η Βελγική Προεδρία και αυτά τα κράτη μέλη που έχουν προσκληθεί δεν θα πρέπει να συμμετάσχουν σ’αυτή· ζητεί τα θέματα αρμοδιότητας της ΕΕ να συζητούνται στα κατάλληλα θεσμικά φόρα που προβλέπονται από τις Συνθήκες· χαιρετίζει την έκκληση του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιου για θέματα Δικαιοσύνης, Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Ιθαγένειας προς τις γαλλικές αρχές να συμμετάσχουν σε διάλογο με όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ «για να αναλάβουμε – με βάση τις Συνθήκες και το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ – τις κοινές μας ευθύνες για τους Ρομά» , και χαιρετίζει επίσης την προσφορά της Επιτροπής να μεσολαβήσει μεταξύ των κρατών μελών και να παρακολουθεί και να αποτιμά την πρόοδο που σημειώνεται·

11. καλεί τις γαλλικές αρχές να τηρήσουν τη γαλλική νομοθεσία, σύμφωνα με την οποία όλοι οι δήμοι (κοινότητες) με περισσότερους από 5000 κατοίκους πρέπει να δημιουργήσουν εγκεκριμένες τοποθεσίες εγκατάστασης για πλανόδιους ταξιδιώτες, ενώ η Γαλλική Επιτροπή Ίσων Ευκαιριών και κατά των Διακρίσεων (HALDE) εξακρίβωσε ότι μόνο το 25% των δήμων έχουν προβεί σε υλοποίηση της σχετικής υποχρέωσής τους, με αποτέλεσμα αύξηση του αριθμού των πλανόδιων ταξιδιωτών που ζουν σε μη εγκεκριμένες τοποθεσίες εγκατάστασης·

12. υπενθυμίζει στις γαλλικές αρχές τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με τη διεθνή νομοθεσία για τα ανθρώπινα δικαιώματα, να διασφαλίζουν τα δικαιώματα όλων των προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των Ρομά και των πλανοδίων ταξιδιωτών, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, μιας ικανοποιητικής στέγασης και υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να εξασφαλίζονται ικανοποιητικά εναλλακτικά καταλύματα τα οποία θα ενθαρρύνουν ακόμα περισσότερο τη μόνιμη διαμονή τους και την ένταξή τους· προτρέπει τη Γαλλία να καταργήσει τυχόν διατάξεις της γαλλικής νομοθεσίας που προβλέπουν διακρίσεις κατά των πλανοδίων ταξιδιωτών, όπως π.χ. εκείνες που απαιτούν από αυτούς να φέρουν επάνω τους άδειες διακίνησης ή που περιορίζουν τα εκλογικά τους δικαιώματα·

13. επαναδιατυπώνει τις προηγούμενες εκκλήσεις του προς τα κράτη μέλη να αναθεωρήσουν και να ανακαλέσουν νομοθεσίες και πολιτικές που χαρακτηρίζονται από διακρίσεις κατά των Ρομά με βάση τη φυλή και την εθνότητα, άμεσα ή έμμεσα, και προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή να παρακολουθούν την εφαρμογή από τα κράτη μέλη των συνθηκών και των οδηγιών για μέτρα κατά των διακρίσεων και για την ελευθερία της κυκλοφορίας, ιδίως σε ό,τι αφορά τους Ρομά, και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα αν αυτό δεν συμβαίνει, κυρίως με την κίνηση της διαδικασίας επί παραβάσει·

14. ζητεί να κινητοποιηθούν τα δέοντα κονδύλια από την ΕΕ και τα κράτη μέλη για σχέδια σχετικά με την ένταξη των Ρομά, για την παρακολούθηση της κατανομής αυτών των κονδυλίων στα κράτη μέλη, για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται, για την κατάλληλη εφαρμογή των σχεδίων και για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους και καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να καταρτίσουν έκθεση για αυτό το θέμα από κοινού με κατάλληλες προτάσεις·

15. αναθέτει στην αρμόδια επιτροπή του, κατόπιν διαβουλεύσεων με την Υπηρεσία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και ΜΚΟ και οργανισμούς που ασχολούνται με ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των Ρομά, να παρακολουθήσουν το θέμα και να καταρτίσουν έκθεση για την κατάσταση των Ρομά στην Ευρώπη, με βάση προηγούμενα ψηφίσματα και εκθέσεις του ΕΚ·

16. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στο Συμβούλιο της Ευρώπης και τον ΟΗΕ.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου