Návrh uznesenia - B7-0503/2010Návrh uznesenia
B7-0503/2010

NÁVRH UZNESENIA o vyhosťovaní Rómov z Francúzska

6.9.2010

predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

Renate Weber, Sophia in 't Veld, Marielle De Sarnez, Cecilia Wikström, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis, Olle Schmidt, Metin Kazak, Luigi de Magistris, Alexander Alvaro, Nathalie Griesbeck v mene skupiny ALDE

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0493/2010

Postup : 2010/2842(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B7-0503/2010
Predkladané texty :
B7-0503/2010
Prijaté texty :

B7‑0503/2010

Uznesenie Európskeho parlamentu o vyhosťovaní Rómov z Francúzska

Európsky parlament,

–   so zreteľom na ľudské práva a základné slobody, zásady rovnosti a nediskriminácie, právo na dôstojnosť, súkromie a ochranu osobných údajov, práva dieťaťa, práva osôb patriacich k menšinám, ako ich uznávajú medzinárodné a európske dohovory chrániace ľudské práva a základné slobody, najmä Dohovor OSN o právach dieťaťa, Rámcový dohovor Rady Európy na ochranu národnostných menšín z roku 1994, Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (EDĽP) a s ním súvisiaca judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva,

–   so zreteľom na zmluvy, najmä na články 2, 3, 6 a 21 Zmluvy o Európskej únii, články 10, 18, 19, 45 a nasl. Zmluvy o fungovaní Európskej únie a články 8, 19, 21, 24, 45, 47 a 51 Charty základných práv Európskej únie,

–   so zreteľom na smernicu Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod, a najmä na definíciu priamej a nepriamej diskriminácie, smernicu 2004/38/ES Európskeho parlamentu a Rady z 24. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, smernicu 95/46/EHS Európskeho parlamentu a rady z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a na rámcové rozhodnutie Rady 2008/913/JHA z 28. novembra 2008 o boji proti niektorým formám a prejavom rasizmu a xenofóbie prostredníctvom trestného práva,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie o sociálnej a ekonomickej integrácii Rómov (KOM(2010)133), správy Agentúry Európskej únie pre základné práva, a na závery Rady o napredovaní v začleňovaní Rómov zo 7. júna 2010,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia týkajúce sa okrem iného Rómov, rasizmu a xenofóbie, opatrení proti diskriminácii a voľnosti pohybu, najmä uznesenie z 28. apríla 2005 o situácii Rómov v Európskej únii, z 1. júna 2006 o situácii rómskych žien v Európskej únii, z 15. novembra 2007 o uplatňovaní smernice 2004/38/ES o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, z 13. decembra 2007 o boji proti vzrastajúcemu extrémizmu v Európe, z 31. januára 2008 o európskej stratégii riešenia rómskej otázky, z 10. júla 2008 o sčítaní Rómov v Taliansku na základe ich etnickej príslušnosti a z 25. marca 2010 o druhom európskom samite o Rómoch,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže francúzska vláda na svojej mimoriadnej schôdzi 28. júla zvolanej s cieľom prerokovať problémy vyvolané správaním niektorých kočovníkov a Rómov a po incidentoch, ktoré viedli z zabitiu kočovníka francúzskej národnosti políciou, ktoré sa vyšetruje, rozhodla, že približne 300 nelegálnych táborov obývaných Rómami a kočovníkmi bude zrušených do 3 mesiacov a že Rómovia budú vyhostení do krajín ich pôvodu, najmä Rumunska a Bulharska,

B.  keďže francúzske orgány tvrdia, že „dobrovoľná“ a „humánna“ repatriácia sa uskutočnila za náhradu vo výške 300 EUR na dospelú osobu a 100 EUR na dieťa, pričom tlač informovala, že výbor OSN pre rasovú diskrimináciu zistil, že nie všetci jednotlivci dobrovoľne a úplne s takýmto krokom súhlasili alebo rozumeli svojim právam, pričom niektorí Rómovia uviedli, že im hrozili väzením alebo násilným odsunom, ak by repatriáciu odmietli, a keďže postupy zavedené orgánmi, pri ktorých boli muži oddelení od žien a detí tiež vyvolali vážnu kritiku,

C. keďže 95 % z takmer 400 000 Rómov žijúcich vo Francúzsku má francúzske občianstvo a preto nemôžu byť vyhostení alebo prinútení odísť z krajiny a keďže Francúzsko vyhosťuje Rómov už niekoľko rokov, pričom v roku 2009 ich vyhostilo takmer 10 000 a v tomto roku viac ako 8 000,

D. keďže v auguste bolo zrušených 128 táborov a 979 Rómov bolo z Francúzska vyhostených do Bulharska a Rumunska – z toho 151 násilne a 828 dobrovoľne,

E.  keďže s cieľom zabrániť návratu Rómov do Francúzska boli repatriované osoby požiadané o podpísanie formulára a boli im vzaté odtlačky prstov, aby im tieto peniaze neboli poskytnuté druhýkrát v prípade, že by sa vrátili do Francúzska,

F.  keďže francúzska vláda tiež uviedla, že neschopnosť Rumunska a Bulharska integrovať rómsku menšinu by mala znamenať, že schengenský priestor nebude rozšírený o Rumunsko a Bulharsko, ak neprevezmú svoju zodpovednosť voči Rómom, čo je v rozpore s technickým posúdením plnenia príslušných požiadaviek Rumunskom a Bulharskom, ktoré pozitívne hodnotili všetky členské štáty pracovnej skupiny pre schengenské záležitosti; keďže aj Komisia zamietla takýto návrh francúzskej vlády,

G. keďže bez ohľadu na skutočnosť, že opatrenia prijaté francúzskou vládou vyvolali rozsiahlu kritiku na vnútroštátnej, európskej a medzinárodnej úrovni, zo strany MVO, vlád, inštitúcií a cirkevných predstaviteľov a organizácií, najmä OSN (Výboru OSN pre odstránenie rasovej diskriminácie), Rady Európy (Komisia proti rasizmu a intolerancii, komisár Rady Európy pre ľudské práva, predseda parlamentného zhromaždenia) a orgánov EÚ, francúzska vláda pokračuje s vyhosťovaním, pričom ju podporuje len taliansky minister vnútra, ktorý v minulosti navrhol a uplatňoval podobné opatrenia,

H. keďže francúzske orgány pozvali ministrov vnútra Talianska, Nemecka, Spojeného kráľovstva, Španielska, Grécka a neskôr aj Belgicka a Európsku komisiu, ako aj predstaviteľov Kanady a USA na stretnutie v Paríži 6. septembra s cieľom prerokovať otázky prisťahovalectva a voľného pohybu spadajúce do právomoci EÚ, pričom ostatné členské štáty na toto stretnutie prizvané neboli, a keďže taliansky minister vnútra vyjadril svoj úmysel presadiť prísnejšie pravidlá EÚ pre prisťahovalectvo a voľný pohyb, a to najmä pre Rómov,

I.   keďže právo na voľný pohyb občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov je základné právo zakotvené v zmluvách EÚ a vymedzené smernicou 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá je predmetom správy Komisie a usmernení pre členské štáty o správnom vykonávaní smernice,

J.   keďže Komisia je ako správca zmlúv povinná zabezpečiť dodržiavanie, ochranu a presadzovanie zmlúv a právnych predpisov EÚ, ako aj ľudských práv a základných slobôd v EÚ a musí urýchlene a dôrazne reagovať na ich zjavné porušenia hneď, ako k nim dôjde,

K. keďže k takýmto vyhosteniam dochádza v kontexte vyhlásení predstaviteľov francúzskej vlády, podľa ktorých existuje súvislosť medzi Rómami, prisťahovalcami a kriminalitou, a návrhov na odňatie francúzskeho občianstva komukoľvek cudzieho pôvodu, kto ohrozil život policajného dôstojníka; keďže v celej EÚ sa zvyšuje počet nenávisťou motivovaných trestných činov a rasovo motivované násilie voči Rómom,

L.  keďže správny súd v Lille potvrdil skoršie rozhodnutie súdu z 27. augusta proti príkazu na deportáciu siedmich Rómov na základe toho, že orgány nepredložili dôkaz o tom, že by boli hrozbou pre verejný poriadok,

M. keďže Nemecko pripravuje návrat približne 12 000 Rómov do Kosova, pričom polovicu z nich tvoria deti, a to aj tie, ktoré sa narodili v Nemecku, bez ohľadu na výzvu UNICEF a komisára Rady Európy pre ľudské práva západoeurópskym štátom, aby zastavili násilné vyhosťovanie Rómov do Kosova; keďže Švédsko vyhostilo približne 50 Rómov za žobranie, aj keď žobranie nie je vo Švédsku trestný čin, keďže Dánsko vyhostilo v júli skupinu Rómov a keďže ďalšie štáty, napr. Taliansko, prijímajú podobné politiky alebo oznamujú nové obmedzujúce opatrenia;

1.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad opatreniami prijatými francúzskymi orgánmi, ako aj orgánmi iných členských štátov, ktoré sú namierené proti Rómom a kočovníkom a ktorých cieľom je zabezpečenie ich návratu do krajín pôvodu, a nalieha na tieto orgány, aby okamžite prerušili hromadné vyhosťovanie Rómov; vyzýva Komisiu a Radu, ako aj členské štáty, aby predložili rovnakú požiadavku;

2.  upozorňuje, že tieto opatrenia sú porušením zmlúv a právnych predpisov EÚ, keďže predstavujú diskrimináciu na rasovom a etnickom základe, a porušením smernice 2004/38/ES o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, pričom Charta základných práv a Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd zakazujú hromadné vyhostenie;

3.  pripomína, že smernica 2004/38/ES obmedzuje možnosť vyhostiť občana Únie v rámci veľmi jasne definovaných medzí, konkrétne na základe skutočnosti, že daná osoba predstavuje hrozbu pre verejný poriadok alebo verejnú bezpečnosť alebo neprimeranú záťaž pre systém sociálnej pomoci; rozhodnutia o vyhostení sa musia posudzovať a prijímať jednotlivo a treba pritom zohľadniť osobné pomery jednotlivca (článok 28), uplatniť procedurálnu ochranu (článok 30), treba zaručiť možnosť využiť postup administratívneho pozastavenia uplatňovania rozhodnutia a opravný prostriedok (článok 31), pričom dôvod, že osoba predstavuje neprimeranú záťaž pre systém sociálnej pomoci hostiteľského členského štátu sám osebe nie je dostatočný na automatické vyhostenie (odôvodnenie 16 a článok 14), a žiadne obmedzenie slobody pohybu a pobytu občanov Únie a ich rodinných príslušníkov bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť na základe dôvodov verejnej politiky, verejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia sa nesmie využívať na ekonomické účely, musí byť v súlade so zásadou primeranosti a musí vychádzať výlučne z osobného správania daného jednotlivca, a nie z úvah o všeobecnej prevencii, a osobné správanie daného jednotlivca musí predstavovať skutočnú, existujúcu a dostatočne vážnu hrozbu ovplyvňujúcu jeden zo základných záujmov spoločnosti (článok 27), sankcie stanovené členskými štátmi musia byť účinné a primerané (článok 36) a vyhostené osoby musia mať aspoň jeden mesiac na opustenie krajiny;

4.  konštatuje, že vyhostenia sú zamerané špecificky na Rómov ako na komunitu všeobecne považovanú za hrozbu pre verejný poriadok a bezpečnosť, alebo za záťaž pre systém sociálnej pomoci, a vykonávajú sa mimoriadne rýchlo a spôsobom, pri ktorom sa prejavuje verejná stigmatizácia, ako aj použitie sily a zastrašovania; za takýchto podmienok nie je možné primeraným spôsobom a riadne posúdiť jednotlivé prípady; nie sú uplatnené a garantované hmotné a procesné záruky; podmienka primeranosti je porušená; a takéto opatrenia mohli byť prijaté na ekonomické účely a z dôvodu všeobecnej prevencie; smernica nestanovuje žiaden postup umožňujúci uľahčený alebo dobrovoľný návrat občanov EÚ do členského štátu pôvodu za ekonomickú náhradu, čo by bolo aj v rozpore s duchom a literou zmlúv, keďže sloboda pohybu je základné právo, ktoré nemožno odobrať, kúpiť alebo predať, a predstavovalo by to diskrimináciu medzi občanmi EÚ; okrem toho podľa rumunských orgánov žiadna z vyhostených osôb sa nikdy nedopustila trestného činu vo Francúzsku ani v Rumunsku a francúzske súdy rozhodli proti rozhodnutiam o vyhostení Rómov, ktoré boli založené na tvrdení, že predstavujú hrozbu pre verejný poriadok;

5.  okrem toho zdôrazňuje, že zber odtlačkov prstov vyhostených Rómov je nezákonný a je v rozpore s Chartou základných práv EÚ (článok 21 ods. 1 a 2), zmluvami a právnymi predpismi EÚ, najmä smernicami 38/2004 a 43/2000, pričom predstavuje diskrimináciu na základe etnického a národnostného pôvodu;

6.  víta vyhlásenie podpredsedníčky Európskej komisie zodpovednej za spravodlivosť, základné práva a občianstvo z 25. augusta, v ktorom vyjadruje „znepokojenie“ nad vyhostením Rómov z Francúzska a uvádza, že „nik by nemal čeliť vyhosteniu len preto, že je Róm“, pričom vyzýva „všetky členské štáty, aby rešpektovali spoločne dohodnuté pravidlá EÚ v oblasti voľného pohybu a nediskriminácie a spoločné hodnoty Európskej únie“, ktorá je „spoločenstvom hodnôt a základných práv“, a „najmä aby rešpektovali základné práva vrátane práv osôb patriacich k menšinám“ a vyzýva Komisiu, aby na základe zmlúv urýchlene konala s cieľom zaistiť dodržiavanie zmlúv a právnych predpisov EÚ;

7.  víta „podrobnú analýzu“ situácie vo Francúzsku a preverenie súladu prijatých opatrení s právom EÚ, ktoré oznámila komisárka, ako aj výmenu informácií medzi Komisiou a francúzskymi orgánmi a seminár navrhnutý predsedom Komisie a francúzskymi orgánmi a zároveň žiada, aby sa na nich mohol podieľať; žiada, aby takéto monitorovanie zahŕňalo všetky členské štáty;

8.  vyzýva na prijatie európskej stratégie riešenia rómskej otázky, ktorá by obsahovala konkrétne a na budúcnosť zamerané opatrenia na zlepšenie sociálnej integrácie Rómov a opatrenia zahŕňajúce bývanie, prístup na pracovný trh, prístup k vzdelávaniu a službám zdravotníctva s cieľom prispieť k zlepšeniu situácie Rómov; vyzýva Komisiu, Radu, členské štáty a ich vlády a regionálne a miestne orgány, aby prevzali spoločnú zodpovednosť za Rómov a prispeli k tejto stratégii a aby prijali vhodné integračné opatrenia na príslušnej úrovni zodpovednosti, a to najmä členské štáty pôvodu a cieľové členské štáty; zdôrazňuje, že integračné politiky môžu byť úspešné, len ak budú založené na obojsmernom procese začleňovania, účasti Rómov a spoločnosti ako celku a na vzájomnom uznávaní a dodržiavaní práv a povinností;

9.  súhlasí s názormi podpredsedníčky Európskej komisie zodpovednej za spravodlivosť, základné práva a občianstvo, že v posledných týždňoch niektoré členské štáty používajú rétoriku, ktorá je otvorene diskriminačná a čiastočne poburujúca, a vyzýva politických činiteľov, aby k otázke integrácie Rómov pristupovali opatrne a zodpovedne; odmieta vyhlásenia spájajúce menšiny a prisťahovalcov s kriminalitou, keďže upevňujú negatívne stereotypy, ktoré prispievajú k stigmatizácii a diskriminácii Rómov;

10. pripomína, že voľný pohyb občanov je záležitosťou EÚ a že v dôsledku toho by sa na základe zásady lojálnej spolupráce malo o takýchto otázkach diskutovať v inštitúciách EÚ, a nie na uzavretých stretnutiach, na ktoré sú pozvané vlády len niektorých členských štátov; preto považuje stretnutie, ktoré zvolalo Francúzsko, za nevhodné a domnieva sa, že Komisia, belgické predsedníctvo a členské štáty, ktoré naň boli pozvané, sa na ňom nemali zúčastniť; žiada, aby sa o otázkach spadajúcich do právomoci EÚ diskutovalo na vhodných inštitucionálnych fórach stanovených na tento účel v zmluvách; víta výzvu podpredsedníčky Európskej komisie zodpovednej za spravodlivosť, základné práva a občianstvo adresovanú francúzskym orgánom, aby začali dialóg so všetkými členskými štátmi EÚ s cieľom „prevziať – na základe zmlúv a Charty základných práv EÚ – našu spoločnú zodpovednosť za Rómov“, ako aj ponuku Komisie vystupovať ako sprostredkovateľ medzi členskými štátmi a monitorovať a hodnotiť dosiahnutý pokrok;

11. vyzýva francúzske orgány, aby dodržiavali francúzsky zákon, podľa ktorého všetky obce (komúny) s viac ako 5 000 obyvateľmi musia zriadiť povolené táboriská pre kočovníkov, keďže francúzska komisia pre rovnosť príležitostí a nediskrimináciu (HALDE) zistila, že len 25 % obcí, ktoré takúto povinnosť majú, ju aj splnilo, čo vedie k nárastu počtu kočovníkov žijúcich na nepovolených táboriskách;

12. pripomína francúzskym orgánom ich záväzky vyplývajúce z medzinárodného práva v oblasti ľudských práv, že majú zaručiť všetkým osobám vrátane Rómov a kočovníkov okrem iného aj právo na primerané bývanie, a zdôrazňuje, že musí byť poskytnuté primerané alternatívne ubytovanie, čo navyše podporuje ich usadenie a začlenenie; naliehavo vyzýva Francúzsko, aby zrušilo akékoľvek ustanovenia francúzskeho právneho poriadku, ktoré diskriminujú kočovníkov, napríklad požiadavku, aby nosili povolenia na pohyb, a obmedzenie ich volebných práv;

13. opakuje svoje predchádzajúce výzvy, aby členské štáty prehodnotili a zrušili právne predpisy a politiky, ktoré priamo či nepriamo diskriminujú Rómov na základe rasovej príslušnosti a etnického pôvodu, a aby Rada a Komisia sledovali uplatňovanie zmlúv a smerníc o opatreniach proti diskriminácii a o slobode pohybu členskými štátmi najmä v súvislosti s Rómami a prijali nevyhnutné opatrenia v prípade, keď ich členské štáty neuplatňujú, najmä začatím konania o porušení;

14. žiada, aby EÚ a členské štáty zmobilizovali primerané finančné prostriedky na projekty týkajúce sa integrácie Rómov a aby sa monitorovalo rozdelenie týchto prostriedkov medzi členské štáty, využitie týchto prostriedkov a riadne vykonávanie projektov s cieľom zhodnotiť ich účinnosť, a vyzýva Komisiu a Radu, aby vydali správu o tejto veci spolu s vhodnými návrhmi;

15. poveruje svoj príslušný výbor, aby sa po konzultácii s Agentúrou pre základné práva a MVO a orgánmi pôsobiacimi v oblasti ľudských práv a rómskych otázok ďalej zaoberal touto otázkou a vypracoval správu o situácii Rómov v Európe, ktorá nadviaže na predchádzajúce správy a uznesenia EP;

16. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, Rade Európy a OSN.