Предложение за резолюция - B7-0504/2010Предложение за резолюция
B7-0504/2010

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението на ромите в Европа

6.9.2010

за приключване на разискванията по изявления на Съвета и на Комисията
съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

Hélène Flautre, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken, Reinhard Bütikofer, Marije Cornelissen, Karima Delli, Franziska Keller, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Keith Taylor, Bart Staes, Catherine Grèze, Heidi Hautala, Malika Benarab-Attou от името на групата Verts/ALE

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0493/2010

Процедура : 2010/2842(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0504/2010
Внесени текстове :
B7-0504/2010
Приети текстове :

B7‑0504/2010

Резолюция на Европейския парламент относно положението на ромите в Европа

Европейският парламент,

–   като взе предвид международното законодателство в областта на правата на човека, и по-специално Международната конвенция за премахване на всички форми на расова дискриминация, Декларацията на ООН от 1992 г. за правата на лицата, принадлежащи към национални или етнически, религиозни и езикови малцинства, Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените и Конвенцията на ООН за правата на детето,

–   като взе предвид европейските конвенции за защита на правата на човека и основните свободи, и по-специално Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ) и свързаната с нея съдебна практика на Европейския съд по правата на човека, Европейската социална харта и свързаните с нея препоръки на Европейския комитет за социални права, и Рамковата конвенция на Съвета на Европа за защита на националните малцинства,

–   като взе предвид членове 2, 6 и 7 от Договора за Европейския съюз и членове 18, 19 и 21 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз и по-специално член 21 (недискриминация) и член 45 (свободно движение и пребиваване),

–   като взе предвид Директива 2000/43/ЕО на Съвета относно прилагане на принципа на равно третиране на лица без разлика на расата или етническия произход, и по-специално определенията за пряка и непряка дискриминация, и Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите–членки,

–   като взе предвид Съобщението на Комисията относно социалната и икономическата интеграция на ромите в Европа (COM/2010/0133) и докладите на Агенцията на Европейския съюз за основните права,

–   като взе предвид Регламент (ЕС) № 437/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1080/2006 относно Европейския фонд за регионално развитие по отношение на допустимите интервенции в сектора на жилищното строителство в полза на маргинализирани общности,

–   като взе предвид препоръките от 77-то заседание на Комитета на ООН за премахване на расовата дискриминация (2-27 август 2010 г.) по отношение на Дания, Естония, Франция, Румъния и Словения,

–   като взе предвид доклада на Съвета на Европа, четвъртия доклад на Европейската комисия срещу расизма и нетърпимостта (ЕКРН) относно Франция, публикуван на 15 юни 2010 г.,

–   като взе предвид своята резолюция от 14 януари 2009 г. относно положението с основните права в Европейския съюз за периода 2004-2008 г.,

–   като взе предвид предходните си резолюции относно, наред с другото, ромите, расизма и ксенофобията, мерките срещу дискриминацията и свободното движение, и по-специално резолюциите от 31 януари 2008 г. за Европейската стратегия за ромите, от 10 юли 2008 г. относно преброяването на ромите в Италия на етническа основа и от 25 март 2010 г. относно Втората европейска среща на най-високо равнище за ромите,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че на извънредно заседание на 28 юли, свикано за обсъждане на „проблемите, породени от поведението на определени „пътуващи хора“ (travellers) и роми“ и след инцидента, при който представител на т.нар. „пътуващи хора“ с френско гражданство беше убит от служител на реда, и последвалите безредици, френското правителство реши, че около 300 незаконни лагери, обитавани от роми и „пътуващи хора“, ще бъдат затворени до три месеца и че ромите ще бъдат експулсирани в държавите им на произход, главно Румъния и България,

Б.  като има предвид, че френските органи заявиха, че се провежда „доброволно“ и „хуманитарно“ репатриране в замяна на компенсация от 300 евро на възрастен и 100 евро на дете, но пресата съобщи, а Комитетът на ООН за премахване на расовата дискриминация установи, че „не всички лица“ са дали свободно пълното си съгласие или са осъзнавали правата си, като отделни роми са заявили, че са били заплашени със задържане или насилствено преместване, ако откажат „доброволното“ репатриране, а процедурите, постановени от органите, при които мъжете са отделяни от жените и децата, също така предизвикаха сериозни критики; като има предвид, че с оглед предотвратяване на завръщането на ромите във Франция, от получателите на помощ при репатриране се е изисквало да подпишат формуляр и са им вземани пръстови отпечатъци;

В.  като има предвид, че невъзможността за намиране на работа на официалния пазар на труда, в съчетание с липсата на достатъчно средства, често е пречка за регистрирането на адрес на пребиваване от тяхна страна,

Г.  като има предвид, че 95% от почти 400 000 живеещи във Франция роми имат френско гражданство и че Франция депортира роми от няколко години, включително почти 10 000 през 2009 г. и над 8 000 тази година,

Д. като има предвид, че 86 роми бяха върнати в Румъния и България на 19 август, около 130 на 20 август, около 300 на 26 август и че правителството съобщи, че около 800 роми ще бъдат върнати до края на август,

Е.  като има предвид, че френското правителство също така заяви, че неуспехът в интегрирането на ромското малцинство следва да спре присъединяването на България и Румъния към Шенген през март, ако те не „поемат своята отговорност“ по отношение на ромите, в противоречие с техническата оценка относно съответствието от страна на България и Румъния с изискванията, която беше ясно подкрепена от всички държави-членки в работната група за Шенген; като има предвид, че Комисията също отхвърли това предложение на френското правителство,

Ж. като има предвид, че въпреки факта, че мерките на френското правителство предизвикаха множество критики на национално, европейско и международно равнище от НПО, правителства, институции и религиозни лидери и организации, по-специално от страна на ООН, Съвета на Европа и органи на ЕС, френското правителство продължи с експулсирането, като е подкрепяно само от италианския вътрешен министър, който е предлагал и прилагал подобни мерки в миналото,

З.  като има предвид, че подобни експулсирания се извършват в контекста на изявления от френски правителствени ръководители, съдържащи предположения за връзки между ромите, имигрантите и престъпността, и че са направени предложения да се отнема френското гражданство на всяко лице от чуждестранен произход, застрашило живота на полицейски служител;

И. като има предвид, че неотдавнашните експулсирания на роми бяха оспорени от френските национални съдилища поради непропорционалното тълкуване от страна на френските органи на формулировката „заплаха за обществения ред“, когато са аргументирали случаите на експулсиране единствено на основание незаконно обитаване на земя,

Й. като има предвид, че френските органи поканиха вътрешните министри на Италия, Германия, Обединеното кралство, Испания, Гърция и по-късно Белгия и Европейската комисия, заедно със САЩ и Канада, на среща за обсъждане на въпроси на „имиграцията“ и свободното движение, които са от компетентността на ЕС, в Париж през септември, като на тази среща не бяха поканени останалите държави-членки, и като има предвид, че вътрешният министър на Италия обяви намерението си да настоява за по-стриктни правила на ЕС относно имиграцията и свободното движение, по-специално за ромите,

К. като има предвид, че правото на свободно движение е основно право, залегнало в Договорите на ЕС и наложено с Директива 2004/38/ЕО, което е обект на доклад от Комисията и на насоки за държавите-членки относно правилното прилагане на директивата,

Л. като има предвид, че в съвместната си декларация относно Втората европейска среща на най-високо равнище за ромите, проведена в Кордова на 8-9 април 2010 г., председателското трио на ЕС пое ангажимент относно:

· постигане на напредък в интегрирането на въпросите, свързани с ромите, в европейските и националните политики за основни права и защита срещу расизма, бедността и социалното изключване;

· подобряване на пътната карта на интегрираната платформа за приобщаване на ромите и определяне като приоритетни на ключовите цели и резултати;

· гарантиране на това, че съществуващите финансови инструменти на Европейския съюз, и по-специално структурните фондове, са достъпни за ромите,

М. като има предвид, че експулсирането на роми в качеството им на такива представлява сериозно нарушение на европейските ценности по отношение на правата на човека и основните свободи и нарушава ангажиментите на държавите-членки на ЕС за засилване на интеграцията на ромите, приети по време на Втората европейска среща на най-високо равнище за ромите,

Н. като има предвид, че Комисията има задължението да гарантира, че Договорите и правото на ЕС, както и правата на човека и основните свободи се зачитат, защитават и насърчават в ЕС, и че Комисията е длъжна да реагира незабавно и решително срещу явни нарушения в тази област, веднага щом те бъдат извършени,

О. като има предвид, че Германия се подготвя да върне около 12 000 роми в Косово, като половината от тях са деца, включително родени в Германия деца, въпреки призива на УНИЦЕФ и комисаря по правата на човека на Съвета на Европа до западноевропейските държави да престанат да връщат принудително роми в Косово; като има предвид, че някои от тях дори се озоваха в замърсените с олово лагери в Северна Митровица, където условията представляват смъртоносна заплаха за здравето; като има предвид, че Швеция депортира 50 роми за „просия“, въпреки че просията не е престъпление в Швеция; като има предвид, че други държави прилагат подобни политики; като има предвид, че Дания експулсира роми по съкратена процедура през юли,

1.  категорично осъжда мерките, предприети от френските органи и от органите на други държави-членки, насочени към роми и „пътуващи хора“ и предвиждащи тяхното експулсиране, и настоятелно призовава тези органи да прекратят незабавно всякакво експулсиране на роми, като същевременно призовава Комисията, Съвета и държавите-членки да се намесят със същото искане;

2.  подчертава, че тези мерки са в нарушение на Договорите и правото на ЕС, тъй като са равнозначни на дискриминация, основаваща се на раса и етническа принадлежност, и в нарушение на Директива 2004/38/ЕО относно свободното движение на граждани и техните семейства в ЕС, като същевременно Хартата на основните права и Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи забраняват колективното експулсиране, което не е приемливо при никакви обстоятелства;

3.  припомня, че Директива 2004/38/ЕО определя възможността за експулсиране на граждани на Съюза при много ясно дефинирани граници и че, по-конкретно, решенията за експулсиране трябва да бъдат оценявани и взимани поотделно, като се отчитат личните обстоятелства (член 28), трябва да се прилагат процедурни гаранции (член 30), гарантира се достъп до процедури за спиране на изпълнението и обжалване по съдебен и административен път (член 31), експулсирането на граждани въз основа на това, че представляват прекомерно бреме за системата за социално подпомагане на приемащата държава-членка, не е достатъчно само по себе си, за да оправдае автоматично експулсиране (съображение 16 и член 14), никакво ограничение на свободата на движение и пребиваване, основано на съображения за обществен ред, обществена сигурност или обществено здраве, не може да бъде използвано за икономически цели, то следва да бъде пропорционално и основано единствено на личното поведение на въпросното лице и в никакъв случай на съображения за обща превенция (член 27), и санкциите, постановени от държавите-членки, трябва да бъдат ефективни и съразмерни (член 36);

4.  отбелязва, че случаите на експулсиране бяха насочени специално срещу ромите като общност, като заплаха за обществения ред и сигурност и като бреме за социалното подпомагане, и бяха проведени в изключително кратък период от време при условия, включващи публично заклеймяване и използването на сила и сплашване; тъй като прецизна индивидуална оценка за всеки отделен случай не може да бъде извършена разумно и надлежно при такива условия, не бяха приложени и осигурени процедурни гаранции; условието за пропорционалност беше нарушено и мерките можеше да бъдат предприети с икономически цели или за обща превенция; директивата на предвижда или позволява процедура, даваща възможност за улесненото или доброволно завръщане за граждани на ЕС в държавата-членка по произход въз основа на икономическа „компенсация“, което би било и в противоречие с духа и буквата на Договорите, тъй като свободата на движение е основно право, което не може бъде отчуждено, купено или продадено, и би създало дискриминация между граждани на ЕС;

5.  настоятелно призовава държавите-членки стриктно да спазват задълженията си съгласно законите на ЕС и да премахнат непоследователността при прилагането на изискванията на Директивата за свободното движение;

6.  освен това подчертава, че събирането на пръстови отпечатъци на експулсираните роми е незаконно и противоречи на Хартата на основните права на ЕС (член 21, параграфи 1 и 2), Договорите и Законодателството на ЕС, особено на директиви 38/2004 и 43/2000, и е равносилно на дискриминация, основана на етнически или национален произход;

7.  споделя становището на члена на Европейската комисия, отговарящ за правосъдието, относно „реториката, която беше използвана в някои държави-членки през последните седмици“, която „беше откровено дискриминационна и отчасти подстрекателска“, и призива въпросът за ромското приобщаване да бъде третиран „внимателно и отговорно“ от разработващите политиките, и отхвърля подстрекателските изявления, свързващи малцинствата и имигрантите с престъпността, тъй като те подхранват отрицателни стереотипи, които допринасят за заклеймяването на ромите и дискриминацията спрямо тях;

8.  изтъква важността на образованието по отношение на приемането на различни култури и въздействието на дискриминацията и предразсъдъците; отбелязва, че отговорността за ефективното приобщаване е както на ромите, така и на обществото на мнозинството, като и двете страни трябва да положат усилия да се интегрират взаимно, за да може да бъде постигнато социално единство;

9.  приветства изявлението от 25 август на члена на Европейската комисия, отговарящ за правосъдието, основните права и гражданството, в което се изразява „загриженост“ относно експулсирането на роми от Франция и се заявява, че „никой не трябва да е заплашен от експулсиране само заради това, че е ром“, като същевременно се призовават „всички държави-членки да зачитат общоприетите правила на ЕС относно свободното движение, недискриминацията и общите ценности на Европейския съюз, който е „общност от ценности и основни права“, и особено към зачитане на основните права, включително правата на принадлежащите към малцинства“;

10. призовава Комисията да действа своевременно, за да осигури зачитането на Договорите и законите на ЕС, по-специално като незабавно изиска от държавите-членки да прекратят експулсирането на роми, тъй като проверката на неговата законност съгласно правото на ЕС не е приключила;

11. приветства и изисква да бъде включен в „пълния анализ“, обявен от гореспоменатия член на Европейската комисията във връзка с положението във Франция, и в проверката на законността на предприетите мерки съгласно правото на ЕС, както и в обмена на информация между Комисията и френските органи и в работната група, предложена от председателя на Комисията и френските органи; призовава един такъв мониторинг да включва всички държави-членки, имащи отношения по случая; настоява Комисията да не основава своите анализи единствено на своя обмен със съответните публични органи, но и на задълбочени консултации със заинтересованите неправителствени организации и представители на ромите;

12. отново призовава Европейската комисия да изготви цялостна Европейска стратегия за ромите, съдържаща „конкретни и далновидни мерки за подобряване на социалното приобщаване на ромите“ и „мерки, включващи жилищно настаняване, достъп до пазара на труда, образование и здравеопазване“, които да допринесат „за подобряване на положението на ромите“; призовава Комисията, Съвета, държавите-членки и регионалните и местните органи да поемат своята обща отговорност за ромите и да допринесат за тази стратегия на съответното си равнище на отговорност;

13. припомня, че свободното движение на гражданите на ЕС е въпрос от компетенцията на ЕС и следователно, въз основа на принципа на лоялно сътрудничество, подобни въпроси се обсъждат в институциите на ЕС, а не на срещи в тесен кръг, на които са поканени само представители на правителствата на определени държави-членки; изразява дълбока загриженост във връзка с целта на подобни срещи в тесен кръг, които са насочени към застрашаване на обсега на европейското гражданство и на прилагането на свободното движение на гражданите;

14. призовава съответните държави-членки да наваксат изоставането по отношение на закрилата на малцинствата на тяхната територия, като подпишат и ратифицират Рамковата конвенция на Съвета на Европа за защита на националните малцинства;

15. призовава френските органи да проучат начините за събиране на статистически данни за етносите във връзка с принципа за равенство за всички, така че да измерят доколко ефективни са официалните политики за борба срещу дискриминацията;

16. настоятелно призовава правителствата на Дания, Естония, Франция, Румъния и Словения да спазват стриктно задълженията си съгласно Международната конвенция за премахване на всички форми на расова дискриминация, като незабавно подкрепят препоръките на Комитета на ООН за премахване на расовата дискриминация от неговото 77-о заседание; и особено Франция да избягва колективното депортиране, да предприеме всички необходими мерки, за да гарантира равни възможности в достъпа до качествено образование на всички равнища, здравеопазване, жилищно настаняване и други обществени услуги, да предприеме всички необходими мерки, за да гарантира право на гласуване, да осигури подслон в съответствие с плановете в закона „Besson“ от 5 юли 2000 г. и да осигури еднакво отношение към всички граждани, като премахне битуващите названия за „пътуващи хора“ (travellers);

17. припомня на държавите-членки за ЕС техните задължения, съгласно международното право в областта на правата на човека, да гарантират правата на всички личности, включително роми и „пътуващи хора“, наред с другото, на подходящи жилища и подчертава, че трябва да бъде предоставено адекватно алтернативно настаняване;

18. настоятелно призовава Франция да премахне всякакви разпоредби от френското законодателство, които са дискриминационни спрямо „пътуващите хора“, като например изискването те да носят разрешителни за пътуване и ограничаването на техните права за гласуване; освен това призовава френските органи да спазват френското законодателство, съгласно което всички общини (communes) с над 5 000 жители трябва да създадат законни площадки за престой на „пътуващи хора“, докато френската Комисия за равни възможности и борба срещу дискриминацията (HALDE) установи, че едва 25 процента от общините, които попадат в обсега на това задължение, са го изпълнили, което води до увеличаване на броя на „пътуващите хора“, които живеят на незаконни площадки за престой;

19. призовава за ефективното прилагане на политиките, насочени към жените от ромски произход, които са жертви на двойна дискриминация: като роми и като жени; поради това призовава Комисията и държавите-членки, в сътрудничество с НПО, да провеждат кампании за повишаване на общественото внимание, насочени към жените от ромски произход и към широката общественост, и да гарантират пълното прилагане на съответните разпоредби, за да се води борба срещу дискриминационните културни навици и патриархални ролеви модели, да се предотврати поляризирането и да се води борба срещу властващите сексистски стереотипи и социално заклеймяване, които подкрепят насилието срещу жени, и да гарантират, че няма оправдание за насилие, основаващо се на обичаи, традиции или религиозни съображения;

20. изразява дълбоко съжаление относно липсата на политическа воля, демонстрирана от държавите-членки по време на Втората среща на най-високо равнище за ромите, и призовава държавите-членки да подкрепят конкретни мерки, така че да придадат реално изражение на своите ангажименти, поети в съвместната декларация от срещата на най-високо равнище за ромите от председателското трио;

21. изисква от Агенцията за основните права да изготви проектостановище относно съответствието на подобни политики с Хартата на основните права на ЕС;

22. напомня на държавите-членки техните задължения съгласно международното право в областта на правата на човека да гарантират правото на всяко дете на образование въз основа на равни възможности, като се избягват всякакви административни пречки;

23. отбелязва важността на ролевите модели за приобщаването и подкрепя обмена на най-добри практики от държавите-членки с повече опит в предотвратяването на социална изолация на ромите, особено Обединеното кралство и Испания; в тази връзка изисква от Агенцията за основните права да подготви доклад относно най-добрите практики във връзка с приобщаването на ромите, така че да обогати политиките на ЕС и да подобри приобщаването;

24. възлага на компетентната си комисия, при консултации с Агенцията за основните права, НПО, организации, занимаващи се с правата на човека и проблемите на ромите, и организации, представляващи ромите, да предприемат действия по този въпрос и да изготвят проектодоклад относно положението на ромите в Европа, както вече беше решено в началото на мандата, въз основа на резолюциите и исканията, отправени от Парламента в неговите предишни доклади и резолюции;

25. призовава Комисията да извърши оценка на използването на европейски фондове за борба срещу дискриминацията на ромите и да използва изцяло всички подходящи европейски фондове, за да гарантира истинско приобщаване на ромите с цел да се осъществи включването на въпросите, свързани с ромите, в европейските и националните политики в областта на основните права;

26. настоятелно призовава държавите-членки да признаят и зачитат правото на социално и жилищно подпомагане, за да гарантират достойно съществуване на всички онези, които не разполагат с достатъчно средства, както и да гарантират, че ромите и другите хора, упражняващи правото си на свободно движение, са информирани относно изискванията, които трябва да бъдат изпълнени, за да се получи регистрация на адрес на пребиваване;

27. възлага на своя председател на предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите-членки, на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, на Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността на Съвета на Европа и на Комитета на ООН за премахване на расовата дискриминация.