Návrh usnesení - B7-0504/2010Návrh usnesení
B7-0504/2010

NÁVRH USNESENÍ o situaci romských občanů v Evropě

6. 9. 2010

předložený na základě prohlášení Rady a Komise
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

Hélène Flautre, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken, Reinhard Bütikofer, Marije Cornelissen, Karima Delli, Franziska Keller, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Keith Taylor, Bart Staes, Catherine Grèze, Heidi Hautala, Malika Benarab-Attou za skupinu Verts/ALE

Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0493/2010

Postup : 2010/2842(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B7-0504/2010

B7‑0504/2010

Usnesení Evropského parlamentu o situaci romských občanů v Evropě

Evropský parlament,

–   s ohledem na mezinárodní právní předpisy na ochranu lidských práv, zejména Úmluvu OSN o odstranění všech forem rasové diskriminace a Deklaraci OSN o právech příslušníků národnostních, etnických, náboženských a jazykových menšin z roku 1992, Úmluvu OSN o odstranění všech forem diskriminace žen a Úmluvu Organizace spojených národů o právech dítěte,

–   s ohledem na evropské úmluvy na ochranu lidských práv a základních svobod, zejména Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod (ECHR) a související judikaturu Evropského soudu pro lidská práva, Evropskou sociální chartu a související doporučení Evropského výboru pro sociální práva, Rámcovou dohodu Rady Evropy o ochraně národnostních menšin,

–   s ohledem na články 2, 6 a 7 Smlouvy o Evropské unii a články 18,19 a 21 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie a zejména na články 21 (zákaz diskriminace) a 45 (volný pohyb a pobyt),

–   s ohledem na směrnici Rady 2000/43/ES, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ, a zejména na definici přímé a nepřímé diskriminace, a směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států,

–   s ohledem na sdělení Komise o sociální a ekonomické integraci Romů v Evropě (KOM(2010)0133) a na zprávy Agentury Evropské unie pro základní práva,

–   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 437/2010 ze dne 19. května 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, pokud jde o způsobilost intervencí do bydlení ve prospěch marginalizovaných skupin obyvatel,

–   s ohledem na doporučení, které vydal Výbor OSN pro odstranění rasové diskriminace na svém 77. zasedání (2. až 27. srpna 2010) týkající se Dánska, Estonska, Francie, Rumunska a Slovinska,

–   s ohledem na zprávu Rady Evropy, 4. zprávu Evropské komise proti rasismu a intoleranci (EKRI) o Francii zveřejněnou dne 15. června 2010,

–   s ohledem na své usnesení ze dne 14. ledna 2009 o stavu dodržování základních práv v Evropské unii v letech 2004–2008,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení mimo jiné o Romech, rasismu a xenofobii, opatřeních proti diskriminaci a o svobodném pohybu, zejména usnesení ze dne 31. ledna 2008 o evropské strategii pro romskou menšinu, ze dne 10. července 2008 o soupisu romské komunity v Itálii na základě etnického původu a ze dne 25. března 2010 o druhém evropském summitu o romské otázce,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že francouzská vláda na své mimořádné schůzi konané dne 28. července, jež byla svolána za účelem projednání „problémů způsobených chováním některých kočovníků a Romů“ v návaznosti na incident, při němž byl policejním příslušníkem zabit jeden kočovník (francouzské národnosti), což vedlo k následným nepokojům, rozhodla o tom, že přibližně 300 nedovolených tábořišť, v nichž pobývají Romové a kočovníci, bude do tří měsíců uzavřeno a Romové budou vyhoštěni do svých zemí původu, zejména Rumunska a Bulharska,

B.  vzhledem k tomu, že francouzské orgány uváděly, že se jedná o „dobrovolné“ a „humanitární“ navracení do vlasti, při nichž byla poskytnuta náhrada ve výši 300 EUR na dospělou osobu a 100 EUR na dítě, zatímco v tisku se uvádělo, jak také zjistil Výbor OSN pro rasovou diskriminaci, že ne všichni jednotlivci „plně a svobodně“ souhlasili s navrácením a byli seznámeni se svými právy, přičemž někteří Romové uvádí, že jim bylo vyhrožováno zatčením nebo násilným vystěhováním, nebudou-li souhlasit s „dobrovolným“ navracením do vlasti, a také postupy uplatňované státními orgány, při nichž byli muži odlučováni od žen a dětí, vyvolaly vážnou kritiku, vzhledem k tomu, že s cílem zabránit návratu Romů do Francie byli příjemci náhrady pro navrácení do vlasti požádáni, aby podepsali formulář, a byly vzaty jejich otisky prstů,

C. vzhledem k tomu, že neschopnost najít zaměstnání na oficiálním pracovním trhu, jež doprovází nedostatek prostředků, často brání tomu, aby se romští občané přihlásili k trvalému pobytu,

D. vzhledem k tomu, že 95 % z téměř 400 000 Romů žijících ve Francii má francouzské státní občanství a že Francie již několik let Romy vyhošťuje ze své země, přičemž v roce 2009 vyhostila 10 000 osob a v letošním roce 8 000 osob,

E.  vzhledem k tomu, že 19. srpna bylo do Bulharska a Rumunska navráceno 86 Romů, 26. srpna přibližně 300 Romů, a vláda oznámila, že do konce srpna jich bude navráceno přibližně 800,

F.  vzhledem k tomu, že francouzská vláda také uvedla, že vzhledem k neschopnosti začlenit romskou menšinu do společnosti by mělo být Rumunsku a Bulharsku znemožněno v březnu připojení se k Schengenu, „nepřijmou-li vlastní odpovědnost“ za řešení romské otázky, což je v rozporu s technickým hodnocením Rumunska a Bulharska při plnění jejich povinností, jež bylo schváleno všemi členskými státy schengenské pracovní skupiny; vzhledem k tomu, že Komise také odmítla tento návrh francouzské vlády,

G. vzhledem k tomu, že přestože opatření, jež zavedla francouzská vláda, se setkala s širokou kritikou na národní, evropské a mezinárodní úrovni ze strany nevládních organizací, vlád, institucí a náboženských vůdčích osobností a organizací, zejména OSN, Rady Evropy a orgánů EU, Francie nadále pokračuje ve vyhosťování a podporu získala pouze ze strany italského ministra vnitra, který podobná opatření navrhnul a uplatnil v předchozích letech,

H. vzhledem k tomu, že k vyhošťování dochází na pozadí výroků francouzských vládních činitelů, jež poukazují na spojitost mezi Romy, přistěhovalci a zločinností, a v nichž se rovněž objevily návrhy, aby byl zbaven francouzské státní příslušnosti každý občan cizozemského původu, který ohrozí život příslušníka policie,

I.   vzhledem k tomu, že vyhošťování Romů zpochybnily francouzské vnitrostátní soudy s ohledem na neúměrný výklad „ohrožení veřejného pořádku“, který použily francouzské orgány v případech, kdy motivací k vyhoštění bylo pouze nezákonné obsazení pozemku,

J.   vzhledem k tomu, že francouzské orgány pozvaly italského, německého, britského, španělského a řeckého ministra vnitra a později také zástupce z Belgie a Evropské komise, Kanady a USA na schůzku konanou v září v Paříži, aby zde projednali „přistěhovalectví“ a otázky spojené s volným pohybem spadající do působnosti EU, a ostatní členské státy zde pozvány nebyly, a vzhledem k tomu, že italský ministr vnitra oznámil, že má v úmyslu usilovat o přísnější pravidla EU v oblasti přistěhovalectví a volného pohybu, zejména pokud jde o Romy,

K. vzhledem k tomu, že právo volného pohybu je základním právem zakotveným ve Smlouvách EU a upraveným směrnicí 2004/38/ES, k níž Komise vypracovala zprávu a členské státy pokyny týkající se správného provádění této směrnice,

L.  vzhledem k tomu, že tři po sobě navazující předsednictví EU se ve společném prohlášení k druhému summitu o romské otázce, který se konal ve dnech 8. až 9. dubna 2010 v Cordobě, zavázala:

· dosáhnout pokroku v začleňování romských otázek do evropských a vnitrostátních politik v oblasti základních práv a ochrany proti rasismu, chudobě a sociálnímu vyloučení,

· vylepšit návrh strategie integrované platformy pro začleňování Romů a prosazovat při tom na prvním místě klíčové cíle a výsledky,

· zajistit, aby stávající finanční nástroje Evropské unie, zejména strukturální fondy, byly pro Romy dostupné,

M. vzhledem k tomu, že vyhošťování Romů představuje samo o sobě závažné popření evropských hodnot, pokud jde o lidská práva a základní svobody, a porušuje závazky členských států EU podporovat začleňování Romů, jak bylo přijato na druhém summitu o romské otázce,

N. vzhledem k tomu, že Komise má povinnost zajistit, aby v EU byly dodržovány, chráněny a prosazovány Smlouvy a právní předpisy EU, jakož i lidská práva a základní svobody, a pohotově a důrazně zakročit proti jednoznačným případům jejich porušování, jakmile se vyskytnou,

O. vzhledem k tomu, že navzdory výzvám organizace UNICEF a komisaře Rady Evropy pro lidská práva k zastavení nuceného navracení Romů do Kosova, se Německo chystá vrátit do Kosova asi 12 000 Romů, z nichž polovina jsou děti, včetně dětí narozených již v Německu; vzhledem k tomu, že někteří Romové byli navráceni do hlavních kontaminovaných táborů v severní Mitrovici, kde žijí v podmínkách, jež smrtelně ohrožují jejich zdraví; vzhledem k tomu, že Švédsko vyhostilo přibližně 50 Romů za „žebrání“, přestože žebrání není ve Švédsku trestné; vzhledem k tomu, že podobné postupy uplatňují i další státy; vzhledem k tomu, že Dánsko v červenci vyhostilo Romy ve zkráceném řízení,

1.  rozhodně odsuzuje opatření přijatá francouzskými orgány a orgány dalších členských států, která jsou zaměřena na Romy a kočovníky a umožňují jejich vyhoštění; naléhavě je žádá, aby okamžitě upustily od veškerého vyhošťování Romů, a vyzývá Komisi, Radu a členské státy, aby vznesly stejný požadavek;

2.  zdůrazňuje, že tato opatření představují porušení Smluv a právních předpisů EU, protože vedou k diskriminaci na základě rasy a etnického původu a porušují směrnici 2004/38/ES o volném pohybu občanů a jejich rodinných příslušníků v EU, zatímco hromadná vyhoštění jsou zakázána Listinou základních práv a Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod a nemohou být za žádných okolností přípustná;

3.  připomíná, že směrnice 2004/38 vymezuje možnost vyhoštění občana Unie velmi přesně stanovenými hranicemi a že zejména rozhodnutí o vyhoštění musí být posuzována a přijímána na individuálním základě, přičemž je nutno brát v úvahu osobní situaci (článek 28), musí být uplatněny procesní záruky (článek 30), musí být zaručen přístup k soudnímu a správnímu řízení o pozastavení výkonu rozhodnutí a opravných prostředcích (článek 31), zdůvodnění vyhoštění občanů tím, že představují nepřiměřenou zátěž pro systém sociální pomoci hostitelského státu, není samo o sobě dostatečné k jejich automatickému vyhoštění (bod odůvodnění 16 a článek 14), jakékoli omezení volného pohybu a pobytu z důvodů veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti nebo veřejného zdraví nesmí být uplatněno k hospodářským účelům, musí být přiměřené a musí být založeno výlučně na osobním chování dotyčné osoby a v žádném případě nesmí souviset s obecnou prevencí (článek 27), sankce stanovené členskými státy musí být účinné a přiměřené (článek 36);

4.  konstatuje, že vyhoštění se zaměřují zejména na společenství Romů jako na hrozbu pro veřejný pořádek a bezpečnost a jako na zátěž pro sociální pomoc a jsou vykonávána v mimořádně krátkých časových horizontech za okolností, mezi něž patří veřejná stigmatizace a použití síly a zastrašování; vzhledem k tomu, že za daných okolností nelze přiměřeným a náležitým způsobem přesně posoudit situaci jednotlivých osob případ od případu, nejsou uplatňovány a zaručeny procesní záruky; podmínka přiměřenosti je porušována a opatření by mohla být považována za kroky sledující hospodářské účely a sloužící jako obecná prevence; směrnice nepředpokládá ani neumožňuje žádný postup, na jehož základě by bylo možno přistoupit k zprostředkovanému či dobrovolnému navrácení občanů EU do členského státu původu výměnou za finanční „náhradu“, což by bylo v rozporu s duchem a literou Smluv, neboť svoboda pohybu je základním právem, jež nelze zcizit, prodávat ani kupovat, a což by mohlo vést k diskriminaci občanů EU;

5.  naléhavě žádá členské státy, aby důsledně plnily své povinnosti vyplývající z právních předpisů EU a odstranily nejednotné uplatňování ustanovení směrnice o volném pohybu;

6.  zdůrazňuje dále, že shromažďování otisků prstů vyhoštěných Romů je protiprávní a je v rozporu s Listinou základních práv EU (články 21.1 a 2), Smlouvami a právními předpisy EU, zejména se směrnicí 38/2004 a směrnicí 43/2000 a představuje diskriminaci na základě etnického původu či státní příslušnosti;

7.  sdílí stanovisko komisařky pro spravedlnost ohledně „rétoriky, která byla v minulých týdnech používána v některých členských státech“ a jež „byla otevřeně diskriminační a částečně pobuřující“, a souhlasí s její výzvou, aby otázku romské integrace řešili politici „obezřetně a odpovědně“, a odmítá tvrzení, v nichž jsou menšiny a přistěhovalci spojováni s kriminalitou, protože taková tvrzení utvrzují negativní stereotypy, které přispívají ke stigmatizaci a diskriminaci Romů;

8.  zdůrazňuje, že vzdělání má značný význam z hlediska přijímání různých kultur a z hlediska vlivu na diskriminaci a předsudky; konstatuje, že odpovědnost za účinné zapojování do společnosti mají jak Romové, tak i většinová společnost, které se musejí zasadit o vzájemnou integraci, pokud má být dosaženo sociální jednoty;

9.  vítá prohlášení, které dne 25. srpna vydala komisařka pro spravedlnost, základní práva a občanství a v němž vyjadřuje „znepokojení“ v souvislosti s vyhošťováním Romů z Francie a uvádí, že „nikdo by neměl být vyhoštěn jen proto, že je Rom“, a zároveň vyzývá „všechny členské státy, aby dodržovaly společně dohodnutá pravidla EU týkající se volného pohybu, nediskriminace a společných hodnot Evropské unie, která je „společenstvím hodnot a základních práv“, a zejména, aby dodržovaly základní práva, včetně práv lidí, kteří náleží k menšinám“;

10. vyzývá Komisi, aby začala neprodleně jednat a zajistila dodržování Smluv a právních předpisů EU, a to zejména tím, že bude po členských státech požadovat, aby upustily od vyhošťování Romů vzhledem k tomu, že vyhodnocení legálnosti takového postupu z hlediska práva EU nebylo dosud dokončeno;

11. vítá „komplexní analýzu“ situace ve Francii, kterou ohlásila komisařka, jakož i ověření toho, zda jsou přijímaná opatření v souladu s právními předpisy EU, výměnu informací mezi Komisí a francouzskými orgány i pracovní seminář, který navrhuje předseda Komise a francouzské orgány, a žádá, aby byl do těchto opatření zapojen; vyzývá, aby se monitorování zaměřilo na všechny dotčené členské státy; trvá na tom, že by Komise neměla při své analýze vycházet pouze z výměny informací s dotčenými veřejnými orgány, ale také z důkladných konzultací s příslušnými nevládními organizacemi a zástupci Romů;

12. připomíná, že Evropskou komisi již vyzýval k vytvoření komplexní evropské strategie pro romskou menšinu, která bude obsahovat „konkrétní a na budoucnost zaměřená opatření ke zlepšení společenské integrace Romů“ a „opatření zaměřená na bydlení, přístup na pracovní trh, ke vzdělávání a zdravotnictví“, která přispějí ke „zlepšení situace Romů“; vyzývá Komisi, Radu, členské státy a regionální a místní orgány, aby za Romy přijaly společnou odpovědnost a přispěly k této strategii v rámci své úrovně odpovědnosti;

13. připomíná, že volný pohyb občanů EU je záležitostí EU a že tedy tyto otázky musí být na základě zásady loajální spolupráce projednávány v rámci orgánů EU, a ne na uzavřených schůzích, kam jsou pozvány pouze některé vlády členských států; vyjadřuje hluboké znepokojení v souvislosti s účelem takovýchto uzavřených schůzí, které si kladou za cíl omezit rozsah evropského občanství a uplatňování volného pohybu občanů;

14. vyzývá dotčené členské státy, aby podepsaly a ratifikovaly Rámcovou úmluvu Rady Evropy o ochraně národnostních menšin a překlenuly tak nedostatek v ochraně menšin na svém území;

15. vyzývá francouzské orgány, aby prozkoumaly způsoby shromažďování statistických údajů o etnickém původu v souladu se zásadou rovnosti pro všechny a zjistily tak, jak účinné jsou oficiální politiky potírající diskriminaci;

16. naléhavě vyzývá vlády Dánska, Estonska, Rumunska a Slovinska, aby důsledně plnily své závazky vyplývající z Mezinárodní úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace tím, že bezodkladně schválí doporučení, která vydal Výbor OSN pro odstranění rasové diskriminace na svém 77. zasedání; Francii pak zvláště vyzývá, aby se vyvarovala hromadnému vyhošťování, přijala všechna nezbytná opatření k zajištění rovných podmínek v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání na všech úrovních, zdravotní péči, bydlení a jiným veřejným zařízením, přijala veškerá nezbytná opatření k zajištění práva volit, poskytnutí přístřeší, jak bylo plánováno v Bessonově zákoně ze dne 5. července 2000, a k zajištění rovného zacházení se všemi občany tím, že zruší oprávnění ke kočovnému způsobu života vydávané tzv. kočovníkům;

17. připomíná členským státům EU jejich povinnost vyplývající z mezinárodních právních předpisů na ochranu lidských práv zaručit práva všech osob včetně Romů a kočovníků mimo jiné na přiměřené bydlení a zdůrazňuje, že jim musí být poskytnuto přiměřené náhradní bydlení;

18. naléhavě vyzývá Francii, aby z francouzských právních předpisů odstranila veškerá ustanovení, která kočovníky diskriminují, jako je povinnost mít cestovní povolení a omezení volebních práv; vyzývá dále francouzské orgány, aby dodržovaly francouzské právní předpisy, podle nichž musí všechna města, která mají více než 5000 obyvatel, vyčlenit pro kočovníky schválená tábořiště, zatímco francouzský výbor pro rovné příležitosti a proti diskriminaci (HALDE) zjistil, že pouze 25 % měst, které tuto povinnost mají, ji splnilo, což vede k tomu, že stále více kočovníků pobývá v neschválených tábořištích;

19. vyzývá k účinnému uplatňování politik, které se zaměřují na romské ženy, jež jsou oběťmi dvojí diskriminace: jako příslušnice romského etnika a jako ženy; vyzývá proto Komisi a členské státy, aby ve spolupráci s nevládními organizacemi prováděly informační kampaně zaměřené na romské ženy a širokou veřejnost a zajistily řádné uplatňování příslušných ustanovení s cílem bojovat proti diskriminačním kulturním zvyklostem a patriarchálním vzorům, zabránit polarizaci a vyřešit otázku převládajících sexistických stereotypů a sociální stigmatizace, které jsou základem násilí páchaného na ženách, a aby zajistily, aby nedocházelo k ospravedlňování násilí na základě zvyků, tradic či náboženských hodnot;

20. hluboce lituje nedostatečné politické vůle projevené ze strany členských států v průběhu druhého summitu o romské otázce a vyzývá členské státy, aby přijaly konkrétní opatření s cílem plnit své závazky vyplývající ze společného prohlášení summitu o romské otázce, které vypracovala tři po sobě navazující předsednictví;

21. žádá Agenturu pro základní práva, aby vypracovala stanovisko k souladu uvedených politik s Listinou základních práv EU;

22. připomíná členským státům jejich povinnost vyplývající z mezinárodních právních předpisů na ochranu lidských práv zajistit právo dítěte na vzdělání na základě rovného přístupu, přičemž je třeba zabránit jakýmkoli administrativním překážkám;

23. poukazuje na význam vzorů v otázkách zapojování do společnosti a podporuje výměnu osvědčených postupů získaných v členských státech, které mají bohatší zkušenosti s prevencí sociálního vyloučení Romů, zejména Spojené království a Španělsko; žádá v tomto ohledu Agenturu pro základní práva, aby připravila zprávu o osvědčených postupech v otázce začlenění Romů a obohatila tak politiky EU a podpořila proces začleňování;

24. pověřuje svůj příslušný výbor, aby po konzultaci s Agenturou pro základní práva, nevládními organizacemi a subjekty, které se zabývají lidskými právy a romskými otázkami, tuto záležitost dál sledoval a připravil zprávu o situaci Romů v Evropě, jež bude založena na prohlášeních a požadavcích Parlamentu obsažených v jeho předchozích zprávách a usneseních, jak bylo rozhodnuto již na počátku volebního období;

25. vyzývá Komisi, aby posoudila možnost využívání evropských fondů v boji proti diskriminaci Romů a aby plně využila všech příslušných evropských fondů k zajištění skutečného začlenění Romů s cílem podpořit začlenění romské otázky do evropských a vnitrostátních politik týkajících se základních práv;

26. naléhavě vyzývá členské státy, aby uznaly a dodržovaly právo na sociální pomoc a pomoc v oblasti bydlení s cílem zajistit všem, kterým se nedostává odpovídajících prostředků, důstojný život, a aby se postaraly o to, aby Romové a ostatní lidé, kteří využívají svého práva na svobodu pohybu, byli informováni o podmínkách, které musí splnit, aby se mohli přihlásit k pobytu;

27. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, Parlamentnímu shromáždění Rady Evropy, Evropské komisi Rady Evropy proti rasismu a intoleranci a Výboru OSN pro odstranění rasové diskriminace.