Návrh uznesenia - B7-0504/2010Návrh uznesenia
B7-0504/2010

  NÁVRH UZNESENIA o situácii rómskeho obyvateľstva v Európe

  6.9.2010

  predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie
  v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

  Hélène Flautre, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken, Reinhard Bütikofer, Marije Cornelissen, Karima Delli, Franziska Keller, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Keith Taylor, Bart Staes, Catherine Grèze, Heidi Hautala, Malika Benarab-Attou v mene skupiny Verts/ALE

  Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0493/2010

  Postup : 2010/2842(RSP)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  B7-0504/2010

  B7‑0504/2010

  Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii rómskeho obyvateľstva v Európe

  Európsky parlament,

  –   so zreteľom na medzinárodné právo v oblasti ľudských práv, najmä na Medzinárodný dohovor o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie, Deklaráciu OSN o právach osôb patriacich k národnostným, etnickým, náboženským alebo jazykovým menšinám z roku 1992, Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien a Dohovor Organizácie Spojených národov o právach dieťaťa,

  –   so zreteľom na európske dohovory chrániace ľudské práva a základné slobody, najmä Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (EDĽP) a s ním súvisiacu judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva, Európsku sociálnu chartu a s ňou súvisiace odporúčania Európskeho výboru sociálnych práv a Rámcový dohovor Rady Európy na ochranu národnostných menšín,

  –   so zreteľom na články 2, 6 a 7 Zmluvy o Európskej únii a články 18, 19 a 21 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

  –   so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, a najmä na jej článok 21 (nediskriminácia) a článok 45 (sloboda pohybu a pobytu),

  –   so zreteľom na smernicu Rady 2000/43/ES, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod, a najmä na definíciu priamej a nepriamej diskriminácie, a smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov,

  –   so zreteľom na oznámenie Komisie o sociálnej a ekonomickej integrácii Rómov (KOM(2010)0133) a správy Agentúry Európskej únie pre základné práva,

  –   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 437/2010 z 19. mája 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, pokiaľ ide o oprávnenosť zásahov v oblasti bývania v prospech marginalizovaných spoločenstiev,

  –   so zreteľom na odporúčania Výboru OSN pre odstránenie rasovej diskriminácie z jeho 77. zasadnutia (2. – 27. augusta 2010), pokiaľ ide o Dánsko, Estónsko, Francúzsko, Rumunsko a Slovinsko,

  –   so zreteľom na správu Rady Európy a na 4. správu Európskej komisie proti rasizmu a intolerancii (ECRI) o Francúzsku, uverejnenú 15. júna 2010,

  –   so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. januára 2009 o situácii v oblasti základných práv v Európskej únii v rokoch 2004 – 2008,

  –   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia týkajúce sa okrem iného Rómov, rasizmu a xenofóbie, opatrení proti diskriminácii a slobody pohybu, najmä uznesenie z 31. januára 2008 o európskej stratégii riešenia rómskej otázky, z 10. júla 2008 o sčítaní Rómov v Taliansku na základe ich etnickej príslušnosti a z 25. marca 2010 o druhom európskom samite o Rómoch,

  –   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

  A. keďže francúzska vláda na svojej mimoriadnej schôdzi 28. júla zvolanej s cieľom prerokovať problémy vyvolané správaním niektorých kočovníkov a Rómov a po zabití kočovníka (francúzskej národnosti) políciou a následných nepokojoch rozhodla, že približne 300 nelegálnych táborov obývaných Rómami a kočovníkmi bude zrušených do 3 mesiacov a že Rómovia budú vyhostení do krajín ich pôvodu, najmä Rumunska a Bulharska,

  B.  keďže francúzske orgány tvrdia, že „dobrovoľná“ a „humánna“ repatriácia sa uskutočnila za náhradu vo výške 300 EUR za dospelú osobu a 100 EUR za dieťa, pričom tlač informovala, že výbor OSN pre rasovú diskrimináciu zistil, že nie všetci jednotlivci dobrovoľne a úplne s takýmto krokom súhlasili alebo rozumeli svojim právam a niektorí Rómovia uviedli, že im hrozili väzením alebo násilným odsunom, ak by „dobrovoľnú“ repatriáciu odmietli, a keďže postupy zavedené orgánmi, pri ktorých boli muži oddelení od žen a detí, tiež vyvolali vážnu kritiku; keďže s cieľom zabrániť Rómom návrat do Francúzska boli príjemcovia náhrady za repatriáciu požiadané o podpísanie formulára a boli im vzaté odtlačky prstov,

  C. keďže neschopnosť nájsť si prácu na oficiálnom trhu práce v spojení s nedostatkom zdrojov im často bráni v tom, aby si zaregistrovali bydlisko,

  D. keďže 95 % z takmer 400 000 Rómov žijúcich vo Francúzsku má francúzske občianstvo a keďže Francúzsko vyhosťuje Rómov už niekoľko rokov, pričom v roku 2009 ich vyhostilo takmer 10 000 a v tomto roku viac ako 8 000,

  E.  keďže 86 Rómov bolo vyhostených do Rumunska a Bulharska 19. augusta, približne 130 Rómov 20. augusta a asi 300 Rómov 26. augusta a keďže vláda oznámila, že koncom augusta bude vyhostených približne 800 Rómov,

  F.  keďže francúzska vláda tiež uviedla, že neschopnosť Rumunska a Bulharska integrovať rómsku menšinu by mala znamenať to, že schengenský priestor nebude v marci rozšírený o tieto krajiny, ak neprevezmú svoju zodpovednosť voči Rómom, čo je v rozpore s technickým posúdením plnenia príslušných požiadaviek Rumunskom a Bulharskom, ktoré pozitívne hodnotili všetky členské štáty pracovnej skupiny pre schengenské záležitosti; keďže aj Komisia zamietla takýto návrh francúzskej vlády,

  G. keďže bez ohľadu na skutočnosť, že opatrenia prijaté francúzskou vládou vyvolali rozsiahlu kritiku na vnútroštátnej, európskej a medzinárodnej úrovni, od MVO, vlád, inštitúcií a cirkevných predstaviteľov a organizácií, najmä OSN, Rady Európy a orgánov EÚ, francúzska vláda pokračuje s vyhosťovaním, pričom ju podporuje len taliansky minister vnútra, ktorý v minulosti navrhol a uplatňoval podobné opatrenia,

  H. keďže k takýmto vyhosteniam dochádza v kontexte vyhlásení predstaviteľov francúzskej vlády, podľa ktorých existuje súvislosť medzi Rómami, prisťahovalcami a kriminalitou, pričom boli predložené aj návrhy na odňatie francúzskej štátnej príslušnosti ktorejkoľvek osobe cudzieho pôvodu, ktorá ohrozila život policajného dôstojníka,

  I.   keďže proti nedávnemu vyhosťovaniu Rómov namietajú francúzske vnútroštátne súdy kvôli neadekvátnemu výkladu „ohrozenia verejného poriadku“, ktorý uvádzali francúzske orgány, keď nariaďovali vyhostenie iba na základe nezákonného obsadenia územia,

  J.   keďže francúzske orgány pozvali ministrov vnútra Talianska, Nemecka, Spojeného kráľovstva, Španielska, Grécka a neskôr aj Belgicka a Európsku komisiu, ako aj predstaviteľov Kanady a USA, na stretnutie v Paríži, ktoré sa má konať v septembri, s cieľom prerokovať otázky prisťahovalectva a voľného pohybu spadajúce do právomoci EÚ, pričom ostatné členské štáty na toto stretnutie prizvané neboli, a keďže taliansky minister vnútra vyjadril svoj úmysel presadiť prísnejšie pravidlá EÚ pre prisťahovalectvo a voľný pohyb, a to najmä pre Rómov,

  K. keďže právo na voľný pohyb je základné právo zakotvené v zmluvách EÚ a vymedzené smernicou 2004/38/ES, ktorá je predmetom správy Komisie, a usmerneniami pre členské štáty o správnom vykonávaní smernice,

  L.  keďže predsednícka trojka EÚ sa v spoločnom vyhlásení k druhému samitu o Rómoch, ktorý sa konal v Córdobe 8. – 9. apríla 2010, zaviazala:

  · dosiahnuť pokrok pri začleňovaní rómskej problematiky do európskej politiky a vnútroštátnych politík týkajúcich sa základných práv a ochrany pred rasizmom, chudobou a sociálnym vylúčením,

  · zdokonaliť návrh plánu integrovanej platformy na začleňovanie Rómov a uprednostňovať pritom kľúčové ciele a výsledky,

  · zabezpečiť, aby existujúce finančné nástroje Európskej únie, najmä štrukturálne fondy, boli pre Rómov dostupné,

  M. keďže vyhosťovanie Rómov predstavuje samo osebe vážne porušenie európskych hodnôt, pokiaľ ide o ľudské práva a základné slobody, a znamená porušenie záväzkov členských štátov EÚ podporovať integráciu Rómov, ako bolo prijaté na druhom samite o Rómoch,

  N. keďže Komisia je povinná zabezpečiť v EÚ dodržiavanie, ochranu a presadzovanie zmlúv a právnych predpisov EÚ, ako aj ľudských práv a základných slobôd, a musí urýchlene a dôrazne reagovať na ich zjavné porušenia hneď, ako k nim dôjde,

  O. keďže Nemecko pripravuje návrat približne 12 000 Rómov do Kosova, pričom polovicu z nich tvoria deti, a to aj tie, ktoré sa narodili v Nemecku, bez ohľadu na výzvu organizácie UNICEF a komisára Rady Európy pre ľudské práva západoeurópskym štátom, aby zastavili násilné vyhosťovanie Rómov do Kosova; keďže niektorí Rómovia sa dokonca dostali do táborov v severnej Mitrovici kontaminovaných olovom, v ktorých vládnu podmienky predstavujúce ohrozenie života; keďže Švédsko vyhostilo približne 50 Rómov za žobranie, aj keď žobranie nie je vo Švédsku trestný čin; keďže podobné politiky uplatňujú aj ďalšie štáty; keďže Dánsko vyhostilo Rómov v júli v skrátenom konaní,

  1.  dôrazne odsudzuje opatrenia prijaté francúzskymi orgánmi, ako aj orgánmi iných členských štátov, ktoré sú namierené proti Rómom a kočovníkom a ktorých cieľom je ich vyhostenie, a nalieha na tieto orgány, aby okamžite prerušili akékoľvek vyhosťovanie Rómov, pričom vyzýva Komisiu, Radu a členské štáty, aby predložili rovnakú požiadavku;

  2.  zdôrazňuje, že tieto opatrenia sú porušením zmlúv a právnych predpisov EÚ, keďže predstavujú diskrimináciu na základe rasovej príslušnosti a etnického pôvodu, a porušením smernice 2004/38/ES o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, pričom Charta základných práv a Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd zakazujú hromadné vyhostenie, ktoré za žiadnych okolností nemožno schvaľovať;

  3.  pripomína, že smernica 2004/38/ES presne vymedzuje rámec možnosti vyhostenia občana Únie a stanovuje konkrétne, že rozhodnutia o vyhostení sa musia posudzovať a prijímať jednotlivo a treba pritom zohľadniť osobné pomery (článok 28), musí sa uplatňovať procedurálna ochrana (článok 30), treba zaručiť možnosť využiť súdne a administratívne postupy pozastavenia vymáhania rozhodnutia a náhrady škody (článok 31), pričom dôvod, že občania predstavujú neprimeranú záťaž pre systém sociálnej pomoci hostiteľského členského štátu, sám osebe nie je dostatočný na automatické vyhostenie (odôvodnenie 16 a článok 14), obmedzenie slobody pohybu a pobytu na základe dôvodov verejnej politiky, verejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia sa nesmie využívať na ekonomické účely, musí byť v súlade s zásadou úmernosti a musí vychádzať výlučne z osobného správania daného jednotlivca, a nie z úvah o všeobecnej prevencii (článok 27), a sankcie stanovené členskými štátmi musia byť účinné a primerané (článok 36);

  4.  konštatuje, že vyhostenia sú zamerané špecificky na Rómov ako na komunitu, ktorá predstavuje hrozbu pre verejný poriadok a bezpečnosť a záťaž pre sociálnu pomoc, a vykonávajú sa mimoriadne rýchlo a spôsobom, pri ktorom sa prejavuje verejná stigmatizácia, ako aj použitie sily a zastrašovania; keďže za takýchto podmienok nie je možné primeraným spôsobom, riadne a dôsledne posúdiť jednotlivé prípady, nie je uplatnená ani garantovaná procedurálna ochrana; podmienka úmernosti je porušená a opatrenia mohli byť prijaté na ekonomické účely alebo z dôvodu všeobecnej prevencie; smernica nestanovuje ani neumožňuje žiaden postup umožňujúci uľahčený alebo dobrovoľný návrat občanov EÚ do členského štátu pôvodu za ekonomickú náhradu, čo by bolo aj v rozpore s duchom a literou zmlúv, keďže sloboda pohybu je základné právo, ktoré nemožno odobrať, kúpiť alebo predať, a predstavovalo by to diskrimináciu medzi občanmi EÚ;

  5.  naliehavo žiada členské štáty, aby prísne plnili svoje záväzky vyplývajúce z právnych predpisov EÚ a odstránili nejednotnosť v uplatňovaní požiadaviek smernice o voľnom pohybe;

  6.  okrem toho zdôrazňuje, že zber odtlačkov prstov vyhostených Rómov je nezákonný a je v rozpore s Chartou základných práv EÚ (článok 21 ods. 1 a 2), zmluvami a právnymi predpismi EÚ, najmä smernicami 38/2004 a 43/2000, pričom predstavuje diskrimináciu na základe etnického alebo národnostného pôvodu;

  7.  súhlasí s názormi komisárky pre spravodlivosť, že v posledných týždňoch niektoré členské štáty používajú rétoriku, ktorá je otvorene diskriminačná a čiastočne poburujúca, a s výzvou adresovanou politickým činiteľom, aby k otázke integrácie Rómov pristupovali opatrne a zodpovedne, pričom odmieta provokatívne vyhlásenia spájajúce menšiny a prisťahovalcov s kriminalitou, keďže upevňujú negatívne stereotypy, ktoré prispievajú k stigmatizácii a diskriminácii Rómov;

  8.  zdôrazňuje význam vzdelávania v oblasti akceptácie odlišných kultúr a vplyvu diskriminácie a predsudkov; poznamenáva, že zodpovednosť za účinné začlenenie nesú tak Rómovia, ako aj väčšinová spoločnosť, pričom obe skupiny sa v záujme dosiahnutia sociálnej jednoty musia snažiť o vzájomnú integráciu;

  9.  víta vyhlásenie vydané komisárkou pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo 25. augusta, v ktorom vyjadruje „znepokojenie“ nad vyhostením Rómov z Francúzska a uvádza, že „nik by nemal čeliť vyhosteniu len preto, že je Róm“, pričom vyzýva „všetky členské štáty, aby rešpektovali spoločne dohodnuté pravidlá EÚ v oblasti voľného pohybu a nediskriminácie a spoločné hodnoty Európskej únie“, ktorá je „spoločenstvom hodnôt a základných práv“, a „najmä aby rešpektovali základné práva vrátane práv osôb patriacich k menšinám“;

  10. žiada Komisiu, aby bezodkladne prijala kroky na zaistenie dodržiavania zmlúv a právnych predpisov EÚ, najmä tým, že okamžite požiada členské štáty, aby prestali s vyhosťovaním Rómov, keďže Komisia ešte nedokončila hodnotenie zákonnosti EÚ;

  11. víta „podrobnú analýzu“ situácie vo Francúzsku a preverenie súladu prijatých opatrení s právom EÚ, ktoré oznámila komisárka, ako aj výmenu informácií medzi Komisiou a francúzskymi orgánmi a seminár navrhnutý predsedom Komisie a francúzskymi orgánmi a zároveň žiada, aby sa na nich mohol podieľať; žiada, aby takéto monitorovanie zahŕňalo všetky zapojené členské štáty; trvá na tom, aby Komisia nezaložila svoju analýzu len na výmene informácií s dotknutými verejnými orgánmi, ale aj na podrobnej konzultácii s príslušnými MVO a predstaviteľmi Rómov;

  12. znovu opakuje svoju výzvu adresovanú Európskej komisii na prijatie komplexnej európskej stratégie riešenia rómskej otázky, ktorá by obsahovala konkrétne a na budúcnosť zamerané opatrenia na zlepšenie sociálnej integrácie Rómov a opatrenia zahŕňajúce bývanie, prístup na pracovný trh a prístup k vzdelávaniu a službám zdravotníctva s cieľom prispieť k zlepšeniu situácie Rómov; vyzýva Komisiu, Radu, členské štáty a regionálne a miestne orgány, aby prevzali spoločnú zodpovednosť za Rómov a prispeli k tejto stratégii na príslušnej úrovni zodpovednosti;

  13. pripomína, že voľný pohyb občanov EÚ je záležitosťou EÚ a že v dôsledku toho by sa na základe zásady lojálnej spolupráce malo o takýchto otázkach diskutovať v inštitúciách EÚ, a nie na uzavretých stretnutiach, na ktoré sú pozvané vlády len niekoľkých členských štátov; vyjadruje hlboké znepokojenie nad účelom takýchto uzavretých stretnutí, ktorých cieľom je obmedziť rozsah európskeho občianstva a uplatňovanie voľného pohybu občanov;

  14. vyzýva dotknuté členské štáty, aby odstránili medzeru v ochrane menšín na svojom území podpísaním a ratifikáciou Rámcového dohovoru Rady Európy na ochranu národnostných menšín;

  15. vyzýva francúzske orgány, aby preskúmali spôsoby zberu štatistických údajov o etnickom pôvode v súlade so zásadou rovnosti pre všetkých, a aby tak vyhodnotili účinnosť oficiálnych politík v oblasti boja proti diskriminácii;

  16. naliehavo žiada vlády Dánska, Estónska, Francúzska, Rumunska a Slovinska, aby prísne plnili svoje záväzky vyplývajúce z Medzinárodného dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie tým, že okamžite podporia odporúčania Výboru OSN pre odstránenie rasovej diskriminácie z jeho 77. zasadnutia; najmä Francúzsko by malo zabrániť hromadnej deportácii, prijať všetky nevyhnutné opatrenia na zaistenie rovnosti príležitostí pri prístupe ku kvalitnému vzdelaniu na všetkých úrovniach, k zdravotnej starostlivosti, bývaniu a ďalším verejným službám, prijať všetky nevyhnutné opatrenia na zaistenie volebného práva, poskytnúť prístrešky, ako to stanovuje tzv. Bessonov zákon z 5. júla 2000, a zaručiť rovnaké zaobchádzanie so všetkými občanmi tým, že sa zrušia povolenia na pohyb pre kočovníkov;

  17. pripomína členským štátom EÚ ich záväzky vyplývajúce z medzinárodného práva v oblasti ľudských práv, že majú zaručiť všetkým osobám vrátane Rómov a kočovníkov okrem iného aj právo na primerané bývanie, a zdôrazňuje, že musí byť poskytnuté primerané alternatívne ubytovanie;

  18. naliehavo žiada Francúzsko, aby zrušilo akékoľvek ustanovenia francúzskeho právneho poriadku, ktoré diskriminujú kočovníkov, napríklad požiadavku, aby nosili cestovné povolenia, a obmedzenie ich volebných práv; ďalej vyzýva francúzske orgány, aby dodržiavali francúzsky zákon, podľa ktorého všetky obce (komúny) s viac ako 5 000 obyvateľmi musia zriadiť povolené táboriská pre kočovníkov, keďže francúzska komisia pre rovnosť príležitostí a nediskrimináciu (HALDE) zistila, že len 25 % obcí, ktoré takúto povinnosť majú, ju aj splnilo, čo vedie k zvýšeniu počtu kočovníkov žijúcich na nepovolených táboriskách;

  19. požaduje účinné vykonávanie politík zameraných na rómske ženy, ktoré sú obeťami dvojnásobnej diskriminácie: ako Rómky a ako ženy; vyzýva preto Komisiu a členské štáty, aby v spolupráci s mimovládnymi organizáciami viedli kampane na zvýšenie povedomia zamerané na rómske ženy, ako aj na širokú verejnosť, aby zabezpečili úplné uplatňovanie príslušných ustanovení s cieľom bojovať proti diskriminačným kultúrnym zvykom a patriarchálnym vzorom, predchádzať polarizácii a potlačovať prevládajúce rodové stereotypy a spoločenskú stigmatizáciu, ktoré podporujú páchanie násilia na ženách, a zabezpečili, aby nebolo možné ospravedlňovať násilie zvykmi, tradíciami alebo náboženskými dôvodmi;

  20. vyjadruje hlboké poľutovanie nad nedostatočnou politickou vôľou členských štátov, ktorú prejavili na druhom samite o Rómoch, a vyzýva členské štáty, aby prijali konkrétne opatrenia, a splnili tak svoje záväzky uvedené v spoločnom vyhlásení predsedníckej trojky k samitu o Rómoch;

  21. žiada Agentúru pre základné práva, aby vypracovala stanovisko k súladu takýchto politík s Chartou základných práv EÚ;

  22. pripomína členským štátom ich záväzky vyplývajúce z medzinárodného práva v oblasti ľudských práv, že majú zaručiť právo dieťaťa na vzdelanie na základe rovnakých príležitostí, pričom zabránia akýmkoľvek administratívnym prekážkam;

  23. berie na vedomie význam vzorov v oblasti integrácie a podporuje výmenu najlepších postupov členských štátov, ktoré majú viac skúseností s predchádzaním sociálnemu vylúčeniu Rómov, najmä Spojeného kráľovstva a Španielska; žiada v tejto súvislosti Agentúru pre základné práva (FRA), aby vypracovala správu o najlepších postupoch v súvislosti so začleňovaním Rómov, čím obohatí politiky EÚ a podporí integráciu;

  24. poveruje svoj príslušný výbor, aby sa po konzultácii s FRA a MVO a orgánmi pôsobiacimi v oblasti ľudských práv a rómskych otázok, ako aj orgánmi zastupujúcimi Rómov ďalej zaoberal touto otázkou a vypracoval správu o situácii Rómov v Európe, ako už bolo rozhodnuté na začiatku mandátu, na základe uznesení a požiadaviek Parlamentu vyjadrených v predchádzajúcich správach a uzneseniach;

  25. vyzýva Komisiu, aby zhodnotila využívanie európskych fondov na boj proti diskriminácii Rómov a aby plne využila všetky príslušné európske fondy na zabezpečenie skutočného začlenenia Rómov s cieľom podporiť zahrnutie rómskej problematiky do európskej politiky a vnútroštátnych politík týkajúcich sa základných práv;

  26. naliehavo žiada členské štáty, aby uznali a rešpektovali právo na sociálnu pomoc a pomoc pri bývaní s cieľom zaistiť dôstojný život všetkých osôb, ktoré nemajú dostatok prostriedkov, a zaistiť, aby Rómovia a iné osoby, ktoré uplatňujú svoje právo na slobodu pohybu, boli informované o požiadavkách, ktoré musia byť splnené s cieľom dosiahnuť zaregistrovanie svojho pobytu;

  27. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, Parlamentnému zhromaždeniu Rady Európy, Európskej komisii Rady Európy proti rasizmu a intolerancii a Výboru OSN pre odstránenie rasovej diskriminácie.