Предложение за резолюция - B7-0518/2010Предложение за резолюция
B7-0518/2010

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно европейската стратегия за икономическо и социално развитие на планинските региони, островите и рядко населените райони

14.9.2010

за приключване на разискванията по изявление на Комисията
съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

Fiorello Provera, Nikolaos Salavrakos, Niki Tzavela от името на групата EFD

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0518/2010

Процедура : 2010/2856(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0518/2010
Внесени текстове :
B7-0518/2010
Приети текстове :

B7‑0518/2010

Резолюция на Европейския парламент относно европейската стратегия за икономическо и социално развитие на планинските региони, островите и рядко населените райони

Европейският парламент,

–   като взе предвид член 174 относно икономическото, социалното и териториалното сближаване и член 170 относно трансевропейските мрежи от Договора от Лисабон,

–   като взе предвид Протокол № 9 относно услугите от общ интерес,

–   като взе предвид Протокола относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност,

–   като взе предвид своята резолюция относно структурно необлагодетелстваните региони (острови, планински региони, региони с ниска гъстота на населението) в рамките на политиката на сближаване и нейните институционални перспективи (2002/2119(INI)),

–   като взе предвид своя доклад от 16 октомври 1998 г. относно нова стратегия за планинските региони (A4-0368/98),

–   като взе предвид своя доклад от 30 юли 2008 г. относно селското стопанство в планинските райони (2008/2066 (INI)),

–   като взе предвид своята резолюция от 15 март 2007 г. относно островите и природните и икономически ограничения, в контекста на регионалната политика (2006/2106(INI)),

–   като взе предвид параграфи 15, 16 и 46 от своята резолюция относно четвъртия доклад за икономическо и социално сближаване (2007/2148(INI)),

–   като взе предвид доклада на Комитета на регионите относно общностните действия в полза на планинските райони (2003/C128/05),

–   като взе предвид становището на Комитета на регионите от 19 юни 2008 г. („За зелена книга: към политика на Европейския съюз по отношение на планинските райони − европейска визия за планинските масиви“ CdR 23/2008),

–   като взе предвид становището на Комитета на регионите от 13 март 2002 г. относно „Проблемите на островните региони на Европейския съюз в контекста на неговото разширяване“ (2002/C 192/10),

–   като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет относно „По-добра интеграция във вътрешния пазар като ключов фактор за сближаване и растеж за островите“ (2009/C 27/26),

–   като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет относно „Бъдещето на планинските региони в Европейския съюз“ (CES 1025/2002),

–  като взе предвид декларацията на Комисията от 21 септември 2010 г. относно европейската стратегия за икономическо и социално развитие на планинските региони, островите и рядко населените райони,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

А. като има предвид, че в Договора от Лисабон изрично е призната необходимостта да се обърне специално внимание на планинските региони, островите и регионите с ниска гъстота на населението, както в член 174, който определя целта за териториално сближаване, наред с икономическото и социалното сближаване, така и в член 170 относно трансевропейските мрежи,

Б.  като има предвид, че тези територии са особено засегнати от Протокол № 9 относно услугите от общ интерес и единния пазар,

В.  като има предвид, че както Европейският парламент, така и Европейският икономически и социален комитет или Комитетът на регионите неколкократно са обръщали внимание на общностните органи относно необходимостта въпросните разпоредби да се отразят чрез конкретни политики в правото и в политиките на Европейския съюз при зачитане на принципите на пропорционалност и субсидиарност,

Г.  като има предвид, че в Договора от Лисабон се отчита, че тези територии често са засегнати от сериозни и постоянни неблагоприятни географски или демографски условия, но също така е вярно, че, поради своето географско положение, природни ресурси, околна среда или културно наследство, те имат богат потенциал и възможности,

Д. като има предвид, че тези възможности и потенциал следва да се използват в контекста на устойчивото развитие в съответствие с целите на стратегията „ЕС 2020“,

Е.  като има предвид, че всички инструменти на общностните политики следва да се използват, за да се увеличи привлекателността на тези територии, като се развиват техните икономики и се предлагат подходящи условия на живот на тяхното население, което налага по-добро съгласуване и координиране на общностните, националните и регионалните политики,

Ж. като има предвид, освен това, че много от тези територии са разположени на вътрешните или външните граници на Европейския съюз и поради този факт са особено изложени на натиск от единния пазар или на различни рискове (различни видове незаконна търговия, опасности по отношение на околната среда от външни източници и др.),

З.  като има предвид, че както за да гарантира даване по ефективен и справедлив начин на нов импулс на единния пазар (доклад Monti), така и за да допринесе за успеха на политиката си на съседство, Европейският съюз трябва да предотврати излагането на въпросните територии на обезлюдяване и на неприемливи социално-икономически различия,

И. като има предвид, че тук става въпрос за очертаване на обща рамка, приложима както за всички тези територии, така и за всички общностни политики, и по-специално за тези сред тях, които имат силно териториално въздействие (регионална политика, държавни помощи, селско стопанство и развитие на селските райони, рибарство, транспорт, енергетика, околна среда),

1.  препоръчва на Комисията да прилага новите разпоредби на член 174 от Договора от Лисабон в рамките на изготвянето на новите финансови перспективи;

2.  призовава в тази връзка Комисията да започне без забавяне проучване относно допълните разходи за населението или предприятията на тези територии при изграждането и управлението на инфраструктурите или при необходимост от достъп до стоки или услуги;

3.  препоръчва мерки като използването на макрорегионални стратегии (мултирегионални, транснационални или трансгранични), за да се определи положението на планински масиви или морски басейни, но също така и положението на функционални зони, за да се разбере на подрегионално равнище специфичното положение на острови или планински долини;

4.  препоръчва също така действията за трансгранично сътрудничество, в целта си за устойчиво местно развитие, да се адаптират към реалностите на териториите, като се отчитат географските, икономическите, културните и историческите измерения;

5.  подчертава, че е абсолютно необходимо въздействията на отделните географски и демографски параметри да се проучват съгласувано, за да се оценят ситуациите, при които има натрупване на териториални ограничения (планински острови, планини със слаба гъстота на населението и др.) или утежняване (специфичен характер на най-малките острови, „ефект на архипелага“);

6.  счита, че голямото многообразие в положението на т.нар. „специфични територии“ трябва да доведе не до унифициран отговор от страна на ЕС, а до създаване на рамка, позволяваща, при спазване на принципа на субсидиарност, да се покаже известна гъвкавост и да се даде индивидуален отговор на съществуващите проблеми;

7.  призовава Комисията да въведе в съответните законодателства рамка, даваща възможност за индивидуален отговор, като се проявява необходимата гъвкавост, по отношение на положението на островите, планинските региони или районите със слаба гъстота на населението;

8.  припомня, че изготвянето и прилагането на адаптирани мерки изискват тясно сътрудничество между националните и общностните органи, както и между регионалните и местните органи, които осигуряват ежедневното управление на тези територии и представляват интересите на тяхното население, като това се осъществява в рамките на многостепенно управление и при спазване на принципите на субсидиарност и пропорционалност.