Forslag til beslutning - B7-0518/2010Forslag til beslutning
B7-0518/2010

FORSLAG TIL BESLUTNING om EU’s strategi for økonomisk og social udvikling af bjergområder, øer og regioner med lav befolkningstæthed

14.9.2010

på baggrund af Kommissionens redegørelse
jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2

Fiorello Provera, Nikolaos Salavrakos og Niki Tzavela for EFD-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0518/2010

Procedure : 2010/2856(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B7-0518/2010
Indgivne tekster :
B7-0518/2010
Vedtagne tekster :

B7‑0518/2010

Europa-Parlamentets beslutning om EU’s strategi for økonomisk og social udvikling af bjergområder, øer og regioner med lav befolkningstæthed

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Lissabontraktatens artikel 174 om økonomisk, social og territorial samhørighed og til artikel 170 om transeuropæiske net,

–   der henviser til protokol nr. 26 om tjenesteydelser af almen interesse,

–   der henviser til protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet,

–   der henviser til sin beslutning om de i strukturel henseende ugunstigt stillede områder (øer, bjergområder og regioner med lav befolkningstæthed) i forbindelse med samhørighedspolitikken og de institutionelle perspektiver (2002/2119(INI),

–   der henviser til Europa-Parlamentets betænkning af 16. oktober 1998 om en ny strategi for bjergområderne (A4-0368/98),

–   der henviser til Europa-Parlamentets betænkning af 30. juli 2008 om landbrug i bjergområder (2008/2066(INI),

–   der henviser til sin beslutning af 15. marts 2007 om øerne og de naturlige og økonomiske begrænsninger i forbindelse med regionalpolitikken (2006/2106(INI)),

–   der henviser til punkt 15, 16 og 46 i Europa-Parlamentets beslutning om den fjerde rapport om den økonomiske og sociale samhørighed (2007/2148(INI)),

–   der henviser til Regionsudvalgets rapport om "EU's indsats for bjergområderne" (2003/C128/05),

–   der henviser til Regionsudvalgets initiativudtalelse af 19. juni 2008 (”For en grønbog: Hen imod en bjergpolitik for EU: En europæisk vision for bjergområder” CdR 23/2008),

–   der henviser til Regionsudvalgets udtalelse af 13. marts 2002 om problemer for EU's øområder og perspektiver i lyset af udvidelsen (2002/C 192/10),

–   der henviser til Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »En bedre integration i det indre marked som afgørende faktor for samhørighed og vækst i EU's ø-områder« (2009/C 27/26),

–   - der henviser til Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om ”Bjergområdernes fremtid i EU ”(CES 1025/2002),

–   der henviser til Kommissionens erklæring af 21. september 2010 om EU’s strategi for økonomisk og social udvikling af bjergområder, øer og regioner med lav befolkningstæthed

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at behovet for at give særlig opmærksomhed til bjergområder, ø-områder og regioner med lav befolkningstæthed udtrykkeligt anerkendes i Lissabontraktaten, både i artikel 174, hvor territorial samhørighed opstilles som mål ved siden af økonomisk og social samhørighed, og i artikel 170 om de transeuropæiske net;

B.  der henviser til, at disse områder specielt er omfattet af protokol nr. 26 om tjenesteydelser af almen interesse og det indre marked,

C. der henviser til, at både Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg eller Regionsudvalget gentagne gange har henledt EU-myndighedernes opmærksomhed på nødvendigheden af med konkrete politikker at gennemføre disse bestemmelser i EU-retten og i EU’s politikker under hensyntagen til proportionalitets- og subsidiaritetsprincippet,

D. der henviser til, at selv om det i Lissabontraktaten erkendes, at disse områder ofte lider under geografiske eller demografiske handicaps af alvorlig og vedvarende karakter, er det ikke desto mindre sandt, at de også frembyder rige muligheder på grund af deres geografiske beliggenhed, deres naturressourcer, miljø eller kulturarv,

E.  der henviser til, at disse muligheder bør undersøges i forbindelse med en bæredygtig udvikling, i overensstemmelse med målene for Europa 2020-strategien,

F.  der henviser til, at alle EU-politikkernes instrumenter bør tages i anvendelse for at øge disse områders attraktivitet ved at udvikle deres økonomi og give indbyggerne rimelige levevilkår, hvilket kræver en bedre udformning og koordinering af politikker på EU-, nationalt og regionalt niveau,

G. der desuden henviser til, at en hel del af disse område befinder sig ved EU's indre eller ydre grænser, og at de derfor er særlig udsat for pres fra det indre marked eller for forskellige risici (diverse former for ulovlig handel, udefra kommende miljøtrusler …),

H. der henviser til, at EU, både for at sikre en effektiv og afbalanceret relancering af det indre marked (rapport af Monti) og for at bidrage til at gøre naboskabspolitikken til en succes, bør undgå, at disse områder bliver offer for affolkning og uacceptable samfundsøkonomiske skævheder,

I.   der henviser til, at det her drejer sig om at udforme en generel ramme, der både kan anvendes på alle disse områder og på alle EU’s politikker, ikke mindst de af dem, som har klare territoriale følgevirkninger (regionalpolitik, statsstøtte, landbrug og udvikling af landdistrikter, fiskeri, transport, energi, miljø),

1.  henstiller til Kommissionen, at den anvender de nye bestemmelser i artikel 174 i Lissabontraktaten i forbindelse med udarbejdelse af den nye den finansielle ramme;

2.  anmoder i denne forbindelse Kommissionen om straks at iværksætte en undersøgelse af de ekstraomkostninger, som befolkningen eller virksomhederne i disse område har i forbindelse med opbygning og forvaltning af infrastruktur, eller når de skal have adgang til varer eller tjenesteydelser;

3.  anbefaler foranstaltninger såsom anvendelse af makroregionale (multiregionale, tværnationale eller grænseoverskridende) strategier for at forbedre situationen i bjergområder eller havområder, men også i funktionelle områder for på subregionalt niveau at undersøge øers eller bjergdales specifikke situation;

4.  anbefaler ligeledes, at de grænseoverskridende samarbejdsforanstaltninger med henblik på deres målsætning om bæredygtig lokal udvikling tilpasses realiteterne i de forskellige områder under hensyntagen til den geografiske, økonomiske, kulturelle og historiske dimension;

5.  understreger, at det er absolut nødvendigt at undersøge indvirkningen af de forskellige geografiske og demografiske parametre samlet for at vurdere situationen der, hvor der findes flere geografiske begrænsninger på ét sted (bjergrige øer, bjergområder med lav befolkningstæthed osv.), eller de forekommer mere koncentreret (mikro-øsamfund, øgruppe-effekt);

6.   mener, at de mange forskellige situationer, der findes i de såkaldte særlige områder, må fremkalde et differentieret svar fra EU’s side, men inden for en ramme, der under iagttagelse af subsidiaritetsprincippet gør det muligt at lægge en vis fleksibilitet for dagen og behandle de problemer, der vises sig, et for et;

7.  opfordrer Kommissionen til i den nødvendige lovgivning at indføre en ramme, der gør det muligt at behandle situationen i bjergområder, på øer og i regioner med lav befolkningstæthed hver for sig og med den nødvendige fleksibilitet;

8.  erindrer om, at udarbejdelse og gennemførelse af tilpassede foranstaltninger kræver et tæt samarbejde mellem nationale og EU’s myndigheder samt de regionale og lokale myndigheder, som står for den daglige forvaltning af disse områder og repræsenterer deres indbyggeres interesser, og at det foregår inden for rammerne af forvaltning på flere niveauer og under hensyntagen til subsidiaritets- og proportionalitetsprincippet.