Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0518/2010Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0518/2010

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl Europos kalnų regionų, salų ir retai gyvenamų vietovių ekonominio ir socialinio vystymo strategijos

14.9.2010

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį

Fiorello Provera, Nikolaos Salavrakos ir Niki Tzavela EFD frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0518/2010

Procedūra : 2010/2856(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B7-0518/2010

B7‑0518/2010

Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos kalnų regionų, salų ir retai gyvenamų vietovių ekonominio ir socialinio vystymo strategijos

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Lisabonos sutarties 174 straipsnį dėl ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos bei į 170 straipsnį dėl transeuropinių tinklų,

–   atsižvelgdamas į Protokolą Nr. 9 dėl bendrus interesus tenkinančių paslaugų,

–   atsižvelgdamas į protokolą dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo,

–   atsižvelgdamas į 2003 m. rugsėjo 2 d. rezoliuciją dėl struktūriniu požiūriu nepalankiai išsidėsčiusių regionų (salų, kalnų, retai gyvenamų regionų) padėties įgyvendinant sanglaudos politiką ir jų institucinių galimybių (2002/2119(INI)),

–   atsižvelgdamas į 1998 m. spalio 16 d. Europos Parlamento pranešimą dėl naujos kalnuotoms vietovėms skiriamos strategijos (A4-0368/98),

–   atsižvelgdamas į Europos Parlamento 2008 m. liepos 30 d. pranešimą dėl žemės ūkio kalnų regionuose padėties (2008/2066(INI)),

–   atsižvelgdamas į 2007 m. kovo 15 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl salų ir gamtinių ir ekonominių apribojimų regioninės politikos kontekste (2006/2106(INI)),

–   atsižvelgdamas į Europos parlamento rezoliucijos dėl ketvirtosios ekonominės ir socialinės sanglaudos ataskaitos (2007/2148(INI) 15, 16 ir 46 punktus,

–   atsižvelgdamas į Regionų komiteto pranešimą dėl kalnuotoms vietovėms naudingų Bendrijos veiksmų (2003/C128/05),

–   atsižvelgdamas į 2008 m. birželio 19 d. Regionų komiteto nuomonę už žaliąją knygą „Europos Sąjungos kalnų politikos link. Europos kalnų masyvų vizija“ CdR 23/2008),

–   atsižvelgdamas į 2002 m. kovo 13 d. Regionų komiteto nuomonę dėl Europos Sąjungos salų regionų sunkumų ir jų perspektyvų plėtros kontekste (2002/C 192/10),

–   atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę dėl Geresnės integracijos į vidaus rinką, kaip pagrindinio sanglaudos ir augimo salose veiksnio (2009/C 27/26),

–   atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę „Europos Sąjungos kalnuotų vietovių ateitis“ (CES 1025/2002),

–  atsižvelgdamas į 2010 m. rugsėjo 21 d. Komisijos pareiškimą dėl Europos kalnų regionų, salų ir retai gyvenamų vietovių ekonominio ir socialinio vystymo strategijos,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi poreikis ypatingą dėmesį skirti kalnų vietovėms, saloms ir retai gyvenamoms vietovėms aiškiai pripažintas Lisabonos sutartyje, tiek 174 straipsnyje, kuriame nustatytas teritorinės sanglaudos tikslas ir ekonominės bei socialinės sanglaudos tikslai, tiek 170 straipsnyje dėl transeuropinių tinklų;

B.  kadangi šios teritorijos ypač susijusios su Protokolu nr. 9 dėl bendrus interesus tenkinančių paslaugų ir bendrosios rinkos;

C. kadangi ir Europos Parlamentas, ir Europos ekonominių ir socialinių reikalų komitetas, ir Regionų komitetas daug kartų atkreipė Bendrijos valdžios institucijų dėmesį į poreikį šias nuostatas įgyvendinti taikant konkrečias strategijas Europos Sąjungos teisės ir politikos srityje bei laikantis proporcingumo ir subsidiarumo principų;

D. kadangi, nors Lisabonos sutartyje pripažįstama, kad šios teritorijos dažnai turi didelių nuolatinių geografinių ir demografinių trūkumų, jos taip pat dėl savo geografinės padėties, natūralių išteklių, dėl savo aplinkos ir kultūrinio paveldo turi daug galimybių ir didelį potencialą,

E.  kadangi reikia išnaudoti šias galimybes ir šį potencialą vykdant tvarų vystymąsi ir siekiant strategijos „Europa 2020“ tikslų;

F.  kadangi reikia naudoti visas Bendrijos politikos priemones, kad padidėtų šių teritorijų patrauklumas, jose plėtojant ekonomiką, taip pat reikia gyventojams sudaryti tinkamas gyvenimo sąlygas – siekiant visų šių tikslų reikia geriau formuoti ir koordinuoti Bendrijos, nacionalinę bei regionų politiką;

G. kadangi, be to, daugelis šių teritorijų yra netoli Europos Sąjungos vidaus arba išorės sienų ir dėl to jos itin stipriai patiria bendrosios rinkos spaudimą ar susiduria su įvairiais pavojais (nelegalia prekyba, išorine grėsme aplinkai ir t. t.) ;

H. kadangi tiek siekdama užtikrinti veiksmingą ir darnų bendrosios rinkos sustiprinimą (M. Monti pranešimas), tiek siekdama vykdyti sėkmingą savo kaimynystės politiką, Europos Sąjunga turi išvengti šių teritorijų gyventojų mažėjimo ir nepriimtinų socialinių bei ekonominių skirtumų,

I.   kadangi siekiama sudaryti bendrą sistemą, kuri būtų taikoma tiek visoms šioms teritorijoms, tiek visai Bendrijos politikai ir ypač tai politikai, kuri daro didelį teritorinį poveikį (regioninė politika, valstybės pagalba, žemės ūkis ir regionų plėtra, žuvininkystė, transportas, energetika, aplinka);

1.  rekomenduoja Komisijai rengiant naujas finansines programas taikyti naujas Lisabonos sutarties 174 straipsnio nuostatas;

2.  taigi prašo Komisijos nedelsiant pradėti pernelyg didelių sąnaudų, kurias patiria šių teritorijų įmonės ar gyventojai, kurdami ir valdydami infrastruktūras ar įsigydami prekių bei naudodamiesi paslaugomis, tyrimą;

3.  rekomenduoja imtis tokių priemonių, kaip makroregioninių (daugiaregioninių, tarpvalstybinių ar tarptautinių) strategijų naudojimas, siekiant suprasti kalnuotų ar jūros vietovių, bet taip pat ir funkcionalių vietovių padėtį, kad būtų galima žemesniu negu regioninis lygmeniu susidaryti specifinės salų ar kalnynų slėnių padėties vaizdą;

4.  taip pat rekomenduoja tarptautinio bendradarbiavimo veiksmus, kuriais siekiama tvaraus vietos vystymosi, pritaikyti prie teritorinių realijų atsižvelgiant į geografinius, ekonominius, kultūrinius ir istorinius aspektus;

5.  pabrėžia, kad būtina darniai išnagrinėti įvairių geografinių ir demografinių veiksnių poveikį, siekiant įvertinti situacijas, kuriose susikaupia teritoriniai apribojimai (kalnuotos salos, retai gyvenamos kalnuotos vietovės ir t.t.) arba kur tie apribojimai didesni (mažos salos, salyno efektas);

6.  mano, kad vadinamosiose specifinėse teritorijose pasitaikančių situacijų didelė įvairovė turi padėti ne rasti vienpusį ES sprendimą, bet padėti sukurti sistemą, kurią taikant ir laikantis subsidiarumo principo būtų galima lanksčiai kiekvienu atveju spręsti iškilusias problemas;

7.  prašo Komisijos į atitinkamus teisės aktus įtraukti sistemą, kuri padėtų kiekvienu atskiru atveju ir pakankamai lanksčiai spręsti su salų, kalnuotų regionų ar retai gyvenamų vietovių padėtimi susijusias problemas;

8.  primena, kad norėdamos rengti ir taikyti priimtas priemones, Bendrijos ir nacionalinės valdžios institucijos, taip pat regioninės ir vietos valdžios institucijos, užtikrinančios kasdienį šių teritorijų valdymą ir atstovaujančios jų gyventojų interesams, turi glaudžiai bendradarbiauti ir vykdyti daugiapakopį valdymą bei laikytis subsidiarumo ir proporcingumo principų.