Procedură : 2010/2856(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0518/2010

Texte depuse :

B7-0518/2010

Dezbateri :

PV 21/09/2010 - 14
CRE 21/09/2010 - 14

Voturi :

PV 22/09/2010 - 5.14
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0341

PROPUNERE DE REZOLUŢIE
PDF 112kWORD 79k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0518/2010
14.9.2010
PE446.607v01-00
 
B7-0518/2010

depusă pe baza declarațiilor Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la strategia europeană pentru dezvoltarea economică și socială a regiunilor montane, a insulelor și a zonelor slab populate


Fiorello Provera, Nikolaos Salavrakos, Niki Tzavela în numele Grupului EFD

Rezoluția Parlamentului European referitoare la strategia europeană pentru dezvoltarea economică și socială a regiunilor montane, a insulelor și a zonelor slab populate  
B7‑0518/2010

Parlamentul European,

–   având în vedere articolul 174 privind coeziunea economică, socială și teritorială și articolul 170 privind rețelele transeuropene din Tratatul de la Lisabona,

–   având în vedere Protocolul nr. 9 privind serviciile de interes general;

–   având în vedere Protocolul privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității,

–   având în vedere Rezoluția Parlamentului European privind regiunile dezavantajate din punct de vedere structural (insule, regiuni muntoase, regiuni cu densitate scăzută a populației) în contextul politicii de coeziune și perspectivele instituționale ale acestora (2002/2119(INI)),

–   având în vedere raportul Parlamentului European din 16 octombrie 1998 privind o nouă strategie pentru zonele montane (A4-0368/98),

–   având în vedere raportul Parlamentului European din 30 iulie 2008 privind agricultura în zonele montane (2008/2066 (INI)),

–   având în vedere Rezoluția Parlamentului European din 15 martie 2007 privind constrângerile insulare, naturale și economice în contextul politicii regionale (2006/2106(INI)),

–   având în vedere punctele 15, 16 și 46 din Rezoluția Parlamentului European referitoare la cel de-al patrulea raport privind coeziunea economică și socială (2007/2148(INI),

–   având în vedere raportul Comitetului regiunilor privind acțiunea comunitară în favoarea zonelor de munte (2003/C128/05),

–   având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 19 iunie 2008 intitulat „Pentru o carte verde: Către o politică montană a Uniunii Europene: o viziune europeană asupra zonelor montane” CoR 23/2008),

–   având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 13 martie 2002 privind problemele regiunilor insulare din Uniunea Europeană în contextul extinderii (2002/C 192/10),

–   având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European privind o mai bună integrare pe piața internă - factor-cheie de coeziune și creștere economică pentru insule (2009/C 27/26),

–   având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European privind viitorul teritoriilor montane în Uniunea Europeană (CES 1025/2002),

–  având în vedere declarația Comisiei din 21 septembrie 2010 referitoare la strategia europeană pentru dezvoltarea economică și socială a regiunilor montane, a insulelor și a zonelor slab populate,

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât trebuie acordată o atenție deosebită regiunilor montane, insulelor și zonelor cu o densitate slabă a populației, fapt afirmat în mod explicit de Tratatul de la Lisabona, atât prin articolul 174 care stabilește obiectivul coeziunii teritoriale, alături de coeziunea economică și socială, cât și prin articolul 170, referitor la rețelele transeuropene;

B.  întrucât aceste teritorii sunt vizate în mod special de Protocolul nr. 9 referitor la serviciile de interes general și la piața unică;

C. întrucât atât Parlamentul European, cât și Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor au atras atenția autorităților comunitare, în mai multe rânduri, asupra necesității de a transpune aceste dispoziții, prin politici concrete, în dreptul și politicile Uniunii Europene, respectând principiile proporționalității și subsidiarității;

D. întrucât, cu toate că Tratatul de la Lisabona recunoaște faptul că aceste teritorii suferă adesea de handicapuri geografice sau demografice cu caracter sever și permanent, nu este mai puțin adevărat că acestea oferă, totodată, datorită situării geografice, resurselor naturale, habitatelor sau patrimoniului cultural, oportunități și potențial;

E.  întrucât aceste oportunități și acest potențial ar trebui exploatate prin prisma unei dezvoltări durabile, în conformitate cu obiectivele strategiei UE 2020;

F.  întrucât ar trebui utilizate toate instrumentele politicilor comunitare pentru a crește atractivitatea acestor teritorii, dezvoltând economia acestora, și pentru a oferi condiții de viață convenabile locuitorilor, fapt ce necesită o mai bună articulare și coordonare a politicilor comunitare, naționale și regionale;

G. întrucât, pe de altă parte, o mare parte a acestor teritorii se situează la frontierele interne sau externe ale Uniunii Europene, fiind, astfel, extrem de expuse la presiunile pieței unice sau la riscuri diverse (traficuri de tot soiul, amenințări de origine externă la adresa mediului…);

H. întrucât, pentru a garanta o relansare eficace și echitabilă a pieței unice (raportul Monti), precum și pentru a contribui la succesul politicii sale de vecinătate, Uniunea Europeană trebuie să evite pe aceste teritorii depopularea și disparitățile socio-economice inacceptabile;

I.   întrucât în această situație este vorba de schițarea unui cadru general, aplicabil atât pentru aceste teritorii, cât și pentru politicile comunitare, luate în ansamblu, și mai cu seamă pentru acele politici cu un puternic impact teritorial (politica regională, ajutoarele de stat, agricultura și dezvoltarea rurală, pescuitul, transporturile, energia, mediul);

1.  recomandă Comisiei să aplice noile dispoziții ale articolului 174 din Tratatul de la Lisabona în cadrul elaborării noilor perspective financiare;

2.  solicită, în acest context, Comisiei să lanseze neîntârziat un studiu asupra costurilor excesive suportate de populațiile sau întreprinderile din aceste teritorii cu prilejul construirii și gestionării infrastructurilor sau în privința accesului la bunuri sau servicii;

3.  recomandă măsuri de tipul utilizării strategiilor macro-regionale (multiregionale, transnaționale sau transfrontaliere) pentru a percepe situația masivilor muntoși sau a bazinelor maritime, dar și pe cea a zonelor funcționale pentru a înțelege, la nivel infraregional, situația specifică a insulelor sau a văilor de munte;

4.  recomandă în același timp adaptarea acțiunilor de cooperare transfrontalieră, în ceea ce privește obiectivul lor de dezvoltare locală durabilă, la realitățile teritoriilor ținând cont de dimensiunile geografice, economice, culturale și istorice;

5.  subliniază faptul că este indispensabilă studierea simultană a diferiților parametri geografici și demografici pentru a aprecia situațiile în care dezavantajele teritoriale sunt cumulate (insule cu munți, munți cu densitate slabă a populației etc.) sau agravate (micro-insularitate, efectul de arhipelag);

6.  consideră că marea diversitate a situațiilor întâlnite pe așa-numitele teritorii „specifice” trebuie să genereze un răspuns neuniform din parte UE însă trebuie, totodată, să existe un cadru care să permită, cu respectarea principiului subsidiarității, o anumită flexibilitate și posibilitatea de a răspunde de la caz la caz la problemele întâlnite;

7.  solicită Comisiei să introducă în textele legislative relevante un cadru care să permită posibilitatea de a răspunde de la caz la caz, și cu suplețea necesară, situației insulelor, a regiunilor montane sau a zonelor cu densitate slabă a populației;

8.  reamintește că elaborarea și aplicarea unor măsuri adaptate necesită o cooperare strânsă între autoritățile naționale și comunitare, pe de o parte, și autoritățile regionale și locale care asigură gestionarea cotidiană a acestor teritorii și reprezintă interesele locuitorilor lor; pe de altă parte, în cadrul unei guvernanțe pe mai multe niveluri și cu respectarea principiilor subsidiarității și proporționalității.

 

Aviz juridic - Politica de confidențialitate