Návrh uznesenia - B7-0518/2010Návrh uznesenia
B7-0518/2010

NÁVRH UZNESENIA o európskej stratégii pre hospodársky a sociálny rozvoj horských regiónov, ostrovov a riedko osídlených oblastí

14.9.2010

predložený na základe vyhlásenia Komisie
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

Fiorello Provera, Nikolaos Salavrakos a Niki Tzavela v mene skupiny EFD

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0518/2010

Postup : 2010/2856(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B7-0518/2010

B7‑0518/2010

Uznesenie Európskeho parlamentu o európskej stratégii pre hospodársky a sociálny rozvoj horských regiónov, ostrovov a riedko osídlených oblastí

Európsky parlament,

–   so zreteľom na článok 174 Lisabonskej zmluvy o hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti a článok 170 o transeurópskych sieťach;

–   so zreteľom na Protokol č. 9 o službách všeobecného záujmu,

–   so zreteľom na Protokol o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality,

–   so zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu o štrukturálne znevýhodnených regiónoch (ostrovoch, horských regiónoch, regiónoch s nízkou hustotou obyvateľstva) v kontexte politiky súdržnosti a jej inštitucionálneho výhľadu (2002/2119(INI)),

–   so zreteľom na správu Európskeho parlamentu zo 16. októbra 1999 o novej stratégii pre horské oblasti (A4-0368/98),

–   so zreteľom na správu Európskeho parlamentu z 30. júla 2008 o poľnohospodárstve v horských oblastiach (2008/2066 (INI)),

–   so zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu z 15. marca 2007 o obmedzeniach regionálnej politiky vyplývajúcich z ostrovného charakteru, prírodných a hospodárskych podmienok (2006/2106(INI)),

–   so zreteľom na body 15, 16 a 46 uznesenia Európskeho parlamentu o štvrtej správe o hospodárskej a sociálnej súdržnosti (2007/2148(INI),

–   so zreteľom na správu Výboru regiónov o opatreniach Spoločenstva v prospech horských oblastí (2003/C128/05),

–   so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 19. júna 2008 (Pre zelenú knihu: O smerovaní k politike Európskej únie v oblasti hôr: európska vízia horských oblastí, CdR 23/2008),

–   so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 13. marca 2002 o problémoch ostrovných regiónov v Európskej únii a ich výhľade v kontexte rozšírenia (2002/C 192/10),

–   so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru o lepšom začlenení ostrovných oblastí do vnútorného trhu ako kľúčového faktora súdržnosti a ich hospodárskeho rastu (2009/C 27/26),

–   so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru o budúcnosti horských oblasti v Európskej únii (CES 1025/2002),

–  so zreteľom na vyhlásenie Komisie z 21. septembra 2010 o európskej stratégii pre hospodársky a sociálny rozvoj horských oblastí, ostrovov a riedko osídlených oblastí,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže v Lisabonskej zmluve sa výslovne uznáva potreba venovať osobitnú pozornosť horským regiónom, ostrovom a oblastiam s nízkou hustotou obyvateľstva, a to prostredníctvom článku 174, ktorý ustanovuje okrem cieľa hospodárskej a sociálnej súdržnosti aj cieľ územnej súdržnosti, ako aj článku 170 o transeurópskych sieťach;

B.  keďže Protokol č. 9 o službách všeobecného záujmu a jednotnom trhu sa týka osobitne týchto území;

C. keďže Európsky parlament, ako aj Európsky hospodársky a sociálny výbor a Výbor regiónov opakovane upozornili orgány Spoločenstva na potrebu premietnuť tieto ustanovenia prostredníctvom konkrétnych politík do právnej oblasti a do politík Európskej únie, pričom je potrebné dodržiavať zásadu proporcionality a subsidiarity;

D. keďže aj napriek tomu, že Lisabonská zmluva pripúšťa, že tieto územia sú často v závažnej miere a sústavne znevýhodňované z dôvodu zemepisnej polohy alebo demografického zloženia, tieto územia ponúkajú zároveň aj množstvo príležitostí a možností vyplývajúcich z ich zemepisnej polohy, prírodných zdrojov, životného prostredia alebo kultúrneho dedičstva;

E.  keďže je potrebné, aby sa príležitosti a možnosti využívali v kontexte trvalo udržateľného rozvoja v súlade s cieľmi stratégie EÚ 2020,

F.  keďže je potrebné využiť všetky nástroje politík Spoločenstva na zvyšovanie príťažlivosti týchto území, rozvíjať ich hospodárstvo a ponúknuť vhodné životné podmienky ich obyvateľom, čo si vyžaduje lepšie prepojenie a koordináciu politík na úrovni Spoločenstva a na vnútroštátnej a regionálnej úrovni,

G. keďže mnohé z týchto území sa nachádza na vnútorných alebo vonkajších hraniciach Európskej únie, a sú teda vo veľkej miere vystavené tlakom jednotného trhu alebo rôznym rizikám (rôzne druhy pašovania, ekologické hrozby zvonku....),

H. keďže v záujme toho, aby sa zaručilo účinné a spravodlivé oživenie jednotného trhu (Montiho správa) a aby Únia prispela k úspechu svojej susedskej politiky, musí zabrániť tomu, aby sa tieto územia vyľudňovali a aby tu vznikali neprijateľné sociálno-hospodárske rozdiely;

I.   keďže tu ide o načrtnutie všeobecného rámca, ktorý bude možné uplatniť na všetkých týchto územiach, ako aj na všetky politiky Spoločenstva, a najmä na tie, ktoré majú značný územný dosah (regionálna politika, štátna pomoc, poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, rybolov, doprava, energetika, životné prostredie),

1.  odporúča Komisii, aby pri vypracovaní nového finančného výhľadu uplatnila nové ustanovenia článku 174 Lisabonskej zmluvy;

2.  v tejto súvislosti žiada Komisiu, aby urýchlene vypracovala štúdiu o zvýšených nákladoch obyvateľov alebo podnikov na  týchto územiach súvisiacich s výstavbou a riadením infraštruktúry alebo s ich prístupom k tovaru alebo službám;

3.  odporúča, aby sa prijali opatrenia, ako sú využívanie makroregionálnych, (multiregionálnych, nadnárodných a cezhraničných) stratégií s cieľom zistiť, aká je situácia v horských masívoch alebo prímorských oblastiach, ako aj vo funkčných oblastiach, s cieľom porozumieť osobitnej situácii na ostrovoch alebo v horských dolinách na úrovni nižšej ako sú regióny;

4.  takisto odporúča, aby sa činnosti cezhraničnej spolupráce v záujme svojho trvalo udržateľného rozvoja prispôsobili reálnej situácii a zohľadňovali geografický, hospodársky, kultúrny a historický rozmer;

5.  zdôrazňuje, že je nevyhnutné, aby sa spoločne skúmali následky jednotlivých geografických a demografických parametrov s cieľom vyhodnocovať situácie, kde sa územné obmedzenia kumulujú (hornaté ostrovy, horstvá s nízkou hustotou obyvateľstva, atď.) alebo zhoršujú (ostrovy s veľmi malou rozlohou, charakter súostrovia);

6.  domnieva sa, že z dôvodu veľkej rozmanitosti situácií na týchto tzv. špecifických územiach je potrebné, aby na ne EÚ nereagovala uniformovane, ale aby zaviedla rámec, ktorý umožní dodržiavať zásadu subsidiarity, poskytne určitú pružnosť a na dané problémy bude reagovať podľa jednotlivých prípadov;

7.  žiada Komisiu, aby do príslušných právnych predpisov zapracovala rámec, ktorý umožní reagovať podľa jednotlivých prípadov a s potrebnou pružnosťou na situácie na ostrovoch , v horských regiónoch a v oblastiach s nízkou hustotou obyvateľstva;

8.  pripomína, že vypracovanie a zavedenie prispôsobených opatrení si vyžaduje úzku spoluprácu vnútroštátnych orgánov a orgánov Spoločenstva a regionálnych a miestnych orgánov, ktoré zabezpečujú každodenné riadenie týchto území a zastupujú záujmy ich obyvateľov, a to v rámci viacúrovňového riadenia a v súlade so zásadami subsidiarity a proporcionality.