Предложение за резолюция - B7-0519/2010Предложение за резолюция
B7-0519/2010

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно европейската стратегия за икономическо и социално развитие на планинските рeгиони, островите и рядко населените райони

15.9.2010

за приключване на разискванията по изявление на Комисията
съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

Marita Ulvskog, Saïd El Khadraoui, Kriton Arsenis, Teresa Riera Madurell, Maria Badia i Cutchet от името на групата S&D

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0518/2010

Процедура : 2010/2856(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0519/2010
Внесени текстове :
B7-0519/2010
Гласувания :
Приети текстове :

B7‑0519/2010

Резолюция на Европейския парламент относно европейската стратегия за икономическо и социално развитие на планинските региони, островите и рядко населените райони

Европейският парламент,

 като взе предвид дял XII от Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 174 от него,

 

 като взе предвид регламентите относно структурните фондове за периода 2007-2013 г.,

 

 като взе предвид Решение на Съвета от 6 октомври 2006 година относно стратегическите насоки на Общността за сближаване[1],

 

 като взе предвид заключенията от заседанието на Европейския съвет, проведено в Брюксел на 14-15 декември 2006 г.,

 

 като взе предвид своята резолюция от 2 септември 2003 г. относно структурно необлагодетелстваните региони (острови, планински райони, райони с ниска гъстота на населението) в рамките на политиката на сближаване и техните институционални перспективи,

 

 като взе предвид становището на Комитета на регионите от 13 март 2002 г. относно проблемите на островните региони в Европейския съюз в контекста на разширяването[2],

 

 като взе предвид становището на Комитета на регионите от 7 юли 2005 г. относно преразглеждането на насоките за държавна помощ за регионите,

 

 като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие (A6‑0000/2006),

 

 като взе предвид своята резолюция от 15 март 2007 г. относно островите и природните и икономически ограничения в контекста на регионалната политика,

 

 като взе предвид съобщението на Комисията от 6 октомври 2008 г. „Зелена книга за териториално сближаване – Да превърнем териториалното многообразие в предимство“,

 

 като взе предвид работния документ на службите на Комисията от ноември 2008 г. „Региони 2020: оценка на бъдещите предизвикателства за регионите в ЕС”,

 

 като взе предвид Доклада Barca - „Програма за реформирана политика на сближаване” от април 2009 г.,

 

 като взе предвид Съобщението на Комисията от 15 юни 2009 г. относно Шестия доклад за напредъка в икономическото и социалното сближаване,

 

–   като взе предвид заключенията на Съвета по външни работи от 14 април 2010 г. относно стратегическите доклади на Комисията за 2010 г. относно изпълнението на програмите в областта на политиката на сближаване,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид своята загриженост за островните региони, страдащи от натрупване на недостатъци, и като има предвид, че е изтъквал нееднократно необходимостта да им се помогне да преодолеят тези трудности и да използват своя потенциал и допринесат за териториалното сближаване на ЕС,

 

Б.   като има предвид, че принципът на териториалното сближаване беше консолидиран в регламентите относно структурните фондове за периода 2007-2013 г. и е една от новите ключови цели на Европейския съюз, въведена с Договора от Лисабон и насочена към хармоничното му развитие чрез намаляване на регионалните различия и отстраняване на пречките за развитие, включително пречките, свързани с неблагоприятни природни и географски условия,

 

B.  като има предвид, че отдалечеността и малкият размер на територията са фактор, който отличава островите от останалите европейски региони, и островността следва да се счита за постоянна природна особеност, която засяга постиженията на островите по отношение на устойчивото развитие, като създава неравенство във възможностите на тези територии и на останалите територии на Съюза,

 

Г. като има предвид, че няколко европейски острова страдат не от един, а от няколко от недостатъците, посочени в член 174, включително планинските острови, островите с много ниска гъстота на населението или засегнатите от двойна или множествена островност, която намалява достъпа на населението до важни услуги,

 

Д. като има предвид, че според същия член 174 от Договора за функционирането на Европейския съюз специално внимание се обръща на регионите, които са засегнати от сериозни и постоянни неблагоприятни природни или демографски условия, включително островните региони,

 

Е. като има предвид, че освен че са острови, те са също и периферни региони, разположени на външни граници и изложени на рисковете, които води със себе си такова разположение: близост до зони на конфликт, излагане на незаконна имиграция или различни видове трафик, уязвимост от случайно или умишлено морско замърсяване и др.,

 

Ж. като има предвид, че европейските острови са особено изложени на предизвикателствата, пред които е изправена Европа, като например глобализация, демографски промени, изменение на климата и енергийните доставки,

 

З.   като има предвид, че европейските острови допринасят за многообразието на Съюза както по отношение на околната среда (специфични местообитания и ендемични видове), така и на културата (езици, архитектурно наследство, обекти, пейзажи, гастрономия, традиции),

 

И.  като има предвид, че благодарение на преимуществата на своето положение, европейските острови могат да допринесат за засилване на устойчивото развитие на Съюза поради големия си потенциал за производство на енергия от възобновяеми източници: излагане на въздушни течения, океански вълнения и слънце,

 

1.  приветства проучването EUROISLANDS, проведено в рамките на програма ESPON 2007-2013 г., понеже на европейско равнище е необходимо по-добро разбиране на островната действителност; подчертава, че по-добро познаване на положението на островите е от основно значение за задоволително отчитане на специалните им характеристики;

 

2.  приветства включването на териториалното сближаване като нова цел на Съюза и новия член 174, който гласи, че специално внимание се обръща на регионите, които са засегнати от сериозни и постоянни неблагоприятни природни или демографски условия, включително островните региони; изразява увереност, че тези разпоредби следва да се превърнат в конкретни стратегии за развитие и конкретни мерки, целящи преодоляване на недостатъците и използване на потенциала, свързани с островността;

 

3.  приветства проучването на Комисията „Територии със специфични географски характеристики“, въпреки че то не споделя представата, че европейските острови далеч не представляват хомогенна група региони, които заслужават специфични програми за регионално развитие; подчертава, че европейските острови споделят някои важни общи характеристики, които ги отличават от континенталните територии;

 

4.  изразява увереност, че островността представлява възможност и препятствие, и изисква специфична стратегия за развитие, за да разгърне своя потенциал за развитие, като увеличи конкурентоспособността на островните региони;

 

5.  призовава Комисията да работи за по-меродавни и териториализирани статистически показатели, за да предостави по-правдива картина на равнището на развитие на островните региони; такива показатели следва да предлагат по-добро разбиране на потребностите на островите, като избягват риска от включване на островите в по-големи континентални единици, и трябва да отчитат натрупаните трудности като планински вериги, островни групи и случаи на двойна островност; подчертава, че тези показатели следва да позволяват по-добра оценка на съществуващите разлики между островни и континентални региони;

 

6.  призовава за включване на конкретна интегрирана и гъвкава европейска политическа рамка с правни и финансови последици за третиране на европейските острови въз основа на техните споделени характеристики, но и с отчитане на различните положения и съгласно принципа на пропорционалност; политиката на сближаване следва да третира положението на островите не само посредством регионалната политика, но също и като се опира на други политики на ЕС, които имат значително териториално въздействие върху развитието на тези региони; изразява увереност, че една европейска политическа рамка за островите може да има и добавената стойност да преодолее трайните недостатъци на островите и да адаптира техния модел на развитие, като използва техните плюсове;

 

7.  приветства създаването от страна на Комисията на смесена група с участници от различни нейни служби, която да се занимава с въпроси на сближаването като положението на територии с трайни и сериозни недостатъци, сред които и острови;

 

8.  призовава Комисията да създаде задължителни предварителни оценки на въздействието преди изготвянето на политики, мерки и инструменти, които могат да имат значителни териториални отражения върху островите; отбелязва, че Комисията следва да гарантира, че европейските мерки са в полза на всички региони и нямат нежелани странични ефекти, когато се прилагат върху острови;

 

9.  призовава държавите-членки и регионалните и местни органи да играят важна роля в стратегиите за развитие на островите, понеже вертикалният подход с участие и принос на всички равнища на управление и спазване на принципа на субсидиарността е необходим, за да изведе европейските острови на прав път към устойчиво развитие;

 

10. призовава Комисията, по отношение на следващия програмен период на регионалната политика, да предостави на островните региони, независимо от класификацията им по критериите за допустимост, възможността да извършват инфраструктурни дейности с европейско финансиране, поради факта, че европейските острови имат недостатъчна инфраструктура във важни сектори като транспорта и енергията;

 

11. призовава за изоставяне на критерия разстояние (150 км.), прилаган при класифицирането на островите като гранични райони, допустими за финансиране по програми за трансгранично сътрудничество в рамките на целта за териториално сътрудничество на политиката за сближаване или в рамките на европейската политика за съседство; изразява убеждението, че ако трябва да се определи някакъв вид пределна стойност, би било по-уместно за островни райони условието за трансгранична територия да се прилага съобразно морската площ;

 

12. приветства Европейските групи за териториално сътрудничество (ЕГТС) като инструмент, насочен към преодоляване на пречките пред териториалното сътрудничество; насърчава островните региони да използват ЕГТС за управление на проекти за териториално сътрудничество с други региони, съфинансирани от ЕС, като начин за сближаването им със заобикалящите ги икономически зони;

 

13. приветства поканата за предложения на ГД TREN от 9 април 2009 г. за подготвителни действия за определяне на специфични стратегии, изработени съобразно потенциала на европейските острови, за прилагане на енергийната политика на ЕС, що се отнася до устойчивата енергия, и последвалия Островен пакт, подписан от различни островни органи на властта, за да се надхвърли целта, поставена от ЕС за 2020 г. за намаляване на емисиите на СО2 с поне 20% на съответните им територии;

 

14. приветства включването на туризма като нова сфера на компетентност на ЕС и съобщението на Комисията „Европа — водеща световна туристическа дестинация — нова политическа рамка за европейския туризъм” от 30 юни 2010 г.; призовава Комисията да отчита положението и потребностите на европейските острови в това отношение, понеже много от тях разчитат на туризма като основен източник на развитие и растеж; приветства текущите инициативи EDEN, CALYPSO и „Устойчив туризъм” и насърчава европейските острови да се възползват от тях;

 

15. призовава Комисията да обърне особено внимание на развитието на широколентови мрежи и да насърчава мерки за премахване на конкретните трудности при предоставяне на услуги в островни региони поради тяхната териториална откъснатост, като например здравни услуги и онлайн медицински услуги, електронно правителство и услуги за гражданите, или например дистанционно обучение;

 

16. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, социалните партньори и промишлеността.