Návrh usnesení - B7-0519/2010Návrh usnesení
B7-0519/2010

NÁVRH USNESENÍ o evropské strategii hospodářského a sociálního rozvoje horských regionů, ostrovů a řídce osídlených oblastí

15. 9. 2010

předložený na základě prohlášení Komise
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

Marita Ulvskog, Saïd El Khadraoui, Kriton Arsenis, Teresa Riera Madurell, Maria Badia i Cutchet za skupinu S&D

Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0518/2010

Postup : 2010/2856(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B7-0519/2010
Předložené texty :
B7-0519/2010
Přijaté texty :

B7‑0519/2010

Usnesení Evropského parlamentu o evropské strategii hospodářského a sociálního rozvoje horských regionů, ostrovů a řídce osídlených oblastí

Evropský parlament,

 s ohledem na hlavu XII Smlouvy o fungování Evropské unie, a zejména na článek 174 této smlouvy,

 

 s ohledem na nařízení, kterými se řídí strukturální fondy v období 2007–2013,

 

 s ohledem na rozhodnutí Rady ze dne 6. října 2006 o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost[1],

 

 s ohledem na závěry zasedání Evropské rady v Bruselu ve dnech 14.–15. prosince 2006,

 

 s ohledem na své usnesení ze dne 2. září 2003 o strukturálně znevýhodněných regionech (ostrovy, horské oblasti, řídce osídlené oblasti) v kontextu politiky soudržnosti a jejich institucionálních výhledech,

 

 s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 13. března 2002 o problémech ostrovních regionů v Evropské unii v souvislosti s rozšířením[2],

 

 s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 7. července 2005 o revizi pokynů pro regionální státní podporu,

 

 s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj (A6-0000/2006),

 

 s ohledem své usnesení ze dne 15. března 2007 o ostrovech a přírodních a hospodářských omezeních v kontextu regionální politiky,

 

 s ohledem na sdělení Komise ze dne 6. října 2008 o zelené knize o územní soudržnosti – Učinit z územní rozmanitosti přednost,

 

 s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise z listopadu 2008 Regiony 2020: posouzení budoucích výzev pro regiony EU,

 

 s ohledem na Barcovu zprávu – Agenda pro reformovanou politiku soudržnosti z dubna 2009,

 

 s ohledem na sdělení Komise ze dne 15. června 2009 o šesté zprávě o pokroku v oblasti hospodářské a sociální soudržnosti,

 

–     s ohledem na závěry zasedání Rady pro zahraniční věci ze dne 14. dubna 2010 týkající se strategických zpráv 2010 o provádění programů politiky soudržnosti předložených Komisí,

 

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

 

A.  vzhledem k tomu, že je znepokojen tím, že ostrovní oblasti trpí kumulací znevýhodnění, a zdůraznil, že je třeba jim pomoci tyto potíže překonat a využít jejich potenciál k posílení územní soudržnosti EU,

 

B.  vzhledem k tomu, že zásada územní soudržnosti byla upevněna v nařízeních o strukturálních fondech na období 2007–2013 a je jedním z nových klíčových cílů Evropské unie, jež byly zavedeny Lisabonskou smlouvou, v zájmu zajištění jejího harmonického rozvoje snižováním regionálních rozdílů a odstraňováním překážek bránících rozvoji, včetně překážek, které souvisejí s přírodním nebo geografickým znevýhodněním,

 

C.  vzhledem k tomu, že vzdálené a malé území jsou faktorem, který odlišuje ostrovy od jiných evropských regionů, a izolovanost je třeba považovat za trvalý přirozený rys, který ovlivňuje výkonnost ostrovů z hlediska udržitelného rozvoje a vytváří nerovné příležitosti mezi těmito územími a ostatními územími Unie,

 

D.  vzhledem k tomu, že některé evropské ostrovy jsou postiženy nejen jedním, ale několika znevýhodněními uvedenými v článku 174, včetně hornatých ostrovů, řídce osídlených ostrovů nebo ostrovů, které trpí dvojí nebo několikanásobnou izolovaností, jež zhoršuje přístup obyvatel k důležitým službám,

 

E.  vzhledem k tomu, že podle téhož článku 174 Smlouvy o fungování Evropské unie je třeba věnovat zvláštní pozornost oblastem, které jsou závažně a trvale znevýhodněny přírodními nebo demografickými podmínkami, včetně ostrovních oblastí,

 

F.  vzhledem k tomu, že tyto regiony nejsou jen ostrovy, ale také okrajové oblasti ležící na vnějších hranicích EU a jsou vystaveny rizikům, které z takové polohy vyplývají: blízkost konfliktních zón, vystavení nelegálnímu přistěhovalectví nebo různým druhům nedovoleného obchodu, možnost náhodného nebo záměrného znečištění moře atd.,

 

G.  vzhledem k tomu, že evropské ostrovy jsou obzvláště vystaveny problémům, s nimiž se Evropa potýká, jako je globalizace, demografické změny, změny klimatu a dodávky energie,

 

H.  vzhledem k tomu, že evropské ostrovy přispívají k rozmanitosti Unie jak v oblasti životního prostředí (konkrétní stanoviště a endemické druhy), tak v oblasti kultury (jazyky, architektonické dědictví, památky, krajina, gastronomie, tradice),

 

I.  vzhledem k tomu, že evropské ostrovy mohou díky své výhodné poloze přispět k posílení udržitelného rozvoje Unie, protože mají velký potenciál pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů– jsou vystaveny větrným proudům, vlnám oceánu a slunci,

 

1.  vítá studii EUROISLANDS, která je připravována v rámci programu ESPON 2007–2013, protože je potřeba lépe pochopit problematiku ostrovů na evropské úrovni, a zdůrazňuje, že má-li být uspokojivě zohledněn zvláštní charakter ostrovů, je nezbytná hlubší znalost jejich situace;

 

2.  vítá začlenění územní soudržnosti jakožto nového cíle Unie a nový článek 174, který stanoví, že je třeba věnovat zvláštní pozornost regionům, které jsou závažně a trvale znevýhodněny přírodními nebo demografickými podmínkami, včetně ostrovů; domnívá se, že tato ustanovení by měla být převedena do specifických rozvojových strategií a konkrétních opatření, která budou mít za cíl znevýhodnění překonat a využít potenciál vyplývající z ostrovní povahy;

 

3.  vítá studii Komise nazvanou „Území se zvláštními zeměpisnými charakteristikami“, přestože nesdílí myšlenku, že evropské ostrovy zdaleka nepředstavují homogenní skupinu regionů, která si zasluhuje specifické rozvojové programy; zdůrazňuje, že evropské ostrovy sdílejí některé důležité společné charakteristiky, které je odlišují od pevniny;

 

4.  domnívá se, že ostrovní povaha představuje jak příležitost, tak znevýhodnění, jež vyžaduje specifickou rozvojovou strategii pro využití jejího rozvojového potenciálu, která zvýší konkurenceschopnost ostrovních regionů;

 

5.  vyzývá Komisi, aby pracovala na vhodnějších a teritoriálně rozlišených statistických ukazatelích s cílem poskytnout přesnější představu o úrovni rozvoje ostrovních regionů; tyto ukazatele by měly umožnit lépe pochopit, co ostrovy potřebují, a vyhnout se riziku, že ostrovy budou začleněny do větších pevninských celků, a zároveň musí zohlednit akumulované obtíže, kterým ostrovy čelí, jako jsou pohoří, skupiny ostrovů a případy dvojí izolovanosti; zdůrazňuje, že tyto ukazatele by měly umožnit lépe posoudit stávající rozdíly mezi ostrovy a pevninskými regiony;

 

6.  vyzývá k začlenění zvláštního evropského integrovaného a flexibilního politického rámce s právními a finančními důsledky, který by se zaměřoval na evropské ostrovy na základě jejich společných charakteristik, ale zároveň zohledňoval různorodost situací a zásadu proporcionality; politika soudržnosti by měla situaci ostrovů řešit nejen prostřednictvím regionální politiky, ale také s využitím jiných politik EU, které mají významný územní dopad na rozvoj těchto regionů; domnívá se, že evropský politický rámec zaměřený na ostrovy může mít potřebný přínos pro překonání trvalých znevýhodnění, kterým ostrovy čelí, a pro úpravu jejich modelu rozvoje tak, aby využíval jejich klady;

 

7.  vítá skutečnost, že Komise zřídila meziútvarovou pracovní skupinu, která se bude zabývat otázkami územní soudržnosti a mimo jiné situací regionů, které jsou závažně a trvale znevýhodněny, včetně ostrovů;

 

8.  vyzývá Komisi, aby zavedla povinnost provádět předběžná posouzení dopadů předtím, než začne vytvářet politiky, opatření a nástroje, které by mohly mít na ostrovy významný územní dopad; připomíná, že by Komise měla zajistit, aby evropská opatření byla přínosná pro všechny regiony a neměla nežádoucí vedlejší účinky při uplatňování na ostrovech;

 

9.  vyzývá členské státy a regionální a místní orgány, aby hrály významnou úlohu v rozvojových strategiích ostrovů, protože vertikální přístup se zapojením a přispěním všech úrovní státní správy dodržující zásadu subsidiarity je nezbytný k tomu, aby evropské ostrovy nasměroval na správnou cestu udržitelného rozvoje;

 

10. vyzývá Komisi, aby v příštím programovém období regionální politiky poskytla ostrovním regionům – bez ohledu na jejich klasifikaci podle kritérií způsobilosti – možnost provádět práce na infrastruktuře za přispění evropských finančních prostředků, vzhledem k tomu, že evropským ostrovům chybí infrastruktura v důležitých odvětvích, jako je doprava a energetika;

 

11. vyzývá ke zrušení kritéria vzdálenosti (150 km) při klasifikaci ostrovů jakožto hraničních oblastí způsobilých k financování z programů přeshraniční spolupráce v rámci cíle územní spolupráce politiky soudržnosti nebo v rámci evropské politiky sousedství; domnívá se, že pokud by bylo zapotřebí stanovit určitý limit, bylo by pro ostrovní regiony vhodnější, aby podmínka týkající se přeshraničního území byla uplatňována na úrovni mořských oblastí;

 

12. vítá evropská seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) jakožto nástroj zaměřený na překonávání překážek, které územní spolupráci brání; vybízí ostrovní regiony, aby pro řízení projektů spolufinancovaných EU v oblasti územní spolupráce s ostatními regiony využívaly ESÚS, protože tímto způsobem se mohou přiblížit k hospodářských oblastem, jež je obklopují;

 

13. vítá výzvu GŘ TREN ze dne 9. dubna 2009 k předkládání návrhů na přípravnou akci s cílem definovat konkrétní strategie přizpůsobené potenciálu evropských ostrovů k provádění energetické politiky EU v oblasti udržitelných zdrojů energie a následný „pakt ostrovů“ podepsaný různými ostrovními orgány, jehož cílem je překročit rámec stanovený EU pro rok 2020 požadující snížení emisí CO2 o nejméně 20 %;

 

14. vítá začlenění cestovního ruchu mezi nové pravomoci EU a sdělení Komise nazvané Evropa jako přední světová destinace cestovního ruchu – nový politický rámec pro evropský cestovní ruch ze dne 30. června 2010; vyzývá Komisi, aby zohlednila situaci a potřeby evropských ostrovů v této oblasti, protože mnoho z nich spoléhá na cestovní ruch jako na hlavní zdroj rozvoje a růstu; vítá stávající iniciativy EDEN, CALYPSO a Udržitelný cestovní ruch a vyzývá evropské ostrovní regiony, aby jich využily;

 

15. vyzývá Komisi, aby kladla zvláštní důraz na rozvoj širokopásmových systémů a prosazovala opatření pro řešení zvláštních obtíží při poskytování služeb v ostrovních regionech vyplývajících z jejich územní roztříštěnosti, jako jsou zdravotní péče a on-line lékařské služby, elektronická správa a služby občanům jako například distanční vzdělávání;

 

16. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, sociálním partnerům a zástupcům průmyslového odvětví.