Förslag till resolution - B7-0519/2010Förslag till resolution
B7-0519/2010

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om den europeiska strategin för ekonomisk och social utveckling i bergsområden, öregioner och glesbefolkade regioner

15.9.2010

till följd av ett uttalande av kommissionen
i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen

Marita Ulvskog, Saïd El Khadraoui, Kriton Arsenis, Teresa Riera Madurell, Maria Badia i Cutchet för S&D-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0518/2010

Förfarande : 2010/2856(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B7-0519/2010
Ingivna texter :
B7-0519/2010
Omröstningar :
Antagna texter :

B7‑0519/2010

Europaparlamentets resolution om den europeiska strategin för ekonomisk och social utveckling i bergsområden, öregioner och glesbefolkade regioner

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av avdelning XII i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och särskilt artikel 174,

–   med beaktande av de förordningar som reglerar strukturfonderna för perioden 2007–2013,

–   med beaktande av rådets beslut av den 6 oktober 2006 om gemenskapens strategiska riktlinjer för sammanhållningen[1],

–   med beaktande av ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådet i Bryssel den 14–15 december 2006,

–   med beaktande av sin resolution av den 2 september 2003 om regioner med strukturella nackdelar (öar, bergsområden och glesbygdsområden) inom ramen för sammanhållningspolitiken och de institutionella perspektiven,

–   med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 13 mars 2002 om problemen för öregioner i Europeiska unionen inför utvidgningen[2],

–   med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 7 juli 2005 om översynen av riktlinjerna för nationellt regionalstöd,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling (A6-.../2006),

–   med beaktande av sin resolution av den 15 mars 2007 om öarna och naturliga och ekonomiska hinder inom ramen för regionalpolitiken,

–   med beaktande av kommissionens meddelande av den 6 oktober 2008 med titeln ”Grönbok om territoriell sammanhållning – Att omvandla territoriell mångfald till styrka”,

–   med beaktande av kommissionens arbetsdokument från november 2008 om regioner 2020 en bedömning av framtidens utmaningar för EU:s regioner,

–   med beaktande av Barca-rapporten från april 2009 om en reform av sammanhållningspolitiken,

–   med beaktande av kommissionens meddelande av den 15 juni 2009 om den sjätte rapporten om ekonomisk och social sammanhållning,

–   med beaktande av rådets (utrikes frågor) slutsatser den 14 april 2010 om kommissionens strategiska rapporter 2010 om genomförandet av programmen inom sammanhållningspolitiken,

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Det är oroande att öregionerna samtidigt är missgynnade på flera olika sätt. Parlamentet har framhållit att de måste få hjälp med att övervinna dessa svårigheter och med att ta till vara sina inneboende möjligheter att bidra till den territoriella sammanhållningen inom EU.

B.  Principen om territoriell sammanhållning har befästs i de förordningar som reglerar strukturfonderna för perioden 2007–2013 och är ett av det nya EU:s viktigaste nya mål i enlighet med Lissabonfördraget. Principen syftar till att trygga en harmonisk utveckling av EU genom att minska regionala skillnader och undanröja hinder för utvecklingen, inklusive hinder som kan tillskrivas naturbetingade eller geografiska nackdelar.

C. Öarna skiljer sig från andra europeiska regioner genom att de är avlägsna och små områden. Ökaraktären måste anses som ett stadigvarande naturförhållande, som påverkar öarnas förmåga till hållbar utveckling och leder till att öarna inte har samma möjligheter som unionens övriga territorier.

D. Många europeiska öar uppvisar inte bara en enda utan flera av de nackdelar som finns omnämnda i artikel 174, bland dem öar med bergsnatur, mycket glesbefolkade öar eller öar som påverkas av att ha en dubbel eller flerdubbel ökaraktär, vilket gör viktiga tjänster mera svåråtkomliga för öborna.

E.  I samma artikel 174 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt står det att särskild hänsyn ska tas till regioner med allvarliga och permanenta, naturbetingade eller demografiska nackdelar, såsom öregioner.

F.  Förutom att dessa regioner är öar ligger de också i EU:s randområden, invid unionens yttre gränser, och är utsatta för de risker som en sådan belägenhet för med sig: de ligger nära konfliktområden, de är utsatta för olaglig invandring eller olika slags illegal handel, de är känsliga för oavsiktlig eller avsiktlig förorening av havet etc.

G. De europeiska öarna är särskilt utsatta för de utmaningar som Europa står inför, såsom globaliseringen, den demografiska omvandlingen, klimatförändringarna och frågan om energiförsörjningen.

H. De europeiska öarna bidrar till mångfalden inom unionen, både i fråga om miljön (särpräglade livsmiljöer och endemiska arter) och kulturen (språk, det arkitektoniska arvet, platser med natur- eller kulturvärden, landskap, maträtter, traditioner).

I.   De europeiska öarna kan bidra till att stärka den hållbara utvecklingen inom unionen till följd av sina goda möjligheter till energiproduktion från förnybara källor tack vare att de ligger öppna för vindströmmar, havets rörelser och solflödet.

1.  Europaparlamentet välkomnar undersökningen Euroislands som tagits fram inom ramen för programmet Espon 2007–2013 eftersom det behövs en bättre förståelse i europeisk skala av den verklighet som öarna lever i och undersökningen poängterar att en fördjupad kunskap om öarnas situation är en förutsättning för att man i tillfredsställande grad ska kunna ta hänsyn till deras särdrag.

2.  Europaparlamentet välkomnar att den territoriella sammanhållningen tagits med som ett nytt mål för unionen. Parlamentet välkomnar också den nya artikel 174 där det står att särskild hänsyn ska tas till regioner med allvarliga och permanenta, naturbetingade eller demografiska nackdelar, såsom öregioner, och anser att dessa föreskrifter bör omsättas i form av särskilda utvecklingsstrategier och konkreta åtgärder för att övervinna dessa nackdelar och ta till vara öarnas inneboende möjligheter.

3.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens undersökning om områden med specifika geografiska egenskaper, låt vara att parlamentet inte instämmer med tanken på att de europeiska öarna långt ifrån är någon homogen grupp av regioner som förtjänar ett specifikt regionalt utvecklingsprogram. Parlamentet framhåller att de europeiska öarna har vissa gemensamma drag som skiljer dem från fastlandet.

4.  Europaparlamentet anser att karaktären av att vara öar är både en möjlighet och en nackdel som ställer krav på en specifik utvecklingsstrategi för att de inneboende utvecklingsmöjligheterna i denna karaktär ska kunna tas till vara och öregionernas konkurrenskraft förbättras.

5.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att arbeta för mer relevanta och territoriellt baserade statistiska indikatorer så att vi får en verklighetstrognare bild av utvecklingsnivån i öregionerna. De här indikatorerna bör öppna vägen till en bättre förståelse av öarnas behov, så att man undviker att sammanföra dem med större fastlandsenheter, och de måste också ta hänsyn till att olika försvårande faktorer kan sammanfalla med varandra, såsom bergskedjor, ögrupper, fall av dubbel ökaraktär. Parlamentet påpekar att man med hjälp av dessa indikatorer bättre bör kunna bedöma de skillnader som råder mellan öregioner och fastlandsregioner.

6.  Europaparlamentet efterlyser en särskild europeisk integrerad och flexibel politisk ram, med rättsliga och ekonomiska effekter, så att man utgående från de gemensamma särdragen för de europeiska öarna men med hänsyn tagen både till skiljaktigheterna mellan dem och till proportionalitetsprincipen ska kunna vidta åtgärder för dem. Parlamentet anser att öarnas situation bör tas upp inom sammanhållningspolitiken, inte bara via regionalpolitiken, utan också med hjälp av annan EU-politik som har en klar regional inverkan på utvecklingen i dessa regioner samt att en europeisk politisk ram för öar kan ha det mervärde som behövs för att öarnas permanenta nackdelar ska kunna övervinnas och utvecklingsmodellen för dem anpassas utgående från deras resurser.

7.  Europaparlamentet välkomnar att kommissionen inrättat en arbetsgrupp inom sig för att behandla frågor om territoriell sammanhållning, bland dem situationen för områden med permanenta och allvarliga nackdelar, såsom öar.

8.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att införa obligatoriska konsekvensbedömningar på förhand innan det fastställs någon politik eller några åtgärder och instrument som kan ha en viktig regional inverkan på öarna. Parlamentet erinrar om att kommissionen bör se till att EU:s åtgärder blir till nytta för alla regioner och inte får oönskade biverkningar när de genomförs på öarna.

9.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och de regionala och lokala myndigheterna att spela en viktig roll i öarnas utvecklingsstrategier eftersom det behövs ett tvärgående tillvägagångssätt där myndigheter på alla nivåer medverkar och bidrar, med samtidig hänsyn till subsidiaritetsprincipen, för att de europeiska öarna ska gå i riktning mot en hållbar utveckling.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att under nästa programplaneringsperiod för regionalpolitiken göra det möjligt för alla öregioner, oavsett hur de klassificerats enligt kriterierna för stödberättigande, att utföra infrastrukturarbeten med ekonomiskt stöd ur unionens medel, eftersom de europeiska öarna saknar infrastruktur inom sådana viktiga sektorer såsom transporter och energi.

11. Europaparlamentet vill ha bort kravet på ett bestämt avstånd (150 km) vid klassificeringen av vilka öar som i egenskap av gränsregioner är stödberättigade enligt gränsöverskridande samarbetsprogram inom ramen för sammanhållningspolitikens mål om territoriellt samarbete eller inom ramen för den europeiska grannskapspolitiken. Parlamentet anser att det, om det behövs någon form av gräns, vore bättre för öregionerna om man tog tillhörighet till samma havsområde som grund för villkoret för gränsöverskridande territoriellt samarbete.

12. Europaparlamentet välkomnar instrumentet Europeiska grupperingar för territoriellt samarbete (EGTC), vars syfte är att övervinna hindren för det territoriella samarbetet. Parlamentet uppmuntrar öregionerna att använda sig av detta instrument i förvaltningen av territoriella samarbetsprojekt med andra regioner som medfinansieras av EU för att närma dem till omgivningens ekonomiska områden.

13. Europaparlamentet välkomnar att GD Energi och transport den 9 april 2009 gått ut med en inbjudan om att inlämna förslag till förberedande åtgärder för att fastställa specifika strategier, anpassade till de europeiska öarnas inneboende möjligheter, för genomförande av EU:s energipolitik med avseende på hållbar energi. Parlamentet välkomnar också den pakt mellan öar (Pact of Islands) som sedermera undertecknats av myndigheterna på olika öar och avser att gå längre än det mål som EU uppställt för 2020, genom att på respektive territorier minska koldioxidutsläppen med minst 20 procent.

14. Europaparlamentet välkomnar att turismen tagits med som ett nytt behörighetsområde för EU och välkomnar likaså kommissionens meddelande av den 30 juni 2010 ”Europa, världens främsta resmål – en ny politisk ram för europeisk turism”. Parlamentet uppmanar kommissionen att ta hänsyn till situationen för de europeiska öarna samt till deras behov, eftersom många av dessa öar har turismen som huvudsaklig drivkraft för utveckling och tillväxt. Parlamentet välkomnar de nuvarande initiativen Eden, Calypso och Hållbar turism och uppmuntrar de europeiska öarna att dra nytta av dem.

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fästa särskilt avseende vid utvecklingen av bredband samt att gynna åtgärder för att lösa de särskilda svårigheter det innebär att i öregionerna, till följd av att de inte bildar sammanhängande territorier, tillhandahålla tjänster såsom hälso- och sjukvård och medicinska tjänster på Internet, e-förvaltning och tjänster till medborgare, såsom fjärrstudier.

16. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och arbetsmarknadens parter och industrin.