Návrh uznesenia - B7-0522/2010Návrh uznesenia
B7-0522/2010

NÁVRH UZNESENIA o európskej stratégii pre hospodársky a sociálny rozvoj najsevernejších, cezhraničných a horských regiónov, ostrovov a riedko osídlených oblastí

15.9.2010

predložený na základe vyhlásenia Komisie
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

Oldřich Vlasák v mene skupiny ECR

Postup : 2010/2856(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B7-0522/2010
Predkladané texty :
B7-0522/2010
Prijaté texty :

B7‑0522/2010

Uznesenie Európskeho parlamentu o európskej stratégii pre hospodársky a sociálny rozvoj najsevernejších, cezhraničných a horských regiónov, ostrovov a riedko osídlených oblastí

Európsky parlament,

–   so zreteľom na hlavu XII Zmluvy o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 174,

–   so zreteľom na najnovšiu situáciu v oblasti územnej súdržnosti, najmä pokiaľ ide o:

o  nariadenia o riadení štrukturálnych fondov v programovom období 2007 –2013,

o rozhodnutie Rady o strategických usmerneniach Spoločenstva o súdržnosti[1] zo 6. októbra 2006,

o oznámenie Komisie zo 6. októbra 2008 o zelenej knihe o územnej súdržnosti – Z územnej rozmanitosti urobiť prednosť,

o uznesenie Európskeho parlamentu z 24. marca 2009 o zelenej knihe o územnej súdržnosti a stave diskusie o budúcej reforme politiky súdržnosti,

o pracovný dokument útvarov Komisie s názvom Regióny 2020 – hodnotenie budúcich výziev pre regióny EÚ (SEK(2008)2868),

o oznámenie Komisie z 15. júna 2009 o šiestej správe o pokroku v oblasti hospodárskej a sociálnej súdržnosti,

o oznámenie Komisie o politike súdržnosti z 31. marca 2010: Strategická správa 2010 o vykonávaní programov 2007 – 2013 (SEK(2010)360),

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže zásada územnej súdržnosti bola posilnená v nariadeniach o štrukturálnych fondoch 2007 – 2013 a je jedným z nových hlavných cieľov Európskej únie stanovených v Zmluve o fungovaní Európskej únie v záujme zabezpečenia jej harmonického rozvoja prostredníctvom znižovania regionálnych rozdielov medzi úrovňami rozvoja jednotlivých regiónov a zaostalosti v najviac znevýhodnených regiónoch,

B.  keďže podľa článku 174 Zmluvy o fungovaní Európskej únie je potrebné venovať mimoriadnu pozornosť vidieckym oblastiam, oblastiam zasiahnutým zmenami v priemysle a regiónom závažne a trvalo znevýhodneným prírodnými a demografickými podmienkami, ako sú najsevernejšie regióny s veľmi nízkou hustotou obyvateľstva, ostrovné, cezhraničné a horské regióny,

C. keďže horské regióny, ostrovy a riedko osídlené oblasti čelia osobitným výzvam spojeným s regionálnou integráciou, nízkou dostupnosťou, demografickými zmenami, zmenami klímy, migráciou alebo dodávkami energie,

D. keďže cezhraničné regióny môžu viac ťažiť z európskej integrácie v záujme prekonania svojho okrajového a izolovaného charakteru, čo platí najmä v prípade regiónov na bývalých vonkajších hraniciach EÚ; lepšia koordinácia a spoločné prístupy môžu nielen priniesť nový rozvojový potenciál, ale môžu aj výrazne zlepšiť prístup do týchto regiónov a mobilitu v týchto regiónoch a efektívnosť verejných služieb, ako aj pomáhať liečiť “historické rany“ prostredníctvom stimulovania národného, sociálneho a kultúrneho zmierenia cezhraničných komunít,

1.  víta začlenenie územnej súdržnosti do nových cieľov Únie,

2.  domnieva sa, že spoločná európska účasť na rozvoji najsevernejších, ostrovných a horských regiónov by mala byť predovšetkým založená na zhromažďovaní veľkého množstva poznatkov a zavedení nového spôsobu nazerania na tieto oblasti ako na nedeliteľnú súčasť európskeho územia a nie iba ako na malé národné okrajovej oblasti;

3.  domnieva sa, že v prípade cezhraničných regiónov je európska účasť veľmi opodstatnená; zvýšenie úrovne územnej súdržnosti v týchto regiónoch a prekonanie rozdielov z minulosti v Európe je dôležité na dosiahnutie skutočného úspechu v oblasti európskej integrácie;

4.  vyzýva Komisiu, aby podrobnejšie prepracovala štúdiu s názvom Územia s osobitnými zemepisnými vlastnosťami a predložila osobitný návrh na spôsob, ako začleniť tento nový cieľ do štruktúry politiky súdržnosti na obdobie 2014+, ako aj do nového mechanizmu na lepšiu horizontálnu a vertikálnu koordináciu s ostatnými politikami;

5.  vyzýva Komisiu, aby zohľadnila skutočnosť, že v súlade so zásadou subsidiarity EÚ nemôže v rámci svoje účasti zasahovať do právomocí príslušných vnútroštátnych, regionálnych a miestnych vlád, ani ich nahradiť, a účasť by v prvom rade mala prinášať výsledky vo forme poskytovania know-how v oblasti strategického rozvoja, projektov územnej spolupráce a zvyšovania vnútornej, ako aj transeurópskej mobility;

6.  vyzýva Komisiu, aby vypracovala primeranejšie teritoriálne rozlíšené štatistické ukazovatele, ktoré poskytnú komplexnejší obraz o úrovni rozvoja týchto regiónov s cieľom určiť mieru, do akej budú spoločné európske prístupy schopné účinne riešiť rozvojové výzvy týchto konkrétnych území, a stanoviť ukazovatele, ktoré by mohli pomôcť lepšie nasmerovať nástroje budúcej politiky súdržnosti, ktoré umožnia čeliť týmto výzvam.

7.  vyzýva Komisiu, aby sa predovšetkým zamerala na zvyšovanie účinnosti a strategické zameranie nástrojov súčasnej politiky súdržnosti a iných iniciatív (ako je Európske zoskupenie územnej spolupráce (EGTC), územná spolupráca a Európsky fond pre regionálny rozvoj (ERDF), Európsky sociálny fond (ESF) a využívanie Kohézneho fondu alebo TEN politika) a aby predtým, ako navrhne akékoľvek účinné nástroje a zdroje, odstránila všetky existujúce prekážky a nezrovnalosti na vnútornom trhu, ktoré poškodzujú príslušné oblasti;

8.  vyzýva Komisiu, aby vytvorila partnerské prostredie spolu s členskými štátmi a príslušnými regionálnymi a miestnymi orgánmi, ktoré im umožní zohrávať dôležitú úlohu v celom procese;

9.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii, Rade, vládam členských štátov, regionálnym a miestnym vládam, ako aj hospodárskym a sociálnym partnerom.