Menettely : 2010/2857(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B7-0527/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0527/2010

Keskustelut :

PV 22/09/2010 - 9
CRE 22/09/2010 - 9

Äänestykset :

PV 07/10/2010 - 9.3

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0350

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 119kWORD 66k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0524/2010
15.9.2010
PE446.617v01-00
 
B7-0527/2010

neuvoston ja komission julkilausumien johdosta

työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti


ihmisoikeuksien ja oikeusjärjestyksen suojelun puutteista Kongon demokraattisessa tasavallassa


Charles Goerens, Renate Weber, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Sonia Alfano ALDE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma ihmisoikeuksien ja oikeusjärjestyksen suojelun puutteista Kongon demokraattisessa tasavallassa  
B7‑0527/2010

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Kongon demokraattisesta tasavallasta, erityisesti 18. joulukuuta 2009 antamansa päätöslauselman, joka koskee aseistettujen ryhmien harjoittamaa seksuaalista väkivaltaa sekä jatkuvia ihmisoikeusloukkauksia Kongon demokraattisessa tasavallassa,

–   ottaa huomioon 10. joulukuuta 1984 tehdyn, kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen YK:n yleissopimuksen sekä YK:n yleiskokouksessa 14. joulukuuta 1974 annetun julistuksen 3318 lasten ja naisten suojelusta kriisitilanteissa ja aseellisissa konflikteissa, erityisesti sen 4 kohdan, jossa vaaditaan tehokkaita toimia naisiin ja lapsiin kohdistuvan vainon, kidutuksen, väkivallan ja halventavan kohtelun torjumiseksi,

–        ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1325, joka koskee naisten ja lasten seksuaali- ja ihmisoikeuksien suojelua ja kunnioittamista ja jossa korostetaan kaikkien valtioiden vastuuta siitä, että rankaisemattomuus lopetetaan ja että syytteitä nostetaan niitä vastaan, jotka ovat syyllistyneet rikoksiin ihmiskuntaa vastaan ja sotarikoksiin, mukaan luettuna seksuaalinen tai muu väkivalta naisia ja tyttöjä kohtaan,

–   ottaa huomioon Kongon demokraattisen tasavallan parlamentin seksuaalisesta väkivallasta vuonna 2006 säätämän uuden lain, jolla pyritään nopeuttamaan raiskauksista syyttämistä ja koventamaan rangaistuksia,

–   ottaa huomioon Ruandan ja Kongon demokraattisen tasavallan yhteisen julistuksen, joka allekirjoitettiin Nairobissa 10. joulukuuta 2007 ja joka koskee kokonaisvaltaista ratkaisua Kivussa läsnä olevien, seksuaaliseen väkivaltaan ja muihin ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyneiden aseellisten ryhmien osalta,

–   ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Catherine Ashtonin ja kehitysyhteistyöstä vastaavan komission jäsenen Andris Piebalgsin 27. elokuuta 2010 antaman julistuksen, jossa tuomitaan Kongon demokraattisessa tasavallassa tehdyt joukkoraiskaukset,

–   ottaa huomioon 23. elokuuta 2010 annetun YK:n pääsihteerin raportin aseistettujen ryhmien jäsenten äskettäin toteuttamista siviilihenkilöiden joukkoraiskauksista Kongon demokraattisen tasavallan itäosissa,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että heinäkuun 2010 lopussa puolisotilaallisten ryhmien jäsenet jatkoivat kolmen päivän ajan hyökkäyksiä kolmeentoista syrjäiseen kylään noin 20 kilometrin päässä Pohjois-Kivun pääkaupungista Gomasta,

B.  ottaa huomioon, että YK:n laskelmien mukaan näiden kolmen hyökkäyspäivän aikana syyllistyttiin yli 500 raiskaukseen,

C. ottaa huomioon, että nämä joukkoraiskaukset tapahtuivat vain 16 kilometrin päässä Pohjois-Kivussa sijaitsevasta YK:n rauhanturvajoukkojen tukikohdasta,

D. ottaa huomioon, että ihmisoikeusaktivistien raporteissa kerrotaan FDLR:n (Ruandan demokraattinen vapautusarmeija) ja Ruandan puolisotilaallisten hutujoukkojen tämän vuoden alussa käynnistämästä tietoisesta strategiasta lisätä seksuaalista väkivaltaa ja kylien, asuntojen, koulujen ja kirkkojen laajamittaista polttamista,

E.  ottaa huomioon, että raiskausta käytetään tapana nöyryyttää naisia heidän perheidensä ja yhteisöjensä edessä ja tuhota siten näiden yhteisöjen eheys, moraali ja yhteenkuuluvuus,

F.  on syvästi huolissaan siitä, että ponnistukset näiden rikosten tutkimiseksi perinpohjaisesti ovat riittämättömiä, että todistajia, uhreja ja uhrien perheitä ei suojella, että tapauksista ei ole kunnollisia tietoja ja että uhrit eivät saa asianmukaista lääketieteellistä hoitoa,

G. ottaa huomioon, että puolisotilaalliset joukot pyrkivät ennen kaikkea pelottelemaan väestöä saadakseen valtaansa Kivun alueet, joiden kautta kulkee pääväylä maan suurimmalle tinakivikaivokselle,

H. ottaa huomioon, että YK:n rauhanturvaajilla kesti kaksi viikkoa raportoida näistä väärinkäytöksistä ja että Kongon hallitus ja sen aseistettujen joukkojen toiminta näiden väkivaltaisuuksien estämiseksi oli hidasta,

I.   ottaa huomioon, että Ruandalla on tärkeä tehtävä ratkaisun löytämisessä rajakonflikteihin,

J.   panee merkille, että entistä kongolaista poliittista johtajaa Jean-Pierre Bemba Gomboa odottaa oikeudenkäynti Kansainvälisessä rikostuomioistuimessa sotarikoksista ja raiskauksesta syytettynä,

1.  tuomitsee ankarasti raiskauksen käyttämisen sota-aseena ja muistuttaa, että kansainvälisellä rikostuomioistuimella, samoin kuin Kongon demokraattisella tasavallalla, on lainkäyttövaltaa tällaisissa tapauksissa;

2.  vaatii erityisesti, että naisiin kohdistuvaan seksuaaliseen väkivaltaan syyllistyneistä on tehtävä ilmoitus, heidät on tunnistettava, heidät on asetettava syytteeseen ja heitä on rangaistava kansallisten lakien ja kansainvälisen rikosoikeuden mukaisesti;

3.  vaatii Kongon demokraattisen tasavallan hallitusta jatkamaan yhteistyössä kansainvälisen yhteisön kanssa toimiaan rankaisemattomuuden torjumiseksi, tutkimaan ripeästi viimeisimpiä hyökkäyksiä ja varmistamaan, että rikolliset saatetaan oikeuden tuomittaviksi;

4.  on huolissaan siitä, ettei YK:n vakauttamisoperaatio Kongon demokraattisessa tasavallassa (Monusco) voinut hyödyntää valtuutustaan ja voimankäyttösääntöjään tarjotakseen suojaa aseistettujen joukkojen tekemiltä joukkoraiskauksilta ja muilta ihmisoikeusrikkomuksilta sen rauhanturvajoukkojen tukikohdan läheisyydessä;

5.  pitää tervetulleena YK:n pääsihteerin antamaa ripeää määräystä seksuaalista väkivaltaa konflikteissa valvovalle erityisedustajalleen Margot Wallströmille koordinoida YK:n reaktiota Kongon demokraattisen tasavallan tapaukseen ja tapauksen seurantaa, jotta tällaiset hirmuteot estettäisiin tulevaisuudessa;

6.  kehottaa kansainvälistä yhteisöä ja erityisesti EU:ta ja AU:ta tukemaan täysin Kongon demokraattisen tasavallan hallituksen toimia kaikenlaisen seksuaalisen väkivallan ja sen sota-aseena käyttämisen lopettamiseksi;

7.  pahoittelee avustustyöntekijöihin kohdistuvien väkivaltaisuuksien lisääntymistä ja arvostaa humanitaaristen järjestöjen äärimmäisen hankalaa työtä paikan päällä erittäin turvattomissa olosuhteissa;

8.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman EU:n neuvostolle, komissiolle, Afrikan unionin toimielimille, Eteläisen Afrikan kehitysyhteisölle (SADC) sekä suurten järvien alueen parlamenteille ja hallituksille, Kongon demokraattinen tasavalta ja Ruanda mukaan luettuina.

 

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö