Предложение за резолюция - B7-0541/2010Предложение за резолюция
B7-0541/2010

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно Световния ден срещу смъртното наказание

29.9.2010

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

Eduard Kukan, Andrzej Grzyb, Laima Liucija Andrikienė от името на групата PPE

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0541/2010

Процедура : 2010/2855(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0541/2010
Внесени текстове :
B7-0541/2010
Гласувания :
Приети текстове :

B7‑0541/2010

Резолюция на Европейския парламент относно Световния ден срещу смъртното наказание

Европейският парламент,

–   като взе предвид Протокол № 6 към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи относно премахването на смъртното наказание от 28 април 1983 г.,

–   като взе предвид Втория факултативен протокол към Международния пакт за граждански и политически права от 15 декември 1989 г., целящ премахване на смъртното наказание,

–   като взе предвид предходните си резолюции относно премахването на смъртното наказание, по-специално приетите от ЕП на 26 април 2007 г. относно необходимостта от незабавен мораториум върху екзекуциите в страните, в които смъртното наказание все още се прилага,

–   като взе предвид предходните резолюции на ЕП, по-специално резолюциите относно правата на малцинствата и прилагането на смъртното наказание в Китай от 26 април 2009 г., относно смъртното наказание в Нигерия от 20 ноември 2008 г., относно екзекуциите в Либия от 17 юни 2010 г., относно положението на Корейския полуостров от 8 юли 2010 г. и относно Иран от 22 октомври 2009 г., 10 февруари 2010 г. и 8 септември 2010 г.,

–   като взе предвид Резолюция 62/149 на Общото събрание на ООН от 18 декември 2007 г., в която се призовава за мораториум върху прилагането на смъртното наказание, и Резолюция 63/168 на Общото събрание на ООН, приета на 18 декември 2008 г. и в която се призовава за изпълнението на Резолюция 62/149 на Общото събрание на ООН от 2007 г.,

–   като взе предвид доклада на генералния секретар на ООН относно мораториумите върху прилагането на смъртното наказание от 11 август 2010 г.,

–   като взе предвид доклада на генералния секретар на ООН относно въпроса за смъртното наказание от 16 юли 2010 г.,

–   като взе предвид речта на върховния представител/заместник-председател на Комисията, произнесена на пленарното заседание от 16 юни 2010 г., относно политиката в областта на правата на човека, в която се припомня, че премахването на смъртното наказание в целия свят е приоритет за ЕС,

–   като взе предвид декларацията на Jerzy Buzek, председател на ЕП, от 19 октомври 2009 г., в която се отправя настоятелен призив за премахване на смъртното наказание,

–   като взе предвид заключителната декларация, приета от Четвъртия световен конгрес срещу смъртното наказание, проведен в Женева от 24 до 26 февруари 2010 г., в която се призовава за всеобщо премахване на смъртното наказание,

–   като взе предвид преразгледания и осъвременен текст на Насоките на ЕС относно смъртното наказание, приет от Съвета на 16 юни 2008 г.,

–   като взе предвид Световния ден срещу смъртното наказание и установяването на Европейски ден срещу смъртното наказание, който ще се отбелязва всяка година на 10 октомври,

–   като взе предвид член 2 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник

A. като има предвид силната ангажираност на Европейския съюз да работи за премахване на смъртното наказание навсякъде по света и неговите усилия за всеобщо приемане на този принцип;

Б.  като има предвид, че ЕС е водещият институционален фактор в борбата срещу смъртното наказание в световен мащаб и че неговите действия в тази област представляват ключов приоритет на външната му политика в областта на правата на човека; като има предвид, че ЕС същевременно е водещият донор за финансиране на усилията на организациите на гражданското общество по света за премахване на смъртното наказание,

В.  като има предвид, че смъртното наказание е най-жестокото, нечовешко и унизително наказание, което нарушава правото на живот, обявено във Всеобщата декларация за правата на човека, и представлява акт на изтезание, недопустим за държави, спазващи правата на човека,

Г.  като има предвид, че различни проучвания са показали, че смъртното наказание не оказва въздействие върху развитието на положението с тежките престъпления,

Д. като има предвид, че наличните данни сочат, че смъртното наказание засяга преди всичко лицата в необлагодетелствано положение,

Е.  като има предвид, че разпоредбите на Протокол № 6 към Европейската конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи забраняват на държавите-членки на Съвета на Европа да прилагат смъртно наказание,

Ж. като има предвид, че ЕС работи за налагане на мораториуми върху прилагането на смъртното наказание от трети държави и премахването му в определен момент, а също и за ратификацията на съответните международни актове на ООН и други актове, по-специално Втори факултативен протокол към Международния пакт за граждански и политически права, който предвижда премахването на смъртното наказание,

З.  като има предвид, че премахването на смъртното наказание е един от тематичните приоритети за подпомагане съгласно Европейския инструмент за демокрация и права на човека (ЕИДЧП), който от 1994 г. насам е финансирал над 30 проекта в световен мащаб, като общият бюджет възлиза на над 15 милиона евро,

И. като има предвид, че след влизането в сила на Договора от Лисабон ЕП трябва да дава одобрението си за сключването на търговски споразумения и, в общ план, на международни споразумения с трети държави,

Й. като има предвид, че уставът на Международния наказателен съд и уставите на Международния наказателен трибунал за бивша Югославия, Международния наказателен трибунал за Руанда, Специалния съд за Сиера Леоне, Специалните камари за тежки престъпления в Дили, Източен Тимор, и Извънредните камари на съдилищата в Камбоджа изключват смъртното наказание за военни престъпления, престъпления срещу човечеството и геноциди – най–тежките престъпления, които са от компетентността на международната общност,

К. като има предвид, че през 2007 г. и 2008 г. Общото събрание на ООН прие историческите резолюции 62/149 и 63/168, които призовават за световен мораториум върху екзекуциите и имат за крайна цел премахването на смъртното наказание, и в тази връзка подчертава факта, че броят на държавите, подкрепящи тази резолюция, се увеличи, вследствие на което резолюция 63/169 беше приета с огромно мнозинство от 106 гласа за, 46 против и 34 въздържали се,

Л. като има предвид, че Четвъртият световен конгрес срещу смъртното наказание, проведен в Женева през февруари 2010 г., призова държавите, в които смъртното наказание де факто не се прилага, да го премахнат и по закон, държавите, които са премахнали смъртното наказание – да включат въпроса за всеобщото премахване в рамките на международните си отношения, а международните и регионалните организации – да подкрепят всеобщото премахване посредством приемането на резолюции за мораториум върху екзекуциите,

М. като има предвид, че 154 държави по света премахнаха смъртното наказание де юре или де факто, като 96 от тях го премахнаха за всички видове престъпления, 8 го запазиха само за изключителни случаи като престъпления, извършени по време на война, 6 наложиха мораториум върху екзекуциите и 44 де факто не прилагат смъртно наказание (например държави, в които не са извършвани екзекуции в последните поне 10 години, или държави, които са поели обвързващи задължения да не прилагат смъртно наказание),

Н. като има предвид, че повече от 100 държави, които са запазили смъртното наказание за определени престъпления, забраниха екзекуциите на непълнолетни правонарушители, но като подчертава, че в малък брой държави продължават да се извършват екзекуции на непълнолетни правонарушители в грубо нарушение на международното право, и по-специално член 6, параграф 5 от Международния пакт за граждански и политически права; като подчертава по-специално, че в Иран е отбелязан най-голям процент на екзекуции на непълнолетни,

О. като има предвид, че понастоящем, според потвърдени сведения, десетки европейски граждани по света са в очакване на екзекуция или заплашени от смъртна присъда, и като подчертава в тази връзка жизненоважната необходимост от консолидиране и укрепване на европейските действия в отговор на възможна екзекуция на европейски граждани,

П. като има предвид, че на 23 март 2010 г., на заседание в Москва с членове на Комитета за мониторинг на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, председателят на Държавната дума Борис Гризлов заяви, че Русия се е въздържала от ратифицирането на Шестия протокол към Европейската конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи относно премахването на смъртното наказание поради терористични заплахи в страната,

Р.  като приветства факта, че на 11 февруари 2010 г. парламентът на Киргизстан прие Втория факултативен протокол към Международния пакт за граждански и политически права, целящ премахване на смъртното наказание, а на 21 май 2010 г. временното правителство на Киргизстан публикува окончателния проект за конституция, който забранява, наред с другото, смъртното наказание и който понастоящем е приет,

С. като има предвид, че 43 държави по света[1] са запазили смъртното наказание и най-голям брой екзекуции се извършват в Китай, Иран и Ирак; като има предвид, че само в Китай са извършени около 5 000 екзекуции, което представлява 88% от общия брой на екзекуциите по света; като има предвид, че в Иран са екзекутирани най-малко 402 души, а в Ирак – най малко 77,

Т.  като има предвид, че в Иран все още се прилага смъртно наказание чрез убиване с камъни, което е нарушение на Втория факултативен протокол към Международен пакт за граждански и политически права,

У. като има предвид, че неотдавна Президентският съвет на Ирак потвърди смъртните присъди на поне 900 затворника, в това число жени и деца,

Ф. като отбелязва, че Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и Европейският съюз многократно са призовавали Беларус да премахне смъртното наказание; като има предвид, че подробностите относно смъртните присъди в Беларус са държани в тайна и че, съгласно Наказателно-изпълнителния кодекс, смъртното наказание се изпълнява при закрити врати чрез разстрел, администрацията на мястото за лишаване от свобода уведомява съдията за екзекуцията и съдията уведомява близките на екзекутирания; телата на екзекутираните не се дават за погребение на техните роднини и мястото, на което са погребани, не се съобщава,

Х. като има предвид, че 38 от общо 50те американски щати имат смъртно наказание, въпреки че в 4 от тях то не е прилагано от 1976 г.; като има предвид, че през 2009 г. екзекуциите достигнаха 52 след прекратяването на мораториума от септември 2007 г. до май 2008 г., въпреки че за седма година по ред броят на смъртните присъди в Съединените американски щати намаля на 106,

Ц. като приветства факта, че някои щати, включително Монтана, Ню Джърси, Северна Каролина и Кентъки, са се обявили против смъртното наказание чрез мерки, включващи мораториум или отмяна на екзекуциите, като същевременно осъжда екзекуциите на Тереза Люис от щата Вирджиния и Холи Ууд от Алабама въпреки доказателствата, че и двете са били умствено увредени, и като подчертава случаите на Мумиа Абу-Джамал, очакващ смъртно наказание в Пенсилвания, и Трой Дейвис в Джорджия,

1.  потвърждава своето трайно противопоставяне на смъртното наказание във всички случаи и при всякакви обстоятелства, и изразява отново убеждението си, че премахването на смъртното наказание допринася за укрепването на човешкото достойнство и за по-нататъшното развитие на правата на човека;

2.  осъжда всички екзекуции, където и да се извършват; настоятелно призовава ЕС и държавите-членки да предприемат действия за привеждане в изпълнение от страна на всички държави, които все още прилагат смъртно наказание, на резолюцията на ООН за всеобщ мораториум върху смъртното наказание с оглед пълното му премахване във всички държави, които все още постановяват смъртни присъди; призовава Съвета и Комисията да предприемат действия за поетапното ограничаване на неговото прилагане, като същевременно изисква то да бъде изпълнявано съгласно международните минимални стандарти;

3.  призовава настоятелно ЕС да използва всички налични инструменти на дипломацията и помощта за сътрудничество, за да работи за премахване на смъртното наказание;

4.  призовава държавите, прилагащи смъртно наказание, да обявят незабавен мораториум на екзекуциите; насърчава още страни като Китай, Египет, Иран, Малайзия, Судан, Тайланд и Виетнам да издадат официални статистически данни за прилагането на смъртното наказание на своя територия;

5.  насърчава държавите, които все още не са премахнали смъртното наказание, да зачитат гаранциите за защита на правата на осъдените на смърт, както са заложени в резолюцията на Икономическия и социален съвет на ООН; приканва Съвета и Комисията да насърчат останалите страни, които не са подписали и ратифицирали Втория факултативен протокол към Международния пакт за граждански и политически, и страните, които не са подписали Протокол № 13 от Европейската конвенция по правата на човека относно смъртната присъда, да извършат тези действия;

6.  призовава държавите от ОССЕ, по-конкретно Съединените щати и Беларус, да приемат незабавен мораториум на екзекуциите;

7.  призовава Казахстан и Латвия да изменят разпоредбите на националното си законодателство, които още им позволяват да налагат смъртни присъди за някои престъпления при изключителни обстоятелства;

8.  силно насърчава държавите-членки на ЕС да въведат в рамките на трансрегионален алианс последваща резолюция относно смъртното наказание на 65-то заседание на Общото събрание на ООН;

9.  призовава държавите, запазили смъртното наказание, да насърчат Бюрото за демократични институции и права на човека и мисиите на ОССЕ, в сътрудничество със Съвета на Европа, да проведат по-специално с медиите, правоприлагащите органи, разработващите политиките и широката общественост, дейности за повишаване на осведомеността, насочени против прибягването към смъртно наказание;

10. насърчава Съвета и Комисията, по-конкретно с оглед на създаването на Европейска служба за външна дейност, да предоставят по отношение на смъртното наказание и на десетките потвърдено европейски граждани, изправени пред смъртни присъди в трети държави, насоки за всеобхватна и ефективна европейска политика, които да включват силни и бързи механизми за установяване на самоличността, предоставяне на правна помощ, правна намеса на ЕС и дипломатическите представителства;

11. насърчава още действията на неправителствените организации, работещи за премахване на смъртното наказание, включително Hands Off Cain, Амнести интернешънъл, Penal Reform International, Световната коалиция срещу смъртното наказание и Международната хелзинкска федерация по правата на човека, Sant’Egidio и Reprieve;

12. ангажира се да наблюдава въпроса за смъртното наказание, да преговаря по конкретните случаи с държавните органи и да обмисля възможни инициативи и ad hoc мисии в страните, запазили смъртното наказание, за да бъдат призовани правителствените органи да приемат мораториум на екзекуциите с оглед на пълното им премахване;

13. изисква от Съвета и Комисията, когато става въпрос за сключване на споразумения със страните, които все още прилагат смъртното наказание, или със страните, които не са подписали мораториума с оглед на неговото премахване, да ги насърчават горещо да го подпишат;

14. иска върховният представител на ЕС/ заместник-председател на Комисията и държавите-членки да продължават да демонстрират единомислие и да имат предвид, че основното политическо съдържание на резолюциите трябва да бъде приемането на световен мораториум като решаваща стъпка към премахване на смъртното наказание;

15. припомня, че пълната отмяна на смъртното наказание остава една от основните цели на политиката на ЕС в областта на правата на човека; тази цел ще бъде постигната само в тясно сътрудничество между държавите, чрез сътрудничество, образование, повишаване на осведомеността, ефикасност и ефективност;

16. насърчава регионалното сътрудничество в тази насока; Монголия, например, официално наложи мораториум на екзекуциите през януари 2010 г. и като положително следствие няколко страни, запазили смъртното наказание, започнаха да обмислят конституционалността на тази форма на наказание;

17. призовава Съвета и Комисията да използват Световния ден и Европейския ден срещу смъртното наказание, за да изтъкнат, наред с другото, случаите на Сакине Мохамади Аштиани, Захра Бахрами, Мумиа Абу-Джамал, Трой Дейвис, Олег Гришковцов, Андрей Бурдико и Ебрахим Хамиди;

18. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на върховния представител, на Съвета, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите-членки на ЕС, на генералния секретар на ООН, на председателя на Общото събрание на ООН, както и на правителствата на държавите-членки на ООН.