Предложение за резолюция - B7-0572/2010Предложение за резолюция
B7-0572/2010

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението в Молдова

18.10.2010

за приключване на разискванията по изявление на Комисията
съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Monica Luisa Macovei, Ioannis Kasoulides, Traian Ungureanu, Lena Kolarska-Bobińska, Vytautas Landsbergis, Cristian Dan Preda от името на групата PPE

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0572/2010

Процедура : 2010/2915(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0572/2010
Внесени текстове :
B7-0572/2010
Приети текстове :

B7‑0572/2010

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Молдова

Европейският парламент,

–   като взе предвид съвместното изявление на Съвета за сътрудничество ЕС – Молдова от 21 декември 2009 г.,

–   като взе предвид доклада на Комисията за напредъка на Република Молдова от 12 май 2010 г. (COM(2010)207), който констатира, че е постигнат напредък в повечето секторни области, обхванати от плана за действие в рамките на ЕПС,

–   като взе предвид текущите преговори за сключването на споразумение за асоцииране между Република Молдова и Европейския съюз, както и преговорите относно либерализирането на визовия режим между Съюза и Република Молдова,

–   като взе предвид окончателното становище и препоръките от заседанието на Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС – Република Молдова от 17 февруари 2010 г.,

–   като взе предвид помощта, предоставена от Европейския съюз на Република Молдова в рамките на Европейския инструмент за съседство и партньорство (ЕИСП), включително помощта по проекта „Подкрепа за провеждането на избори в Република Молдова“ от 26 декември 2009 г., който предостави финансова помощ за провеждането на свободни и честни избори в Република Молдова,

–   като взе предвид предходните си резолюции относно правата на човека в Република Молдова и в непризнатата и самопровъзгласила се т.нар. Приднестровска република, и по-специално резолюциите си от 16 март 2006 г., 26 октомври 2006 г., 12 юли 2007 г. и 5 май 2009 г.,

–   като взе предвид предходните си резолюции относно Република Молдова,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че Европейската политика за съседство и Източното партньорство, на което беше даден ход през май 2009 г., признаха европейските стремежи и значението на Република Молдова като държава с дълбоки исторически, културни и икономически връзки с държавите-членки на Европейския съюз,

Б.  като има предвид, че Съюзът счита, че стабилността и доброто управление са предпоставки за икономическото развитие в съседните страни, включително Република Молдова,

В.  като има предвид, че в доклада си за напредъка във връзка с Европейската политика за съседство от май 2010 г. Комисията приветства напредъка, постигнат от Молдова в повечето области на плана за действие; като има предвид, че политиката на Съюза в рамките на Източното партньорство трябва да бъде съобразена с изискванията за всяка отделна държава и основана единствено на приноса и напредъка, осъществен от тази държава,

Г.  като има предвид, че макроикономическите показатели сочат положително развитие на икономиката през 2010 г. независимо от трудната международна обстановка,

Д. като има предвид, че на 10 септември 2010 г. парламентът на Молдова ратифицира Римския статут на Международния наказателен съд,

Е.  като има предвид, че Съюзът е изключително загрижен за това да се намери решение на положението в непризнатия Приднестровски регион,

Ж. като има предвид преговорите относно намирането на решение за Приднестровския регион в т.нар. „Формат 5+2“, в който участват Молдова, Приднестровският регион в Молдова, Русия, Украйна и ОССЕ, с участието на ЕС и САЩ като наблюдатели,

З.  като взе предвид резултатите от референдума от 5 септември 2010 г. относно конституционната реформа и решението за провеждане на предсрочни парламентарни избори на 28 ноември 2010 г.,

И. като има предвид, че Парламентът подкрепя европейските стремежи на Република Молдова, както и пътя й към европейска интеграция, и следи отблизо събитията в Република Молдова и отношенията й с Европейския съюз,

1.  поздравява органите на Република Молдова за ангажираността им по отношение на демокрацията, принципите на правовата държава и структурните реформи, както и постигнатото от тях през първата година на управление и напредъка във връзка с Европейския съюз, в полза на гражданите на Република Молдова;

2.  поздравява правителството на Република Молдова, което след парламентарните избори на 29 юни 2009 г. предприе действия за разрешаването на недостатъците в областта на демокрацията, принципите на правовата държава и правата на човека;

3.  приветства приемането на 8 октомври 2010 г. на приоритетите на реформата в областта на европейската интеграция за периода 2010 – 2011 г. от правителствената комисия за европейска интеграция;

4.  приветства започването на преговори във връзка със споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Република Молдова на 12 януари 2010 г. и отбелязва със задоволство много добрите резултати, които Комисията получава от Република Молдова в този процес;

5.  приветства даването на ход на диалога по визовите въпроси между Съюза и Молдова на 15 юни 2010 г. с цел либерализиране на визовия режим,

6.  приветства неофициалните срещи, проведени в рамките на формата „5+2“ във връзка с усилията за разрешаване на въпроса за Приднестровието от юни 2009 г. насам; изразява увереност, че форматът „5+2“ е подходящата среда за постигането на трайно решение на приднестровския конфликт и призовава страните възможно най-скоро да се върнат към официалните преговори в рамките на този формат;

7.  очаква от органите на Молдова да проведат необходимите реформи и да изпълнят ангажимента си Република Молдова да продължи напред по пътя към сигурна европейска интеграция;

8.  призовава Съвета да прикани Комисията да пристъпи към бързо изготвяне на пътната карта за либерализирането на визовия режим по време на следващото си заседание на 25 октомври 2010 г., като по този начин се премине в напълно оперативната фаза на визовия диалог, въз основа на напредъка на Република Молдова след проучвателните разговори относно четирите блока на визовия диалог;

9.  изразява увереността си, че преговорите относно зоната за свободна търговия с ЕС, като част от споразумението за асоцииране, ще напреднат бързо и допълнително ще засилят икономическите отношения между Молдова и Съюза, както и ще насърчат преките чуждестранни инвестиции в Молдова; признава подобренията в стопанската среда и нормативната рамка на предприемаческата дейност като ключова мярка за привличане на инвестиции;

10. подчертава, че е важно да се проведе реформата на съдебната система като изключително приоритетен въпрос, като по този начин се засили борбата с организираната престъпност и корупцията, както беше подчертано и в плана за действие за изпълнението на съдебната реформа; приветства одобряването на плана за действие за изпълнение на съдебната реформа от страна на правителството на Молдова през октомври 2009 г. и насърчава молдовските органи незабавно да приложат тези мерки на практика;

11. отбелязва напредъка на Република Молдова в борбата с корупцията, както беше посочено посредством подобряването на позицията на страната в класацията на „Трансперънси Интернешънъл“ и споделя убеждението на Групата „Държави срещу корупцията“ на Съвета на Европа (GRECO), че Молдова е постигнала съществен напредък в изпълнението на нейните препоръки;

12. подчертава необходимостта от засилване на доверието на хората в държавните институции, по-специално след силовата намеса на институциите по време на събитията през април 2009 г., и очаква, че всички лица, считани за отговорни за насилието, последвало изборите през 2009 г., ще бъдат изправени пред правосъдието, както се изисква в резолюцията на Европейския парламент от 9 май 2009 г. за ситуацията в Република Молдова[1];

13. подчертава, че разрешаването на приднестровския въпрос представлява жизненоважен елемент за насърчаването на политическата стабилност и икономическия просперитет в Република Молдова и региона; отново заявява своята подкрепа за териториалната цялост на Република Молдова и посочва, че е необходима една по-силна роля на ЕС за намирането на решение на приднестровския въпрос;

14. приветства инициативата „Мезеберг“ относно намирането на решение на конфликта в Приднестровието, започната от германския канцлер Анжела Меркел и руския президент Дмитрий Медведев, и счита, че един форум за сигурност на равнище външни министри би могъл да допринесе за намирането на устойчиво решение съвместно с неговите партньори по отношение на конфликта;

15. отбелязва ниската избирателна активност по време на референдума за конституционна реформа и настоятелно призовава политическите ръководители да насърчават гражданите да участват във всички избирателни дейности; разграничава се от всички политици или политически партии, които се стремят да откажат гражданите да използват правото си на гласуване;

16. отбелязва решението на изпълняващия длъжността президент на Република Молдова да организира предсрочни парламентарни избори на 28 ноември 2010 г. и очаква, че ще бъдат взети мерки с цел да се гарантира ефективното прилагане на правото на гласуване на молдовските граждани, живеещи в чужбина; призовава органите в отцепническия Приднестровски регион да не възпрепятстват молдовските граждани да вземат участие в процеса на гласуване;

17. констатира, че настоящите органи на управление изпълняват реформите, за които са поели ангажимент към европейските институции и други международни партньори;

18. изразява увереността си, че резултатите от предсрочните парламентарни избори на 28 ноември 2010 г. ще гарантират изпълнението на необходимите допълнителни реформи от Република Молдова като най-висок приоритет;

19. призовава Комисията и Съвета да поддържат нивото но политическия диалог с Република Молдова;

20. призовава парламента на Република Молдова да участва в Парламентарната асамблея Евронест в съответствие с Учредителния акт на асамблеята;

21. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и Комисията, държавите-членки и върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, и на правителството и парламента на Република Молдова.