Forslag til beslutning - B7-0572/2010Forslag til beslutning
B7-0572/2010

FORSLAG TIL BESLUTNING om situationen i Republikken Moldova

18.10.2010

på baggrund af Kommissionens redegørelse
jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Monica Luisa Macovei, Ioannis Kasoulides, Traian Ungureanu, Lena Kolarska-Bobińska, Vytautas Landsbergis, Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0572/2010

Procedure : 2010/2915(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B7-0572/2010

B7‑0572/2010

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Republikken Moldova

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til fælleserklæringen fra Samarbejdsrådet EU-Moldova af 21. december 2009,

–   der henviser til Kommissionens statusrapport af 12. maj 2010 om Republikken Moldovas fremskridt (KOM(2010)207), som fandt, at var der sket fremskridt i de fleste af de sektorspecifikke områder, der er omfattet af ENP-handlingsplanen,

–   der henviser til de igangværende forhandlinger om indgåelse af en associeringsaftale mellem Republikken Moldova og Den Europæiske Union samt til forhandlingerne om lempelse af visumreglerne mellem Republikken Moldova og Den Europæiske Union,

–   der henviser til sluterklæringen og henstillingerne fra mødet i Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU/Republikken Moldova den 17. februar 2010,

–   der henviser til den hjælp, som Den Europæiske Union ydede til Republikken Moldova inden for rammerne af det europæiske naboskabs- og partnerskabsinstrument (ENPI), herunder til projektet "Valgbistand til Republikken Moldova" af 26. februar 2009, i form af finansiel bistand til understøttelse af frie og retfærdige valg i Republikken Moldova,

–   der henviser til sine tidligere beslutninger om menneskerettighederne i Republikken Moldova og i den ikke anerkendte og selvudråbte republik Transnistrien, især beslutningerne af 16. marts 2006, 26. oktober 2006, 12. juli 2007 og 5. maj 2009,

–   der henviser til sine tidligere beslutninger om Republikken Moldova,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A.  der henviser til, at den europæiske naboskabspolitik og programmet for østpartnerskabet, som blev iværksat i maj 2009, anerkendte Republikken Moldovas europæiske ambitioner og Moldovas betydning som et land med rodfæstede historiske, kulturelle og økonomiske forbindelser med EU's medlemsstater,

B.  der henviser til, at EU anser stabilitet og god regeringsførelse som forudsætninger for økonomisk udvikling i nabolandene, herunder Republikken Moldova,

C.  der henviser til, at Kommissionen i sin situationsrapport om den europæiske naboskabspolitik fra maj 2010 udtrykte glæde over Moldovas fremskridt på de fleste af områderne omfattet af handlingsplanen; der henviser til, at EU's politik inden for østpartnerskabet skal tilpasses hver enkelt stat og baseres på kun denne stats meritter og fremskridt,

D.  der henviser til, at de makroøkonomiske indikatorer viser en positiv udvikling i økonomien i 2010 til trods for den usikre internationale situation,

E.  der henviser til, at det moldoviske parlament den 10. september 2010 ratificerede Romstatutten for Den Internationale Straffedomstol,

F.  der henviser til, at EU er optaget af at løse situationen i den ikke anerkendte region Transnistrien,

G.  der henviser til, at forhandlingerne for at finde en løsning for Transnistrien, der føres i det såkaldte "5+2-format" med deltagelse af Moldova, den moldoviske region Transnistrien, Rusland, Ukraine og OSCE samt med EU og USA som observatører, hidtil ikke har ført til nogen konkrete resultater,

H.  der henviser til resultaterne af folkeafstemningen den 5. september 2010 om reform af forfatningen og beslutningen om at afholde tidlige parlamentsvalg den 28. november 2010,

I.  der henviser til, at Parlamentet støtter Moldovas udsigter til EU-medlemskab samt bevægelsen i retning af integration i Europa, og at det nøje følger udviklingen i Republikken Moldova samt dens forbindelser med Den Europæiske Union,

1.  lykønsker Republikken Moldovas myndigheder for deres indsats for demokrati, retsstatsprincipper og strukturelle reformer samt for det, de har opnået under deres første regeringsår, samt deres fremskridt i forhold til Den Europæiske Union til gavn for borgerne i Republikken Moldova;

2.  lykønsker Republikken Moldovas regering, som efter parlamentsvalget den 29. juli 2009 har tacklet mangler med hensyn til demokrati, retsstatsprincipperne og menneskerettighederne;

3.  bifalder de prioriteter for reform med henblik på europæisk integration for 2010-2011, som den 8. oktober 2010 blev vedtaget af Regeringskommissionen for Europæisk Integration;

4.  glæder sig over indledningen af forhandlingerne om associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Moldova den 12. januar 2010 og noterer sig med tilfredshed de meget gode resultater, som Kommissionen modtager fra Republikken Moldova i denne proces;

5.  glæder sig over indledningen af en visumdialog den 15. juni 2010 mellem EU og Moldova med henblik på liberalisering af visumbestemmelserne;

6.  glæder sig over de uformelle møder, der har fundet sted siden juni 2009 inden for 5+2-formatet i bestræbelserne på at finde en løsning for Transnistrien; udtrykker tillid til, at 5+2-formatet udgør de rette rammer for opnåelse af en varig løsning på Transnistrien-konflikten, og opfordrer parterne til at genoptage de formelle forhandlinger i dette format så snart som muligt;

7.  forventer, at de moldoviske myndigheder fortsætter de nødvendige reformer for at opfylde deres forpligtelser til at holde Republikken Moldova på den rette kurs imod voksende europæisk integration;

8.  opfordrer Rådet til at anmode Kommissionen om hurtigt at udvikle køreplanen for visumliberalisering på sit næste møde den 25. oktober 2010 og således gå i gang med den fuldt operationelle fase af visumdialogen på basis af Republikken Moldovas fremskridt efter de sonderende drøftelser af visumdialogens fire blokke;

9.  udtrykker sin tillid til, at forhandlingerne om et frihandelsområde med EU som en del af associeringsaftalen vil skride hurtigt frem og yderligere styrke de økonomiske forbindelser mellem Moldova og Unionen samt stimulere udenlandske direkte investeringer i Moldova; anerkender forbedringer i erhvervsklimaet og de lovgivningsmæssige rammer for iværksættervirksomhed som en vigtig foranstaltning for at tiltrække investeringer;

10.  fremhæver betydningen af at gennemføre reformen af retsvæsenet som et spørgsmål af højeste prioritet og således styrke kampen mod organiseret kriminalitet og korruption som også understreget i handlingsplanen for reform af retsvæsenet; glæder sig over den moldoviske regerings godkendelse af handlingsplanen for reform af retsvæsenet i oktober 2009 og opfordrer de moldoviske myndigheder til omgående at gennemføre disse foranstaltninger i praksis;

11.  noterer sig Republikken Moldovas fremskridt i kampen mod korruption, som påpeget af den forbedrede placering på Transparency Internationals rangliste, og er enig med Europarådets Sammenslutning af Stater mod Korruption (GRECO) og deres betragtning om, at Moldova har gjort betydelige fremskridt med gennemførelsen af dets henstillinger;

12.  understreger behovet for at styrke befolkningens tillid til de statslige institutioner, især efter institutionernes voldelige indgreb under begivenhederne i april 2009, og forventer, at alle personer med ansvar for disse voldshandlinger efter valget i april 2009 retsforfølges som krævet i Europa-Parlamentets beslutning af 9. maj 2009 om situationen i Republikken Moldova[1];

13.  understreger, at løsningen af Transnistrien-konflikten spiller en afgørende rolle for fremme af politisk stabilitet og økonomisk velstand i Republikken Moldova og regionen; gentager sin støtte til Republikken Moldovas territoriale integritet og påpeger behovet for en mere solid rolle for EU i forsøget på at finde en løsning på spørgsmålet om Transnistrien;

14.  glæder sig over den tyske kansler Angela Merkels og den russiske præsident Dmitrij Medvedevs Meseberg-initiativ til løsning af Transnistrien-konflikten og mener, at et sikkerhedsforum på udenrigsministerniveau kunne bidrage til en holdbar løsning på konflikten sammen med dets partnere;

15.  noterer sig den lave valgdeltagelse ved folkeafstemningen om reform af forfatningen og opfordrer indtrængende de politiske ledere til at tilskynde borgerne til at deltage i valghandlinger; tager afstand fra enhver politiker eller ethvert politisk parti, der sigter mod at afholde borgerne fra deres ret til at stemme;

16.  noterer sig Republikken Moldovas fungerende præsidents beslutning om at afholde tidligt valg til parlamentet den 28. november 2010 og forventer, at der træffes foranstaltninger til at sikre, at moldoviske statsborgere bosiddende i udlandet vil kunne udøve deres stemmeret; opfordrer myndighederne i løsrivelsesregionen Transnistrien til ikke at forhindre moldoviske borgere i at deltage i valghandlingen;

17.  konkluderer, at de nuværende myndigheder har gennemført de reformer, de forpligtede sig til over for EU-institutionerne og andre internationale partnere;

18.  udtrykker sin tillid til, at resultaterne af det tidlige parlamentsvalg den 28. november 2010, vil sikre, at yderligere reformer, som Republikken Moldova har brug for, vil blive behandlet som et spørgsmål af højeste prioritet;

19.  opfordrer Kommissionen og Rådet til at opretholde den politiske dialog med Republikken Moldova på et højt niveau;

20.  opfordrer Parlamentet og Republikken Moldova til at deltage i Den Parlamentariske Forsamling Euronest i overensstemmelse med denne forsamlings oprettelsesakt;

21.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaterne og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik samt Moldovas regering og parlament.