Πρόταση ψηφίσματος - B7-0572/2010Πρόταση ψηφίσματος
B7-0572/2010

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση στη Δημοκρατία της Μολδαβίας

18.10.2010

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Monica Luisa Macovei, Ioannis Kasoulides, Traian Ungureanu, Lena Kolarska-Bobińska, Vytautas Landsbergis, Cristian Dan Preda εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0572/2010

Διαδικασία : 2010/2915(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0572/2010
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0572/2010
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0572/2010

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Δημοκρατία της Μολδαβίας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–    έχοντας υπόψη τη Κοινή Δήλωση του Συμβουλίου Συνεργασίας ΕΕ-Δημοκρατίας της Μολδαβίας, της 21ης Δεκεμβρίου 2009,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση προόδου σχετικά με τη Δημοκρατία της Μολδαβίας που δημοσίευσε η Επιτροπή στις 12 Μαΐου 2010 (COM(2010)207), σύμφωνα με την οποία έχει επιτευχθεί πρόοδος στους περισσότερους από τους τομείς που καλύπτει το Σχέδιο Δράσης ΕΠΓ,

–   έχοντας υπόψη τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για τη σύναψη Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τις διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση του καθεστώτος διευκόλυνσης θεώρησης διαβατηρίου που ισχύει μεταξύ Ένωσης και Δημοκρατίας της Μολδαβίας,

–   έχοντας υπόψη την τελική δήλωση και τις συστάσεις που διατύπωσε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συνεργασίας ΕΕ-Δημοκρατίας της Μολδαβίας κατά τη συνεδρίασή της στις 17 Φεβρουαρίου 2010,

–   έχοντας υπόψη τη βοήθεια που χορήγησε η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Δημοκρατία της Μολδαβίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μέσου Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης (ENPI), συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος «Εκλογική υποστήριξη προς τη Δημοκρατία της Μολδαβίας», της 26ης Φεβρουαρίου 2009, που παρέχει χρηματοδοτική συνδρομή για την πραγματοποίηση ελεύθερων και δίκαιων εκλογών στη Δημοκρατία της Μολδαβίας,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Δημοκρατία της Μολδαβίας και στην μη αναγνωρισμένη διεθνώς αλλά αυτοανακηρυχθείσα Δημοκρατία της Υπερδνειστερίας, ιδίως δε τα ψηφίσματα της 16ης Μαρτίου 2006, της 26ης Οκτωβρίου 2006, της 12ης Ιουλίου 2007 και της 5ης Μαΐου 2009,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Δημοκρατία της Μολδαβίας,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και η Ανατολική Εταιρική Σχέση, η οποία υφίσταται από τον Μάιο του 2009, αναγνωρίζουν τις ευρωπαϊκές βλέψεις της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και τη σημασία της ως χώρας με βαθείς ιστορικούς, πολιτιστικούς και οικονομικούς δεσμούς με τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση θεωρεί τη σταθερότητα και τη χρηστή διακυβέρνηση ως προϋποθέσεις για να υπάρξει οικονομική ανάπτυξη στις γειτονικές της χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Δημοκρατίας της Μολδαβίας,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με την έκθεση προόδου σχετικά με τη Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας που δημοσίευσε τον Μάιο του 2010, η Επιτροπή έχει εκφράσει ικανοποίηση για την πρόοδο που σημείωσε η Μολδαβία στους περισσότερους τομείς του Σχεδίου Δράσης, εκτιμώντας ότι η πολιτική της Ένωσης στο πλαίσιο της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης πρέπει να προσαρμόζεται στις ιδιαιτερότητες του κάθε κράτους και να βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στα πλεονεκτήματα και στη πρόοδο του εκάστοτε κράτους,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μακροοικονομικοί δείκτες παραπέμπουν σε θετικές εξελίξεις της οικονομίας κατά το 2010 παρά την δυσχερή διεθνή κατάσταση,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο της Μολδαβίας επικύρωσε το Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου στις 10 Σεπτεμβρίου 2010,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη την διακαή επιθυμία της Ένωσης να υπάρξει λύση στο πρόβλημα που δημιουργεί η μη αναγνώριση της περιοχής της Υπερδνειστερίας,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι διεξάγονται διαπραγματεύσεις για την επίλυση του ζητήματος της Υπερδνειστερίας με το λεγόμενο «σχήμα 5+2», στο οποίο μετέχουν η Μολδαβία, η περιοχή της Υπερδνειστερίας της Μολδαβίας, η Ρωσία, η Ουκρανία και ο ΟΑΣΕ, ενώ η ΕΕ και οι ΗΠΑ παρίστανται ως παρατηρητές,

Η. λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος με θέμα την αναθεώρηση του Συντάγματος, της 5ης Σεπτεμβρίου 2010, καθώς και την απόφαση διεξαγωγής πρόωρων κοινοβουλευτικών εκλογών στις 28 Νοεμβρίου 2010,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει το ευρωπαϊκό όραμα της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και την πρόοδό της στον δρόμο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης·και παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τόσο τις εξελίξεις στη Δημοκρατία της Μολδαβίας όσο και τις σχέσεις αυτής με την Ευρωπαϊκή Ένωση,

1.  χαιρετίζει την προσήλωση των αρχών της Δημοκρατίας της Μολδαβίας στη δημοκρατία, στο κράτος δικαίου και στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις·και χαιρετίζει επίσης τα όσα επέτυχαν κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους της θητείας τους, ιδίως όσον αφορά την πρόοδο σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση προς όφελος των πολιτών της Δημοκρατίας της Μολδαβίας·

2.  συγχαίρει την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Μολδαβίας διότι κατόρθωσε, μετά τις κοινοβουλευτικές εκλογές της 29ης Ιουλίου 2009, να αντιμετωπίσει προβλήματα στους τομείς της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των ανθρώπινων δικαιωμάτων,

3.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ·έγκριση, στις 8 Οκτωβρίου 2010, των μεταρρυθμιστικών προτεραιοτήτων στον τομέα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης για την περίοδο 2010-2011 από την κυβερνητική επιτροπή για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση

4.  εκφράζει την ικανοποίησή του διότι οι διαπραγματεύσεις για τη σύναψη Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεκίνησαν στις 12 Ιανουαρίου 2010 και σημειώνει με ικανοποίηση τα εξαιρετικά αποτελέσματα που λαμβάνει η Επιτροπή από τη Δημοκρατία της Μολδαβίας σε αυτή τη διαδικασία·

5.  εκφράζει την ικανοποίησή του διότι στις 15 Ιουνίου 2010 ξεκίνησε ο διάλογος μεταξύ Ένωσης και Μολδαβίας σχετικά με τις θεωρήσεις των διαβατηρίων με σκοπό την απελευθέρωση του καθεστώτος θεώρησης διαβατηρίων·

6.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις άτυπες συναντήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στους κόλπους του «σχήματος 5+2» με αντικείμενο τη ρύθμιση του προβλήματος της Υπερδνειστερίας από τον Ιούνιο του 2009, εκφράζει την πεποίθηση ότι το σχήμα 5+2 αποτελεί το κατάλληλο περιβάλλον προκειμένου να εξευρεθεί μια σταθερή λύση στη σύγκρουση της Υπερδνειστερίας και καλεί τα μέρη να επιστρέψουν στις επίσημες διαπραγματεύσεις με αυτό το σχήμα το συντομότερο δυνατό·

7.  προσδοκά ότι οι μολδαβικές αρχές θα συνεχίσουν να υλοποιούν τις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις και να τηρούν τις δεσμεύσεις τους προκειμένου να μην παρεκκλίνει η Δημοκρατία της Μολδαβίας από την σταθερή πορεία προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση·

8.  ζητεί από το Συμβούλιο να καλέσει την Επιτροπή να διαμορφώσει χωρίς χρονοτριβή το χρονοδιάγραμμα για την απελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων στην επόμενη συνεδρίασή της στις 25 Οκτωβρίου 2010, μεταβαίνοντας έτσι στο πλήρως λειτουργικό στάδιο του διαλόγου για τις θεωρήσεις, βάσει της προόδου που έχει σημειώσει η Δημοκρατία της Μολδαβίας εν συνεχεία των διερευνητικών επαφών που πραγματοποιήθηκαν για τις 4 δέσμες του διαλόγου για τις θεωρήσεις·

9.  εκφράζει την πεποίθησή του ότι οι διαπραγματεύσεις για την δημιουργία ζώνης ελευθέρων συναλλαγών με την ΕΕ, οι οποίες αποτελούν τμήμα της Συμφωνίας Σύνδεσης, θα σημειώσουν ταχεία πρόοδο, θα εδραιώσουν περαιτέρω τις οικονομικές σχέσεις μεταξύ Μολδαβίας και Ένωσης και θα δημιουργήσουν κίνητρα για άμεσες ξένες επενδύσεις στη Μολδαβία· συμφωνεί ότι οι βελτιώσεις που έχουν επέλθει στο επιχειρηματικό περιβάλλον και στο ρυθμιστικό πλαίσιο της επιχειρηματικής δραστηριότητας αποτελούν καίρια παρέμβαση στην προσπάθεια προσέλκυσης επενδύσεων·

10. τονίζει ότι η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων στο τομέα της δικαιοσύνης είναι θέμα μεγάλης σημασίας και απόλυτης προτεραιότητας διότι έτσι θα εδραιωθεί ο αγώνας εναντίον του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς, όπως εξάλλου επισημαίνεται στο σχέδιο δράσης για την υλοποίηση της δικαστικής μεταρρύθμισης· χαιρετίζει την έγκριση του σχεδίου δράσης για την υλοποίηση της δικαστικής μεταρρύθμισης από την κυβέρνηση της Μολδαβίας τον Οκτώβριο του 2010 και παροτρύνει τις μολδαβικές αρχές να αρχίσουν να εφαρμόζουν τα μέτρα αυτά χωρίς χρονοτριβή·

11. επισημαίνει τις προόδους που έχει σημειώσει η Δημοκρατία της Μολδαβίας στον αγώνα εναντίον της διαφθοράς, όπως διαφαίνεται από την βελτιωμένη σειρά της χώρας στον πίνακα βαθμολογίας της Transparency International και συμμερίζεται την εκτίμηση της Ομάδας Κρατών του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά της Διαφθοράς (GRECO), σύμφωνα με την οποία η Μολδαβία έχει πραγματοποιήσει σημαντικά βήματα προόδου όσον αφορά την υλοποίηση των συστάσεων της GRECO·

12. υπογραμμίζει ότι είναι ανάγκη να τονωθεί η εμπιστοσύνη του λαού στα θεσμικά όργανα του κράτους, ιδίως κατόπιν της βίας με την οποία παρενέβησαν τα εν λόγω όργανα στα γεγονότα του Απριλίου 2009· προσδοκά δε ότι όλοι όσοι θεωρηθούν υπεύθυνοι για την βία που σημειώθηκε μετά τις εκλογές του Απριλίου 2009 θα προσαχθούν στη δικαιοσύνη, όπως εξάλλου έχει ζητήσει με το ψήφισμά του, της 9ης Μαΐου 2009 σχετικά με την κατάσταση στη Δημοκρατία της Μολδαβίας[1]·

13. επισημαίνει ότι η επίλυση του ζητήματος της Υπερδνειστερίας αποτελεί κρίσιμο στοιχείο στην προσπάθεια να υπάρξει πολιτική σταθερότητα και οικονομική ευημερία στην Δημοκρατία της Μολδαβίας και στην ευρύτερη περιοχή· διατυπώνει εκ νέου την υποστήριξή του υπέρ της εδαφικής ακεραιότητας της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και επισημαίνει ότι απαιτείται στιβαρότερη παρέμβαση εκ μέρους της ΕΕ προκειμένου να εξευρεθεί λύση στο πρόβλημα της Υπερδνειστερίας·

14. χαιρετίζει την Πρωτοβουλία Meseberg που αποσκοπεί στην ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης στην Υπερδνειστερία και στην οποία πρωτοστάτησαν η Καγκελάριος της Γερμανίας Angela Merkel και ο Πρόεδρος της Ρωσίας Dmitri Medvedev και φρονεί ότι ένα φόρουμ για θέματα ασφάλειας σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών έχει τη δυνατότητα να συνεισφέρει σε μια βιώσιμη επίλυση της διαφοράς από κοινού με τους εταίρους του·

15. λαμβάνει υπό σημείωση το χαμηλό ποσοστό συμμετοχής στο δημοψήφισμα για την αναθεώρηση του Συντάγματος και παροτρύνει τους πολιτικούς ηγέτες να ενθαρρύνουν την συμμετοχή των πολιτών σε οποιεσδήποτε εκλογικές δραστηριότητες· διαχωρίζει τη θέση του από οποιαδήποτε πολιτικό στέλεχος ή πολιτικό κόμμα επιδιώκει να αποθαρρύνει τους πολίτες από την·άσκηση των εκλογικών τους δικαιωμάτων·

16. σημειώνει την απόφαση του Υπηρεσιακού Προέδρου της Δημοκρατίας της Μολδαβίας να διοργανώσει πρόωρες κοινοβουλευτικές εκλογές στις 28 Νοεμβρίου 2010 και αναμένει ότι θα ληφθούν μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί αποτελεσματικά η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των μολδαβών πολιτών που διαμένουν στο εξωτερικό· καλεί τις αρχές της αποσχισθείσας περιοχής της Υπερδνειστερίας να μην παρεμποδίσουν τη συμμετοχή των μολδαβών πολιτών στην εκλογική διαδικασία·

17. καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι εν ενεργεία αρχές απεδείχθησαν αποτελεσματικές στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων που δεσμεύτηκαν ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και λοιπών διεθνών εταίρων ότι θα πραγματοποιήσουν·

18. εκφράζει την πεποίθησή του ότι με τα αποτελέσματα των πρόωρων βουλευτικών εκλογών της 28ης Νοεμβρίου 2010 θα διασφαλιστεί η περαιτέρω συνέχιση των μεταρρυθμίσεων που τόσο επειγόντως χρειάζεται η Δημοκρατία της Μολδαβίας·

19. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να μην επιτρέψουν την χαλάρωση του πολιτικού διαλόγου με την Δημοκρατία της Μολδαβίας·

20. καλεί το Κοινοβούλιο της Μολδαβίας να μετάσχει στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest σύμφωνα με τη Καταστατική Πράξη της Συνέλευσης.

21. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Μολδαβίας.