Päätöslauselmaesitys - B7-0572/2010Päätöslauselmaesitys
B7-0572/2010

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Moldovan tasavallan tilanteesta

18.10.2010

komission julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Monica Luisa Macovei, Ioannis Kasoulides, Traian Ungureanu, Lena Kolarska‑Bobińska, Vytautas Landsbergis, Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0572/2010

Menettely : 2010/2915(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B7-0572/2010
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B7-0572/2010
Hyväksytyt tekstit :

B7‑0572/2010

Euroopan parlamentin päätöslauselma Moldovan tasavallan tilanteesta

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon 21. joulukuuta 2009 kokoontuneen EU:n ja Moldovan yhteistyöneuvoston yhteisen lausuman,

–   ottaa huomioon komission 12. toukokuuta 2010 antaman Moldovan edistymiskertomuksen (KOM(2010)207), jossa todettiin, että edistystä oli saavutettu useimmilla eurooppalaista naapuruuspolitiikkaa koskevan toimintasuunnitelman kattamilla aloilla,

–   ottaa huomioon käynnissä olevat neuvottelut, jotka koskevat Moldovan tasavallan ja Euroopan unionin uutta assosiaatiosopimusta sekä neuvottelut Moldovan tasavallan ja Euroopan unionin välisen viisumijärjestelmän vapauttamisesta,

–   ottaa huomioon EU:n ja Moldovan tasavallan parlamentaarisen yhteistyövaliokunnan 17. helmikuuta 2010 pidetyn kokouksen loppulausuman ja suositukset,

–   ottaa huomioon Euroopan unionin Moldovan tasavallalle eurooppalaisen naapuruuden ja kumppanuuden välineen (ENPI) puitteissa antaman avun sekä sen vaalitukea Moldovan tasavallalle koskevaa hanketta varten 26. helmikuuta 2009 alkaen antaman rahoitustuen vapaiden ja oikeudenmukaisten vaalien tukemiseksi Moldovan tasavallassa,

–   ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa ihmisoikeuksista Moldovan tasavallassa ja tunnustamattomassa ja yksipuolisesti valtioksi julistautuneessa Transnistriassa, erityisesti 16. maaliskuuta 2006, 26. lokakuuta 2006 ja 5. toukokuuta 2009 annetut päätöslauselmat,

–   ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Moldovasta,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Euroopan naapuruuspolitiikassa ja toukokuussa 2009 käynnistetyssä itäisen kumppanuuden ohjelmassa tunnustetaan Moldovan EU-pyrkimykset ja Moldovan merkitys maana, jolla on lujat historialliset, kulttuuriset ja taloudelliset yhteydet Euroopan unionin jäsenvaltioihin,

B.  ottaa huomioon, että unionille alueellinen vakaus ja hyvä hallinto ovat taloudellisen kehityksen edellytyksiä naapurimaissa, myös Moldovan tasavallassa,

C. ottaa huomioon, että toukokuussa 2010 antamassaan Euroopan naapuruuspolitiikan arviointia koskevassa kertomuksessa komissio piti myönteisenä Moldovan edistymistä useimmilla toimintasuunnitelman aloilla, katsoo, että unionin itäisen kumppanuuden politiikkaa on sovitettava erikseen kullekin valtiolle ja sen pitää perustua ainoastaan valtion omiin ansioihin ja edistykseen,

D. panee merkille, että makrotalouden indikaattorit osoittavat talouden kehityksen olleen myönteistä vuonna 2010 huolimatta haastavasta kansainvälisestä tilanteesta,

E.  ottaa huomioon, että Moldovan parlamentti ratifioi 10. syyskuuta 2010 kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön,

F.  ottaa huomioon unionin halun ratkaista tunnustamattoman Transnistrian alueen tilanne,

G. ottaa huomioon neuvottelut Transnistrian tilanteen ratkaisemiseksi nk. 5+2‑muodossa, johon osallistuvat Moldova, Moldovan Transnistrian alue, Venäjä, Ukraina ja Ety‑järjestö yhdessä EU:n ja Yhdysvaltain kanssa,

H. ottaa huomioon perustuslakiuudistuksesta 5.syyskuuta 2010 pidetyn kansanäänestyksen tulokset ja päätöksen järjestää ennenaikaiset parlamenttivaalit 28. marraskuuta 2010,

I.   tukee Moldovan tasavallan EU-pyrkimyksiä ja sen etenemistä kohti eurooppalaisia integraatioprosesseja ja seuraa tiiviisti maan tapahtumia sekä sen suhteita Euroopan unioniin,

1.  onnittelee Moldovan tasavallan viranomaisia heidän sitoumuksestaan demokratiaan, oikeusvaltioperiaatteeseen ja rakenneuudistuksiin, heidän saavutuksistaan virkakautensa ensimmäisen vuoden aikana ja suhteissa Euroopan unioniin saavutetusta edistyksestä Moldovan tasavallan kansalaisten hyväksi;

2.  onnittelee Moldovan tasavallan hallitusta, joka 29. heinäkuuta 2009 järjestettyjen parlamenttivaalien jälkeen on puuttunut demokratian, oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisoikeuksien alalla ilmenneisiin ongelmiin;

3.  panee tyytyväisenä merkille hallituksen EU-integraatiovaliokunnan 8. lokakuuta 2010 hyväksymät vuosien 2010-2011 EU-integraatiota koskevien uudistusten painopisteet;

4.  suhtautuu myönteisesti Euroopan unionin ja Moldovan tasavallan välisestä assosiaatiosopimuksesta käytävien neuvotteluiden aloittamiseen 12. tammikuuta 2010 ja panee tyytyväisenä merkille erittäin hyvät tulokset, jotka komissio on saanut Moldovasta tässä prosessissa;

5.  on hyvillään siitä, että unioni ja Moldova ovat käynnistäneet 15. kesäkuuta 2010 viisumia koskevan vuoropuhelun, jonka tavoitteena on viisumivapaus;

6.  panee tyytyväisenä merkille epäviralliset tapaamiset, joita on järjestetty 5+2‑muodossa Transnistrian tilanteen ratkaisemiseksi kesäkuusta 2009 alkaen, on luottavainen, että 5+2‑kokoonpano on sopiva tapa saavuttaa vakaa ratkaisu Transinstrian konfliktiin ja kehottaa osapuolia palaamaan mahdollisimman pian tässä kokoonpanossa virallisiin neuvotteluihin;

7.  odottaa Moldovan viranomaisten jatkavan tarvittavia uudistuksia ja noudattavan sitoumustaan pitää Moldovan tasavalta vakaasti Euroopan yhdentymisen tiellä;

8.  kehottaa neuvostoa pyytämään komissiota kehittämään nopeasti viisumivapautta koskevan etenemissuunnitelman seuraavassa kokouksessaan 25. lokakuuta 2010, jolloin päästään toiminnalliseen vaiheeseen viisumiasioista käytävässä vuoropuhelussa, joka perustuu Moldovan edistykseen viisumiasioista käytävän vuoropuhelun neljää asiakokonaisuutta koskeneissa tunnustelevissa neuvotteluissa;

9.  luottaa siihen, että osana assosiaatiosopimusta vapaakauppa-alueesta EU:n kanssa käytävät neuvottelut etenevät ripeästi ja lujittavat edelleen Moldovan ja unionin välisiä taloussuhteita ja kannustavat Moldovaan tehtäviä ulkomaisia suoria investointeja; pitää parannuksia liiketoimintaympäristössä ja yritystoiminnan sääntelypuitteissa investointien houkuttelemisen kannalta ratkaisevana;

10. korostaa, että oikeuslaitoksen uudistaminen on aivan keskeinen painopiste samoin kuin järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption torjunnan tehostaminen, mitä korostetaan myös oikeuslaitoksen uudistuksen täytäntöönpanon toimintasuunnitelmassa; toivottaa tervetulleeksi Moldovan hallituksen lokakuussa 2009 hyväksymän oikeuslaitoksen uudistuksen täytäntöönpanon toimintasuunnitelman ja kannustaa Moldovan viranomaisia toteuttamaan välittömästi siihen sisältyvät toimenpiteet;

11. panee merkille Moldovan edistymisen korruption torjunnassa, josta on osoituksena maan sijoituksen parantuminen Transparency International -järjestön listalla, ja yhtyy Euroopan neuvoston torjunnan vastaisen valtioryhmittymän (GRECO) huomioon, että Moldova on edistynyt huomattavasti sen suositusten toimeenpanossa;

12. painottaa tarvetta vahvistaa ihmisten luottamusta valtion instituutioihin, erityisesti sen jälkeen kun valtion instituutiot osallistuivat väkivaltaisesti huhtikuun 2009 tapahtumiin ja odottaa, että kaikki huhtikuun 2009 vaalien jälkeisiin väkivaltaisuuksiin syyllistyneet tuodaan oikeuden eteen, mitä Euroopan parlamentti vaati tilanteesta Moldovan tasavallassa 9. toukokuuta 2009 antamassaan päätöslauselmassa[1];

13. korostaa, että Transnistrian kysymyksen ratkaiseminen on avaintekijä pyrittäessä edistämään Moldovan tasavallan ja koko alueen poliittista vakautta ja taloudellista hyvinvointia; toistaa tukevansa Moldovan tasavallan alueellista koskemattomuutta ja huomauttaa, että EU:lla on oltava entistä vahvempi asema Transnistrian kysymyksen ratkaisemisessa;

14. panee tyytyväisenä merkille Saksan liittokansleri Angela Merkelin ja Venäjän presidentin Dmitri Medvedevin tekemän Meseberg-aloitteen Transnistrian konfliktin ratkaisemiseksi ja uskoo, että ulkoministeritason turvallisuusfoorumi voisi edesauttaa kestävän ratkaisun saamiseksi konfliktiin yhdessä kumppanien kanssa;

15. panee merkille perustuslakiuudistuksesta pidetyn kansanäänestyksen alhaisen äänestysprosentin ja kehottaa poliittisia johtajia kannustamaan kansalaisia osallistumaan vaaleihin; ottaa etäisyyttä kaikkiin poliittisiin puolueisiin, jotka pyrkivät estämään kansalaisia käyttämästä äänioikeuttaan;

16. panee merkille Moldovan tasavallan virkaatekevän presidentin päätöksen ennenaikaisten parlamenttivaalien järjestämisestä 28. marraskuuta 2010 ja odottaa, että ulkomailla asuvien Moldovan kansalaisten äänioikeuden toteutumisen takaamiseksi ryhdytään toimiin; kehottaa Moldovasta irtautuneen Transnistrian alueen viranomaisia olemaan estämättä Moldovan kansalaisia osallistumasta vaaleihin;

17. uskoo, että nykyinen hallitus on pannut tehokkaasti täytäntöön uudistukset, joihin se sitoutui EU:n ja muiden kansainvälisten kumppanien kanssa;

18. ilmaisee luottamuksensa siihen, että 28. marraskuuta 2010 pidettyjen ennenaikaisten parlamenttivaalien tulokset takaavat sen, että Moldovan tasavallan tarvitsemat lisäuudistukset toteutetaan ehdottomina prioriteetteina;

19. kehottaa komissiota ja neuvostoa pitämään yllä poliittista vuoropuhelua Moldovan tasavallan kanssa;

20. kehottaa Moldovan tasavallan parlamenttia osallistumaan Euronestin parlamentaariseen edustajakokoukseen edustajakokouksen perustamisasiakirjan mukaisesti;

21. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioille, unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle sekä Moldovan tasavallan hallitukselle ja parlamentille.