Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0572/2010Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0572/2010

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl padėties Moldovos Respublikoje

18.10.2010

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Monica Luisa Macovei, Ioannis Kasoulides, Traian Ungureanu, Lena Kolarska-Bobińska, Vytautas Landsbergis, Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0572/2010

Procedūra : 2010/2915(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B7-0572/2010

B7‑0572/2010

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Moldovos Respublikoje

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į bendrą ES ir Moldovos bendradarbiavimo tarybos pareiškimą, paskelbtą 2009 m. gruodžio 21 d.,

–   atsižvelgdamas į 2010 m. gegužės 12d. Komisijos paskelbtą Moldovos pažangos ataskaitą (COM(2010)207), kurioje nurodoma, kad pažanga padaryta daugelyje sričių, kurias apima EKP veiksmų planas,

–   atsižvelgdamas į vykstančias derybas dėl Moldovos Respublikos ir Europos Sąjungos asociacijos susitarimo sudarymo ir derybas dėl Europos Sąjungos ir Moldovos Respublikos vizų režimo liberalizavimo,

–   atsižvelgdamas į ES ir Moldovos Respublikos parlamentinio bendradarbiavimo komiteto 2010 m. vasario 17 d. posėdžio galutinį pareiškimą ir rekomendacijas,

–   atsižvelgdamas į tai, kad Europos Sąjunga suteikė pagalbą Moldovos Respublikai pagal Europos kaimynystės ir partnerystės priemonę (EKKP), įskaitant finansinę pagalbą Moldovos Respublikos laisviems ir sąžiningiems rinkimams remti pagal projektą „Pagalba Moldovos Respublikos rinkimų procesui“ (nuo 2009 m. vasario 26 d.),

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl žmogaus teisių Moldovos Respublikoje ir nepripažintoje nepriklausoma pasiskelbusioje Padniestrėje, ypač į 2006 m. kovo 16 d., 2006 m. spalio 26 d., 2007 m. liepos 12 d. ir 2009 m. gegužės 5 d. rezoliucijas,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Moldovos Respublikos,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi ir įgyvendinant Europos kaimynystės politiką, ir netrukus pradedamoje vykdyti Rytų partnerystės programoje pripažįstami su Europa susiję Moldovos siekiai ir tai, kad Moldova, kaip šalis, turinti tvirtus istorinius, kultūrinius ir ekonominius ryšius su ES valstybėmis narėmis, labai svarbi,

B.  kadangi Sąjunga mano, kad stabilumas ir geras valdymas yra būtinos kaimyninių šalių, įskaitant Moldovos Respubliką, ekonominio vystymosi sąlygos,

C. kadangi 2010 m. gegužės mėn. Europos kaimynystės politikos pažangos ataskaitoje Komisija palankiai įvertino Moldovos pažangą daugelyje sričių, nurodytų veiksmų plane; kadangi Sąjungos Rytų partnerystės programos politika pritaikoma kiekvienai valstybei ir pagrįsta tik šalies privalumais ir pažanga,

D. kadangi makroekonominiai rodikliai rodo, kad ekonomikos raida 2010 m. buvo teigiama, nepaisant sudėtingos tarptautinės padėties,

E.  kadangi 2010 m. rugsėjo 10 d. Moldovos Parlamentas ratifikavo Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statutą,

F.  atsižvelgdamas į Sąjungos susirūpinimą siekiant išspręsti susidariusias problemas nepripažintoje Padniestrėje,

G. kadangi derybos „5+2“ siekiant išspręsti Padniestrės klausimą, kuriose dalyvauja Moldova, Moldovos Padniestrės regionas, Rusija, Ukraina ir ESBO, o ES ir JAV yra stebėtojos, dar nedavė jokių konkrečių rezultatų,

H. atsižvelgdamas į 2010 m. rugsėjo 5 d. vykusį referendumą dėl konstitucijos reformos ir į sprendimą 2010 m. lapkričio 28 d. surengti pirmalaikius parlamento rinkimus,

I.   kadangi Parlamentas palaiko Moldovos Respublikos europinius siekius, pritaria jos pasirinktam keliui link integracijos į Europą ir atidžiai stebi pokyčius Moldovos Respublikoje bei jos santykius su Europos Sąjunga,

1.  palankiai vertina Moldovos Respublikos valdžios institucijų įsipareigojimą siekti demokratijos, įtvirtinti teisinės valstybės principus bei įgyvendinti struktūrines reformas ir sveikina jas už jų pasiekimus pirmaisiais kadencijos metais bei pažangą dėl Europos Sąjungos siekiant naudos Moldovos Respublikos piliečiams;

2.  sveikina Moldovos Respublikos vyriausybę, kuri po 2009m. liepos 29 d. parlamento rinkimų ėmėsi spręsti problemas, susijusias su trūkumais demokratijos, teisinės valstybės principų ir žmogaus teisių srityse;

3.  palankiai vertina tai, kad vyriausybinė Europos integracijos komisija patvirtino 2010–2011 m. reformų prioritetus Europos integracijos srityje;

4.  palankiai vertina 2010 m. sausio 12 d. pradėtas Europos Sąjungos ir Moldovos Respublikos derybas dėl asociacijos susitarimo ir su pasitenkinimu pažymi labai gerus rezultatus, kuriuos šiame procese Komisijai pristato Moldovos Respublika;

5.  palankiai vertina tai, kad 2010 m. birželio 15 d. Sąjunga ir Moldova pradėjo dialogą dėl vizų, kuriuo siekiama liberalizuoti vizų režimą;

6.  palankiai vertina neoficialius nuo 2009 m. birželio mėn. vykstančius „5+2“ susitikimus siekiant išspręsti Padniestrės klausimą; yra įsitikinęs, kad „5+2“ susitikimai – tai tinkama aplinka siekiant rasti ilgalaikį Padniestrės konflikto sprendimą, ir ragina šalis kuo greičiau vėl pradėti oficialias derybas minėtąja sudėtimi;

7.  tikisi, kad Moldovos valdžios institucijos vykdys reikalingas reformas ir įgyvendins savo įsipareigojimus, kad Moldovos Respublika ir toliau galėtų siekti tvarios integracijos Europoje;

8.  ragina Tarybą, kad ji kitame savo posėdyje, kuris vyks 2010 m. spalio 25 d., paprašytų Komisijos kuo greičiau pradėti rengti vizų režimo liberalizavimo planą ir po tiriamųjų derybų dėl keturių dialogo vizų klausimais skyrių pradėti su šiuo dialogu susijusį veiksmų etapą remiantis Moldovos Respublikos padaryta pažanga;

9.  tikisi, kad derybos su ES dėl laisvosios prekybos zonos, kurios sudaro asociacijos susitarimo dalį, greitai pajudės į priekį ir dar labiau sustiprins Moldovos ir Sąjungos ekonominius santykius bei paskatins tiesiogines užsienio investicijas į Moldovą; pripažįsta, kad verslo aplinkos gerinimas ir jo reglamentavimo sistemos tobulinimas – svarbiausia priemonė investicijoms pritraukti;

10. pabrėžia, kad svarbu įgyvendinti teismų reformą, nes tam turėtų būti teikiamas išskirtinis prioritetas, stiprinant kovą su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija, kaip pabrėžiama ir teismų reformos įgyvendinimo veiksmų plane; džiaugiasi, kad Moldovos vyriausybė 2009 m. spalio mėn. patvirtino teismų reformos įgyvendinimo veiksmų planą, ir ragina Moldovos valdžios institucijas nedelsiant įgyvendinti šias priemones;

11. pabrėžia, kad Moldovos Respublikos padarė pažangą kovos su korupcija srityje, kaip matyti pagal geresnį organizacijos „Transparency International“ vertinimą, ir pritaria Europos Tarybos valstybių grupės, skirtos kovai su korupcija (GRECO), nuomonei, kad Moldova padarė didelę pažangą įgyvendindama šios grupės rekomendacijas;

12. pabrėžia, kad reikia stiprinti žmonių pasitikėjimą valstybės institucijomis, ypač po šių institucijų įsikišimo per 2009 m. balandžio mėn. įvykius, ir tikisi, kad visi, atsakingi už smurtą po 2009 m. balandžio mėn. rinkimų, bus patraukti baudžiamojon atsakomybėn, kaip reikalaujama pagal Europos Parlamento 2009 m. gegužės 9 d. rezoliuciją dėl padėties Moldovoje[1];

13. pabrėžia, kad labai svarbu išspręsti Padniestrės klausimą siekiant skatinti Moldovos Respublikos ir regiono politinį stabilumą ir ekonominę gerovę; pakartoja, kad pritaria Moldovos Respublikos teritoriniam vientisumui, ir pabrėžia, kad, sprendžiant Padniestrės regiono problemą, ES turėtų imtis svarbesnio vaidmens;

14. pritaria Mesebergo iniciatyvai dėl Padniestrės konflikto sprendimo, kurią pradėjo Vokietijos Kanclerė Angela Merkel ir Rusijos Prezidentas Dmitri Medvedev, ir mano, kad užsienio reikalų ministrų lygmens forumas kartu su savo partneriais galėtų prisidėti prie tvaraus šio konflikto sprendimo;

15. atkreipia dėmesį į negausų dalyvavimą referendume dėl konstitucijos ir ragina politinius lyderius skatinti piliečius dalyvauti bet kokioje rinkiminėje veikloje; atsiriboja nuo bet kurio politiko ar politinės partijos, kurie siekia trukdyti piliečiams naudotis savo balsavimo teise;

16. atsižvelgia į einančiojo Moldovos Respublikos prezidento pareigas sprendimą surengti pirmalaikius parlamento rinkimus 2010 m. lapkričio 28 d. ir tikisi, kad bus imamasi priemonių siekiant užtikrinti, kad užsienyje gyvenantys Moldovos piliečiai galėtų veiksmingai pasinaudoti balsavimo teise; ragina atsiskyrusio Padniestrės regiono valdžios institucijas leisti Moldovos piliečiams dalyvauti rinkimuose;

17. pabrėžia, kad dabartinės valdžios institucijos įvykdė reformas, kurias Europos institucijoms ir kitiems tarptautiniams partneriams buvo įsipareigoję įvykdyti;

18. tikisi, kad pirmalaikių parlamento rinkimų, kurie įvyks 2010 m. lapkričio 28 d., rezultatai užtikrins, kad tolesnės reformos, kurių reikia Moldovos Respublikai, bus vykdomos teikiant joms išskirtinį prioritetą;

19. ragina Komisiją ir Tarybą palaikyti politinio dialogo su Moldovos Respublika lygmenį;

20. ragina Moldovos Respublikos parlamentą dalyvauti EURONEST parlamentinėje asamblėjoje, laikantis šios asamblėjos steigiamojo akto;

21. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybėms narėms, Europos Komisijos pirmininko pavaduotojai-Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Moldovos vyriausybei ir parlamentui.