Rezolūcijas priekšlikums - B7-0572/2010Rezolūcijas priekšlikums
B7-0572/2010

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par stāvokli Moldovas Republikā

18.10.2010

iesniegts, ņemot vērā Komisijas paziņojumu
saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Monica Luisa Macovei, Ioannis Kasoulides, Traian Ungureanu, Lena Kolarska-Bobińska, Vytautas Landsbergis, Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā

Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B7-0572/2010

Procedūra : 2010/2915(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B7-0572/2010

B7‑0572/2010

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Moldovas Republikā

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā ES un Moldovas Sadarbības padomes 2009. gada 21. decembra kopīgo paziņojumu,

–   ņemot vērā Komisijas 2010. gada 12. maija progresa ziņojumu par Moldovu (COM(2010)207), kurā konstatēts, ka attīstība notikusi lielākajā daļā Eiropas kaimiņattiecību politikas rīcības plānā iekļauto jomu,

–   ņemot vērā notiekošās sarunas par Moldovas Republikas un Eiropas Savienības asociācijas nolīguma noslēgšanu, kā arī sarunas par vīzu režīma atcelšanu starp Savienību un Moldovas Republiku,

–   ņemot vērā galīgo paziņojumu un ieteikumus, ko ES un Moldovas Republikas Parlamentārās sadarbības komiteja pieņēma 2010. gada 17. februāra sanāksmē,

–   ņemot vērā palīdzību, ko Eiropas Savienība sniegusi Moldovas Republikai Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta (ENPI) ietvaros, tostarp arī no 2009. gada 26. februāra sniegto palīdzību projektam „Atbalsts vēlēšanām Moldovas Republikā”, kurā tika piešķirti līdzekļi, lai atbalstītu brīvu un godīgu vēlēšanu norisi Moldovas Republikā;

–   ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par cilvēktiesībām Moldovas Republikā un neatzītajā un pašpasludinātajā Piedņestras Republikā, jo īpaši 2006. gada 16. marta un 26. oktobra, 2007. gada 12. jūlija un 2009. gada 5. maija rezolūcijas,

–   ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Moldovas Republiku,

–   ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

A. tā kā Eiropas kaimiņattiecību politikā un 2009. gada maijā uzsāktajā Austrumu partnerībā ir atzīta Moldovas Republikas tiekšanās pievienoties Eiropas Savienībai un Moldovas nozīme, kāda tai ir kā valstij, ko ar Eiropas Savienības dalībvalstīm vieno senas vēsturiskas, kultūras un ekonomikas saiknes;

B.  tā kā ES stabilitāti un labu pārvaldību uzskata par savu kaimiņvalstu, tostarp Moldovas Republikas, ekonomikas attīstības priekšnoteikumu;

C. tā kā 2010. gada maija progresa ziņojumā par Eiropas kaimiņattiecību politiku Komisija atzinīgi novērtēja Moldovas panākumus vairumā rīcības plāna jomu; tā kā Austrumu partnerībā īstenotā ES politika ir jāpielāgo katrai konkrētajai valstij, šo politiku pamatojot tikai ar attiecīgās valsts nopelniem un panākumiem;

D. tā kā makroekonomikas rādītāji apliecina ekonomikas pozitīvu attīstību 2010. gadā, pat neraugoties uz sarežģīto starptautisko stāvokli;

E.  tā kā 2010. gada 10. septembrī Moldovas parlaments ratificēja Starptautiskās Krimināltiesas Romas statūtus;

F.  tā kā ES ir nobažījusies par situācijas noregulējumu neatzītajā Piedņestras reģionā;

G. tā kā notiek „5+2” sarunas par Piedņestras statusu, kurās piedalās Moldova, Moldovas Piedņestras reģions, Krievija, Ukraina un EDSO, bet ES un ASV kā novērotājas;

H. ņemot vērā 2010. gada 5. septembra referenduma rezultātus par Konstitūcijas reformu un lēmumu 2010. gada 28. novembrī rīkot pirmstermiņa parlamenta vēlēšanas;

I.   tā kā Parlaments atbalsta Moldovas Republikas tiekšanos uz Eiropu, kā arī Eiropas integrācijas ceļu, un tas cieši seko norisēm Moldovas Republikā un tās attiecībām ar Eiropas Savienību,

1.  izsaka atzinību Moldovas Republikas iestādēm par to apliecināto uzticību demokrātijai, tiesiskumam un strukturālajām reformām, kā arī par to panākumiem pirmajā darba gadā un panākumiem saistībā ar Eiropas Savienību, ievērojot Moldovas Republikas pilsoņu intereses;

2.  atzinīgi vērtē to, ka Moldovas Republikas valdība pēc parlamenta vēlēšanām 2009. gada 29. jūlijā ķērās pie trūkumu novēršanas demokrātijas, tiesiskuma un cilvēktiesību jomā;

3.  atzinīgi vērtē 2010.–2011. gada reformu prioritātes Eiropas integrācijas jomā, kuras 2010. gada 8. oktobrī pieņēma Valdības komisija Eiropas integrācijas lietās;

4.  atzinīgi vērtē to, ka 2010. gada 12. janvārī sākušās sarunas par asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Moldovas Republiku, un ar gandarījumu konstatē, ka Komisija ziņo par labiem rezultātiem, ko Moldovas Republika guvusi šajā procesā;

5.  atzinīgi vērtē to, ka uzsākts dialogs par vīzu jautājumiem starp Eiropas Savienību un Moldovu, kura mērķis ir vīzu režīma liberalizācija no 2010. gada 15. jūnija;

6.  atzinīgi vērtē neformālās sanāksmes, kas kopš 2009. gada jūnija notika „5 +2” formātā, cenšoties atrisināt stāvokli Piedņestrā; pauž pārliecību, ka „5+2” sarunas ir piemērots veids, lai panāktu stabilu risinājumu Piedņestras konfliktam, un aicina puses pēc iespējas drīz atgriezties pie šāda formāta oficiālām sarunām;

7.  pauž cerību, ka Moldovas iestādes īstenos nepieciešamās reformas, pildīs savas saistības un neatlaidīgi turpinās Moldovas Republikas virzību uz Eiropas integrāciju;

8.  aicina Padomi prasīt Komisijai tās nākamajā sanāksmē 2010. gada 25. oktobrī ātri izstrādāt vīzu režīma atcelšanas stratēģiju, tādējādi uzsākot darbības fāzi dialogā par vīzu režīmu, pamatojoties uz Moldovas Republikas panākumiem pēc ievadsarunām par minētā dialoga četriem blokiem;

9.  pauž pārliecību, ka sarunas par brīvās tirdzniecības zonu ar ES, kas ir daļa no Asociācijas nolīguma, ātri virzīsies uz priekšu un vēl vairāk nostiprinās ekonomiskās attiecības starp Moldovu un Eiropas Savienību, kā arī sekmēs ārvalstu tiešos ieguldījumus Moldovā; atzīst uzlabojumus uzņēmējdarbības vides un uzņēmējdarbību reglamentējošo noteikumu jomā, uzskatot tos par galveno faktoru, kas piesaista ieguldījumus;

10. uzsver, ka liela nozīme ir tiesu reformas prioritārai īstenošanai, pastiprinot cīņu pret organizēto noziedzību un korupciju, kas arī norādīts tiesu reformas īstenošanas rīcības plānā; atzinīgi vērtē to, ka Moldovas Republikas valdība 2009. gada oktobrī ir apstiprinājusi tiesu reformas īstenošanas rīcības plānu, un aicina Moldovas iestādes nekavējoties īstenot praksē šos pasākumus;

11. norāda, ka Moldova ir guvusi panākumus cīņā pret korupciju, ko apliecina labāka pozīcija Transparency International izstrādātajā valstu sarakstā, un piekrīt Eiropas Padomes Valstu grupas pret korupciju (GRECO) viedoklim, ka Moldova ir guvusi ievērojamus panākumus tās ieteikumu īstenošanā;

12. uzsver nepieciešamību stiprināt iedzīvotāju uzticību valsts iestādēm, jo īpaši pēc iestāžu vardarbīgas iejaukšanās 2009. gada aprīļa notikumos, un sagaida, ka visas vardarbībā vainojamās personas tiks sauktas pie atbildības, kā prasīts Eiropas Parlamenta 2009. gada 7. maija rezolūcijā par stāvokli Moldovas Republikā (P6_TA(2009)0384);

13. uzsver, ka Piedņestras problēmas atrisināšana ir izšķirošs faktors politiskās stabilitātes un ekonomiskās labklājības veicināšanā Moldovas Republikā un reģionā; atkārtoti pauž atbalstu Moldovas Republikas teritoriālajai integritātei un norāda, ka ES ir pamatīgāk jāiesaistās Piedņestras jautājuma atrisināšanā;

14. atzinīgi vērtē Vācijas kancleres Angelas Merkeles un Krievijas prezidenta Dmitrija Medvedjeva aizsākto Mesebergas iniciatīvu Piedņestras konflikta risināšanā un uzskata, ka drošības jautājumu forums ārlietu ministru līmenī varētu sniegt ieguldījumu, lai kopā ar partneriem rastu šim konfliktam ilgtspējīgu risinājumu;

15. norāda uz zemo līdzdalību referendumā par Konstitūcijas reformu un mudina politiskos vadītājus aicināt pilsoņus piedalīties visos ar vēlēšanām saistītos pasākumos; norobežojas no visiem politiķiem vai politiskām partijām, kas aicina pilsoņus neizmantot savas balsstiesības;

16. pieņem zināšanai Moldovas Republikas prezidenta vietas izpildītāja lēmumu sarīkot pirmstermiņa parlamenta vēlēšanas 2010. gada 28. novembrī un sagaida, ka tiks veikti pasākumi, lai nodrošinātu ārzemēs dzīvojošo Moldovas pilsoņu tiesības balsot; aicina separātiskā Piedņestras reģiona varas iestādes neliegt Moldovas pilsoņiem piedalīties balsošanā;

17. uzskata, ka pašreiz darbojošās iestādes ir efektīvi īstenojušas reformas, ko tās bija apņēmušās veikt sadarbībā ar ES iestādēm un citiem starptautiskiem partneriem;

18. pauž pārliecību, ka pirmstermiņa parlamenta vēlēšanas 2010. gada 28. novembrī nodrošinās Moldovas Republikai nepieciešamo reformu turpināšanu, uzskatot tās par prioritāti;

19. aicina Komisiju un Padomi turpināt politisko dialogu ar Moldovas Republiku līdzšinējā līmenī;

20. aicina Moldovas Republikas parlamentu piedalīties Euronest parlamentārajā asamblejā atbilstoši šīs asamblejas dibināšanas aktam;

21. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, dalībvalstīm un ES augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, kā arī Moldovas Republikas valdībai un parlamentam.