Projekt rezolucji - B7-0572/2010Projekt rezolucji
B7-0572/2010

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie sytuacji w Republice Mołdowy

18.10.2010

zamykającej debatę nad oświadczeniem Komisji
zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Monica Luisa Macovei, Ioannis Kasoulides, Traian Ungureanu, Lena Kolarska-Bobińska, Vytautas Landsbergis, Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE

Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B7-0572/2010

Procedura : 2010/2915(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B7-0572/2010

B7‑0572/2010

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Republice Mołdowy

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wspólne oświadczenie Rady Współpracy UE-Mołdowa przyjęte dnia 21 grudnia 2009 r.,

–   uwzględniając odnoszący się do Mołdawii komunikat Komisji z dnia 12 maja 2010 r. pt. Podsumowanie europejskiej polityki sąsiedztwa (COM(2010) 207), w którym opisano postępy w większości dziedzin objętych planem działań w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa,

–   uwzględniając prowadzone obecnie negocjacje w sprawie zawarcia układu o stowarzyszeniu pomiędzy Republiką Mołdowy a Unią Europejską, jak również negocjacje w sprawie liberalizacji systemu wizowego pomiędzy Unią Europejską a Republiką Mołdowy,

–   uwzględniając oświadczenie końcowe oraz zalecenia z posiedzenia Parlamentarnej Komisji Współpracy UE-Republika Mołdowy, które odbyło się dnia 17 lutego 2010 r.,

–   uwzględniając pomoc udzieloną Republice Mołdowy przez Unię Europejską w ramach europejskiego instrumentu sąsiedztwa i partnerstwa (ENPI) obejmującą projekt z dnia 26 lutego 2009 r. na rzecz wspierania wyborów w Republice Mołdowy, który zapewnił pomoc finansową na rzecz wolnych i uczciwych wyborów w tym kraju,

–   uwzględniając wcześniejsze rezolucje na temat praw człowieka w Republice Mołdowy oraz w nieuznawanym i samozwańczym Naddniestrzu, w szczególności rezolucje z dnia 16 marca 2006 r., z dnia 26 października 2006 r., z dnia 12 lipca 2007 r. oraz z dnia 5 maja 2009 r.,

–   uwzględniając swoje rezolucje w sprawie Mołdawii,

–   uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że europejska polityka sąsiedztwa oraz istniejące od maja 2009 r. partnerstwo wschodnie uznały europejskie aspiracje Mołdawii oraz jej znaczenie jako państwa silnie związanego historycznie, kulturowo i gospodarczo z państwami członkowskimi Unii Europejskiej,

B.  mając na uwadze, że Unia Europejska uważa stabilność i dobre rządy za podstawę rozwoju gospodarczego w krajach ościennych, w tym w Republice Mołdowy,

C. mając na uwadze, że w swym sporządzonym w maju 2010 r. sprawozdaniu okresowym w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa, Komisja z zadowoleniem przyjęła postępy Mołdawii w większości dziedzin objętych planem działania; mając na uwadze, że polityka Unii w ramach partnerstwa wschodniego winna być dostosowana do każdego państwa i opierać się na jego zasługach i postępach,

D. mając na uwadze, że mimo trudnej sytuacji na świecie, wskaźniki makroekonomiczne wskazują na pozytywne przemiany gospodarcze w 2010 r.,

E.  mając na uwadze, że 10 września 2010 r. mołdawski parlament ratyfikował Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego,

F.  mając na uwadze starania Unii na rzecz rozwiązania sytuacji nieuznawanego, samozwańczego regionu naddniestrzańskiego,

G. mając na uwadze negocjacje dotyczące rozwiązania sytuacji Naddniestrza w ramach tak zwanego układu 5+2, w którym uczestniczą Mołdawia, mołdawskie Naddniestrze, Rosja, Ukraina i OBWE oraz UE i Stany Zjednoczone;

H. mając na uwadze wyniki referendum w sprawie reformy konstytucyjnej, które odbyło się dnia 5 września 2010 r., oraz decyzję dotyczącą organizacji przedterminowych wyborów parlamentarnych w dniu 28 listopada 2010 r.,

I.   mając na uwadze, że Parlament Europejski wspiera aspiracje europejskie Republiki Mołdowy, jak również wysiłki na rzecz integracji europejskiej i uważnie śledzi rozwój sytuacji w tym kraju, jak również jego stosunki z Unią Europejską,

1.  gratuluje władzom Republiki Mołdowy zaangażowania w demokrację, praworządność i reformy strukturalne, jak również ich osiągnięć w pierwszym roku sprawowania rządów i postępów w odniesieniu do Unii Europejskiej, korzystnych dla obywateli Republiki Mołdowy;

2.  gratuluje rządowy Republiki Mołdowy ukonstytuowanemu w następstwie wyborów parlamentarnych w dniu 29 lipca 2009 r., który zajął się niedociągnięciami w zakresie demokracji, praworządności i praw człowieka;

3.  z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie w dniu 8 października 2010 r. przez krajową komisję ds. integracji europejskiej priorytetów reform na lata 2010-2011 w procesie integracji europejskiej;

4.  z zadowoleniem przyjmuje rozpoczęcie w dniu 12 stycznia 2010 r. negocjacji pomiędzy Unią Europejską a Republiką Mołdowy dotyczących układu o stowarzyszeniu oraz zauważa z zadowoleniem bardzo dobre wyniki tego procesu przekazywane przez Mołdawię Komisji Europejskiej;

5.  z zadowoleniem przyjmuje rozpoczęcie w dniu 15 czerwca 2010 r. dialogu wizowego pomiędzy Unią Europejską a Mołdawią, który ma doprowadzić do liberalizacji procedur wizowych;

6.  z zadowoleniem przyjmuje nieformalne spotkania, które odbyły się w ramach układu 5+2, i dotyczyły podejmowanych od czerwca 2009 r. wysiłków na rzecz porozumienia w sprawie Naddniestrza; wyraża przekonanie, że układ 5+2 jest odpowiednim forum pozwalającym na wypracowanie trwałego rozwiązania konfliktu naddniestrzańskiego i wzywa strony do jak najszybszego wznowienia formalnych negocjacji w ramach tego układu;

7.  oczekuje, że rząd mołdawski będzie nadal podążać drogą koniecznych reform i wypełniał swe zobowiązania na rzecz utrzymania Republiki Mołdawii na drodze do stopniowej integracji europejskiej;

8.  wzywa Radę, by zwróciła się do Komisji o szybkie przedstawienie na najbliższym posiedzeniu dnia 25 października 2010 r. wytycznych w zakresie liberalizacji procedur wizowych, pozwalającego tym samym na przejście do pełnego dialogu wizowego prowadzonego w oparciu o postępy Republiki Mołdowy w następstwie szczegółowych rozmów w sprawie czterech rozdziałów dialogu wizowego;

9.  wyraża przekonanie, że negocjacje w sprawie umowy o wolnym handlu z UE, stanowiące część układu o stowarzyszeniu, będą szybko postępować i umacniać więzy gospodarcze Mołdawii z Unią Europejską, jak również stymulować bezpośrednie inwestycje zagraniczne w tym kraju; uznaje poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej i przepisów dotyczących działalności przedsiębiorstw za kluczowy sposób przyciągania inwestorów;

10. podkreśla, znaczenie wdrożenia reformy sądownictwa w trybie priorytetowym oraz intensyfikacji walki z przestępczością zorganizowaną i korupcją, co podkreślono także w planie działania na rzecz przeprowadzania reformy sądownictwa; z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie przez rząd mołdawski w październiku 2009 r. planu działania na rzecz przeprowadzenia reformy sądownictwa i zachęca władze tego kraju do natychmiastowego zastosowania tych działań w praktyce;

11. zauważa postępy Republiki Mołdowy na rzecz walki z korupcją, na co wskazuje również wyższa pozycja tego kraju w rankingach Transparency International, i podziela opinię Grupy Państw Przeciw Korupcji (GRECO) Rady Europy, że Mołdawia dokonała znacznych postępów we wdrażaniu jej zaleceń;

12. podkreśla potrzebę zwiększenia zaufania społeczeństwa do instytucji krajowych, szczególnie po tym jak instytucje te dopuściły się przemocy, interweniując podczas wydarzeń w kwietniu 2009 r., i oczekuje, że wszystkie osoby uznane za odpowiedzialne za przemoc po wyborach w kwietniu 2009 r. zostaną postawione przed wymiarem sprawiedliwości zgodnie z żądaniami postawionymi przez Parlament Europejski w rezolucji z dnia 9 maja 2009 r. w sprawie sytuacji w Republice Mołdowy[1];

13. podkreśla, że rozwiązanie kwestii Naddniestrza stanowi kluczowy czynnik sprzyjający politycznej stabilizacji i dobrobytowi gospodarczemu Republiki Mołdowy oraz całego regionu; ponownie potwierdza poparcie dla integralności terytorialnej Republiki Mołdowy oraz zwraca uwagę, że rozwiązanie kwestii naddniestrzańskiej wymagać będzie silniej zaznaczonej roli UE;

14. z zadowoleniem przyjmuje zaproponowaną przez kanclerz Niemiec Angelę Merkel i prezydenta Rosji Dmitrija Miedwiediewa inicjatywę z Meseberga w sprawie rozwiązania konfliktu naddniestrzańskiego i wyraża przekonanie że forum bezpieczeństwa na szczeblu ministrów spraw zagranicznych przy współpracy z partnerami może przyczynić się do wypracowania trwałego rozwiązania konfliktu;

15. zwraca uwagę na niską frekwencję podczas referendum w sprawie reformy konstytucyjnej i wzywa przywódców politycznych, by zachęcali obywateli do udziału w wyborach; dystansuje się od polityków i partii politycznych, których celem jest zniechęcanie obywateli do korzystania z prawa do głosowania;

16. zauważa decyzję pełniącego obowiązki prezydenta Republiki Mołdowy w sprawie organizacji przedterminowych wyborów parlamentarnych w dniu 28 listopada 2010 r. i oczekuje, że podjęte zostaną działania pozwalające zagwarantować obywatelom Mołdawii mieszkającym za granicą skuteczne korzystanie z prawa udziału w wyborach; wzywa władze separatystycznego regionu naddniestrzańskiego, by nie utrudniały obywatelom Mołdawii udziału w wyborach;

17. wyraża opinię, że obecne władze przyczyniły się do reform i zaangażowały się wobec instytucji europejskich i innych partnerów międzynarodowych;

18. wyraża przekonanie, że wyniki przedterminowych wyborów parlamentarnych, które odbędą się dnia 28 listopada 2010 r., zagwarantują kontynuację potrzebnych reform w Republice Mołdowy w trybie priorytetowym;

19. wzywa Komisję i Radę, by niemniej intensywnie kontynuowały dialog polityczny z Republiką Mołdowy;

20. wzywa parlament Republiki Mołdowy do udziału w Zgromadzeniu Parlamentarnym Euronest, zgodnie z jego aktem założycielskim;

21. zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, państwom członkowskim oraz wiceprzewodniczącej Komisji/Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, jak również rządowi i parlamentowi Republiki Mołdowy.