Propunere de rezoluţie - B7-0572/2010Propunere de rezoluţie
B7-0572/2010

PROPUNERE DE REZOLUŢIE referitoare la situația din Republica Moldova

18.10.2010

depusă pe baza unei declarații a Comisiei
în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Monica Luisa Macovei, Ioannis Kasoulides, Traian Ungureanu, Lena Kolarska-Bobińska, Vytautas Landsbergis, Cristian Dan Preda în numele Grupului PPE

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0572/2010

Procedură : 2010/2915(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B7-0572/2010

B7‑0572/2010

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Republica Moldova

Parlamentul European,

–   - având în vedere Declarația comună a Consiliului de cooperare UE - Moldova din 21 decembrie 2009,

–   având în vedere Raportul Comisiei privind progresele Republicii Moldova din 12 mai 2010 (COM(2010)0207), în care se constată că au fost realizate progrese în majoritatea sectoarelor din cadrul Planului de acțiune PEV,

–   având în vedere negocierile în curs pentru încheierea Acordului de asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, precum și negocierile pentru liberalizarea vizelor dintre Uniune și Republica Moldova,

–   - având în vedere Declarația finală și recomandările reuniunii Comisiei parlamentare de cooperare UE- Republica Moldova din 17 februarie 2010,

–   având în vedere ajutorul oferit de Uniunea Europeană Republicii Moldova în cadrul Instrumentului European de Vecinătate și Parteneriat (IEVP), inclusiv ajutorul pentru proiectul intitulat „Sprijin electoral pentru Republica Moldova” din 26 februarie 2009, care a oferit asistență financiară pentru desfășurarea de alegeri libere și corecte în Republica Moldova,

–   având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la drepturile omului în Republica Moldova și în auto-proclamata și nerecunoscuta republică Transnistria, în special rezoluțiile din 16 martie 2006, 26 octombrie 2006, 12 iulie 2007 și 5 mai 2009,

–   având în vedere rezoluțiile sale anterioare privind Republica Moldova,

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură,

A. întrucât politica europeană de vecinătate și parteneriatul estic, lansat mai 2009, recunosc aspirațiile europene ale Moldovei și importanța sa ca țară cu profunde legături istorice, culturale și economice cu statele membre ale Uniunii Europene;

B.  întrucât Uniunea consideră că stabilitatea și buna guvernare constituie premizele dezvoltării economice în țările vecine, inclusiv în Republica Moldova;

C. întrucât, în Raportul său din mai 2010 privind progresele înregistrate în cadrul politicii europene de vecinătate, Comisia a salutat realizările Moldovei din majoritatea domeniilor acoperite de Planul de acțiune; întrucât politica Uniunii în cadrul Parteneriatului estic trebuie adaptată la fiecare stat și bazată pe merite și progresele realizate exclusiv de statul respectiv;

D. întrucât indicatorii macroeconomici indică o dezvoltare pozitivă a economiei în 2010, în ciuda provocărilor generate de situația internațională;

E.  întrucât, la 10 septembrie 2010, Parlamentul Republicii Moldova a ratificat Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale,

F.  întrucât Uniunea este preocupată de soluționarea situației din regiunea Transnistria, care este nerecunoscută;

G. luând în considerare negocierile cu privire la încetarea conflictului din Transnistria în așa-numita „configurație 5+2”, la care participă Moldova, regiunea Transnistria din Moldova, Rusia, Ucraina și OSCE, alături de UE și SUA;

H. având în vedere rezultatele referendumului privind reforma constituției din 5 septembrie 2010 și hotărârea de a organiza alegeri parlamentare anticipate la 28 noiembrie 2010;

I.   întrucât Parlamentul sprijină aspirațiile europene ale Republicii Moldova și drumul său către integrarea europeană, urmărind îndeaproape evoluțiile din Republica Moldova și relațiile sale cu Uniunea Europeană,

1.  felicită autoritățile Republicii Moldova pentru angajamentul lor în direcția democrației, statului de drept și a reformelor structurale, precum și pentru realizările din primii ani ai mandatului și progresele în relațiile cu Uniunea Europeană, benefice pentru cetățenii acestei țări;

2.  felicită guvernul Republicii Moldova pentru faptul că, după alegerile parlamentare din 29 iulie 2009, a abordat deficiențele existente în privința democrației, statului de drept și drepturilor omului;

3.  salută adoptarea, la 8 octombrie 2010, a reformelor prioritare 2010 - 2011 din domeniul integrării europene de către Comisia guvernamentală pentru integrare europeană;

4.  salută începerea negocierilor Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova la 12 ianuarie 2010 și ia act cu satisfacție de rezultatele foarte bune ale Republicii Moldova în acest proces, constatate de Comisia Europeană;

5.  salută lansarea dialogului privind vizele dintre Uniune și Moldova, care urmărește liberalizarea acestora la 15 iunie 2010;

6.  salută întrunirile neoficiale care au avut loc în configurația „5+2” începând din iunie 2009, în legătură cu eforturile de soluționare a chestiunii transnistrene; își exprimă convingerea că formatul 5+2 reprezintă mediul adecvat pentru găsirea unei soluții stabile la conflictul transnistrean și solicită părților să reia cât mai curând negocierile formale în această configurație;

7.  speră ca autoritățile moldovene să continue reformele care se impun și să-și îndeplinească angajamentele de a menține constant Republica Moldova pe calea integrării europene;

8.  solicită Consiliului să invite Comisia să înceapă elaborarea, în scurt timp, a unei foi de parcurs pentru liberalizarea vizelor, la următoare sa reuniune din 25 octombrie 2010, pentru a intra astfel efectiv în faza operațională a dialogului asupra vizelor, pe baza progreselor realizate de Republica Moldova în urma discuțiilor prospective privind cele patru componente ale dialogului pe tema vizelor;

9.  își exprimă încrederea că negocierile cu privire la zona de liber schimb cu UE, ca parte a acordului de asociere, vor impulsiona puternic și vor consolida și mai mult relațiile economice dintre Moldova și Uniune și vor stimula investițiile străine directe în Moldova; recunoaște îmbunătățirea mediului de afaceri și a cadrului normativ al activităților antreprenoriale ca măsuri cheie pentru atragerea investițiilor;

10. subliniază importanța realizării reformei sistemului judiciar, care reprezintă o prioritate absolută, și a intensificării luptei împotriva crimei organizate și a corupției, importanță subliniată și în planul de acțiune pentru implementarea reformei judiciare; salută aprobarea, în octombrie 2009, a planului de acțiune pentru implementarea reformei judiciare de către guvernul moldovean și încurajează autoritățile Moldovei să pună imediat în practică aceste măsuri;

11. ia act de progresele Republicii Moldova în lupta împotriva corupției, reflectată în îmbunătățirea poziției în clasamentul Transparency International și împărtășește observațiile Grupului de state împotriva corupției al Consiliului Europei (GRECO), conform cărora Moldova a făcut progrese semnificative în transpunerea în practică a recomandărilor sale;

12. subliniază necesitatea creșterii încrederii populației în instituțiile statului, în special în urma intervenției violente a acestora din urmă în evenimentele din aprilie 2009 și speră că toți cei dovediți răspunzători pentru violențele din timpul alegerilor din aprilie 2009 să fie aduși în fața justiției, așa cum s-a solicitat în rezoluția Parlamentului European din 9 mai 2009 privind situația din Republica Moldova[1];

13. subliniază că soluționarea problemei Transnistriei constituie un element esențial pentru promovarea stabilității politice și a prosperității economice în Republica Moldova și în regiune; își reafirmă sprijinul pentru integritatea teritorială a Republicii Moldova și subliniază că este necesar ca UE să aibă un rol mai puternic în găsirea unei soluții la problema reprezentată de Transnistria;

14. salută inițiativa de la Meseberg privind soluționarea conflictului din Transnistria, la originea căreia se află Cancelarul german Angela Merkel și Președintele rus Dimitri Medvedev și consideră că un forum al securității la nivel de miniștri de externe ar putea contribui, cu colaborarea partenerilor, la găsirea unei soluții viabile pentru încheierea acestui conflict;

15. ia act de participarea scăzută la referendumul privind reforma Constituției și solicită insistent liderilor politice să încurajeze cetățenii să participe la activitățile electorale; își exprimă dezacordul față de orice politician sau partid politic care urmărește să descurajeze cetățenilor să-și exercite dreptul la vot;

16. ia act de decizia președintelui în exercițiu al Republicii Moldova de a organiza alegeri parlamentare anticipate la 28 noiembrie 2010 și se așteaptă să se ia măsuri pentru a garanta posibilitatea exercitării dreptului de vot al cetățenilor Republicii Moldova care trăiesc în afara țării; cere autorităților din regiunea separatistă Transnistria să nu împiedice participarea cetățenilor moldoveni la procesul electoral;

17. conchide că autoritățile și-au îndeplinit angajamentele referitoare la reforme luate față de instituțiile europene și față de alți parteneri internaționali;

18. este încrezător că rezultatele alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 vor asigura, ca prioritate absolută, continuarea de către Republica Moldova a reformelor încă necesare;

19. solicită Comisiei și Consiliului să mențină nivelul dialogului politic cu Republica Moldova;

20. invită parlamentul Republicii Moldova să participe la Adunarea Parlamentară Euronest, în conformitate cu actul constitutiv al acestei Adunări;

21. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, statelor membre, Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, precum și Guvernului și Parlamentului Republicii Moldova.