Förslag till resolution - B7-0572/2010Förslag till resolution
B7-0572/2010

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om genomförda reformer och utvecklingen i Republiken Moldavien

18.10.2010

till följd av ett uttalande av kommissionen
i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez‑Neyra, Monica Luisa Macovei, Ioannis Kasoulides, Traian Ungureanu, Lena Kolarska‑Bobińska, Vytautas Landsbergis, Cristian Dan Preda för PPE-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0572/2010

Förfarande : 2010/2915(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B7-0572/2010

B7‑0572/2010

Europaparlamentets resolution om om genomförda reformer och utvecklingen i Republiken Moldavien

 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 

–   med beaktande av det gemensamma uttalandet från samarbetsrådet EU–Moldavien av den 21 december 2009,

 

–   med beaktande av kommissionens framstegsrapport om Republiken Moldavien av den 12 maj 2010 (KOM(2010)0207), som konstaterade att framsteg gjorts på de flesta av de områden som omfattas av handlingsplanen för den europeiska grannskapspoltiken,

 

–   med beaktande av de pågående förhandlingarna om ingående av ett associeringsavtal mellan Republiken Moldavien och Europeiska unionen samt förhandlingarna om liberalisering av viseringssystemet mellan unionen och Republiken Moldavien,

 

–   med beaktande av det slutliga uttalandet och rekommendationerna från det möte som hölls av den parlamentariska samarbetskommittén EU–Moldavien den 17 februari 2010,

 

–   med beaktande av det bistånd som Europeiska unionen gett Republiken Moldavien inom ramen för det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet (ENPI), bland annat till projektet ”Hjälp till Republiken Moldavien med att genomföra val” av den 26 februari 2009, där det gavs ekonomiskt stöd till fria och rättvisa val i Republiken Moldavien,

 

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om de mänskliga rättigheterna i Republiken Moldavien och i den icke erkända och självutnämnda republiken Transnistrien, i synnerhet resolutionerna av den 16 mars 2006, av den 26 oktober 2006, av den 12 juli 2007 och av den 5 maj 2009,

 

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om Republiken Moldavien,

 

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

 

A. I den europeiska grannskapspolitiken och i programmet för ett östligt partnerskap, som inleddes i maj 2009, erkänns Republiken Moldaviens strävanden efter EU‑medlemskap och Moldaviens betydelse som ett land med djupt rotade historiska, kulturella och ekonomiska band till EU:s medlemsstater.

 

B.  Unionen betraktar stabilitet och goda styrelseformer som förutsättningar för ekonomisk utveckling i sina grannländer, däribland Republiken Moldavien.

 

C. I sin framstegsrapport om den europeiska grannskapspolitiken från maj 2010 välkomnade kommissionen Moldaviens framsteg inom de flesta områden i handlingsplanen. Unionens politik inom det östliga partnerskapet ska skräddarsys för varje stat och grundas endast på statens förtjänster och framsteg.

 

D. De makroekonomiska indikatorerna visar på en positiv ekonomisk utveckling under 2010, trots den kärva situationen internationellt.

 

E.  Den 10 september 2010 ratificerade Moldaviens parlament Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen.

 

F.  Unionen är angelägen om att lösa situationen i den icke erkända regionen Transnistrien.

 

G. Det pågår förhandlingar om en lösning i Transnistrien inom det så kallade 5+2‑formatet med deltagande av Moldavien, den moldaviska regionen Transnistrien, Ryssland, Ukraina och OSSE, med EU och Förenta staterna.

 

H. Hänsyn bör tas till resultatet av den folkomröstning som hölls den 5 september 2010 om en ändring av landets konstitution och beslutet att hålla parlamentsnyval den 28 november 2010.

 

I.   Republiken Moldaviens europeiska strävan och dess insatser för europeisk integration stöds av Europaparlamentet, som noggrant följer landets utveckling och förbindelser med EU.

 

1.  Europaparlamentet gratulerar myndigheterna i Republiken Moldavien till att de slutit upp kring demokrati, rättsstatsprincipen och strukturreformer, till deras insatser under det första året i tjänst och till framstegen i förhållande till EU, vilket gynnat medborgarna i Republiken Moldavien.

 

2.  Europaparlamentet gratulerar regeringen i Republiken Moldavien som efter parlamentsvalet den 29 juli 2009 tog itu med brister på områdena demokrati, rättsstatsprincipen och mänskliga rättigheter.

 

3.  Europaparlamentet gläder sig åt att reformprioriteringarna på det europeiska integrationsområdet för perioden 2010–2011 antogs av den statliga kommissionen för EU-integrationen den 8 oktober 2010.

 

4.  Europaparlamentet välkomnar de förhandlingar om ett associeringsavtal som EU och Republiken Moldavien inledde den 12 januari 2010, och noterar med tillfredsställelse de mycket positiva resultat i denna process som kommissionen får rapporter om från Republiken Moldavien.

 

5.  Europaparlamentet välkomnar dialogen om visering mellan EU och Republiken Moldavien, som inleddes den 15 juni 2010 och syftar till att liberalisera viseringsbestämmelserna.

 

6.  Europaparlamentet välkomnar de informella möten som hållits sedan juni 2009 inom det så kallade 5+2-formatet om insatserna för en lösning av frågan om Transnistrien. Parlamentet anser att 5+2-formatet utgör en lämplig miljö för att nå en stabil lösning på Transnistrienkonflikten och uppmanar parterna att snarast möjligt återvända till formella förhandlingar inom detta format.

 

7.  Europaparlamentet förväntar sig att de moldaviska myndigheterna fullföljer de reformer som behövs och fullgör sitt åtagande att fortsätta att driva på Republiken Moldaviens europeiska integration.

 

8.  Europaparlamentet uppmanar rådet att be kommissionen att snabbt påbörja utarbetandet av färdplanen för viseringsliberalisering vid sitt kommande möte den 25 oktober 2010, så att dialogen om visering kan inträda i en fullt operativ fas på grundval av Republiken Moldaviens framsteg efter förberedande omgångar med samtal om de fyra blocken i dialogen om viseringar.

 

9.  Europaparlamentet uttrycker sin tillförsikt om att förhandlingarna om frihandelsområdet med EU, som är en del av associeringsavtalet, kommer att framskrida snabbt och ytterligare stärka de ekonomiska förbindelserna mellan Moldavien och unionen samt stimulera till utländska direkta investeringar i Moldavien. Parlamentet erkänner att förbättringarna i handelsmiljön och regelverken för entreprenörsverksamheten är nyckelåtgärder när det gäller att dra till sig investeringar.

 

10.  Europaparlamentet understryker betydelsen av att genomföra reformen av rättsväsendet som en ytterst viktig prioritering och förstärka kampen mot organiserad brottslighet och korruption, vilket även framhålls i handlingsplanen för genomförande av reformen av rättsväsendet. Parlamentet välkomnar att Moldaviens regering i oktober 2009 godkände handlingsplanen för genomförande av reformen av rättsväsendet och uppmuntrar de moldaviska myndigheterna att omgående omsätta dessa åtgärder i praktiken.

 

11.  Europaparlamentet noterar Republiken Moldaviens framsteg i kampen mot korruption, som framgår av förbättringen i rankningen från Transparency International, och delar uppfattningen inom Europarådets grupp av stater mot korruption (Greco) att Moldavien gjort avsevärda framsteg när det gäller att genomföra dess rekommendationer.

 

12.  Europaparlamentet understryker behovet av att stärka människornas förtroende för de statliga institutionerna, särskilt efter institutionernas våldsamma ingripande under händelserna i april 2009, och förväntar sig att samtliga personer som anses ansvariga för våldet efter valet i april 2009 kommer att lagföras, vilket krävdes i Europaparlamentets resolution av den 9 maj 2009 om situationen i Republiken Moldavien[1].

 

13.  Europaparlamentet betonar att det är av central betydelse att Transnistrienkonflikten klaras upp för att politisk stabilitet och ekonomiskt välstånd ska kunna främjas i Republiken Moldavien och i regionen. Parlamentet upprepar sitt stöd för Republiken Moldaviens territoriella integritet och påpekar att unionen måste inta en mer framträdande roll i arbetet med att finna en lösning på den transnistriska frågan.

 

14.  Europaparlamentet välkomnar Meseberg-initiativet för en lösning på Transnistrienkonflikten, som Tysklands förbundskansler Angela Merkel och Rysslands president Dmitrij Medvedev tagit initiativ till. Ett säkerhetsforum på utrikesministernivå skulle i samarbete med partnerna kunna bidra till en hållbar lösning på konflikten.

 

15.  Europaparlamentet noterar det låga valdeltagandet vid folkomröstningen om en grundlagsreform och uppmanar de politiska ledarna att uppmuntra medborgarna att delta i all verksamhet i samband med val. Parlamentet tar avstånd från politiker och politiska partier som strävar efter att avskräcka medborgarna från att utöva sin rösträtt.

 

16.  Europaparlamentet noterar Republiken Moldaviens tjänstgörande presidents beslut att utlysa parlamentsnyval den 28 november 2010 och förväntar sig att åtgärder vidtas för att se till att moldaviska medborgare bosatta utanför landet kan utöva sin rösträtt. Parlamentet uppmanar myndigheterna i utbrytarregionen Transnistrien att inte hindra moldaviska medborgare från att delta i valförfarandet.

 

17.  Europaparlamentet drar slutsatsen att de nuvarande myndigheterna har levererat resultat i fråga om de reformer som utlovats gentemot institutionerna i Europa och andra internationella partner.

 

18.  Europaparlamentet litar på att resultatet av parlamentsnyvalet den 28 november 2010 kommer att garantera att de ytterligare reformer som Republiken Moldavien behöver fortsätter med högsta prioritet.

 

19.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att upprätthålla nivån på den politiska dialogen med Republiken Moldavien.

 

20.  Europaparlamentet uppmanar Republiken Moldaviens parlament att delta i den parlamentariska församlingen Euronest, i enlighet med församlingens konstituerande akt.

 

21.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaterna och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik samt Moldaviens regering och parlament.