Πρόταση ψηφίσματος - B7-0608/2010Πρόταση ψηφίσματος
B7-0608/2010

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την επικείμενη σύνοδο κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ και το Διατλαντικό Οικονομικό Συμβούλιο

3.11.2010

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco José Millán Mon, Arnaud Danjean, Elena Băsescu, Karl-Heinz Florenz εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Sarah Ludford, Sharon Bowles, Olle Schmidt, Marietje Schaake εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Charles Tannock εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0608/2010

Διαδικασία : 2010/2898(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0608/2010
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0608/2010
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0608/2010

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την επικείμενη σύνοδο κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ και το Διατλαντικό Οικονομικό Συμβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Μαρτίου 2009 για την κατάσταση των διατλαντικών σχέσεων μετά τις εκλογές στις ΗΠΑ[1],

–   έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του για το Διατλαντικό Οικονομικό Συμβούλιο και το ψήφισμά του της 22ας Οκτωβρίου 2009 για την επικείμενη σύνοδο κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ και τη συνεδρίαση του Διατλαντικού Οικονομικού Συμβουλίου[2],

–   έχοντας υπόψη την έκβαση της συνόδου κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ που πραγματοποιήθηκε στην Ουάσιγκτον στις 3 Νοεμβρίου 2009,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση προόδου που ενέκρινε η τέταρτη σύνοδος του Διατλαντικού Οικονομικού Συμβουλίου στις 27 Οκτωβρίου 2009, την κοινή δήλωση που ενέκρινε ο Διατλαντικός Διάλογος των Νομοθετών (TLD) και τις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν στη Νέα Υόρκη στις 4-9 Δεκεμβρίου 2009 και στη Μαδρίτη στις 4-6 Ιουνίου 2010,

–   έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση ΕΕ-ΗΠΑ της 28ης Οκτωβρίου 2009 για την ‘ενίσχυση της διατλαντικής συνεργασίας στον τομέα της δικαιοσύνης, της ελευθερίας και της ασφάλειας’,

–   έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση ΕΕ-ΗΠΑ για την αντιτρομοκρατική πολιτική της 3ης Ιουνίου 2010,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα των διασκέψεων κορυφής του G-20 στο Τορόντο στις 26 και 27 Ιουνίου 2010 και στη Σεούλ από τις 21 έως τις 23 Οκτωβρίου 2010,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διατλαντική σχέση είναι μοναδική και ευρεία, καλύπτοντας την αμοιβαία δέσμευση υπέρ της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την πρόληψη της διάδοσης των όπλων μαζικής καταστροφής· λαμβάνοντας υπόψη τα κοινά συμφέροντα και αξίες της ΕΕ και των ΗΠΑ, την ανάγκη διαλόγου μεταξύ τους και την προθυμία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ακούει τις απόψεις του Προέδρου και του Κογκρέσου των ΗΠΑ,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο για την αντιμετώπιση παγκόσμιων ζητημάτων και νέων προκλήσεων,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ συνεργάζονται ανά την υφήλιο για να προωθήσουν μια κοινή ατζέντα με βάση την κοινή ιστορία, πολιτισμό, συμφέροντα και αξίες, και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ πρέπει να διαδραματίσουν ζωτικό ρόλο για τη διασφάλιση του ότι τα παγκόσμια ζητήματα και οι νέες προκλήσεις θα αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και των υφισταμένων πολυμερών θεσμών, ιδίως δε του ΟΗΕ, του ΟΑΣΕ και του NATO,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από κοινού οι δύο διαντλαντικοί εταίροι εκπροσωπούν το ήμισυ της παγκόσμιας οικονομίας, με την αξίας 4,28 τρις δολαρίων εταιρική σχέση τους να είναι η μεγαλύτερη, πιο ολοκληρωμένη και πιο μακρόχρονη οικονομική σχέση στον κόσμο και βασική κινητήρια δύναμη για παγκόσμια οικονομική ευημερία, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισχύς της διατλαντικής σχέσης και η υπέρ αυτής δέσμευση είναι ακόμη πιο σημαντικά δεδομένης της σημερινής παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δύο εταίροι έχουν δεσμευτεί να συνεργάζονται με στόχο την προαγωγή της ανάπτυξης και της απασχόλησης στα πλαίσια των οικονομιών τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξακολουθεί να υποστηρίζει την ολοκλήρωση μιας χωρίς εμπόδια διατλαντικής αγοράς μέχρι το 2015, η επίτευξη της οποίας – εκ παραλλήλου προς την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς της ίδιας της ΕΕ – θα αποτελέσει βασικό στοιχείο για τη νέα ώθηση της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης και ανάκαμψης,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες είναι οι λιγότερο υπεύθυνες για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής που καταλογίζεται στην ανθρώπινη δραστηριότητα, αλλά υφίστανται τις σοβαρότερες επιπτώσεις και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρνητικές εξωγενείς επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής διακυβεύουν τη διεθνή επένδυση προς μείωση της φτώχειας, διακυβεύοντας έτσι την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας· έχοντας επίσης υπόψη την ανάγκη συνεχούς διαλόγου σχετικά με την πρωτοβουλία για μια διατλαντική εταιρική σχέση με στόχο την ανάπτυξη,

Σύνοδος κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ

1.  τονίζει και πάλι πόσο σημαντικό είναι να εντείνουν η ΕΕ και οι ΗΠΑ το στρατηγικό τους διάλογο, τη συνεργασία και το συντονισμό κατά την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων και περιφερειακών διενέξεων·

2.  καλεί τους δύο εταίρους να προωθήσουν το σεβασμό της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανά την υφήλιο ως βασικό στοιχείο της πολιτικής τους· επισημαίνει την ανάγκη έντονου συντονισμού στα πλαίσια της προληπτικής διπλωματίας και σε περιπτώσεις κρίσεων·

3.  κρίνει απαραίτητο να αναλάβουν οι δύο εταίροι κατά τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ ηγετικό ρόλο όσον αφορά την υλοποίηση των δεσμεύσεων του G-20·

4.  τονίζει τη σημασία της συνεργασίας ΕΕ-ΗΠΑ για τη συμφωνία όσον αφορά παραδόσιμα αποτελέσματα, ούτως ώστε να επιτευχθεί επί τέλους διεθνής συμφωνία στη διάσκεψη των ΗΕ για την αλλαγή του κλίματος (COP-16) στο Κανκούν, βάσει επιστημονικών στοιχείων και προβλέποντας επαρκή διεθνή συνδρομή για τη χρηματοδότηση του μετριασμού των επιπτώσεων και την προσαρμογή των αναπτυσσόμενων χωρών·

5.  χαιρετίζει τη νέα προσέγγιση της Κυβέρνησης των ΗΠΑ έναντι του Ισραήλ και ζητεί να αναζωογονηθεί η ευρω-αμερικανική συνεργασία όσον αφορά την Ισραηλο-Παλαιστινιακή διένεξη· στο πλαίσιο αυτό, χαιρετίζει την έναρξη άμεσων διαπραγματεύσεων μεταξύ του Ισραήλ και της Παλαιστινιακής Αρχής που ανακοινώθηκε στην Ουάσιγκτον στις 2 Σεπτεμβρίου 2010· υπενθυμίζει ότι χρειάζονται περαιτέρω διαπραγματεύσεις που θα οδηγήσουν, εντός συμφωνηθέντος χρονοδιαγράμματος, στη λύση των δύο κρατών με την ειρηνική και ασφαλή συμβίωση του κράτους του Ισραήλ και ενός ανεξάρτητου, δημοκρατικού και βιώσιμου Παλαιστινιακού κράτους· τονίζει ότι η συνεκτική ειρήνη, που αποτελεί θεμελιώδες συμφέρον των μερών στην περιοχή και της ΕΕ, πρέπει να επιτευχθεί με βάση τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, τις αρχές της Μαδρίτης μεταξύ των οποίων η αρχή ‘γη για ειρήνη’, το χάρτη πορείας, τις συμφωνίες που έχουν ήδη επιτευχθεί μεταξύ των μερών και την Αραβική Ειρηνευτική Πρωτοβουλία, και τονίζει ότι χρειάζεται να συμμετάσχει ενεργώς στην ειρηνευτική διαδικασία η Τετραμερής Διάσκεψη για τη Μέση Ανατολή, αναγνωρίζοντας τη σημασία της Αραβικής Ειρηνευτικής Πρωτοβουλίας και της συνεχούς συνεργασίας με τους Άραβες εταίρους·

6.  τονίζει ότι οι αβεβαιότητες σχετικά με τη φύση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν διακυβεύουν το σύστημα μη διάδοσης και τη σταθερότητα στην περιοχή και την υφήλιο· εκφράζει την απογοήτευσή του για τη συνεχιζόμενη άρνηση του Ιράν να συνεργαστεί πλήρως με το ΔΟΑΕ, που καταδεικνύεται από την παρακώλυση των εργασιών του ΔΟΑΕ, την άρνηση πρόσβασης σε βασικές πυρηνικές εγκαταστάσεις και το βέτο στον ορισμό επιθεωρητών· καλεί την ηγεσία του Ιράν να σεβαστεί τις υποχρεώσεις του Ιράν βάσει της ΣΜΔ· καλεί την Τεχεράνη να επικυρώσει και εφαρμόσει το πρόσθετο πρωτόκολλο της συμφωνίας διασφαλίσεων και καλεί τις ΗΠΑ και την ΕΕ να συντονίσουν την εξωτερική πολιτική τους προς επίτευξη του στόχου αυτού·

7.  παρότι γνωρίζει ότι η διαρροή απόρρητων στρατιωτικών εγγράφων δημιουργεί κίνδυνο για την ασφάλεια στρατιωτικών, ανησυχεί έντονα για τις πρόσφατες σοβαρές καταγγελίες ότι παραβλέφθηκε η διεξαγωγή βασανιστηρίων στο Ιράκ· ζητεί να τεθεί το θέμα αυτό στη σύνοδο κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ με στόχο τη διεξαγωγή ανεξάρτητης διατλαντικής έρευνας·

8.  παροτρύνει ένθερμα τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας να σεβαστεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις εξαμερείς συνομιλίες, μεταξύ των οποίων για την ολοσχερή και επαληθεύσιμη εγκατάλειψη όλων των πυρηνικών όπλων και των υφισταμένων πυρηνικών προγραμμάτων· καλεί τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας να σεβαστεί πλήρως όλες τις σχετικές υποχρεώσεις στον τομέα της μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων και του αφοπλισμού, επιβεβαιώνει την ακλόνητη υποστήριξή του προς τις εξαμερείς συνομιλίες και παραμένει αποφασισμένο να επιτύχει ικανοποιητική και συνεκτική λύση των προβλημάτων μέσω διπλωματικών μέσων·

9.  τονίζει τη σημασία του NATO ως ακρογωνιαίου λίθου της διατλαντικής ασφάλειας και παροτρύνει σε στρατηγική συνεργασία των ΗΠΑ και των κρατών μελών της ΕΕ προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι παγκόσμιες προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας· χαιρετίζει το σχέδιο νέου στρατηγικού δόγματος που πρόκειται να εγκριθεί στη διάσκεψη κορυφής του NATO στη Λισαβόνα στις 19-20 Νοεμβρίου 2010· θεωρεί ότι οι σχετικές εξελίξεις στα πλαίσια αυτής της ευρύτερης δομής ασφάλειας θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με βάση το διάλογο με τη Ρωσία και τις τρίτες χώρες του ΟΑΣΕ· επισημαίνει τη σημασία της ΚΠΑΑ και την αξία της ενισχυμένης αμυντικής ικανότητας της Ευρώπης για την ενίσχυση της διατλαντικής ασφάλειας·

10. επισημαίνει τον πολλαπλασιασμό των διαφόρων προκλήσεων που ανακύπτουν ως κοινές για την ΕΕ και τις ΗΠΑ· παροτρύνει τους εταίρους να εγκαινιάσουν μια γενική κοινή στρατηγική στα πλαίσια της οποίας τα μέτρα διατλαντικής πολιτικής θα αξιολογούνται και αναπτύσσονται με στόχο την επίτευξη ενιαίας συνεπούς και ευρείας στρατηγικής προς αποτελεσματική αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών·

11. χαιρετίζει την υπογραφή της νέας συνθήκης START στις 8 Απριλίου 2010, στην Πράγα, από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα και τον Πρόεδρο της Ρωσίας Ντιμίτρι Μεντβέντεφ και αναμένει ανυπόμονα την επικύρωσή της από τα δύο μέρη·

12. ζητεί να ενταθούν οι προσπάθειες της ΕΕ και των ΗΠΑ για συνομιλίες με την Τουρκία, την Ελλάδα και την Κύπρο για την επίτευξη μόνιμης επίλυσης του Κυπριακού με βάση ένα διζωνικό και δικοινοτικό ομοσπονδιακό σύνταγμα προς ενοποίηση της νήσου· επισημαίνει ότι, σε περίπτωση αποτυχίας για την επίλυση του Κυπριακού, δεν θα υπάρχει βάση επί της οποίας να μπορούν η ΕΕ και το ΝΑΤΟ να οικοδομήσουν ισχυρή αμοιβαία εταιρική σχέση και θα εμποδιστούν οι προσπάθειες της ίδιας της ΕΕ για την ανάπτυξη κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας· τονίζει τη στρατηγική σημασία της Τουρκίας στο πλαίσιο των σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ, και ότι ο στόχος της βελτιωμένης σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και το Νότιο Καύκασο θα επιτευχθεί ευκολότερα με μια νέα συνθήκη ασφάλειας μεταξύ της ΕΕ, των ΗΠΑ και της Τουρκίας·

13. αναγνωρίζει τα επικαλυπτόμενα εμπορικά και πολιτικά συμφέροντα της ΕΕ και των ΗΠΑ στη Λατινική Αμερική, όπου η ΕΕ διατηρεί στρατηγικές εταιρικές σχέσεις με το Μεξικό και τη Βραζιλία και ΣΕΕ με τη Χιλή και το Μεξικό, ενώ διαπραγματεύεται μια ΣΕΕ με την Κολομβία· συμμερίζεται τις ανησυχίες των ΗΠΑ για την άνοδο του αυταρχισμού σε χώρες όπως η Βενεζουέλα και για τη συνεχιζόμενη δικτατορία στην Κούβα· ελπίζει να συνεχιστεί η συνεργασία με τις ΗΠΑ στην γείτονα περιοχή τους, δεδομένων των ισχυρών ιστορικών δεσμών και των μεγάλων επενδύσεων της ΕΕ στην περιοχή·

Συνάντηση του Διατλαντικού Οικονομικού Συμβουλίου (ΔΟΣ) και ενίσχυσή του

14. πιστεύει ότι το Διατλαντικό Οικονομικό Συμβούλιο (ΔΟΣ) αποτελεί τον καταλληλότερο μηχανισμό για τη διαχείριση της διατλαντικής οικονομικής σχέσης· παροτρύνει τους εταίρους να κάνουν χρήση του πλήρους δυναμικού του ΔΟΣ προκειμένου να ξεπεράσουν τα υπάρχοντα εμπόδια για την οικονομική ολοκλήρωση και να επιτύχουν μια απαλλαγμένη εμποδίων διατλαντική αγορά έως το 2015, η οποία θα αποτελέσει θετική απάντηση στη σημερινή οικονομική και κοινωνική κρίση·

15. καλεί την Επιτροπή να επιδιώξει, ενόψει της επικείμενης συνεδρίασης του ΔΟΣ, την επίσημη έγκριση διαδικασιών για την αμοιβαία αναγνώριση των δηλώσεων πιστότητας των προϊόντων που υπόκεινται σε υποχρεωτικό έλεγχο τρίτων, ιδίως όσον αφορά τις ΤΠΕ και τον ηλεκτρικό εξοπλισμό, να εμμείνει επί της αμοιβαίας αναγνώρισης των νόμιμων μονάδων μέτρησης, ιδίως της αποδοχής της επισήμανσης με μετρικές μόνο μονάδες των προϊόντων της ΕΕ στις ΗΠΑ, να διερευνήσει με τις αρχές των ΗΠΑ τις δυνατότητες τυποποίησης, να θεσπίσει στρογγυλές τράπεζες για τα πρότυπα με εστίαση στις καινοτόμες λύσεις και να συνεχίσει το διεθνή συντονισμό·

16. θεωρεί υψίστης σημασίας την έναρξη διαλόγου στο ΔΟΣ σχετικά με τα νέα τρόφιμα και τη χρήση νέων τεχνολογιών στην παραγωγή τροφίμων· επισημαίνει τις ανησυχίες όσον αφορά την κλωνοποίηση για την εκτροφή ζώων·

17. ζητεί συνεργασία εντός του ΔΟΣ εφ’ όλων των θεμάτων που αφορούν το ρυθμιστικό περιβάλλον των επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ, σύμφωνα με την προσέγγιση του ‘Small Business Act’ για την Ευρώπη – κατά την εξέταση νομοθεσίας με διατλαντική επίπτωση·

18. τονίζει ότι ο ΔΟΣ πρέπει να χρησιμοποιηθεί και ως πλαίσιο μακροοικονομικής συνεργασίας των εταίρων, επισημαίνοντας την άνευ προηγουμένου συνεργασία κατά τη διάρκεια της κρίσης, και ενθαρρύνει τους αρμόδιους νομισματικούς φορείς να εντείνουν το συντονισμό τους, ιδίως στον τομέα της εποπτείας και πρόληψης συστημικών κινδύνων· αναγνωρίζει το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν η ΕΕ και οι ΗΠΑ στους παγκόσμιους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, όπως το ΔΝΤ, η Παγκόσμια Τράπεζα και η ΤΔΔ·

Ο ρόλος του ΔΔΝ στο ΔΟΣ

19. καλεί και πάλι την ηγεσία της ΕΕ και των ΗΠΑ, καθώς και τους συμπροέδρους του ΔΟΣ, να λάβουν υπόψη το ζωτικό ρόλο των νομοθετών για την επιτυχία του ΔΟΣ· τις παροτρύνει να εμπλέξουν άμεσα και ολοκληρωτικά τους εκπροσώπους του ΔΔΝ στο ΔΟΣ, δεδομένου ότι οι νομοθέτες συμμερίζονται με τους αντίστοιχους εκτελεστικούς κλάδους την ευθύνη για την εφαρμογή και εποπτεία πολλών αποφάσεων του ΔΟΣ·

20. πιστεύει ότι πρέπει να διασφαλίσουμε ότι βασικά μέλη του Κογκρέσου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα συμμετέχουν στο Διάλογο των Νομοθετών και στη διαδικασία του ΔΟΣ, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι η νομοθεσία δεν θα έχει αθέλητες επιπτώσεις επί του διατλαντικού εμπορίου και των επενδύσεων· ελπίζει ότι ο πραγματοποιούμενος ΔΔΝ θα μπορέσει σταδιακά να αναβαθμιστεί σε διατλαντική διακοινοβουλευτική συνέλευση, σε συνέχεια των συστάσεων που εξέφρασε το Κοινοβούλιο στο προαναφερθέν ψήφισμά του της 26ης Μαρτίου 2009·

Διμερές και διεθνές εμπόριο

21. είναι αποφασισμένο να συνεχίσει να καλεί τη νομοθετική εξουσία των ΗΠΑ – και καλεί την Επιτροπή να πράξει το ίδιο στα πλαίσια του ΔΟΣ – να επανεξετάσει την υποχρέωση ελέγχου με σκάνερ όλων των εμπορευματοκιβωτίων, και να αναπτύξει τη συνεργασία με τις ΗΠΑ βάσει διαχείρισης κινδύνου, συμπεριλαμβάνοντας την αμοιβαία αναγνώριση των προγραμμάτων εμπορικής σύμπραξης της ΕΕ και των ΗΠΑ, σύμφωνα με το πρόγραμμα πλαίσιο SAFE προτύπων του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων·

22. τονίζει ότι πρέπει επειγόντως να ολοκληρωθεί ο Γύρος της Ντόχα για την Ανάπτυξη το συντομότερο δυνατόν· αναγνωρίζει πάντως την αξίωση αναδυόμενων οικονομιών, όπως η Κίνα, η Ινδία και η Βραζιλία, για μια νέα ουσιαστική πρόταση· καλεί τις ΗΠΑ να επιδιώξουν αποφασιστικά από κοινού με την ΕΕ την άρση των απομενόντων εμποδίων·

23. θεωρεί ότι η πρόσβαση σε αγορές τρίτων χωρών αποτελεί κοινό συμφέρον και μέριμνα τόσο της ΕΕ όσο και των ΗΠΑ, ιδίως επειδή η οικονομική ανάκαμψη από τη χρηματοπιστωτική κρίση ενδέχεται να αρχίσει σε κάποια πρόσφατα αναπτυγμένη χώρα, όπως η Βραζιλία, η Ινδία και η Κίνα, όπου εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά και επιβάλλοντα διακρίσεις εμπορικά και μη δασμολογικά εμπόδια· είναι πεπεισμένο ότι το ΔΟΣ μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για τη διαμόρφωση κοινής προσέγγισης της ΕΕ και των ΗΠΑ στις εμπορικές σχέσεις τους με τρίτες χώρες· καλεί το ΔΟΣ να εργαστεί για την επίτευξη πιο κοινής προσέγγισης και στρατηγικής σχετικά με νέες συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών εκ μέρους των ΗΠΑ και της ΕΕ, με στόχο την τυποποίηση των διατάξεών τους·

Ανάπτυξη

24. υπενθυμίζει ότι οι διεθνείς δεσμεύσεις σχετικά με τους ΑΣΧ, για πολλούς από τους οποίους σημειώνεται καθυστέρηση, θα μπορέσουν να επιτευχθούν μόνον εφόσον οι βιομηχανικές χώρες διατηρήσουν τις υποσχέσεις τους και συνεισφέρουν το 0,7% του ΑΕγχΠ τους σε ΕΑΒ μέχρι το 2015· καλεί επομένως την ΕΕ και τις ΗΠΑ, καθώς και άλλους διεθνείς δωρητές, να σεβαστούν τις υποχρεώσεις τους και να λάβουν μέτρα προς επιτάχυνση της διαδικασίας για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας έως το 2015·

Οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση

25. υπενθυμίζει ότι η συμφωνία της Βασιλείας II, και η επικείμενη αναθεώρησή της, προορίζεται να αποτελέσει παγκόσμιο πρότυπο και παροτρύνει τις ΗΠΑ να την εφαρμόσουν ταχέως· ανησυχεί επομένως πολύ ότι οι περιορισμοί που θεσπίζονται με διάφορους εθνικούς νόμους που εγκρίθηκαν μετά την κρίση (ιδίως με την ‘Wall Street Reform’ και τον ‘Consumer Protection Act’ των ΗΠΑ, περιορίζοντας την αναγνώριση των εξωτερικών αξιολογήσεων) μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα το σοβαρό κατακερματισμό της εφαρμογής αυτού του παγκόσμιου προτύπου· επισημαίνει περαιτέρω ότι η ύπαρξη συνεπών παγκόσμιων λογιστικών κανόνων είναι ουσιαστική για την ύπαρξη ίσων όρων ανταγωνισμού και καλεί τις ΗΠΑ να υιοθετήσουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ)·

26. παροτρύνει την Επιτροπή να εντείνει το διατλαντικό διάλογο με τις ΗΠΑ για τη χρηματοοικονομική ρύθμιση και επισημαίνει ότι η κρίση αποτέλεσε τη χειρότερη παγκόσμια ύφεση μετά τη ‘Μεγάλη Ύφεση’ της δεκαετίας του ’30 στις ΗΠΑ, και ότι σε αντίδραση οι ανά τον κόσμο κυβερνήσεις, ιδίως της ΕΕ και των ΗΠΑ, συνεργάστηκαν κατά πρωτοφανή τρόπο προς μεταρρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών και θεσμών·

27. πιστεύει ότι οι δομές οικονομικής και χρηματοπιστωτικής διακυβέρνησης που ίσχυαν στην αρχή της κρίσης, είτε σε παγκόσμιο επίπεδο, είτε στις ΗΠΑ είτε εντός της ΕΕ, δεν έδωσαν αρκετή σταθερότητα στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα· πιστεύει ότι, με την εντεινόμενη αλληλεξάρτηση των οικονομικών και χρηματοπιστωτικών αγορών, θα πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία επί των μακροοικονομικών πολιτικών και η εποπτεία των σημαντικών οικονομιών· δέχεται, επιπλέον, ότι η ΕΕ πρέπει να εξετάσει το θέμα της εκπροσώπησής της στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο·

28. καλεί την ΕΕ και τις ΗΠΑ να συνεργαστούν με την Κίνα για τη ρύθμιση της παγκόσμιας διένεξης επί των συναλλαγματικών ισοτιμιών χωρίς να εφαρμόσουν προστατευτικά μέτρα ή αντίποινα· πιστεύει ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ υπόκεινται σε διαφορετικές πιέσεις της αγοράς σε σύγκριση με τις ΗΠΑ, ιδίως όσον αφορά τα κρατικά ομόλογα και την ύπαρξη της νομισματικής ένωσης·

29. επισημαίνει ότι τόσο ο νόμος ‘Frank-Dodd Bill’ όσο και το πρόγραμμα ρυθμιστικής μεταρρύθμισης της ΕΕ ακολουθούν τις πρωτοβουλίες του G-20, και θεωρεί σημαντική τη συνέχιση αυτής της συνεργασίας καθ’ όλη τη διαδικασία διαμόρφωσης κανόνων· επισημαίνει ότι αυτό είναι ιδιαίτερα προφανές στη νομοθεσία για τις εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές αγορών παραγώγων· τονίζει ότι πολλές διαφορές προκαλούνται από διαφορές της φύσης των νομοθεσιών και του ρόλου των εποπτών κατά τη διαδικασία έγκρισης κανόνων·

Ενέργεια, περιβάλλον, μεταφορές, βιομηχανία, έρευνα και επιστήμες

30. χαιρετίζει τη δημιουργία του Ενεργειακού Συμβουλίου ΕΕ-ΗΠΑ με στόχο να προσφέρει νέο πλαίσιο για την ενίσχυση του διατλαντικού διαλόγου επί στρατηγικών ενεργειακών ζητημάτων, όπως η ασφάλεια του εφοδιασμού ή οι πολιτικές για πηγές ενέργειας με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, ενισχύοντας παράλληλα τη συνεχιζόμενη επιστημονική συνεργασία επί των ενεργειακών τεχνολογιών· χαιρετίζει τη μονογράφηση της νέας συμφωνίας ‘Energy Star’ ΕΕ-ΗΠΑ για το συντονισμό των προγραμμάτων επισήμανσης της ενεργειακής απόδοσης του εξοπλισμού γραφείου, και τη συνεργασία προς ανάπτυξη ενεργειακών τεχνολογιών όπως το υδρογόνο ή το σχέδιο πυρηνικής σύντηξης ITER·

31. παροτρύνει το ΔΟΣ να αναπτύξει τη συνεργασία για κοινή εξωτερική πολιτική ενέργειας και πρώτων υλών που θα υποστηρίζει τη διαφοροποίηση των πηγών, των οδών εφοδιασμού και των υποδομών και θα προάγει μια ενεργειακά αποδοτική οικονομία, ούτως ώστε να ενισχυθεί η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, και παροτρύνει το ΔΟΣ να συμβάλει στην επιδίωξη συγκλινόντων κριτηρίων βιωσιμότητας για το ενεργειακό μίγμα, και να εντείνει την έρευνα και ανάπτυξη, συμπεριλαμβάνοντας τα βιοκαύσιμα·

32. τονίζει ότι η αλλαγή του κλίματος συνιστά παγκόσμια πρόκληση για την οποία δεν υπάρχει μία μόνο πολιτική και τεχνολογική λύση, αλλά ότι ο συνδυασμός υφισταμένων δυνατοτήτων και η δραματική αύξηση της απόδοσης όλων των τομέων της οικονομίας και της κοινωνίας των αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών θα συνέβαλε στην αντιμετώπιση του προβλήματος των πόρων και της διανομής και θα άνοιγε το δρόμο για μια τρίτη βιομηχανική επανάσταση·

33. παροτρύνει την Προεδρία της ΕΕ να επιδιώξει κατά την επικείμενη διάσκεψη κορυφής της Κανκούν μια φιλόδοξη δέσμευση των ΗΠΑ, καθώς και τη συνεργασία των ΗΠΑ για την προώθηση των δεσμών μεταξύ του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ και των περιφερειακών ή ομοσπονδιακών συστημάτων εμπορίας των ΗΠΑ· τονίζει σχετικά ότι πρέπει να εξασφαλιστούν κοινά πρότυπα και κριτήρια σε όλες τις αναδυόμενες αγορές εμπορίας εκπομπών προς αποφυγή περιττών κανονιστικών εμποδίων σε αυτήν την αναδυόμενη αγορά·

34. καλεί τις ΗΠΑ να επιτρέψουν την πλήρη και ουσιαστική εφαρμογή της αεροπορικής συμφωνίας πρώτου σταδίου ΕΕ-ΗΠΑ και της συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ για την ασφάλεια των αερομεταφορών· υπενθυμίζει τόσο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και στις αρχές των ΗΠΑ, ότι η αποτυχία σύναψης συμφωνίας δεύτερου σταδίου θα μπορούσε να οδηγήσει στην ακύρωση της συμφωνίας πρώτου σταδίου από ορισμένα κράτη μέλη·

35. παροτρύνει το ΔΟΣ να τονώσει τη συνεργασία στον τομέα της έρευνας για τη βελτιωμένη εκμετάλλευση του δυναμικού της πρόσφατα διευρυνθείσας συμφωνίας επιστήμης και τεχνολογίας ΕΕ-ΗΠΑ, ιδίως με τη διεύρυνση της προσέγγισης των συντονισμένων προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων σε τομείς αμοιβαίου στρατηγικού ενδιαφέροντος και με την ενίσχυση της συνεργασίας στην ενεργειακή έρευνα, όπως η Διεθνής Σύμπραξη για την Οικονομία του Υδρογόνου (International Partnership for the Hydrogen Economy - IPHE), το Φόρουμ πλαισίωσης για την παγίδευση του άνθρακα (Carbon Sequestration Leadership Forum - CSLF) και ο Συνασπισμός του Γιοχάνεσμπουργκ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Johannesburg Renewable Energy Coalition - JREC)·

Διανοητική ιδιοκτησία και προστασία των καταναλωτών

36. τονίζει τη σημασία στενής διατλαντικής συνεργασίας επί της ψηφιακής ατζέντας, σε θέματα όπως η ψηφιακή αγορά, η ελευθερία του διαδικτύου ανά την υφήλιο, η ουδετερότητα, τα κοινά πρότυπα, η διαφάνεια και το κράτος δικαίου σε σχέση με την εμπορική συμφωνία καταπολέμησης της παραποίησης (ACTA)·

37. κρίνει απαραίτητη την ανάπτυξη κοινής στρατηγικής δράσης ΕΕ-ΗΠΑ προς ενίσχυση της επιβολής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας με στόχο την καταπολέμηση του ανθούντος παγκόσμιου εμπορίου προϊόντων παραποίησης και πειρατείας· ζητεί να δημιουργηθεί ειδική διατλαντική ομάδα για την καταπολέμηση της παραποίησης ως απαραίτητο σημάδι της πολιτικής αποφασιστικότητας για την πάταξη των παράνομων δραστηριοτήτων που διαβρώνουν την ανταγωνιστικότητα καινοτόμων και δημιουργικών βιομηχανιών, με παράλληλο σεβασμό των πολιτικών ελευθεριών, της ελευθερίας της έκφρασης, της ιδιωτικής ζωής και της τήρησης της νομιμότητας·

Δικαστική και αστυνομική συνεργασία, θεωρήσεις διαβατηρίου

38. εμμένει ότι η ΕΕ πρέπει να διαπραγματευτεί ως ενιαία οντότητα το θέμα της προσχώρησης στο πρόγραμμα απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης των ΗΠΑ, ώστε να διασφαλίσει ότι τα τέσσερα κράτη μέλη – η Βουλγαρία, η Κύπρος, η Πολωνία και η Ρουμανία – που δεν εμπίπτουν στο πρόγραμμα αυτό δεν θα συνάψουν διμερείς συμφωνίες με τις ΗΠΑ προς απόκτηση του καθεστώτος απαλλαγής· επαναλαμβάνει ότι η Επιτροπή πρέπει να συνεχίσει να τονίζει στις ΗΠΑ, σε πολιτικό και τεχνικό επίπεδο, τη σημασία που προσδίδει η ΕΕ στην ταχύτερη δυνατή αποδοχή των τεσσάρων απομενόντων κρατών μελών της ΕΕ στο πρόγραμμα απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης·

39. τονίζει το πνεύμα συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ στη μάχη κατά της παγκόσμιας τρομοκρατίας, παροτρύνει την ΕΕ και τις ΗΠΑ να συνεχίσουν τη συνεργασία τους προς περαιτέρω αντιμετώπιση της ανανεωμένης απειλής της τρομοκρατίας και υπενθυμίζει την αποφασιστικότητά του στον τομέα αυτό καθώς και την ακλόνητη πεποίθησή του ότι πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα μέτρα ασφαλείας δεν θα υπονομεύουν την προστασία των πολιτικών ελευθεριών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων καθώς και τον απόλυτο σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και της προστασίας των δεδομένων· επιβεβαιώνει ότι η αναγκαιότητα και η αναλογικότητα συνιστούν βασικές αρχές χωρίς τις οποίες η καταπολέμηση της τρομοκρατίας δεν θα είναι ποτέ αποτελεσματική·

40. χαιρετίζει το γεγονός ότι η συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ για τη διαβίβαση τραπεζικών δεδομένων αντικατοπτρίζει την προθυμία των ΗΠΑ να ανταποκριθούν στα αιτήματα προστασίας των δεδομένων που διατύπωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την έκθεση για τη SWIFT·

41. καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει ταχέως τη διαπραγματευτική εντολή για μια συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ επί της προστασίας δεδομένων και εν συνεχεία να επιτύχει ταχέως την πρόοδο των διαπραγματεύσεων και να μεταφέρει την έκβασή τους στη νομοθεσία το ταχύτερο δυνατόν·

42. καλεί τόσο τις ΗΠΑ όσο και την ΕΕ να περιορίσουν τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων στο ελάχιστο που πραγματικά απαιτείται για λόγους ασφαλείας, ούτως ώστε να ελαχιστοποιήσουν τις απειλές κατά της ελευθερίας και των πολιτικών ελευθεριών, και παροτρύνει τα αιτήματα μεταβίβασης δεδομένων καθώς και οι λοιπές ρυθμίσεις στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων να εξετάζονται γενικώς στο πολυμερές πλαίσιο ΗΠΑ-ΕΕ, αντί να επιδιώκονται διμερώς με μεμονωμένα κράτη μέλη·

43. τονίζει τις σοβαρές ανησυχίες του για τον αποκαλούμενο ‘Travel Promotion Act’ και τις διακρίσεις που θεσπίζει, επειδή ισχύει μόνο για επιβάτες που εμπίπτουν στο πρόγραμμα απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης των ΗΠΑ, καθώς και τις ανησυχίες για την προστασία των δεδομένων ότι θα μπορούν να γίνονται πληρωμές μόνο με μία από τις τέσσερεις μεγάλες πιστωτικές κάρτες, οι επιχειρήσεις των οποίων εδρεύουν όλες στις ΗΠΑ· ζητεί να τεθεί το θέμα της επιβολής διοικητικών τελών για τη χορήγηση άδειας ESTA κατά την επόμενη υπουργική διάσκεψη ΔΕΥ ΕΕ-ΗΠΑ το Δεκέμβριο·

44. ενόψει των πρόσφατων εξελίξεων στις δύο πλευρές του Ατλαντικού που συνιστούν προκλήσεις για τις αρμονικές και διαφορετικές κοινωνίες, ζητεί να πραγματοποιηθεί ανοιχτός διάλογος μεταξύ των κυβερνήσεων και κοινωνιών μας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε όλοι να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε περισσότερη ανοχή και μεγαλύτερο σεβασμό της ποικιλομορφίας στις αντίστοιχες κοινότητές μας, εντός του πλαισίου του σεβασμού από όλους των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

45. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στο Κογκρέσο των ΗΠΑ, στους συμπροέδρους του Διατλαντικού Διαλόγου των Νομοθετών και στους συμπροέδρους και τη γραμματεία του Διατλαντικού Οικονομικού Συμβουλίου.